Top Pages Tag: Polski/Regionalne/Europa/Polska/Lubelskie/Urzędy


Collapse all

Lubelskie poland powodz forum reggae mapa centrum ma?ych zwierz?t turystyka chwilo trwaj wedkarskie towarzystwo genealogiczne...

Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , lubelskie poland powodz forum reggae mapa centrum ma? Ych zwierz? T turystyka chwilo trwaj wedkarskie towarzystwo genealogiczne 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie informacje usa z polski wizowe polsat chicago kraju tvn warszawa drogowe si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem powiaty polski mapa grodzkie polska. Okazj? Gminy w polsce warszawie by? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  program wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej interreg ivc umo? Liwia wspó? Prac? Podmiotów szczebla regionalnego oraz lokalnego z ró? Nych krajów ue-27, a tak? E norwegii i szwajcarii. Projekty realizowane  w ramach programu s? U?? Wymianie i przekazywaniu do? Wiadcze? Oraz wspólnemu opracowywaniu koncepcji i narz? Dzi, które wp? Yn? Na popraw? Efektywno? Ci polityk rozwoju regionalnego i przyczyni? Si? Do modernizacji gospodarki.  program interreg ivc zak? Ada realizacj? Projektów w ramach nast? Puj? Cych priorytetów: priorytet 1. Innowacyjno?? I gospodarka oparta na wiedzypriorytet 2. ? Rodowisko naturalne i zapobieganie ryzyku ca? Kowity bud? Et programu interreg ivc to: 411 mln euro, z czego 321 mln euro stanowi wk? Ad efrr, 83 mln euro - wk? Ad bud? Etów pa? Stw ue, 6 mln euro - wk? Ad norwegii i szwajcarii.  poziom dofinansowania projektów wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej kszta? Tuje si? Na poziomie 85 %, 15% to wk? Ad w? Asny. Interreg4c. Net/ dokumenty do pobrania:   → program wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej interreg ivc   → podr? Cznik programu interreg ivc dodatkowe informacje mo? Na uzyska? W: departamencie strategii i rozwoju regionalnegourz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinieoddzia? Europejskiej wspó? Pracy terytorialnej20-151 lublin, ul. Stefczyka 3b, tel. 081 44 16 738, faks 081 44 16 740 osoby do kontaktu:ewa paszkiewicz-tomasiakagata micha? Kiewicztel. 081 44 16 869. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Pojezierze?? Czy? Sko-w? Odawskiepow. Lubartowski♦ jezioro krasne - krasne, 21-109 u? Cimów♦ jezioro firlej - 21-136 firlej♦ jezioro ma? Luchowskie - 21-109 u? Cimów, www. Uscimow. Lubelskie. Pl♦ jezioro kleszczów♦ jezioro miejskie - 21-110 ostrów lubelski, ww. Ostrowlubelski. Lubelskie. Pl/jezioro_m. Htmpow. ?? Czy? Ski♦ jezioro? Ukcze - obrze? A wsi rogo? No, 21-114 ludwin♦ jezioro piaseczno - piaseczno, 21-075 ludwin♦ jezioro rogó? No - rogó? No, 21-075 ludwin, www. Ludwin. Powiatleczynski. Pl ♦ jezioro zag?? Bocze - lejno, 21-230 sosnowica, www. Zaglebocze. Pl♦ jezioro g?? Bokie - g?? Bokie, 21-070 cyców, www. Glebokie. Cba. Pl♦ jezioro krzcze? - krzcze? , 21-075 ludwin, www. Ludwin. Powiatleczynski. Pl♦ jezioro u? Ciwierz - 21-070 cyców- najwi? Ksze spo? Ród naturalnych jezior na pojezierzu o pow. 284,1 ha, www. Ugcycow. Plpow. Parczewski♦ jezioro bia? E - bia? Ka, 21-211 d? Bowa k? Odapow. W? Odawski♦ jezioro bia? E (w? Odawskie) - 22-232 okuninka, www. Okuninka. Pl♦ jezioro sumin - sumin, 22-234  urszulin♦ jezioro rotcze - grabniak, 22-234 urszulinpozosta? E k? Pieliskabi? Goraj♦ k? Pielisko bojary - ul. Romanowskiego, osir, tel. 084 686 26 29 - biuro, tel. Kom. 0 603 847 627, www. Bilgoraj. Plche? M♦ k? Pielsko "glinianki" - ul. Ceramiczna 41bchoty? ów♦ k? Pielisko - 21-530 piszczac, tel. 083 377 82 25szeroka pla? A, drewniane pomosty, parking, pole namiotowe, ma? A gastronomia, boiska do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, wypo? Yczalnie sprz? Tu wodnego -? ódki, rowery wodne, w sezonie ratownikdorohusk♦ zalew husynnepo? O? Ony na skraju wsi husynne i turka, oko? O 30 km od che? Ma, ok. 5 km od dorohuska. Powierzchnia zalewu to oko? O 100 ha, a? Rednia g?? Boko?? - od 1,5 do 2 m. Janów lubelski♦ zalew janowski - sztuczny zbiornik wodny (pow. 40 ha)ul. Turystyczna 10, tel. 015 872 13 38, www. Mosirjanow. Pljózefów♦ zalew miejski - 23-460 józefów - droga w kierunku bi? Gorajakobylany♦ k? Pieliskop? Ytki, bezpieczny zbiornik, latem strze? Ony przez ratownika, szeroka piaszczysta pla? A, tu? Obok gastronomia, po s? Siedzku, po drugiej stronie drogi stawy rybne, z mo? Liwo? Ci? W? Dkowaniakra? Nik♦ zalew kra? Nickipowierzchnia - 42,66 ha,? Rednia g?? Boko?? - 2,5 mkrasnobród♦ k? Pielisko osir - zalew na rzece wieprz22-440 krasnobród ul. Partyzantów 39, tel. 0 660 76 56lublin - zalew zembrzycki♦ mosir bystrzyca „s? Oneczny wrotków", tel. 081 466 51 08www. Mosir. Lublin. Pl, e-mail: osrodek@mosir. Lublin. Plw ofercie: cztery baseny: sportowy, z pod? Wietleniem podwodnym oraz przeciwpr? Dem; dwa baseny z mo? Liwo? Ci? Podgrzewania wody i jeden dla dzieci. ?? Czna powierzchnia - 530 metrów kwadratowych, zje? D? Alnia wodna -100m, k? Pielisko, brodzik dla dzieci, wypo? Yczalnia sprz? Tu sportowo-rekreacyjnego. ♦ graf marina - ul. Kr?? Nicka 6, 20-518 lublin, tel. Graf-marina. Pl/♦ o? Rodek sportowo - rekreacyjny "reland" - wyci? G nart wodnychtel. 081 745 63 43, 605 232 325, tel. Kom. 0 605 232 361e-mail: reland@poczta. Onet. Pl, www. Zalewzemborzycki. Yoyo. Pl/lubycza królewska♦ k? Pielisko lubycza królewska? Uków♦ zalew zimna woda - ul. Wypoczynkowa 1, 21-400? Uków,tel. 025 798 30 35, 798 23 89majdan sopocki♦ zalew - k? Pielisko strze? One - pow. Oko? O 16 hak? Pielisko, wypo? Yczalnia sprz? Tu p? Ywaj? Cegomi? Dzyrzec podlaski♦ k? Pielisko? Wirownia - ul. Zahajkowska, 21-560 mi? Dzyrzec podlaskisk? Ada si? Z dwóch cz?? Ci rozdzielonych przew?? Eniem - mniejszej, pó? Nocnej, gdzie zlokalizowane jest k? Pielisko i znaczniej wi? Kszej, po? Udniowej, przeznaczonej g? ównie dla w? Dkarzy, wypo? Yczalnia kajaków, boisko do siatkówki pla? Owejnielisz♦ zalew nielisz - najwi? Kszy sztuczny zbiornik w województwie lubelskim (950 ha ) po? O? Ony ok. 6 km na pó? Noc od szczebrzeszyna, utworzony na rzece wieprz i por, otoczony pasem lasów iglastych. Poniatowa♦ zalew miejski (powierzchnia 1,8 ha)24-320 poniatowa, ul. Spacerowa 3, tel. 081 820 42 19, www. Osirponiatowa. Pl/zamo?? ♦ zalew za rotund? K? Pielisko strze? One i wypo? Yczalnia sprz? Tu p? Ywaj? Cego osir - tel. 084 638 60 11zwierzyniec♦ k? Pielisko "stawy echo"22-470 zwierzyniec - przy wyje? Dzie w kierunku tereszpola (ukryte w lesie, wspania? A piaszczysta pla? A, k? Pielisko strze? One)♦ k? Pielisko na rzece wieprz22-470 zwierzyniec - rudka . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ul. Pi? Sudskiego 38, 21-500 bia? A podlaska tel. 83 343-45-50, 83 343-22-46 . Ul. Akademicka 2, 21-500 bia? A podlaska tel. 83 342 87 00, fax 83 342 88 00 . Ul. Sienkiewicza 6 , 23-400 bi? Goraj 84 686-22-02, tel. /fax 84 688-03-42 . Ul. Targowa 15, 23-400 bi? Goraj 84 686-26-29 . Ul. Jagiello? Ska 29, 22-100 che? M tel. /fax 82 5632838 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ponad 23 proc. Powierzchni regionu lubelskiego zosta? O obj? Te ochron? W ramach 2 parków narodowych, 17 parków krajobrazowych, 17 obszarów chronionego krajobrazu oraz. . Na terenie województwa mamy te? Ponad 1500 pomników przyrody.  o najwy? Szej jako? Ci? Rodowiska przyrodniczego lubelszczyzny? Wiadczy fakt,? E znaczna cz??? Pojezierza?? Czy? Sko-w? Odawskiego z poleskim parkiem narodowym wesz? A w sk? Ad mi? Dzynarodowego rezerwatu biosfery „polesie zachodnie”, obejmuj? Cego tak? E polesie wo? Y? Skie z pojezierzem szackim na ukrainie. Polesie lubelskie, z jednymi z najbardziej rozleg? Ych w kraju bagien i torfowisk, stanowi naturaln? Po? Udniowo-zachodni? Granic? Wyst? Powania lasotundry. Dzi? Ki bogactwu zbiorników wodnych jest te? Ostoj? Blisko 150 gatunków ptaków oraz najwi? Kszej europejskiej populacji? ó? Wia b? Otnego.  w niedalekiej przysz? O? Ci status mi? Dzynarodowego rezerwatu biosfery „roztocze” uzyskaj? Tereny w po? Udniowo-zachodniej cz?? Ci regionu oraz w s? Siednim obwodzie lwowskim na ukrainie. Planowany rezerwat obejmie najcenniejsze przyrodniczo bory bukowo-jod? Owe oraz le? Ne w? Wozy i doliny rzek i strumieni z unikalnymi skalnymi progami, zwanymi szumami. W jego sk? Ad wejd? M. In. Roztocza? Ski park narodowy i jaworowski narodowy park na ukrainie.  lubelskie to region mi? Dzynarodowych ostoi najrzadszych gatunków zwierz? T (m. In. Sus? A pere? Kowanego,? O? Ny, g? Uszca, orlika krzykliwego,? ó? Wia b? Otnego, le? Nego konika polskiego) zapisanych w czerwonej ksi? Dze gin? Cych gatunków. Najcenniejsze ostoje znajduj? Si? Na polesiu i roztoczu, a tak? E w rzecznych dolinach wis? Y, wieprza i bugu.  na mapie europejskiej sieci ekologicznej natura 2000 region lubelski zajmuje bardzo wa? Ne miejsce - a? 17% jego powierzchni otrzyma? O ochronn? Funkcj? , w tym 21 obszarów specjalnej ochrony ptaków - 319,6 tys. Ha (ok. 13% powierzchni regionu) i 69 specjalnych obszarów ochrony siedlisk - 106,55 tys. Ha (ok. 4% powierzchni regionu).   . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Pierwszy herb ziemi lubelskiej pojawi? Si? W po? Owie xiv wieku, na wiele lat przed utworzeniem województwa lubelskiego. Wielki kronikarz polski jan d? Ugosz w swoich "rocznikach" wymieni? W? Ród chor? Gwi polskiego rycerstwa spod grunwaldu tak? E chor? Giew ziemi lubelskiej, która "mia? A za herb jelenia z roz? O? Ystymi rogami w polu czerwonym".       królewskie piecz? Ciw innym dziele przypisywanym d? Ugoszowi - "insigniorum clenodiorum regis et regni polonie descriptio" (powsta? Ym w okresie 1464-1480) znajdujemy bardziej dok? Adny opis herbu: "ziemia lubelska nosi w polu czerwonym jelenia rogatego do skoku wspi? Tego, którego kark zdobi korona z? Ota". Herb - z koron? Na szyi jelenia - nabra? Wówczas nowego znaczenia, bo sta? Si? Oficjalnym herbem województwa lubelskiego. Akt utworzenia odr? Bnego województwa, wydzielonego z województwa sandomierskiego, wyda? W roku 1474 król kazimierz jagiello? Czyk. Najbardziej znane przedstawienie herbu z tamtej epoki znalaz? O si? Po? Ród 25 herbów ziem pa? Stwa polsko-litewskiego w drzeworycie ilustruj? Cym zbiór praw królestwa tzw. "statuty" wydane przez jana? Askiego w 1506 r. Wizerunek herbu województwa lubelskiego spopularyzowa? Y dzie? A heraldyczne bartosza paprockiego: "gniazdo cnoty" (1575 r. ) i "herby rycerstwa polskiego" (1584). Autor - zgodnie z ustalon? Przez siebie zasad? Kolejno? Ci wynikaj? Cej z porz? Dku zasiadania dygnitarzy wojewódzkich w senacie i pos? ów ziemskich w sejmie - umiejscowi? Lubelski herb na dziesi? Tej pozycji. Lubelski jele? Z koron? Wyst? Puje te? W? Ród herbów innych ziem na królewskich piecz? Ciach zygmunta i starego i zygmunta augusta.       jele? Z herbu brochwicz? Aden z heraldyków czy historyków nie jest w stanie poda? Prostej genezy herbu województwa lubelskiego. Jele? Z koron? Na szyi - taki jak z herbu województwa - zdobi tarcz? Polskiego szlacheckiego herbu brochwicz, pochodz? Cego ze? L? Ska. Znakiem tym, widocznym ju? Na jednej z piecz? Ci z i po?. Xiii w. , pos? Ugiwa? Y si? Tak? E rodziny na lubelszczy? Nie, m. In. Dubaniewscy, k? Tscy, orzelscy, podka? Scy, pruszkowscy, trembeccy, wronikowscy, zieli? Scy,? Eromscy. Zdarza? O si? Do?? Cz? Sto,? E herby szlacheckie wp? Ywa? Y na heraldyk? Terytorialn? - wiele prywatnych w przesz? O? Ci miast ma np. God? A z herbów swoich w? A? Cicieli. Trudno sadzi? , aby tak sta? O si? W przypadku województwa, które nigdy nie by? O? Adn? W? Asno? Ci?. Nie oznacza to oczywi? Cie,? E herb brochwicz, popularny w? Redniowieczu tak? E na naszych ziemiach, nie mia? Wp? Ywu na ukszta? Towanie si? Wygl? Du herbu województwa.      ? Wi? Ci pa? Scy na? Owachgenezy jednego, a najprawdopodobniej równie? Drugiego herbu, nale? Y szuka? W? Redniowiecznej symbolice i ikonografii sakralnej, w której jele? Wyst? Puje w dwóch postaciach - biegn? Cy albo stoj? Cy z krzy? Em mi? Dzy rogami. Takie przedstawienie spopularyzowa? A legenda rycerska o? Wi? Tym hubercie na? Owach, b? D? Ca? Redniowieczn? Adaptacj? Znacznie starszej opowie? Ci o? Wi? Tym eustachym. Obaj? Wi? Ci: rzymski wódz eustachy (placidus) oraz niemiecki biskup hubert byli zapalonymi my? Liwymi i doznali nawrócenia po spotkaniu samego chrystusa pod postaci? Jelenia z krzy? Em mi? Dzy rogami. Jele? Jako zjawiskowe zwierz? I uosobienie lub wys? Annik chrystusa pojawia si? W historiach wielu? Wi? Tych, w tym popularnego w? Redniowieczu? W. Idziego (zwanego te? Gilles). Wed? Ug legendy jele? , przys? Any przez boga, by? Le? Nym towarzyszem? Ycia? Wi? Tego pustelnika i ten, gdy w okolicy polowa? Gocki król wamba, przyj?? Na siebie? Mierteln? Strza?? Wymierzon? W boskie zwierz?. Pobo? Ni mieszka? Cy wystawili na miejscu? Mierci pustelnika opactwo saint gilles, przechowuj? Ce relikwie? Wi? Tego. Tylko na wyspach brytyjskich, gdzie w? A? Nie narodzi? Si? Kult? W. Idziego, istnia? O ponad 150 ko? Cio? ów pod jego wezwaniem, a pi? Kna historia zyska? A gor? Cych zwolenników w ca? Ej europie, tak? E w polsce, gdzie kult? Wi? Tego pustelnika przenie? Li ksi??? W? Adys? Aw herman z ma?? Onk? Judyt?.       drzewo krzy? A i? Wi? Ty krzy? Te? Redniowieczne legendy wywiera? Y ogromny wp? Yw na bogobojnych mieszka? Ców tak? E lubelszczyzny, znajduj? Cej si? W obszarze oddzia? Ywania opactwa benedyktynów w górach? Wi? Tokrzyskich, które mia? O patronat nad 60 ko? Cio? Ami po wschodniej stronie wis? Y. ? Wi? Tokrzyski klasztor te? Ma w? Asn? Legend? O ofiarowaniu relikwii drzewa krzy? A? Wi? Tego, w której nie brakuje epizodu z jeleniem. W my? L tej historii, b? D? Cej niczym innym jak anachronicznym mitem, drogocenne relikwie mia? Y trafi? Na? Wi? Ty krzy? Ju? W roku 965, za spraw? Emeryka - syna króla w? Gierskiego stefana. Gdy emeryk wraz ze swoim te? Ciem mieszkiem i polowa? Na jelenie w górach? Wi? Tokrzyskich, dozna? Objawienia anielskiego i darowa? Benedyktynom relikwiarz w kszta? Cie krzy? A, jaki nosi? Na piersiach. Wprawdzie droga relikwii do benedykty? Skiego opactwa by? A zupe? Nie ró? Na (trafi? Y do polski z w? Gier, najpierw do krakowa a na? Wi? Ty krzy? W pocz? Tku xiv w. , kiedy to w? Adys? Aw? Okietek odebra? Je krakowskiemu klasztorowi bo? Ogrobców i przekaza? Benedyktynom), to ich kult zatacza? W? Redniowiecznej polsce bardzo szerokie kr? Gi. Szczególnie na lubelszczy? Nie, gdzie? Wi? Tokrzyski klasztor posiada? Najwi? Cej w? Asno? Ci, z w? Wolnic? Na czele. Ten kult wzmocni? A jeszcze druga relikwia drzewa krzy? A? Wi? Tego, jak? W xiv wieku zyska? Lubelski ko? Ció? Dominikanów. . Na podstawie ksi?? Ki tomasza panfila "verba signi. Dzieje herbu ziemi lubelskiej", lublin 1998 oraz artyku? U henryka seroki "herb województwa lubelskiego i herby powiatów", biuletyn polskiego towarzystwa heraldycznego nr 19 (iv) 1999. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ul. Ul. T. Wilczy? Skiego 62, 24-200 be?? Yce tel. 81- 517 20 33 . Ul. Leszczynowa 16, bia? A podlaska tel. (083) 342 69 59, fax (083) 342 69 51 . Ul. Kraszewskiego 1, 21-500 bia? A podlaska (083) 343 28 01 . Ul. Akademicka 2, 21-500 bia? A podlaska tel. (083) 342 87 00, fax (083) 342 88 00 . Ul. Cegielniana 24, 23-400 bi? Goraj (084) 688 06 37 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Obwód, po? O? Ony w po? Udniowo-zachodniej cz?? Ci kraju, przy granicy z polsk? I ukrain? , sk? Ada si? Z 16 rejonów. Najwi? Kszymi miastami obwodu s? : brze?? , baranowicze i pi? Sk. Miasto baranowicze jest g? ównym o? Rodkiem przemys? U metalowego i w? ókienniczego, a tak? E stanowi wa? Ny w? Ze? Kolejowy, obejmuj? Cy po?? Czenia komunikacyjne w kraju i za granic? . W brze? Ciu znajduje si? Mi? Dzynarodowe lotnisko oraz najwa? Niejsze na granicy polsko-bia? Oruskiej przej? Cie drogowe i kolejowe. Wa? Ne znaczenie dla rozwoju mi? Dzyregionalnych kontaktów ma coroczna wielobran? Owa wystawa „brest. Sodru? Estwo”, z udzia? Em wielu przedsi? Biorstw z bia? Orusi, polski, ukrainy, rosji. * * *w latach 2001-2002 zrealizowany zosta? Projekt "transgraniczna platforma informacji i kontaktów", przyj? Ty w 2001 r. Przez komisj? Europejsk? W ramach programu tacis, dla miasta brze? Cia i bia? Ej podlaskiej. Realizacja tego projektu przyczyni? A si? Do utworzenia poszerzonego korytarza informacyjnego pomi? Dzy lubelszczyzn? A obwodem brzeskim, otworzy? A równie? Nowe mo? Liwo? Ci w zakresie handlu i ma na celu dalsze sprzyjanie rozwojowi przygranicznych kontaktów. W dniu 10 grudnia 2002 r. Mia? A miejsce w brze? Ciu konferencja podsumowuj? Ca realizacj? Projektu podpisane zosta? O porozumienie w sprawie dzia? Alno? Ci platformy informacyjnej mi? Dzy brze? Ciem a bia?? Podlask? . Wówczas odby? O si? Równie? Uroczyste otwarcie centrum informacji transgranicznej - infocentrum, powo? Anego jako rezultat projektu. Podczas misji gospodarczej do obwodu brzeskiego marsza? Ka województwa lubelskiego z 40 przedsi? Biorcami z regionu lubelskiego, w dniach 4-5 kwietnia 2002 r. , nawi? Zano wspó? Prac? Z firmami brzeskimi. Przedsi? Biorcy lubelszczyzny zapoznali si? Z mo? Liwo? Ciami i warunkami prowadzenia kooperacji na bia? Orusi. Uczestnicy misji odwiedzili iv wielobran? Owe targi "brze?? - sodru? Estwo 2002", podczas których mieli mo? Liwo?? Zaprezentowania swoich ofert na stoisku województwa lubelskiego. Zaprezentowana zosta? A im równie? Dzia? Alno?? Wolnej strefy ekonomicznej "brze?? ". Prowadzone by? Y te? Bezpo? Rednie rozmowy lubelskich biznesmenów z przedsi? Biorcami bia? Oruskimi, reprezentuj? Cymi oko? O 60 brzeskich przedsi? Biorstw. W 2003 r. Wspó? Praca zagraniczna skoncentrowana by? A na realizacji wspólnych projektów w celu pozyskania? Rodków finansowych z unii europejskiej, w ramach inicjatywy interreg iii a. Do dzia? A? Z tego zakresu w 2003 r. Nale? Y zaliczy? Dwa spotkania na terenie województwa lubelskiego polsko-ukrai? Sko-bia? Oruskiej grupy roboczej ds. Przygotowania wspólnego dokumentu programowego wspó? Pracy przygranicznej interreg iii a. Podczas pierwszego spotkania, w dniu 30 czerwca przedyskutowano diagnoz? Sytuacji spo? Eczno-gospodarczej obszaru oraz propozycje dzia? A? W ramach uzgodnionych priorytetów wspó? Pracy transgranicznej. Dokonany zosta? Równie? Podzia? ? Rodków na poszczególne priorytety i dzia? Ania. W posiedzeniu udzia? Wzi? Li: przedstawiciele ministerstwa gospodarki, pracy i polityki spo? Ecznej, ministerstwa spraw zagranicznych, przedstawicielstwa komisji europejskiej oraz przedstawiciele pa? Stwowych administracji obwodowych z ukrainy i bia? Orusi (obwód brzeski i obwód grodzie? Ski). W spotkaniu uczestniczyli równie? Przedstawiciele brytyjskiego departamentu ds. Wspó? Pracy mi? Dzynarodowej (dfid), zaanga? Owani w realizacj? Polsko-ukrai? Skiego projektu rozwoju wspó? Pracy transgranicznej. Drugie spotkanie 14 listopada 2003, którego obok ministerstwa pracy i polityki spo? Ecznej wspó? Organizatorem by? Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego stworzy? O forum do dyskusji, dotycz? Cych programowania wspólnego programu s? Siedztwa interreg iii a. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Pierwsze sprywatyzowane polskie uzdrowisko, specjalizuj? Ce si? W leczeniu chorób serca i uk? Adu kr?? Enia, ma ju? Blisko 200-letni? Histori?. Lecznicze w? A? Ciwo? Ci wód na?? Czowskich odkryto w 1817 roku. W ko? Cu xix w. By? To ju? Bardzo znany kurort, ulubiony przez najwybitniejszych polskich pisarzy: henryka sienkiewicza, boles? Awa prusa, stefana? Eromskiego. Dwaj ostatni, którzy sp? Dzili w na?? Czowie wiele lat? Ycia, maj? Tu swoje muzea. Na?? Czów to miasto-ogród, po? O? One po? Ród bogatych lasów i w? Wozów, gdzie co rusz spotykamy przepi? Kne zdrojowe wille, niejednokrotnie wzorowane na domach z tatrza? Skich i alpejskich kurortów. Najwi? Cej takich obiektów znajdziemy przy ul. Armatnia góra (m. In. Willa podgórze, oktawia, czekoladka) oraz przy al. Lipowej (willa tolin, raj, pod matk? Bosk? ). Centrum uzdrowiska stanowi rozleg? Y park zdrojowy z klasycystycznym pa? Acem ma? Achowskich (warto zwróci? Uwag? Na wn? Trza i pietra, w tym sal? Balow? , bogato zdobione sztukateriami) i innymi zabytkowymi obiektami m. In. Starych? Azienek, sanatorium ksi? Cia józefa, domku greckiego, czy gotyckiego. Uzdrowisko, s? Yn? Ce z doskona? Ych wód mineralnych (tutaj znajduj? Si? Wytwórnie znanych w ca? Ym kraju „na?? Czowianki” i „cisowianki”), oferuje dzi? Nowoczesne basenowe centra rekreacji i hydroterapii. . Zak? Ad leczniczy uzdrowisko na?? Czów s. A. (spa na?? Czów)al. Ma? Achowskiego 5, tel. (081) 501 60 27. Kardiologiczny szpital uzdrowiskowy ul. Górskiego 5, tel. (081) 501 60 27, wew. 200. Sanatorium uzdrowiskowe nr 1 al. Kasztanowa 6, tel. (081) 501 60 27, wew. 400sanatorium uzdrowiskowe nr 1 - oddzia? „batorówka” ul. Paderewskiego 1, tel. (081) 501 60 27, wew. 500sanatorium uzdrowiskowe „fortunat” ul. Ko? Ciuszki 10, tel. (081) 501 60 27, wew. 600. Kolejowy szpital uzdrowiskowy sp zoz 24-140 na?? Czów, ul. Górskiego 6, tel. (081) 501 42 08. Sanatorium uzdrowiskowe dla rolników ul. Górskiego 14, tel. (081) 501 47 51. Sanatorium uzdrowiskowe zwi? Zku nauczycielstwa polskiego ul. G? Owackiego 7, tel. (081) 501 47 05. Sanatorium uzdrowiskowe zwi? Zku zawodowego pracowników gospodarki komunalnej i terenowej ul. G? Owackiego 12, tel. (081) 501 42 51. Miasto po? O? One w s? Siedztwie starych jod? Owo-bukowych borów, jest jedn? Z najpopularniejszych letniskowych miejscowo? Ci roztocza. Od ko? Ca xix w. Jest te? Uzdrowiskiem – pocz? Tkowo przeciwgru? Liczym, a obecnie wyspecjalizowanym w leczeniu i rehabilitacji dzieci. Jedn? Z pierwszych kuracjuszek, na d? Ugo przed uruchomieniem sanatorium, by? A królowa marysie? Ka sobieska, która w podzi? Kowaniu za odzyskanie si? I zdrowia ufundowa? A tu w latach 1690-99 ko? Ció? Z klasztorem dominikanów. . Sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci 22-440 krasnobród, ul. Sanatoryjna 1, tel. (084) 660 71 02, fax (084) 660 73 39. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Projekt sie? Szerokopasmowa polski wschodniej (sspw) jest jednym z projektów programu operacyjnego „rozwój polski wschodniej". Celem tego programu jest „przyspieszenie tempa rozwoju spo? Eczno-gospodarczego polski wschodniej w zgodzie z zasad? Zrównowa? Onego rozwoju". W priorytecie ii po rpw przewidziano realizacj? Dzia? Ania 2. 1, którego celem jest zwi? Kszenie dost? Pu do internetu instytucji publicznych, przedsi? Biorstw i mieszka? Ców obszarów peryferyjnych zagro? Onych „wykluczeniem cyfrowym". W ramy tego dzia? Ania wpisuje si? Przedmiotowy projekt sie? Szerokopasmowa polski wschodniej. Dnia 31. 03. 2010 roku ministerstwo rozwoju regionalnego przekaza? O województwu lubelskiemu studium wykonalno? Ci projektu sie? Szerokopasmowa polski wschodniej wraz ze studiami powiatowymi. Przedstawiamy pa? Stwu do wiadomo? Ci powy? Sze materia? Y. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie si? Z dokumentami oraz zg? Aszanie opinii na adres: sspw@lubelskie. Pl do dnia 30. 04. 2010 r. Do pobrania:. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  inwestorzy obecni w województwie: zak? Ady azotowe „pu? Awy” s. A. , wytwórnia sprz? Tu komunikacyjnego "pzl-? Widnik" s. A. ,cbm polska, mostostal pu? Awy, hanyang polska sp. Z o. O. , tsubaki-hoover polska sp. Z o. O. , caterpillar poland sp. Z o. O.  adresy:tarnobrzeska specjalna strefa ekonomicznaarp s. A. Oddzia? Tarnobrzegul. Zak? Adowa 48, 39-405 tarnobrzeg machówtel. : (+48 15) 822 99 99, 823 66 88, fax: (+48 15) 823 66 88   →. Mielecka specjalna strefa ekonomiczna"mielecka sse, euro-park mielec", arp s. A. Oddzia? Mielecul. Partyzantów 25, 39-300 mielec, tel. : (+48 17) 788 72 36, 788 71 05, 788 77 94, fax: (+48 17) 788 77 69   →. Starachowicka specjalna strefa ekonomicznaul. Radomska 29, 27-200 starachowice, tel. : (+48 41) 275 41 01, fax: (+48 41) 275 41 02   →. Centrum obs? Ugi inwestoraul. Graniczna 4, 20-072 lublin, tel. : (+48 81) 537 16 21, fax: (+48 81) 537 16 37   →. Urz? D miasta lublinbiuro obs? Ugi inwestora, pl. W? . ? Okietka 1, 20-950 lublin, tel. : (+48 81) 466 25 07lubelski  urz? D wojewódzki 20-914 lublin, ul. Spokojna 4, tel. : (+48 81) 742 43 10, 742 43 08, fax: (+48 81) 742 43 09   →. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  szlak prowadzi przez polesie lubelskie i wo? Y? Skie. Turysta spotyka tu urozmaicon? Rze? B? Terenu z licznymi jeziorami, unikatow? Faun? I flor? , ogromne przestrzenie dziewiczych lasów, czyste powietrze i przepi? Kne krajobrazy. Trasy poleskiego szlaku konnego przebiegaj? Poprzez: poleski park narodowy, 3 parki krajobrazowe (poleski, sobiborski, che? Mski), oraz liczne rezerwaty (jezioro orchowe, magazyn,? ó? Wiowe b? Ota, jezioro brudzieniec, trzy jeziora, ma? Oziemce, serniawy, bachus, brze? No, roskosz).  niew? Tpliwym atutem szlaku jest fragment przebiegaj? Cy wzd? U? Rzeki bug -  jedynej dzikiej rzeki nie przekszta? Conej przez cz? Owieka, która stanowi granic? Unii europejskiej. W ten w? A? Nie krajobraz wspó? Czesnych „kresów” rzeczypospolitej doskonale wkomponowa? Y si? Konie. Zawsze by? Y blisko cz? Owieka. W miar? Post? Pu techniki przesta? Y stanowi? Podstaw? Egzystencji. Coraz cz?? Ciej stawa? Y si? Elementem sportu, hipoterapii i rekreacji na? Onie natury. Ka? Dy kto rozpoczyna przygod? Z ko? Mi musi wiele wiedzie? Na temat ich zachowa? I umiej? Tno? Ci obchodzenia si? Z nimi. Przed wyruszeniem na konny spacer, zadajmy sobie trud poznania zachowa? , potrzeb i fizjologii naszych czworono? Nych towarzyszy. Po tym mo? Emy spokojnie uda? Si? W teren. Wychodz? C naprzeciw tym oczekiwaniom cz? Onkowie regionalnego towarzystwa gminy sawin przy wspó? Pracy z o? Rodkiem je? Dziecko-hodowlanym „? Urawiejka” z bukowy ma? Ej opracowali projekt stworzenia profesjonalnej trasy konnej. Powsta? 280 kilometrowy poleski szlak konny, pierwszy na lubelszczy? Nie, jeden z najd? U? Szych w kraju. Realizacj? Przedsi? Wzi? Cia w?? Czy? Y si? Samorz? Dy gminne z 5 gmin z powiatu che? Mskiego (che? M, dorohusk, ruda huta, sawin, wierzbica) i 7 z powiatu w? Odawskiego (ha? Sk, urszulin, sosnowica, stary brus, wola uhruska, wyryki, w? Odawa), miasta che? M i w? Odawa, poleski park narodowy, zarz? D parków krajobrazowych polesia z siedzib? W che? Mie oraz nadle? Nictwa: che? M, sobibór i w? Odawa. Przedsi? Wzi? Cie swoim zasi? Giem obejmuje obszar ok. 1270 km², zamieszkiwany przez ponad 130 tys. Mieszka? Ców. Utworzona sie? ? Cie? Ek konnych, dostosowana jest do potrzeb i mo? Liwo? Ci ka? Dego je? D? Ca.  szlak jest oznakowany zgodnie z instrukcj? Pttk, stanowi? Go m. In. Kwadrat o wymiarach boku 120 mm z bia? Ym t? Em oraz ko? O koloru pomara? Czowego o? Rednicy 60 mm.  w chwili obecnej regionalne towarzystwo gminy sawin opracowuje interesuj? C? Odznak? Poleskiego szlaku konnego, z warunkami jej zdobycia b? Dzie mo? Na zapozna? Si? Wchodz? C na strony internetowe cz? Onków przedsi? Wzi? Cia.  . ♦ o? Rodek je? Dziecko-hodowlany „? Urawiejka” z bukowy ma? Ej k. Sawina zajmuje si? Hodowl? Koni huculskich. Dysponuje 25 ko? Mi, w tym 15 przygotowanymi do rajdów. Posiada 8 miejsc noclegowych wraz z regionalnym wy? Ywieniem oraz stacjonarny hotel dla koni. Organizuje któtkie przeja? D? Ki, rajdy konne, nauk? Jazdy konnej, stanówk? Doskona? Ymi ogierami huculskimi, uk? Adanie i korekt? Koni ras pierwotnych. Posiada te? W? Asne zaplecze na terenie poleskiego parku narodowego. . Katarzyna i zbigniew? Urawicz, bukowa ma? A 45, 22-107 sawin, tel. 0889-609-260, 0889-898-848, . Jacek tokarski, jagodne 27, 22-106 czu? Czyce, tel. (082) 567 43 66; 609 309 001. ♦ o? Rodek je? Dziecki „bachus” - prowadzi dzia? Alno?? W zakresie hodowli koni, jazd? Konn? Na ró? Nych poziomach, w tym nauk? Jazdy konnej przez wykwalifikowanego instruktora. Posiada uje? D? Alnie, stanowiska zadaszone dla 15 koni. W okolicy gospodarstwo agroturystyczne i mo? Liwo?? Rozbicia namiotów. . Jan aranowski, bachus, 22-107 sawin, tel. (082) 564 31 46; 505-116-376;. ; krzysztof ga? , tel. 600 594 820. > rajdy konne po terenie parku krajobrazowego "podlaski prze? Om bugu"o? Rodek je? Dziecki maciej falkiewicz, tel. (0-83) 341 32 22, 695 228 007 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  program jest ukierunkowany na przyspieszenie tempa rozwoju spo? Eczno – gospodarczego 5 województw polski wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,? Wi? Tokrzyskiego i warmi? Sko – mazurskiego) w zgodzie z zasad? Zrównowa? Onego rozwoju. Realizacji powy? Szego celu s? U? Y? Maj? Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, zwi? Kszenie dost? Pu do internetu szerokopasmowego, rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich, poprawa dost? Pno? Ci i jako? Ci powi? Za? Komunikacyjnych, jak równie? Zwi? Kszenie roli zrównowa? Onej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.  beneficjentami odbiorcami efektów projektów programu mog? By? Szko? Y wy? Sze, jednostki samorz? Du terytorialnego, stowarzyszenia, jednostki naukowe, jednostki badawczo – rozwojowe w tym jednostki polskiej akademii nauk, przedsi? Biorcy, organizacje pozarz? Dowe, gddkia, urz? Dy statystyczne, biura planowania przestrzennego, organizacje turystyczne, instytucje otoczenia biznesu i innowacji – agencje, fundacje rozwoju regionalnego ki lokalnego, kluby biznesu, centra obs? Ugi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne i przemys? Owe, inkubatory przedsi? Biorczo? Ci, instytucja zarz? Dzaj? Ca programem oraz instytucja po? Rednicz? Ca.  w ramach po rpw przewidziano nast? Puj? Ce tryby wyboru projektów do realizacji: a) indywidualny;na li? Cie projektów indywidualnych uj? To kluczowe projekty, których realizacja w najwi? Kszym stopniu przyczynia si? Do osi? Gni? Cia celów po rpw. Iz po rpw przeprowadzi? A nabór projektów na list? Projektów indywidualnych w formie zg? Osze?  i podda? A zg? Oszenia weryfikacji, w której udzia? Wzi? Li przedstawiciele samorz? Dów województw polski wschodniej. Weryfikacja zg? Osze? Oparta by? A o ogólne informacje o projektach b? D? Koncepcje projektów, bez wymogu przedstawiania orygina? ów dokumentów lub dokumentacji technicznej. Umieszczenie projektu na li? Cie projektów indywidualnych jest wst? Pn? Deklaracj? Jego realizacji i wi?? E si? Z zarezerwowaniem przez iz po rpw na ten cel? Rodków w ramach bud? Etu po rpw. Projekty, które zosta? Y uwzgl? Dnione na li? Cie projektów indywidualnych nie podlegaj? Procedurze konkursowej. Ich realizacja b? Dzie jednak uzale? Niona od wyników negocjacji programu z komisj? Europejsk? , spe? Nienia przez projekty wymogów formalnych i merytorycznych oraz ich akceptacji (pe? Nej dokumentacji?? Cznie z wnioskiem o dofinansowanie projektu). Iz po rpw pisemnie informuje ka? Dego ze zg? Aszaj? Cych o wynikach rozpatrzenia projektu oraz poddaje list? Konsultacjom spo? Ecznym poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowych na poziomie centralnym i regionalnym. Równolegle z procesem konsultacji spo? Ecznych propozycje projektów zostaj? Poddane weryfikacji na poziomie mrr, pod k? Tem analizy stopnia ich przygotowania oraz oceny realno? Ci przyjmowanych przez beneficjentów za? O? E? I szacunków. Po przeprowadzeniu konsultacji spo? Ecznych oraz analizy stopnia przygotowania nast? Puje ostateczna akceptacja listy projektów indywidualnych i og? Oszenie komunikatu ministra w? A? Ciwego ds. Rozwoju regionalnego, publikowanego w dzienniku urz? Dowym rzeczpospolitej polskiej „monitor polski”, o adresie strony internetowej, na której iz po rpw zamie? Ci list? Projektów indywidualnych lub jej zmiany. Na li? Cie projektów indywidualnych po rpw znalaz? Y si? Równie?  projekty o charakterze ponadregionalnym, za których przygotowanie i realizacj? Odpowiada bezpo? Rednio iz po rpw lub w? A? Ciwa instytucja, której iz po rpw powierzy takie zadania, s? To:– projekt „sie? Szerokopasmowa polski wschodniej”,– projekt „promocja gospodarcza polski wschodniej”,– projekt „promocja turystyczna polski wschodniej”,– projekt „trasy rowerowe polski wschodniej”.  b) konkursowy; dokumentacj? Projektu stanowi wniosek o dofinansowanie, którego integraln? Cz?? Ci? S? Za?? Czniki. Instytucj? Odpowiedzialn? Za przeprowadzenie post? Powania konkursowego, w szczególno? Ci za przygotowanie dokumentacji konkursowej, og? Oszenie konkursu, informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach konkursu, powo? Anie komisji oceniaj? Cych projekty oraz rekomendowanie projektów do dofinansowania, jest ip po rpw. Ip po rpw og? Asza konkurs okre? Laj? C daty rozpocz? Cia oraz warunki zamkni? Cia konkursu, a w dniu og? Oszenia konkursu zamieszcza w dzienniku o zasi? Gu ogólnopolskim lub regionalnym informacj? O konkursie, zawieraj? C? Co najmniej nast? Puj? Ce informacje:♦ rodzaj projektów podlegaj? Cych dofinansowaniu;♦ rodzaj podmiotów, które mog? Ubiega? Si? O dofinansowanie;♦ kwot? ? Rodków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;♦ poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków obj? Tych dofinansowaniem;♦ maksymaln? Kwot? Dofinansowania projektu, o ile kwota taka zosta? A ustalona;♦ kryteria wyboru projektów;♦ termin rozstrzygni? Cia konkursu;♦ wzór wniosku o dofinansowanie projektu;♦ termin, miejsce i sposób sk? Adania wniosków o dofinansowaie projektów;♦ wzór umowy o dofinansowanie projektu;♦ informacj? O? Rodkach odwo? Awczych przys? Uguj? Cych wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu, oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono og? Oszenie o konkursie.  alokacja finansowa? Rodków unijnych zaanga? Owanych w realizacj? Programu wynosi ok. 2675,05 mln euro, w tym kwota? Rodków unijnych to 2273,79 mln euro. Wk? Ad krajowy wynosi 401,26 mln euro. W województwie lubelskim na realizacj? Projektów znajduj? Cych si? Na „li? Cie projektów indywidualnych w ramach programu operacyjnego rozwój polski wschodniej”, zaktualizowanej 30 lipca 2009 roku  zosta? O przeznaczonych  1856,9 mln euro, z czego dofinansowanie to a? 1357,69 mln euro.  obecnie realizowane s? M. In. Projekty zwi? Zane z budow? Gmachu naukowo- dydaktycznego biotechnologii kul, budow? Wraz z wyposa? Eniem obiektu badawczo – dydaktycznego instytutu nauk o ziemi umcs w lublinie, rozbudow? I wyposa? Eniem kompleksu dydaktyczno - naukowego dla politechniki lubelskiej dla kierunku architektura i urbanistyka „wschodnie innowacyjne centrum architektury”, rozbudow? Infrastruktury zaplecza badawczo - rozwojowego wytwórni sprz? Tu komunikacyjnego "pzl? Widnik" spó? Ka akcyjna wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W ofercie: internet, grill, kort tenisowy, 2 sale konferencyjne do 100 os. Wyposa? One w sprz? T audiowizualny oraz 3 mniejsze sale szkoleniowe, plac zabaw dla dzieci, wiata biesiadna, miejsce na ognisko parking. Miejsc noclegowych: 30 ( na terenie zaborka istnieje mo? Liwo?? Noclegu w innych obiektach: chata szlachty za? Ciankowej- 7 pokoi, bielony dworek- 10 pokoi,. . Pensjonat berberys jest obiektem zabytkowym wybudowanym w 1900r. I wyremontowanym w latach 2005-2007 w bardzo wysokim standardzie. Berberys zaprasza do swoich pokoi i apartament? Ka? Dy jest inny, w ka? Dym panuje inny nastr? Znajdziecie w nich pa? Stwo po?? Czenie luksusu ze stylowym komforem. Ten niepowtarzalny wystr? Profesjonalna obs? Uga oraz mi? A, intymna. . Ul. Szkolna 29, 24-120 kazimierz dolny 81/88 10 010 . W ofercie: dwie klimatyzowane sale na ok. 80 miejsc, oraz klimatyczna sala bankietowo-konferencyjna w podziemiach na ok. 20 miejsc z pe? Nym zestawem multimedialnym, internet, restauracja, ogr? Letni. Miejsc noclegowych: 22. Ul. Krakowska 1, 24-120 kazimierz dolny tel. +48 81 881 06 40, 81 05 43, fax. +48 81 882 10 33 . W ofercie: internet, karczma, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatk? Pla? Owej, boisko do koszyk? , st? O tenisa sto? Owego, bilard, parking, domek grillowy dla 40 os? Miejsce na ognisko. Sala konferencyjno-bankietowa (do 180 os? Miejsc noclegowych: 62. Ul. Zamojska 23, 22-440 krasnobr? El. (84) 660-77-42, 608-674-134 . W ofercie: 3 sale konferencyjne (60, 25, 15 miejsc) wyposa? One w nowoczesny sprz? T multimedialny, sezonowy drink-bar? Pod ja? Owcem? , w? Asny pomost z ratownikiem w sezonie, wypo? Yczalnia sprz? Tu wodnego na pla? Y, si? Ownia, bilard, miejsce na grill i ognisko, parking monitorowany, sto? ? Z doskona?? Kuchni? Domow?. Miejsc noclegowych: 60. 22-232 okuninka viii /13 tel. (82) 571 70 20, fax (82) 571-79-21 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Informacji na termat mo? Liwo? Ci uzyskania wsparcia finansowego z funduszy europejskich okresu programowania 2007-2013 udzielaj? G? ówny punkt informacyjny o funduszach europejskich oraz lokalne punkty informacyjne rozmieszczone w che? Mie, zamo? Ciu i bia? Ej podlaskiej  g? ówny punkt informacyjny o funduszach europejskich:departament strategii i rozwoju regionalnegourz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego w lublinieul. Stefczyka 3b, 20-151 lublin, tel. 081 44 16 864, 081 44 16 865, faks 081 44 16 740 ♦ punkt informacyjny w filii urz? Du marsza? Kowskiego w che? Mieul. Plac niepodleg? O? Ci 1, 22-100 che? M, tel. 082 56 30 208 ♦ punkt informacyjny w filii urz? Du marsza? Kowskiego w zamo? Ciuul. Partyzantów 94, 22-400 zamo?? , tel. 084 63 80 267 ♦ punkt informacyjny w filii urz? Du marsza? Kowskiego w bia? Ej podlaskiejul. Warszawska 14, 21-500 bia? A podlaska, tel.  083 34 35 844  instytucja zarz? Dzaj? Ca rpo wl:departament strategii i rozwoju regionalnegourz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego w lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 lublin, tel. 081 44 16 738, faks 081 44 16 740 instytucja po? Rednicz? Ca ii stopnia♦ lubelska agencja wspierania przedsi? Biorczo? Ci w lublinieul. Graniczna 4, 20-010 lublin, tel. 081 46 23 831, faks 081 46 23 840  instytucja zarz? Dzaj? Ca po kl:ministerstwo rozwoju regionalnego, departament zarz? Dzania europejskim funduszem spo? Ecznym,ul. Wspólna 2/4, 00-926 warszawa,tel. (22) 501-50-04, faks (22) 501-50-31  instytucja po? Rednicz? Ca:♦ departament europejskiego funduszu spo? Ecznegourz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego w lublinieczechowska 19 pok. Nr 1, 20-072 lublin, tel. (081) 441-68-43, faks (081) 441-68-53 instytucje wdra? Aj? Ce:♦ regionalny o? Rodek efs w bia? Ej podlaskiejprowadzony przez fundacj? Rozwoju lubelszczyzny, ul. Brzeska 41 p. 242, tel. 083 343 77 63 ♦ regionalny o? Rodek efs w che? Mieprowadzony przez stowarzyszenie rozwoju aktywno? Ci spo? Ecznej triada, ul. Wojs? Awicka 7, tel. 082 565 86 09 ♦ regionalny o? Rodek efs w zamo? Ciuprowadzony przez fundacj? Rozwoju lubelszczyzny, ul. Partyzantów 3 p. 27, tel. 084 627 11 81 ♦ regionalny o? Rodek efs w lublinieprowadzony przez zwi? Zek stowarzysze? Forum lubelskich organizacji pozarz? Dowych w partnerstwie z lubelskim o? Rodkiem samopomocy,al. Rac? Awickie 22, tel. (81) 533 12 17 ♦ wojewódzki urz? D pracy w lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 lublin, tel. 081 46 35 300  instytucja zarz? Dzaj? Ca prow:ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsidepartament rozwoju obszarów wiejskich,ul. Wspólna 30, 00-930 warszawa, tel. (22) 623-13-66, 623-14-76, 623-14-19, faks (22) 623-20-51 instytucja po? Rednicz? Ca:♦ departament koordynacji projektów europejskichurz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, ul. Stefczyka , 20-151 lublin, tel. 081 44 16 881 instytucje wdra? Aj? Ce:♦ agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, elizówka 65 a-b, 21-003 ciecierzyn, tel. 081 756 88 20    instytucja zarz? Dzaj? Ca ewt:ministerstwo rozwoju regionalnegodepartament wspó? Pracy terytorialnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 warszawa,tel. 022 501 51 05, faks 022 501 51 56  regionalny punkt kontaktowy:♦ departament strategii i rozwoju regionalnegowspó? Praca transgraniczna - tel. 081 44 16 870wspó? Praca ponadnarodowa - tel. 081 44 16 869wspó? Praca mi? Dzyregionalna - tel. 081 44 16 869 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Annopol, ul. Rynek 15 (015) 861 35 87 . 22-670 be?? Ec, ul. Zamojska 2 (084) 665 23 33 . 21-500 bia? A podlaska, ul. Sidorska 20c (083) 343 24 75 . 21-500 bia? A podlaska, ul. Leszczynowa 2a (083) 343 34 97 . 21-500 bia? A podlaska, ul. Reymonta 3 (083) 344 23 58, fax 343 49 95 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Województwo lubelskie to region, w którym rolnictwo spe? Nia? O i spe? Nia nadal szczególn? Rol?. Poziom zatrudnienia w tym sektorze si? Ga a? 36,8%, a wska? Nik ten jest najwy? Szy w polsce. Na 758 tysi? Cy zatrudnionych na lubelszczy? Nie, prawie 280 tysi? Cy pracuje w? A? Nie w rolnictwie i w dziedzinach pokrewnych:? Owiectwie, rybactwie oraz le? Nictwie. Trwaj? Ce w polsce procesy przekszta? Ce? Spo? Eczno-ekonomicznych wci?? Powoduj? Powa? Ne zmiany w sytuacji mieszka? Ców wsi, tak? E tej lubelskiej. Uwarunkowania gospodarki rynkowej sk? Aniaj? Do si? Gni? Cia po dodatkowe - poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego -? Ród? A dochodów. Potrzeba prze? Amywania barier, pokazywania,? E mo? Na odnie?? Sukces w pozarolniczym biznesie na wsi, jest nadal bardzo aktualna. Obecnie na obszarach wiejskich lubelszczyzny wi? Kszo?? Osób prowadz? Cych dzia? Alno?? Pozarolnicz? Pracuje w bran? Y handlowo-us? Ugowej. Obok w? A? Cicieli sklepów spo? Ywczych i przemys? Owych grup? T? Najcz?? Ciej tworz? Us? Ugodawcy prac remontowych zwi? Zanych z modernizacj? Gospodarstwa, mechanik? Pojazdow? , us? Ugami budowlanymi oraz osoby zajmuj? Ce si? Ma?? Gastronomi? , handlem obwo? Nym i transportem. W? Ród firm produkcyjnych przewa? Aj? Piekarnie i m? Yny, du? A jest tak? E liczba masarni, przetwórni owocowo-warzywnych i ch? Odni. Przejawem aktywno? Ci gospodarczej obszarów wiejskich jest te? Reaktywowanie lub budowa od podstaw ma? Ych elektrowni wodnych. W regionie funkcjonuje ju? Ok. 20 takich obiektów, z których wi? Kszo?? Po? O? Ona jest na zamojszczy? Nie, nad górnym wieprzem, porem, szumem i innymi rzekami roztocza. Energi? Z odnawialnych? Róde? Wytwarza równie? Kilkana? Cie brykieciarni s? Omy zlokalizowanych na terenach wiejskich. Jednym z wa? Nych kierunków dzia? Alno? Ci tutejszych przedsi? Biorców jest te? Wykorzystanie rolniczego biogazu. Malowniczo?? Krajobrazu i wspania? E warunki naturalne lubelszczyzny stworzy? Y tak? E przedsi? Biorczym mieszka? Com terenów wiejskich wyj? Tkowe predyspozycje do rozwijania agroturystyki. Prawdziwy rozkwit tej formy dzia? Alno? Ci nast? Pi? W latach 1995-1998, kiedy lubelskie gospodarstwa organizowa? Y si? W stowarzyszenia agroturystyczne. Po reformie terytorialnej kraju w 1999 r. Utworzy? Y one. Z siedzib? W wojciechowie. Obecnie zwi? Zek zrzesza oko? O 400 gospodarstw agroturystycznych, w których znajduje si? 3,5 tysi? Ca miejsc noclegowych. W regionie rozwija si? Te? Produkcja rzemie? Lnicza, w tym kowalstwo (wojciechów), produkcja tkacka chodników i gobelinów, koronkarstwo, hafciarstwo i wikliniarstwo (okolice kazimierza dolnego nad wis?? ). Rejon paw? Owa ko? O rejowca fabrycznego oraz gmina urz? Dów s? Yn? Z kolei z kultywowania tradycji garncarstwa. Specyficzn? Produkcj? Zajmuj? Si? Mieszka? Cy gminy serniki ko? O lubartowa. Wyrabia si? Tam palmy wielkanocne oraz kompozycje zimowe z suszonych kwiatów. Wyroby te trafiaj? Nie tylko na rynek lokalny, ale i ogólnopolski, a nawet do krajów europy zachodniej, zw? Aszcza do niemiec. Niedaleko sernik wyrabiane s? Tak? E wyroby ze s? Omy – tzw. Koz? Y (w brzostówce), oraz miot? Y (w wólce zawieprzyckiej). Us? Ugowa wyprawa skór istnieje m. In. W kurowie i okolicach, a wyrób sit i szczotek - g? ównie w bi? Goraju. Popyt na figurki i? Wiece z wosku pszczelego powoduje z kolei ci? G? Y rozwój tej dziedziny rzemios? A. Mieszka? Cy regionu lubelskiego coraz aktywniej w?? Czaj? Si? Równie? W wyrób produktów tradycyjnych. W sta? Ej sprzeda? Y jest ju? Ponad 30 z tych wpisanych na list? Produktów tradycyjnych. Zwiedzaj? C urocze zak? Tki lubelszczyzny warto zwróci? Uwag? Na ofert? Lokalnych producentów. Gam? W? Dlin nadwieprza? Skich oferuje spó? Dzielnia „samopomoc ch? Opska” z baranowa, olej? Wi? Teczny roztocza? Ski - stowarzyszenie wytwórców oleju? Wi? Tecznego z krynic, a szyneczk? I w? Dzone dzwonka karpia z pustelni - gospodarstwo rybackie „pstr? G pustelnia” z woli rudzkiej. W okolicach bi? Goraja wypiekany jest pieróg bi? Gorajski, jab? Onnej - piernik lubelski, a janowa lubelskiego – gryczak janowski. Specjalno? Ci? Rodem z kodnia jest syrop z czarnego bzu „witaminy eremity” oraz miód zio? Owy „nektar? Wi? Tego eugeniusza”. Pszczele produkty oferuj? „pasieka pod lipami” z u??? A (miody nadwieprza? Skie) oraz producenci z godziszowa (miód gryczany godziszowski),  miejscowo? Ci mokrelipie w gminie radecznica (miód fasolowy i miód rzepakowy z roztocza) oraz pszczelej woli (miód malinowy i miód gryczany z lubelszczyzny). Gminna spó? Dzielnia „samopomoc ch? Opska” z ludwina s? Ynie z produkcji chleba ludwi? Skiego, a przedsi? Biorcy z rzeczycy ziemia? Skiej niedaleko trzydnika du? Ego - z kra? Nickich specja? ów - kapusty i ogórków kiszonych. Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty lubelskich przedsi? Biorców! . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W sk? Ad zarz? Du, licz? Cego pi?? Osób, wchodzi marsza? Ek jako przewodnicz? Cy, dwóch wicemarsza? Ków oraz dwóch pozosta? Ych cz? Onków. Zarz? D wykonuje zadania nale?? Ce do samorz? Du województwa, nie zastrze? One na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorz? Dowych jednostek organizacyjnych. Do zada? Zarz? Du nale? Y w szczególno? Ci: - wykonywanie uchwa? Sejmiku, - gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udzia? ów posiadanych przez województwo, - przygotowywanie projektu i wykonywanie bud? Etu województwa, - przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie, - organizowanie wspó? Pracy ze strukturami samorz? Du regionalnego w innych krajach i z mi? Dzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi, - kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie dzia? Alno? Ci wojewódzkich samorz? Dowych jednostek organizacyjnych, w tym powo? Ywanie i odwo? Ywanie ich kierowników, - uchwalanie regulaminu organizacyjnego urz? Du marsza? Kowskiego. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ustrój pa? Stwa – rz? Dy parlamentarne, z przesuni? Ciem w stron? Parlamentarno-gabinetowych. Prezydent sprawuje swoje funkcje poprzez akty wymagaj? Ce kontrasygnaty odpowiedniego ministra. We w? Oszech funkcjonuj? Dwie, równe wobec siebie, izby parlamentu. Pa? Stwo ma charakter unitarny, jest podzielone na 20 regionów, 103 prowincje i 8100 gmin. Region rozci? Ga si? Od alp karnickich i dolomitów na granicy z austri? Do adriatyku i doliny padu. Jest to region przemys? Owo-rolniczy o dobrze rozwini? Tym przemy? Le metalurgicznym (hutnictwo? Elaza i metali nie? Elaznych), maszynowym, chemicznym, w? ókienniczym i spo? Ywczym. Wydobywa si? Tam gaz ziemny, rudy cynku i o? Owiu, marmur. Region veneto to jeden z wa? Niejszych w? Oskich obszarów turystycznych. Na wybrze? U znajduj? Si? Liczne k? Pieliska nadmorskie (lido di iesolo, lido di venezia), a w górach o? Rodki wypoczynkowe i sportów zimowych (cortina d’ampezzo). Przedsi? Biorstwa rzemie? Lnicze stanowi? Podstawow? Warto?? Ekonomiczn? Regionu veneto. Przemys? Opiera si? G? ównie na rozwoju ma? Ych i? Rednich przedsi? Biorstw. Zdolno?? Produkcyjna, kreatywno?? , profesjonalizm to podstawowe warto? Ci dla rozwoju spo? Eczno-ekonomicznego regionu veneto. Stolic? Regionu jest wenecja, jedno z najs? Awniejszych miast? Wiata, po? O? One na archipelagu ponad stu wysepek rozdzielonych ok. 150 kana? Ami, przez które przerzucono ok. 400 mostów, z najwi? Kszym i najbardziej znanym canale grande. Miasto bogate w zabytki: plac? W. Marka, santa maria della salute, bazylika san marco, pa? Ac do? ów itp. Inne wa? Ne miasta regionu to padwa, werona, vicenza i treviso.  → www. Regione. Veneto. It/channels→ www. Veneto. To/web/guest. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Business process outsourcing jest dynamicznie rozwijaj? C? Si? Ostatnio bran?? Nie tylko w regionie lubelskim, ale tak? E w polsce. Dzia? Alno?? Ta polega na tworzeniu centrów us? Ugowych? Wiadcz? Cych kompleksowe us? Ugi w zakresie technik informacyjnych, ksi? Gowo? Ci, finansów, obs? Ugi klienta, us? Ug medycznych i sanatoryjnych oraz prowadzenia bada? Naukowych. Najwi? Kszy potencja? Do rozwoju tej bran? Y ma lublin. Atutami miasta s? M. In. : podwy? Szony, w stosunku do pozosta? Ych du? Ych miast polski, wska? Nik bezrobocia, dobrze rozwini? Te szkolnictwo wy? Sze, du? A poda? Wykszta? Conej si? Y roboczej oraz relatywnie niskie koszty pracy.  w lublinie dzia? A kilka firm z bran? Y bpo, które? Wiadcz? Swoje us? Ugi g? ównie na rzecz du? Ych koncernów mi? Dzynarodowych. Nale?? Do nich: orange, inteligo, crh? Agiel, telekomunikacja polska s. A. Oraz polskie centrum marketingowe sp. Z o. O. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Lubelskie jest jednym z najzasobniejszych w kraju regionów pod wzgl? Dem liczby obiektów i zespo? ów zabytkowych. Osobliwo? Ci? Na skal? Europejsk? S? , pochodz? Ce z ii-iv w. , cmentarzyska gotów, odkryte na terenie gminy hrubieszów, oraz podziemia kredowe w che? Mie. Wiele jest dawnych magnackich zamków i pa? Aców, ziemia? Skich rezydencji, szlacheckich dworów, m. In. W lublinie, koz? ówce, pu? Awach, radzyniu podlaskim, janowcu i krupem. S? One pami? Tkami po dawnych polskich rodach: zamoyskich, lubomirskich, radziwi?? Ach, czartoryskich, sobieskich, tarnowskich, firlejach, sapiehach. Muzeum zamoyskich w dawnej rezydencji tego rodu w koz? ówce ko? O lubartowa nale? Y do czo? ówki najpopularniejszych muzeów w polsce - w 2003 roku przyj?? O 260 tys. Turystów. Liczne zabytki architektury sakralnej ró? Nych wyzna? : ko? Cio? Y, cerkwie, dawne synagogi, s? Z kolei przyk? Adem przenikania wielu kultur i religijnej tolerancji. Najwybitniejszym obiektem sakralnym regionu jest gotycka kaplica? Wi? Tej trójcy na zamku w lublinie z wn? Trzem w ca? O? Ci pokrytym rusko-bizantyjskimi freskami z pocz. Xv w. Typowe dla regionu s? Ko? Cio? Y tzw. Renesansu lubelskiego, bogato zdobione sztukateriami, które zachowa? Y si? M. In. W lublinie, kazimierzu dolnym, ko? Skowoli. We w? Odawie zachowa? Si? Jeden z najwspanialszych w kraju zespo? ów synagog, a w niedalekiej jab? Ecznej bardzo wa? Ne dla prawos? Awia sanktuarium? W. Onufrego.  poza pojedynczymi obiektami na uwag? Zas? Uguj? Miejskie kompleksy urbanistyczne: renesansowy zamo?? , zwany padw? Pó? Nocy - wpisany na list? ? Wiatowego dziedzictwa kulturowego unesco, nadwi? La? Skie miasto artystów kazimierz dolny -?? Cz? Ce krajobrazowe i przyrodnicze walory ma? Opolskiego prze? Omu wis? Y z pi? Knem licznych zabytków architektury i sztuki,? Redniowieczny lublin z oryginalnym, zachowanym w niezmienionym stanie starym miastem. Ogó? Em na terenie województwa skatalogowano ponad 20 tys. Obiektów o historycznej warto? Ci kulturowej, w? Ród nich wiele niepowtarzalnych przyk? Adów budownictwa ludowego, chronionych i eksponowanych m. In. W muzeum wsi lubelskiej w lublinie oraz mniejszych skansenach w holi, guciowie, bi? Goraju, czy zaborku ko? O janowa podlaskiego. Centrum kulturalnym regionu jest lublin, a do wa? Niejszych o? Rodków nale?? Równie? Bia? A podlaska, pu? Awy, che? M i zamo??. Dzia? Alno?? Prowadzi tu kilkana? Cie teatrów, w tym jedyne w regionie: teatr im. J. Osterwy, teatr muzyczny oraz teatr im. Ch. Andersena. Od lat dzia? Aj? Te? , znane na ca? Ym? Wiecie, teatry alternatywne: o? Rodek praktyk teatralnych gardzienice (za? O? Ony i prowadzony przez w? Odzimierza staniewskiego), scena plastyczna kul leszka m? Dzika, teatr provisorium (prowadzony przez janusza opry? Skiego) czy o? Rodek brama grodzka - teatr nn tomasza pietrasiewicza. Lublin jest gospodarzem teatralnych imprez o wielkim znaczeniu - mi? Dzynarodowego festiwalu konfrontacje teatralne i mi? Dzynarodowych lubelskich spotka? Teatrów ta? Ca, gardzienice zapraszaj? Na akademi? Praktyk teatralnych, w pu? Awach odbywaj? Si? Ogólnopolskie spotkania lalkarzy, a w zamo? Ciu festiwal teatru i sztuki intuitywnej fortalicje oraz zamojskie lato teatralne. W regionie funkcjonuje blisko 40 muzeów, w tym najwa? Niejsze z nich muzeum lubelskie, z 10 oddzia? Ami w lublinie, kra? Niku, lubartowie,?? Cznej i na?? Czowie oraz muzeum nadwi? La? Skie prowadz? Ce kilka oddzia? ów w kazimierzu dolnym i janowcu. Muzeum zamojskie w zamo? Ciu s? Ynie z najbogatszego w kraju zbioru archeologicznych zabytków gotów, natomiast muzeum che? Mskie prowadzi cenion? Galeri? Sztuki wspó? Czesnej. Muzeum zamoyskich w koz? ówce, poza unikalnymi w skali polski oryginalnymi wn? Trzami magnackiej siedziby, s? Ynie z galerii sztuki socrealizmu, maj? Cej ponad 1,6 tys. Rze? B, obrazów, grafik, plakatów i innych dzie? Sztuki z lat 50. Xx w. Zaanga? Owanej w walk? O socjalizm. Filharmonia lubelska zaprasza nie tylko na koncerty symfoniczne, ale równie? Na spotkania z najwi? Kszymi gwiazdami polskiej estrady i sceny muzycznej. Filharmonicy daj? Koncerty i recitale zarówno na w? Asnej scenie w lublinie, jak i w plenerze na?? Czowskiego parku zdrojowego i tamtejszego pa? Acu ma? Achowskich. W poniatowej od wielu lat istnieje s? Ynny zespó? Dzieci? Cy muzyki dawnej - scholares minores pro musica antiqua (za? O? Ony i prowadzony przez danut? I witolda danielewiczów), w nadrzeczu dzia? A pod kierownictwem alicji i stefana szmidtów fundacja kresy 2000 - dom s? U? Ebny sztuce. Region lubelski posiada najwi? Ksz? W kraju sie? Biblioteczn? (ok. 650 placówek).  doskonale rozwija si? , maj? Ca bogate tradycje, twórczo?? Ludowa. W samym lublinie dzia? A wiele znanych na ca? Ym? Wiecie zespo? ów folklorystycznych, m. In. Zespó? Ta? Ca ludowego umcs, zespó? Pie? Ni i ta? Ca "jawor" akademii rolniczej, czy zespó? Pie? Ni i ta? Ca lublin. Tradycje ludowej kultury i obrz? Dowo? Ci kultywowane s? W wielu miejscowo? Ciach regionu, np. W rejonie krzczonowa, urz? Dowa, bi? Goraja. Ich ochronie i popularyzacji s? U?? Festiwale i przegl? Dy, w tym ogólnopolski festiwal kapel i? Piewaków ludowych oraz targi sztuki ludowej w kazimierzu dolnym, mi? Dzynarodowe poleskie lato z folklorem we w? Odawie, ogólnopolski sejmik teatrów wsi polskiej w tarnogrodzie, czy ogólnopolskie spotkania kowali i ogólnopolskie targi sztuki kowalskiej w wojciechowie.  . Hrubieszowski dom kultury rozpoczyna kolejn? Edycj? Konkursu plastycznego na „najciekawsz? Prac? Roku". Prace z zakresu malarstwa, grafiki, rze? By, rysunku i tkaniny artystycznej mo? Na zg? Asza? Do ko? Ca tego miesi? Ca. W konkursie, organizowanym w ramach tegorocznej „jesieni plastycznej", mog? Wzi?? Udzia? Plastycy, absolwenci liceów plastycznych i studenci wy? Szych uczelni, oprócz akademii sztuk pi? Knych. » czytaj wi? Cej. Muzeum czartoryskich w pu? Awach ma przyjemno?? Zaprosi? Na imprez? Plenerow? Zatytu? Owan? Wieczór u pani na pu? Awach, która odb? Dzie si? W najbli? Sz? Niedziel? (tj. 19 wrze? Nia) w ramach pu? Awskiego festiwalu muzycznego - wszystkie strony? Wiata. » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Pami? Tasz muzyk? Z filmów emila kusturicy „underground" i „arizona dream"? Teraz pos? Uchamy jej na? Ywo. 11 wrze? Nia serbscy muzycy zagraj? Na placu po farze w lublinie. S? Gwiazd? Ii edycji europejskiego festiwalu smaku, wspólnego projektu województwa lubelskiego, miasta lublin  i stowarzyszenia kresowa akademia smaku, przygotowanego razem z dziennikiem wschodnim i radiem lublin. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W priorytetach wspó? Pracy zagranicznej uwzgl? Dniono wcze? Niejsze porozumienia i kontakty by? Ych województw: che? Mskiego, zamojskiego, bialskopodlaskiego i lubelskiego. Kierunki geograficzne prowadzonej wspó? Pracy zagranicznej oraz jej zakres wpisuj? Si? W cel generalny strategii rozwoju województwa lubelskiego, jakim jest: osi? Ganie trwa? Ego rozwoju spo? Ecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie geograficznego po? O? Enia regionu jako platformy wspó? Pracy krajów europy wschodniej i zachodniej oraz w priorytet pi? Ty narodowej strategii rozwoju regionalnego pt. Rozwój wspó? Pracy regionów. Wspó? Praca mi? Dzynarodowa oraz wynikaj? Ce z niej kontakty i projekty wykorzystywane s? W procesie integracji regionu ze strukturami unijnymi oraz stanowi? Uzupe? Niaj? Ce narz? Dzie w przygotowaniu regionalnej i lokalnej administracji do zada? Zwi? Zanych z programowaniem i wdra? Aniem dzia? A? Wynikaj? Cych z polityki strukturalnej unii europejskiej. Wspó? Praca rozwijana jest w oparciu o realizacj? Konkretnych projektów, wspó? Finansowanych w coraz wi? Kszym zakresie ze? Róde? Zewn? Trznych (programy pomocowe unii europejskiej, programy rz? Dowe, fundacje, itd. ). Wspó? Praca zagraniczna realizowana jest nie tylko na szczeblu regionalnym, ale równie? W coraz wi? Kszym stopniu na szczeblu lokalnym, poprzez porozumienia bli? Niacze gmin i powiatów oraz realizacj? Konkretnych projektów. Instytucjami pomocniczymi w nawi? Zywaniu i rozwijaniu kontaktów mi? Dzynarodowych województwa s? Agencje rozwoju regionalnego (np. Lubelska fundacja rozwoju), stowarzyszenia gmin i powiatów (np. Euroregion bug, dom europy) oraz biuro regionalne województwa lubelskiego w brukseli. Z racji swego granicznego po? O? Enia i zarz? Dzania zewn? Trzn? Granic? Unii europejskiej, rozwój województwa lubelskiego b? Dzie w du? Ej mierze uzale? Niony od stanu wspó? Pracy transgranicznej z bia? Orusi? I ukrain? Oraz od relacji tych krajów z uni? Europejsk?. . Województwo lubelskie, zarówno w poprzedniej perspektywie finansowej 2004-2006, jak i w bie?? Cym okresie 2007-2013, aktywnie uczestniczy w ponadnarodowych i mi? Dzyregionalnych sieciach partnerstwa z regionami unii europejskiej. W latach 2004-2006 wspólnie z 35 innymi regionami ue województwo lubelskie zrealizowa? O dwa projekty  wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej w ramach inicjatywy wspólnotowej interreg iiic: rfo hanse passage oraz rfo change on borders, których celem by? O stymulowanie kontaktów mi? Dzynarodowych w ró? Nych aspektach. W tym samym czasie realizowane by? Y dwa projekty wspó? Finansowane ze? Rodków szóstego ramowego programu komisji europejskiej, tj. Regionalna strategia innowacji dla województwa lubelskiego oraz ocena wp? Ywu regionalnej polityki innowacyjnej i proces pomiaru wska? Ników: wspó? Praca dla sta? Ego rozwoju innowacji w regionach – eurocoop, których celem by? Rozwój systemu innowacji oraz bada? Wp? Ywu polityki innowacyjnej na rozwój regionu.       wi? Cej informacji → projekty zrealizowane. W bie?? Cej perspektywie finansowej województwo lubelskie uczestniczy w dwóch projektach o charakterze mi? Dzynarodowym, wspó? Finansowanych z programów europejskiej wspó? Pracy terytorialnej: mitke oraz baltfood. ?? Cznie w wymienionych projektach zaanga? Owanych jest 21 partnerów z krajów unii europejskiej.      wi? Cej informacji → projekty w trakcie realizacji. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Z uwagi na rolniczy charakter województwa lubelskiego przetwórstwo rolno-spo? Ywcze stanowi jedn? Z podstawowych ga?? Zi przemys? U. Na terenie ca? Ego regionu dzia? Aj? Gospodarstwa rolne o wysokim potencjale produkcyjnym, które zapewniaj? Dost? Pno?? Surowców niezb? Dnych do rozwoju bran? Y przetwórstwa owocowo-warzywnego.  dzia? Aj? Tak? E liczne grupy producenckie np. Grupa producencka owoców mi? Kkich i warzyw w gminie frampol, zrzeszenie producentów owoców i warzyw w wandalinie, nadwi? La? Skie towarzystwo producentów owoców w wojciechowie, nadwi? La? Skie zrzeszenie producentów chmielu w wilkowie czy zrzeszenie producentów owoców i warzyw we franciszkowie w gminie me? Giew. Do najwi? Kszych zak? Adów dzia? Aj? Cych w bran? Y przetwórstwa owoców i warzyw nale?? M. In. : ch? Odnia „mors” sp. Z o. O. W zamo? Ciu (produkcja i sprzeda? Mro? Onek oraz us? Ugi ch? Odnicze), polski ogród sp. Z o. O. W rykach (przetwórstwo owocowo-warzywne), zak? Ad przetwórstwa owocowo-warzywnego vin – kon - nieledew sp. Z o. O. Potencja? Regionu w zakresie produkcji owoców i warzyw przyci? Ga tak? E zagranicznych inwestorów. Nale?? Do nich m. In. : przedsi? Biorstwo uren novaberry sp.  z o. O. , którego kapita? W 49% pochodzi z wielkiej brytanii. Firma zatrudnia 70 pracowników. Podstawowe jej produkty to mro? One owoce i warzywa oraz mro? One przeciery owocowe. Przedsi? Biorstwo prowadzi eksport produktów do wielkiej brytanii, francji, danii, norwegii, szwecji, niemiec i na? Otw?. Inwestor uruchomi? Swój zak? Ad w gminie be?? Yce ze wzgl? Du na dost? Pno?? Surowców niezb? Dnych do produkcji. Innym przedstawicielem tej bran? Y jest firma osmofrost sp. Z o. O. Z udzia? Em kapita? U niemieckiego, produkuj? Ca mro? One owoce i warzywa. Na terenie województwa dzia? Aj? Tak? E przedsi? Biorstwa: lst - polska sp. Z o. O. - skup, produkcja i sprzeda? Owoców, bi? Gorajska wytwórnia win ambra s. A. Z kapita? Em niemieckim - produkcja win, ybbstaler fruchtsaft z che? Ma - producent zag? Szczonych soków owocowych, a tak? E materne - polska sp.  z o. O. W? Opatkach z udzia? Em kapita? U belgijskiego - producent przetworów owocowo-warzywnych. W ostatnich latach na terenie województwa lubelskiego dynamicznie rozwija si? Równie? Bran? A przetwórstwa zbó? . Do wiod? Cych zak? Adów nale?? : lubella s. A. W lublinie, che? Mskie zak? Ady zbo? Owe, zamojskie zak? Ady zbo? Owe sp. Z o. O. , zak? Ady zbo? Owo-m? Ynarskie werbkowice, elewator zbo? Owy elewarr sp. Z o. O. Oddzia? W krupcu, wytwórnia makaronów domowych pol – mak s. A. W ludwinie, as - babuni sp. Z o. O. W niemcach oraz janex producent kasz sp. Z o. O. W janowie lubelskim. W województwie lubelskim dzia? Aj? Tak? E cukrownie, mleczarnie, przedsi? Biorstwa produkuj? Ce wyroby mi? Sne. Do najbardziej znanych przedstawicieli tych bran? Nale?? : cukrownia krasnystaw - oddzia? Krajowej spó? Ki cukrowniczej s. A. W toruniu, cukrownia „werbkowice” s. A. , cukrownia „strzy? ów” s. A. , spó? Dzielnia mleczarska „biomlek” w che? Mie, okr? Gowe spó? Dzielnie mleczarskie m. In. W krasnymstawie, lublinie i piaskach, zak? Ady mi? Sne? Meat? Uków s. A. , zak? Ad przetwórstwa mi? Snego jaros? Awiec. Region lubelski ma tak? E tradycje piwowarskie i gorzelnicze. Najwi? Kszymi zak? Adami tych bran? S? : per? A browary lubelskie s. A. , lubelskie zak? Ady przemys? U spirytusowego polmos lublin sp. Z o. O. Wchodz? Cy w sk? Ad stock spirits group ltd. , browar janów lubelski sp. Z o. O. , gorzelnia jagie?? O sp. Z o. O. Z pokrówki ko? O che? Ma i podlaskie gorzelnie surwin sp. Z o. O. Na terenie lublina swoje siedziby maj? Równie? Lubelskie zak? Ady tytoniowe i herbapol lublin s. A. – lider polskiego rynku zielarskiego. Dzia? A tutaj tak? E gie? Dowa spó? Ka emperia holding s. A. , do której nale?? Hurtownie spo? Ywcze eldorado, sie? Supermarketów stokrotka oraz sie? Ma? Ych sklepów osiedlowych groszek. Województwo lubelskie posiada tak? E liczne z? O? A wód mineralnych. G? ównym inwestorem zagranicznym w tej bran? Y jest na?? Czowianka sp. Z o. O. W na?? Czowie. Kapita? Tej spó? Ki pochodzi z francji i szwajcarii (nestle polska s. A. ). Du?? Szans? Dla województwa stanowi rozwój produkcji? Ywno? Ci ekologicznej oraz tworzenie sieci dystrybucji i zbytu dla wytwarzanych produktów. Bran? A ta umo? Liwi? Aby wykorzystanie potencja? U gospodarstw rolnych dzia? Aj? Cych w oparciu o tradycyjne metody produkcji, chroni? Ce uprawy, bez nadmiernego stosowania? Rodków chemicznych do nawo? Enia. Ju? Obecnie rozwija si? Dzia? Alno?? Certyfikowanych gospodarstw zajmuj? Cych si? Ekologiczn? Produkcj? ? Ywno? Ci. W 2006 roku lubelszczyzna zaj?? A 5 miejsce pod wzgl? Dem ich liczby, po województwach: mazowieckim, podkarpackim, ma? Opolskim i ? Wi? Tokrzyskim. W regionie funkcjonowa? O 371 gospodarstw certyfikowanych o ?? Cznej powierzchni 4 934,3 ha, a 701 by? O w okresie przekszta? Cania. Najwi? Ksze zag? Szczenie tego typu gospodarstw znajduje si? W powiecie: lubartowskim (55 certyfikowanych gospodarstw) che? Mskim (43), ryckim (20), na terenie powiatu parczewskiego (19) oraz w powiecie lubelskim (17 gospodarstw). Rozwój produkcji ekologicznej? Ywno? Ci wspiera tak? E klaster „dolina ekologicznej? Ywno? Ci”, dzia? Aj? Cy w ramach stowarzyszenia ekolubelszczyzna, którego g? ównym celem jest pobudzanie poda? Y, jak i popytu na? Ywno?? Ekologiczn? . Szczegó? Owe informacje dotycz? Ce dzia? Alno? Ci klastra znajduj? Si? Na stronie www. Ekolubelszczyzna. Pl/dolina_o_projekcie. Php. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Lim car sc. Grasko i. , waszczuk a. . 21-500 bia? A podlaska, janowska 11d, tel. 83 344 07 55. ♦ g. N. S. Zabytkowe auta do? Lubu, tel. 513 727 341, e-mail:. ♦ express rent a carul. Bursaki 820-150 lublin, tel. 81 469 16 13, kom. 667 072 045 - 24h,. 24-100 kazimierz dolny, pu? Awska 11, tel. 515 12 12 22. ♦ globtroter s. C. 20-853 lublin, ul. Czechowska 6/02, tel/fax 81 742 90 99, 81 532 69 04, 601 232 124www. Wynajemaut. Pl ,. ♦ crh? Agiel auto sp. Z o. O. 20-722 lublin, ul. Roztocze 4 (obok tesco), tel. 81-527 32 72, 785 420 508, fax 81-527 33 43www. Wypozyczalnia. Zagiel. Pl, e-mail:. ♦ lecar sp. Z o. O. Ul. Nadbystrzycka 189b/ 2, 20-506 lublin, tel. 660 479 300www. Rentacarpoland. Com/miasto-lublin. Php, e-mail:. ♦ express wypo? Yczalnia samochodów lublinul. Bursaki 8, 20-150 lublin, tel.   81 469 16 13, 667 072 040, www. Express. Pl, e-mail:. ♦ abartul. Stefczyka 3, pok. 6, 20-151 lublin, tel. 81 444-13-36, 501-582-666www. Autowynajem. Com, e-mail:. ♦ t&s limo - wynajem limuzynul. Krak. Przedmie? Cie 2, i p, 20-002 lublin, tel. 81 532-5888, 751-53-66, 502-222-773, 502-222-636. ♦ motyl s. Aul. Pi? Sudskiego 22, 20-011 lublin, tel.   81 444 55 33, 81 444 44 22, infolinia 0 801 000 004www. Motyl. Pl, e-mail:. ♦ europcarul. Na?? Czowska 30/22, 20-701 lublin, tel. 81 533 50 57, fax 81 533 50 57www. Europcar. Pl, e-mail:. Marketingal. Warszawska 129, 20-824 lublin, tel. 81-740 88 87, fax. 81-740 88 46www. Euro. Seat. Pl, e-mail: euro@seat. Pl. ♦ bazar, ul. Kazimierska 4, tel. 081 888 40 10♦ pawka iwona - wypo? Yczalnia samochodów,  ul. Le? Na 15 m. 12, tel. 81 888 19 99. ♦ car lux wypo? Yczalnia samochodów al. Lotników polskich 134, 21-040? Widnik, tel. 81 468 05 00. ♦ edyta bochniak, tel. 84 641 28 99, e-mail:. ♦ auto pomoc mazurekul. ?? Czna 1 (boczna dzieci zamojszczyzny), tel. 501 473 692,. ♦ auto pomoc roma? Czukp? Oskie 14d, tel. 84 6396042, 509310100, 508202888♦ euro-marketingsitaniec b? Onie 433, tel/fax 84 6412899 tel. 606695985,. ♦prometeusz transportul. Gminna 53e, tel. 604 40 73 02, tel. 84 639 98 80 w. 23,. , e-mail: prezes@tigertaxi. Eu, tel. 84 639 45 05, 504 099 133. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Lubelszczyzna to region?? Cz? Cy w sobie pi? Kno nieska? Onej przyrody, niepowtarzalne walory klimatyczno-krajobrazowe oraz ró? Norodno?? Atrakcji turystycznych. Powy? Sze czynniki zintegrowane z dominacj? Terenów wiejskich stanowi? Potencja? Dla rozwoju agroturystyki. Wypoczynek na lubelskich terenach wiejskich oferuje ponad 300 gospodarstw, a w zwi? Zku du? Ym zainteresowaniem ze strony turystów ich liczba stale wzrasta. Ka? Dego roku przybywa kwater agroturystycznych, które maj? Do zaproponowania potencjalnym klientom ciekaw? I bardzo zró? Nicowan? Ofert?. Szeroka gama us? Ug dodatkowych, atmosfera dawnych siedlisk, tradycyjna kuchnia, wypoczynek z dala od zanieczyszcze? - w po?? Czeniu z  licznymi szlaki pieszymi, rowerowymi czy konnymi - stwarzaj? Mo? Liwo?? Zdrowego i aktywnego wypoczynku. Coraz wi? Cej spo? Ród lubelskich kwaterodawców k? Adzie nacisk na organizowanie obiektów - wystroju i otoczenia - w oparciu o elementy folklorystyczne, chroni? C tym samym od zapomnienia tutejsz? Wiejsk? Architektur? I krajobraz.  do popularno? Ci agroturystyki jako formy wypoczynku oraz wzrostu zainteresowania rozwini? Ciem dzia? Alno? Ci agroturystycznej przyczyniaj? Si? Promocyjne i edukacyjne dzia? Ania lubelskiego zwi? Zku stowarzysze? Agroturystycznych. Obecnie zwi? Zek zrzesza 11 stowarzysze? Z terenów ca? Ej lubelszczyzny:♦ lubelskie stowarzyszenie agroturystyczne♦ krasnobrodzkie stowarzyszenie agroturystyczne♦ nadbu? A? Skie stowarzyszenie agroturystyczne♦ podlaskie stowarzyszenie agroturystyczne z janowa podlaskiego♦ „powiatowe centrum” stowarzyszenie agroturystyki w hrubieszowie z siedzib? W horodle♦ roztocza? Skie stowarzyszenie agroturystyczne w su? Cu♦ stowarzyszenie agroturystyczne „ziemia janowska”♦ stowarzyszenie agroturystyczne „ziemia lubartowska”♦ stowarzyszenie gospodarstw agroturystycznych gminy adamów♦ stowarzyszenie kwaterodawców miasta i gminy zwierzyniec♦ stowarzyszenie kwaterodawców gminy nielisz dzia? Ania lubelskiego zwi? Zku stowarzysze? Agroturystycznych koncentruj? Si? Na promocji obiektów agroturystycznych oraz prowadzeniu dzia? Alno? Ci szkoleniowo-edukacyjnej. Szczegó? Owe informacje o ofercie agroturystyki oraz walorach turystycznych lubelszczyzny rozpowszechniane s? Przy wykorzystaniu wszystkich dost? Pnych narz? Dzi promocji: licznych wydawnictw, strony internetowej www. Agroturystyka. Pl, w regionalnym centrum informacji agroturystycznej z siedzib? W na?? Czowie, oraz poprzez uczestnictwo w targach turystycznych. Z kolei dzia? Ania szkoleniowo-edukacyjne prowadzone w? Ród kwaterodawców stwarzaj? Mo? Liwo?? Ci? G? Ego doskonalenia ich umiej? Tno? Ci i wzbogacania oferty, a przyby? Ym turystom daj? Gwarancj? Najwy? Szej jako? Ci us? Ug.  . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  komisja europejska wychodz? C naprzeciw potrzebie zacie? Niania wspó? Pracy z krajami spoza unii europejskiej ustanowi? A europejski instrument s? Siedztwa i partnerstwa (eisp). Na terenie województwa lubelskiego eisp b? Dzie wdra? Any za pomoc? Programu wspó? Pracy transgranicznej polska – bia? Oru? – ukraina 2007 – 2013.  g? ównym celem wspó? Pracy transgranicznej w bie?? Cym okresie programowania jest zwi? Kszenie atrakcyjno? Ci oraz integracja regionów przygranicznych. Obszar wspó? Pracy w ramach programu obejmuje:    w polsce ♦ podregiony: bia? Ostocko-suwalski, ostro?? Cko-siedlecki, bialskopodlaski, che? Msko-zamojski, kro? Nie? Sko-przemyski, a tak? E jako tzw. Regiony przyleg? E: podregion? Om? Y? Ski, lubelski i rzeszowsko-tarnobrzeski;    na bia? Orusi♦ obwody: brzeski, mi? Ski (7 zachodnich rejonów: miadel, vileika, molodechno, volozhin, stolbtsy, niesvizh, kletsk) i grodzie? Ski oraz jako regiony przyleg? E: wschodnia cz??? Obwodu mi? Skiego oraz obwód homelski;    na ukrainie♦ obwody: wo? Y? Ski, lwowski, zakarpacki oraz jako regiony przyleg? E: obwód tarnopilski, rówie? Ski, iwanofrankowski.  w ramach programu realizowane b? D? Nast? Puj? Ce priorytety: priorytet 1. Wzrost konkurencyjno? Ci obszaru  przygranicznego ♦ dzia? Anie 1. 1. Lepsze warunki dla przedsi? Biorczo? Ci♦ dzia? Anie 1. 2. Rozwój turystyki♦ dzia? Anie 1. 3. Poprawa dost? Pno? Ci regionu priorytet 2. Poprawa jako? Ci? Ycia ♦ dzia? Anie 2. 1. Ochrona? Rodowiska w obszarze przygranicznym♦ dzia? Anie 2. 2. Sprawne i bezpiecznie granice priorytet 3. Wspó? Praca sieciowa i inicjatywy spo? Eczno? Ci lokalnych ♦ dzia? Anie 3. 1. Rozwój regionalnych i lokalnych mo? Liwo? Ci wspó? Pracy transgranicznej♦ dzia? Anie 3. 2. Inicjatywy spo? Eczno? Ci lokalnych ca? Kowity bud? Et programu na lata 2007-2013 wynosi 186,2 mln euro. Ponad 60% tej kwoty, tj. 114,4 mln euro pochodzi z efrr, natomiast pozosta? A cz??? Tj. 71,75 mln euro – z eisp.  przewidywany poziom dofinansowania projektów wynosi 90 % kosztów kwalifikowanych, wk? Ad w? Asny – 10%. Pl-by-ua. Cpe. Gov. Pl/ dokumenty do pobrania:program wspó? Pracy transgranicznej polska-bia? Oru? -ukraina 2007-2013 – wersja angielskaprogram wspó? Pracy transgranicznej polska-bia? Oru? -ukraina 2007-2013 – wersja polska dodatkowe informacje mo? Na znale?? W: departamencie strategii i rozwoju regionalnegourz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinieoddzia? Europejskiej wspó? Pracy terytorialnej20-151 lublin, ul. Stefczyka 3b, tel. 081 44 16 738, faks 081 44 16 740osoby do kontaktu:magdalena fotek- ku? Ak, tel. 081 44 16 868olga grzechnik, tel. 081 44 16 870bartosz tereszczuk, tel. 081 44 16 870 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. . Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. Ten film, trwaj? Cy zaledwie 45 sekund, obejrz? W lipcu i sierpniu widzowie telewizji tvn, tvn 24 i tvn warszawa, a dodatkowym wsparciem kampanii b? D? Wskazania sponsorskie przed i po prognozie pogody w telewizji polsat. - film jest konsekwentn? Realizacj? Strategii promocji województwa lubelskiego i kontynuacj? Ubieg? Orocznej kampanii „wy?? Cz napi? Cie, w?? Cz zasilanie” - podkre? La?  1 lipca na konferencji prasowej piotr franaszek, dyrektor departamentu promocji i turystyki urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego, dodaj? C,? E konwencja filmu jest spójna z dzia? Aniami promocyjnymi stolicy regionu - lublina. - g? ównym zadaniem produkcji jest wyzwolenie w odbiorcy pozytywnych emocji i zwi? Zanie ich z wizerunkiem województwa lubelskiego. Chcemy pokaza? Nasz region jako miejsce gdzie mo? Na „odnale?? Siebie”, cieszy? Si? ? Yciem w otoczeniu ró? Norodnej przyrody i fascynuj? Cych zabytków.       dziennikarze, uczestnicz? Cy w konferencji w siedzibie umwl, mogli dowiedzie? Si? ,? E kampania wizerunkowa regionu nie ograniczy si? Tylko do telewizji. Po wakacjach filmowy spot b? Dzie wy? Wietlany w kinach ca? Ego kraju, a na ulicach i placach warszawy pojawi? Si? Dodatkowo billboardy. Jeszcze w lipcu ruszy regionalna kampania walorów i produktów turystycznych, która potrwa do ko? Ca wrze? Nia. Tvp lublin przygotuje i wyemituje na w? Asnej antenie oraz - w ramach wymiany programów - na antenach innych o? Rodków regionalnych w polsce - cykl 12 reporta? Y z lubelszczyzny, m. In. Z roztocza, lasów janowskich, podlaskiego prze? Omu bugu. Radio lublin po? Wi? Ci promocji walorów i produktów turystycznych regionu wszystkie letnie audycje z cyklu „akademia aktywnych”, emitowane na antenie od poniedzia? Ku do pi? Tku oraz sobotnie programy „apetyt na radio”. Letnia akcja promocyjna obejmie te? Autorskie cykle ilustrowanych materia? ów z atrakcyjnych dla turysty miejsc i wydarze? Lubelszczyzny na? Amach oraz w serwisach internetowych regionalnych dzienników: dziennika wschodniego, kuriera lubelskiego - polska the times oraz gazety wyborczej lublin. Region lubelski i jego turystyczne atrakcje b? D? Promowane równie? W ca? Ym kraju - w bran? Owych pismach i serwisach turystycznych oraz w programach telewizyjnych poruszaj? Cych tematyk? Turystyczn?. Warto podkre? Li? ,? E letnie kampanie - wizerunkowa i produktowa nie b? D? Jedynymi zaplanowanymi do realizacji w tym roku. Promocja regionu w latach 2010-2011 jest jednym z kluczowych projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego. Ju? Jesieni? Pojawi? Si? Nowe kampanie, maj? Ce na celu promocj? Regionalnej kuchni, potraw i produktów (smaki lubelszczyzny) oraz najlepszych produktów i us? Ug firm regionu (marka lubelskie). Te dzia? Ania, podobnie jak przysz? Oroczne ods? Ony kampanii wizerunkowej i produktowej, b? D? Podbudowane wynikami trwaj? Cych obecnie ogólnopolskich bada? Jako? Ciowo-ilo? Ciowych oraz fokusowych, które maj? Odpowiedzie? Na wiele istotnych pyta? , w?? Cznie z tym najwa? Niejszym: jak polacy widz? Nasz region?. Drugi dzie? Festiwalu u? Wietni? Panel dyskusyjny prezydentów miast i marsza? Ków, w którym udzia? Wzi? Li: marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk, prezydent bia? Egostoku tadeusz truskolaski, prezydent poznania ryszard grobelny, prezydent szczecina piotr krzystek i prezydent radomia andrzej kosztowniak. W czasie dyskusji liderzy miast i regionów podj? Li prób? Odpowiedzi na pytania dotycz? Ce promocji i marketingu miejsc z perspektywy samorz? Dów. . Ubieg? Oroczna kampania wizerunkowa  województwa lubelskiego „wy?? Cz napi? Cie, w?? Cz zasilanie" znalaz? A si? W pi? Tce projektów nominowanych do nagrody z? Ote formaty w kategorii outdoorowa kampania reklamowa. O nominacje w tej kategorii ubiega? O si? 25 projektów z ca? Ego kraju.   kampania województwa lubelskiego, przedstawiaj? Ca region jako miejsce doskona? E do oderwania si? Od wielkomiejskiego zgie? Ku i tempa? Ycia, daj? Ce mo? Liwo?? Alternatywnych form wypoczynku i do? Adowania akumulatorów, uplasowa? A si? Na czwartym miejscu.   dodatkowo zdoby? A wyró? Nienie specjalne od magazynu elle. W jednym z najbli? Szych wyda? Miesi? Cznika w cyklu „zoom na miasto" zostanie zamieszczony artyku? Promocyjny o naszym regionie. Jest to do?? Znaczny sukces dla promocji województwa. Lubelskie pierwszy raz przyst? Pi? O  do konkursu i mimo, ? E nie stan?? O na podium, zosta? O zauwa? One i znalaz? O si? W? Ród najlepiej promowanych miast i województw kraju. Warto te? Zauwa? Y? Sukces lublina. Miasto, d? U? Ej ni? Region realizuj? Ce strategi? Komunikacji marketingowej, po raz drugi zosta? O laureatem konkursu „z? Ote formaty", zajmuj? C trzecie miejsce w kategorii outdoorowa kampania reklamowa - za kampani? „ renesans inspiracji" oraz zdobywaj? C wyró? Nienie w kategorii kampania online - za kampani? „prze? Yj studia. Studiuj w lublinie - www. Student. Lublin. Eu ". . Takie has? O towarzyszy ogólnopolskiej kampanii promocyjnej regionu lubelskiego, realizowanej w listopadzie 2009 roku, przy u? Yciu ró? Nych narz? Dzi, m. In. Billboardów w najwi? Kszych miastach, portali internetowych, plakatów w poci? Gach kolei mazowieckich, dzia? A? Public relations. Jest to kampania wizerunkowa, maj? Ca zaintrygowa? , spowodowa? Wi? Ksze ni? Dotychczas zainteresowanie regionem. Adresowana jest do szerokiej grupy odbiorców, praktycznie wszystkich polaków powy? Ej 15 roku? Ycia, którzy z regu? Y samodzielnie dokonuj? Wyboru tego, co chc? Kupi? , albo gdzie chc? Pojecha? , np. Na wypoczynek. Kontrowersyjne has? O i iskrz? Ca, energetyzuj? Ca kreacja graficzna nios? Przes? Anie,? E je? Li kto? Chce uciec od wielkomiejskiego zgie? Ku, po? Piechu, stresu i wypocz?? W innym? Rodowisku, gdzie czas p? Ynie wolniej a ludzie celebruj? ? Ycie, powinien wybra? Lubelskie. Tu, w odró? Nieniu od wi? Kszo? Ci wysoko zurbanizowanych regionów kraju, mo? Na wci?? Znale?? Ekopozytywn? Przestrze? , która pozwala poczu? Si? Wolnym i „na? Adowa? Akumulatory". Jednocze? Nie z kampani? Outdoorow? , realizowan? Na du? Ych 18. Metrowych no? Nikach w kilkunastu najwi? Kszych miastach kraju, prowadzona jest kampania internetowa w popularnych serwisach informacyjnych: www. Onet. Pl, www. O2. Pl, www. Wp. Pl oraz www. Tvn24. Pl. Z uwagi na najwi? Ksze zainteresowanie lubelszczyzn? Mieszka? Ców warszawy, kampania zosta? A wzmocniona plakatami we wszystkich sk? Adach mazowieckich kolei regionalnych obs? Uguj? Cych aglomeracj? Sto? Eczn?. Natomiast w miastach powiatowych regionu lubelskiego pojawi? Y si? Miniboardy. Akcj? Reklamow? Wspieraj? Dzia? Ania public relations, m. In. Konferencje prasowe, wysy? Ki materia? ów do liderów opinii publicznej. Kampania, wspó? Finansowana ze? Rodków unii europejskiej, ma charakter wizerunkowy. Kolejn? Jej ods? On? B? D? Przysz? Oroczne dzia? Ania, maj? Ce na celu ogólnopolsk? Promocj? Regionalnych produktów, certyfikowanych mark? „lubelskie". Autorem kampanii, o warto? Ci ok. 860 tys. Z? , jest warszawska agencja reklamowa dsk. . Lubelskie to dla mieszka? Ców warszawy i innych wielkich aglomeracji region oferuj? Cy wielk? Ekopozytywn? Przestrze? Do wszelkiej dzia? Alno? Ci, ale przede wszystkim do wypoczynku, relaksu i. „? Adowania baterii”. - ten region mo? E si? Sta? Za kilkana? Cie lat najciekawszym miejscem nie tylko do wypoczynku, ale tak? E do? Ycia i prowadzenia biznesu. W zgodzie z naturalnym? Rodowiskiem, przy zrównowa? Onym rozwoju ekoturystyki, zielonej energii i tego, z czego ju? Dzi? S? Ynie lubelszczyzna, czyli zdrowej ekologicznej? Ywno? Ci - uwa? A jacek prze? Luga, szef agencji look at, która na zlecenie urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego opracowa? A now? Wizj? I g? ówne kierunki strategii promocji regionu do roku 2020. Za? O? Enia te zosta? Y zaprezentowane w? Rod? 11 lutego, w filharmonii lubelskiej, podczas konferencji „marketing regionu lubelskiego”, zorganizowanej przez departament promocji i turystyki umwl. W konferencji wzi?? O udzia? Oko? O 300 go? Ci, w tym przedstawiciele gmin i powiatów regionu, wielu placówek kulturalnych i o? Rodków informacji turystycznej, a tak? E stowarzysze? , fundacji i innych organizacji pozarz? Dowych. Pojawili si? Równie? Specjali? Ci z agencji reklamowych i firm konsultingowych. - lubelszczyzna, z uwagi na swoje naturalne po? O? Enie, walory krajobrazowo-przyrodnicze i bogactwo kulturowe, mo? E w krótkim czasie sta? Si? Bardzo atrakcyjnym terenem dla warszawiaków, szukaj? Cych tu nie tylko oddechu, ale równie? Miejsca na drugi dom, czy na rozwini? Cie nowego biznesu. Wielkie przestrzenie na polesiu i nad bugiem s? Bardzo kusz? Ce dla ludzi, którzy osi? Gn? Li ju? ? Yciowy sukces - przekonuje jacek prze? Luga, podkre? Laj? C jednak,? E podstaw? Powodzenia nowego promocyjnego kierunku, okre? Lonego bardzo symbolicznym, ale równie? Bardzo pozytywnym sloganem - lubelskie ekopolis - jest wewn? Trzne przekonanie mieszka? Ców, którzy powinni doceni? Warto?? Regionu i by? Jego ambasadorami. - ludzie pracuj? Cy, robi? Cy kariery w stolicy i innych du? Ych miastach potrzebuj? Miejsc, gdzie mogliby wyjecha? Na par? Dni, cho? By na weekend i po? Y? Nieco odmiennym rytmem, bez codziennego po? Piechu, konkurencji, stresu. Takim miejscem jest w? A? Nie lubelskie, bo tutaj czas p? Ynie wolniej, a ludzie celebruj? ? Ycie - uwa? Aj? Piotr lutek i andrzej go? O? , specjali? Ci od marki miejsc, którzy byli jednymi z prelegentów konferencji. Poza nimi wyst? Pi? Jeszcze adam miko? Ajczyk, dyrektor zarz? Dzaj? Cy portalu brief for poland, reprezentuj? Cy równie? Bran? Owy miesi? Cznik brief (oba media by? Y patronami naszej konferencji). Nasz go?? , prezentuj? C aktualny stan marketingu miast i regionów w polsce, mówi? O potrzebie regionalnej promocji, ale w oparciu o siln? Mark? I dobr? , przemy? Lan? Strategi? , mocno osadzon? W to? Samo? Ci miejsca. Poparciem takiego kursu dla nowej strategii promocji lubelskiego by? Y wyst? Pienia przedstawicieli gmin, powiatów i przede wszystkim organizacji, które wdro? Y? Y ju? Dzia? Ania podnosz? Ce lokalne marki. S? To wielkie masowe wydarzenia osadzone w bogactwie wielokulturowo? Ci regionu, jak transgraniczne polsko-ukrai? Skie dni dobros? Siedztwa w korczminie i koncerty na granicy oraz festiwale trzech kultur we w? Odawie. S? Te? Interesuj? Ce programy imprez promocyjnych realizowane w oparciu o wspó? Prac? Samorz? Dów i lokalnych grup dzia? Ania, zaprezentowane przez przedstawicieli na?? Czowa i lokalnej organizacji turystycznej „kraina lessowych w? Wozów” oraz janowa lubelskiego i lokalnej grupy dzia? Ania „le? Ny kr? G”. Du? E mo? Liwo? Ci dla promocji regionu stwarza te? Bogata paleta regionalnych potraw i produktów, w tym produktów z certyfikatem ekologicznym. Na ekologi? W nowym znaczeniu, na przyk? Ad z ofert? Naturalnych kuracji zio? Owych z aromaterapi? I k? Pielami w sianie, mog? Nastawia? Si? Te? Liczne w lubelskiem gospodarstwa agroturystyczne. Znakomity przyk? Ad, przywo? Ywany parokrotnie podczas konferencji, da? O? Rodek edukacji regionalnej w ho? Ownie, który utworzy? Tematyczn? „wiosk? Rumiankow? ”, nawi? Zuj? C? Do najbardziej charakterystycznej uprawy w gminie podedwórze. Piotr franaszek, dyrektor departamentu promocji i turystyki umwl, który wraz z szefem agencji look at zaprezentowa? G? ówne za? O? Enia nowej strategii promocji, zach? Ca? Uczestników konferencji do wype? Nienia ankiety. Opinie te pozwol? Na lepsze przygotowanie programu dzia? A? Marketingowych regionu na najbli? Sze lata. .  w du?? Kampani? Promuj? C? Turystyk? W regionie lubelskim zamienili? My nasz? Obecno?? Na mi? Dzynarodowych targach turystycznych „lato 2009” w warszawie. W dniach od 25 do 27 kwietnia byli? My nie tylko regionem partnerskim targów i jednym z najwi? Kszych wystawców, ale wykorzystali? My tak? E inne mo? Liwo? Ci do prezentacji i promocji lubelszczyzny.  województwo mazowieckie, a szczególnie warszawa jest dla nas bardzo wa? Nym rynkiem turystycznym. To z tego regionu pochodzi najwi? Ksza liczba turystów odwiedzaj? Cych lubelszczyzn?. Pi? Kne, nieska? One przestrzenie i krajobrazy w po?? Czeniu z ciekawymi zabytkami przesz? O? Ci stwarzaj? Dla mieszka? Ców warszawy bardzo dobre warunki dla wypoczynku od wielkomiejskiego zgie? Ku i szybkiego tempa? Ycia. B? D? C oficjalnym regionem partnerskim mtt „lato 2009”, zaprezentowali? My lubelszczyzn? W znacznie szerszym wymiarze ni? Na wcze? Niejszych targach - wychodz? C z dzia? Aniami promocyjnymi daleko poza hal? Targow? , np. Do warszawskiego metra. Akcja, przygotowana wspólnie z firm? Ströer, obj?? A aktywne prezentacje na elektronicznych ekranach (infoscreenach) we wszystkich stacjach metra. Pasa? Erowie mogli przez ca? Y tydzie? Poprzedzaj? Cy targi ogl? Da? Atrakcyjne obrazy z lubelszczyzny z zaproszeniem do odwiedzenia regionalnego stoiska na mtt „lato”. Wszyscy odwiedzaj? Cy stoisko lubelskie mogli pobra? T? I inne prezentacje lubelszczyzny na telefon komórkowy poprzez bluetooth. Lubelskie jako region partnerski, wspólnie z organizatorem targów firm? Mt polska, przygotowa? O specjaln? Atrakcj? Dla 350 zaproszonych go? Ci – biesiad? Lubelsk?. Hitem okaza? Y si? Lubelskie pierogi, gryczaki, miody i wiele innych specja? ów regionalnej kuchni, wg menu opracowanego przez klaster restauratorów i hotelarzy lubelszczyzny. Warto doda? ,? E ta i inne imprezy towarzysz? Ce targom  odbywa? Y si? Na tle wielkowymiarowych siatek z reklam? Regionu lubelskiego. Dodatkowym narz? Dziem wzmacniaj? Cym promocyjny efekt obecno? Ci na targach „lato” by? Y reklamy oraz bogato ilustrowane teksty o turystyce i wa? Niejszych wydarzeniach w regionie, zamieszczone w tytu? Ach prasy bran? Owej: „wiadomo? Ciach turystycznych”, „rynku turystycznym” oraz specjalnym targowym wydaniu tygodnika „warszawa”, b? D? Cego dodatkiem do dziennika „polska. The times”. → zobacz prezentacj? Na infoscreenach w metrze.  pierwsza w historii ogólnopolska telewizyjna kampania promuj? Ca region lubelski odby? A si? W okresie od 5 do 23 czerwca 2008 roku, na antenie pi? Ciu kana? ów tematycznych: tvn 24, tvn style i tvn turbo oraz polsat sport i polsat sport extra, a tak? E na antenie tvp 2 we wspólnym pa? Mie 16 o? Rodków regionalnych tvp.  w sumie wyemitowano 475 spotów 30. I 9. Sekundowych: 175 w trzech kana? Ach tvn, 140 w kana? Ach sportowych polsatu i 160 w tvp. Emisja w kana? Ach tvn umo? Liwi? A dotarcie do celowej grupy mieszka? Ców du? Ych o? Rodków miejskich, w m? Odym i? Rednim wieku, preferuj? Cych aktywny wypoczynek i cz? Ste weekendowe wyjazdy. Natomiast kampania w kana? Ach polsat sport i polsat sport extra pozwoli? A na wzmocnienie przekazu w znacznie szerszej grupie odbiorców pierwszoplanowych wydarze? Sportowych, w tym mistrzostw europy w pi? Ce no? Nej euro 2008, wy? Cigów formu? Y 1, gali boksu, ligi? Wiatowej siatkówki i innych, jakie by? Y transmitowane lub retransmitowane na antenach polsatu. Z kolei emisja spotów promuj? Cych lubelszczyzn? Na antenach 16 o? Rodków regionalnych telewizji polskiej, w ogólnopolskim wieczornym pa? Mie tvp 2, da? A mo? Liwo?? Rozszerzenia kampanii na mieszka? Ców wszystkich regionów polski. W ci? Gu niespe? Na trzytygodniowej kampanii osi? Gn? Li? My niemal trzymilionow? Widowni? , przy wysokiej? Redniej 2,6 kontaktu ze spotem „lubelskie? Wietne na weekend”. Koszt kampanii wyniós? 437 tys. Z? , w tym 30,5 tys. Kosztowa? O wyprodukowanie spotów przez lubelsk? Agencj? Cumulus. Filmowe spoty prezentowa? Y najciekawsze pod wzgl? Dem turystycznym miejsca regionu: kazimierz dolny, na?? Czów, zamo?? , zwierzyniec, che? M z unikalnymi podziemiami kredowymi oraz lublin ze starym miastem. Oprócz turystycznych „ikon” na ekranie pokazali? My kilka przyk? Adów aktywnego sp? Dzenia weekendu na lubelszczy? Nie, m. In. Turystyk? Rowerow? I konn?. ? Cie? K? D? Wi? Kow? Stanowi? A optymistyczna muzyka z pogwizdywaniem, wzmacniaj? Ca przekaz,? E weekend w regionie lubelskim to czas mi? Ego, spokojnego relaksu i oderwania si? Od codziennej pracy i stresu. G? Osu do filmu u? Yczy? Janusz szyd? Owski - jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych lektorów z radiowej i telewizyjnej anteny.  → zobacz spot "lubelskie? Wietne na weekend" 9''→ zobacz spot "lubelskie? Wietne na weekend" 30''. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Na terenie województwa lubelskiego dzia? Aj? Nast? Puj? Ce jednostki prowadz? Ce dzia? Alno?? Badawczo-rozwojow? :♦ centrum biotechnologii umcs- w jego dzia? Alno?? Zaanga? Owani s? Pracownicy instytutu biologii oraz instytutu mikrobiologii i biotechnologii wydzia? U biologii i nauk o ziemi umcs, zainteresowani aktywno? Ci? Organizacyjn? Na rzecz centrum, uczestnictwem w organizowanych przez centrum spotkaniach i szkoleniach lub prowadzeniem bada? Naukowych, które mog? Yby by? Rozwijane i kontynuowane w laboratoriach lubelskiego parku naukowo-technologicznego. Centrum dzia? A w obszarze bada? I rozwoju, doradztwa, ochrony w? Asno? Ci intelektualnej i transferu technologii. Do specjalnych obszarów dzia? Ania centrum nale?? :? Rodowisko i ? Ród? A energii, rolnictwo i ? Ywno?? , biotechnologia i ochrona zdrowia, a tak? E chemia. Centrum? Wiadczy bezp? Atne us? Ugi dla przedsi? Biorstw i instytucji.      →. ♦ fundacja polskiej akademii nauk oddzia? W lublinie nauka i rozwój lubelszczyzny – jej za? O? Ycielami jest polska akademia nauk oraz wybitni przedstawiciele? Rodowisk gospodarczych, i naukowych regionu lubelskiego. Fundacja wspiera dzia? Alno?? Naukow? , spo? Eczn? I gospodarcz? Regionu. Oferuje dzia? Alno?? Szkoleniow? Zwi? Zan? Z krzewieniem post? Pu naukowo-technicznego i gospodarczego w regionie lubelskim.      →. ♦ instytut agrofizyki pan im. Bohdana dobrza? Skiego w lublinie- obszarami dzia? Alno? Ci instytutu s? : fizyka? Rodowiska, fizyka materia? ów ro? Linnych w zrównowa? Onej produkcji rolniczej, metodologia agrofizyczna, modelowanie i symulacje komputerowe. Dodatkowo zajmuje si? Badaniami i rozwojem, doradztwem i transferem technologii. Specjalne obszary jej dzia? Ania to:? Rodowisko i? Ród? A energii, rolnictwo i? Ywno?? , biotechnologia i ochrona zdrowia.      →. Iung. Pulawy. Pl/) –prowadzi prace obejmuj? Ce: upraw? Ro? Lin, nawo? Enie, popraw? ? Yzno? Ci gleb oraz rozpoznanie i ochron? Przestrzeni rolniczej. Dzia? Alno?? Statutowa iung jest realizowana w ramach wieloletniego programu „podstawy zrównowa? Onego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej polski”.      →. ♦ wschodni klub techniki i racjonalizacji w zamo? Ciu- jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym, które dzia? A m. In. Na rzecz rozwoju przedsi? Biorczo? Ci w oparciu o post? P naukowo-techniczny, w tym wynalazczo?? I racjonalizacj?. Zapewnienia tak? E pomoc twórcom post? Pu, zw? Aszcza wynalazcom i racjonalizatorom. Promuje rozwi? Zania techniczno-technologiczne i organizacyjne zmierzaj? Ce do rozwoju odnawialnych? Róde? Energii, a tak? E tworzy warunki dla ich wdra? Ania i eksploatacji.      →. ♦ instytut sadownictwa i kwiaciarstwa oddzia? Pszczelarstwa w pu? Awach– jest jednym z trzech oddzia? ów dzia? Aj? Cych w strukturach instytutu sadownictwa i kwiaciarstwa w skierniewicach – najwi? Kszego w polsce centrum badawczego w zakresie sadownictwa, pszczelarstwa i ro? Lin ozdobnych. Oddzia? Prowadzi jedno z nielicznych w kraju akredytowane laboratorium badania jako? Ci produktów pszczelich. W ramach oddzia? U funkcjonuj? Zak? Ady: zapylania ro? Lin, hodowli pszczó? , technologii pasiecznych i produktów pszczelich.      →. ♦ pa? Stwowy instytut weterynaryjny – pa? Stwowy instytut badawczy w pu? Awach– jest jednostk? Badawcz? Ministerstwa rolnictwa. Statutowym zadaniem instytutu jest prowadzenie bada? Naukowych w zakresie medycyny weterynaryjnej, ze szczególnym uwzgl? Dnieniem diagnostyki i toksykologii? Ywno? Ci pochodzenia zwierz? Cego i pasz. Instytut jest wyposa? Ony w nowoczesne laboratoria badawcze. Pe? Ni tak? E funkcj? Krajowego laboratorium referencyjnego w zakresie m. In. Oceny sytuacji epidemiologicznej i monitorowania pozosta? O? Ci ksenobiotyków w? Ywno? Ci pochodzenia zwierz? Cego i paszach.      →. ♦ wojskowy instytut higieny i epidemiologii o? Rodek diagnostyki i zwalczania zagro? E? Biologicznych – jest to pracownia trzeciego stopnia hermetyczno? Ci w obronie przed bioterroryzmem. Prowadzi badania naukowe w zakresie opracowywania nowych metod wykrywania i ró? Nicowania gro? Nych patogenów wywo? Uj? Cych m. In. : w? Glika, choler? , tularemi? , nosacizn? , gor? Czk? Q i d? Um?.      →. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  ♦ drogisieci? Dróg wojewódzkich województwa lubelskiego, o?? Cznej d? Ugo? Ci 2179,522 km zarz? Dza zarz? D dróg wojewódzkich w lublinie -  wojewódzka jednostka organizacyjna finansowana z bud? Etu samorz? Du województwa. D? Ugo?? Dróg miejskich to 184,869 km, za? Zamiejskich 1994,653 km.     podzia? Sieci w zale? No? Ci od klasy technicznej drogi przedstawia si? Nast? Puj? Co:-   drogi zbiorcze (z) – 617,354 km,-   drogi g? ówne (g) – 1125,656 km,-   drogi g? ówne ruchu przyspieszonego – 436,512 km. W ci? Gu dróg wojewódzkich znajduj? Si? 234 szt. Obiektów mostowych o?? Cznej d? Ugo? Ci 4272,79 mb. Zasadnicz? Funkcj? Dróg wojewódzkich jest zapewnienie po?? Czenie stolicy województwa z siedzibami powiatów oraz zapewnienie po?? Czenia mi? Dzy poszczególnymi powiatami. Cz??? Dróg stanowi alternatywne i cz? Sto wykorzystywane po?? Czenie mi? Dzy miastami b? D? Cymi siedzibami s? Siednich województw a lublinem. Niektóre z dróg obs? Uguj? Cz??? Mi? Dzynarodowego ruchu drogowego zwi? Zanego z funkcjonowaniem drogowych przej?? Granicznych, inne za? Pe? Ni? Rol? Tras turystycznych i rekreacyjnych. Na stronie internetowej zarz? Du dróg wojewódzkich w lublinie mo? Na równie? Sprawdzi? Gdzie w danej chwili wyst? Puj? Utrudnienia w ruchu, na drogach zarz? Dzanych przez jednostk?.  ♦ linie kolejowe?? Czna d? Ugo?? Eksploatowanych linii kolejowych (normalnotorowych) wynosi na terenie woj. Lubelskiego 1025 km, tj. 4,1 km na 100 km2 (rocznik statystyczny gus 2008). Zgodnie z ustaw? O transporcie kolejowym, organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o? Wiadczenie us? Ug publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych nale? Y do zada? W? Asnych samorz? Du województwa. Samorz? D województwa lubelskiego organizuje i dotuje kolejowe regionalne przewozy osób na  nast? Puj? Cych liniach kolejowych:linia nr 7   (odcinek: dorohusk-che? M-lublin-d? Blin),linia nr 2   (odcinek:? Uków-bia? A podlaska-terespol),linia nr 26 (odcinek d? Blin-? Uków),linia nr 68 (odcinek lublin-kra? Nik-szastarka-granica województwa). ?? Czna praca eksploatacyjna poci? Gów regionalnych organizowanych przez samorz? D w ramach umów o ? Wiadczenie us? Ug publicznych na obszarze woj. Lubelskiego wynosi oko? O 2,3-2,5 mln. Poci? Gokilometrów rocznie. Z us? Ug kolei regionalnych korzysta ok. 14 tys. Pasa? Erów na dob?. Województwo lubelskie posiada 5 pojazdów szynowych o nap? Dzie spalinowym (stan na 2009 r. ), z tego:2 szt. Typu 211m,  seria sa107 prod. Kolzam,3 szt. Typu 214ma, seria sa103 prod. Pesa. Pojazdy kolejowe b? D? Ce w posiadaniu samorz? Du u? Ytkuje obecnie na zasadzie umów u? Yczenia przewo? Nik kolejowy, z którym samorz? D województwa lubelskiego zawar? Umow? O? Wiadczenie us? Ug publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów osób tj. „pkp przewozy regionalne” sp. Z o. O. Z siedzib? W warszawie, ul.  wile? Ska 14a (us? Ug? Realizuje bezpo? Rednio, znajduj? Cy si? W strukturze spó? Ki,  lubelski zak? Ad przewozów regionalnych w lublinie, ul. Gazowa 4).  .  mieszka? Cy lublina do lotniska w? Widniku dojad? Lekkimi i szybkimi poci? Gami. Kolej przygotowuje si? Do po? O? Enia torów, a marsza? Ek rozpocz?? Poszukiwania szynobusów.  na 7 pa? Dziernika jest zaplanowane podpisanie wst? Pnej umowy mi? Dzy pkp polskie linie kolejowe i urz? Dem marsza? Kowskim. Chodzi o unijne dofinansowanie (z regionalnego programu operacyjnego) kilku projektów kolejowych. Pieni? Dze maj? By? Wykorzystane m. In. Na modernizacj? Urz? Dze? Technicznych na stacji w? Widniku i zapomnianego dworca kolejowego lublin - pó? Noc. - dzi? Ki tym projektom lublin zostanie skomunikowany z lotniskiem - wyja? Nia jacek sobczak, wicemarsza? Ek województwa. Jednym z udogodnie? Dla pasa? Erów portu lotniczego lublin ma by? To,? E do terminala dojad? Szynobusami - lekkimi szybkimi poci? Gami. Szynobus mia? By wozi? Pasa? Erów z dworca g? ównego pkp w lublinie, zatrzymuj? C si? Na stacjach lublin - pó? Noc na tatarach i? Widnik miasto. ? Eby ten plan zosta? Zrealizowany trzeba wybudowa? Ponad dwa kilometry torów prowadz? Cych ze stacji w? Widniku do lotniska. Z unijnego programu kolejowa spó? Ka plk dostanie 85 proc. Wszystkich potrzebnych pieni? Dzy, czyli prawie 15 mln z? Otych. - o terminie wykonania inwestycji nie mo? Emy jeszcze powiedzie? - zastrzega ma? Gorzata kwiatkowska, rzecznik prasowa pkp plk. Jednak to,? E podpisano wst? Pne umowy, oznacza pocz? Tek procedury. Harmonogram prac przewiduje,? E tory do lotniska maj? By? Gotowe w 2012 roku, wtedy kiedy lotnisko zostanie oddane do u? Ytku. - ca? A sprawa z podpisaniem dokumentów si? Nam wyd? U? Y? A, bo plk nie bardzo chcia? Y tej inwestycji. Spó? Ka inwestuje w ca? Ym kraju i nawet je? Li ma 85-procentowe unijne dofinansowanie, to i tak, to co trzeba do? O? Y? , to olbrzymie kwoty dla bud? Etu plk - mówi jacek sobczak. Ostatecznie województwu i kolejarzom uda? O si? Porozumie?. Teraz kolejnym krokiem b? Dzie przygotowanie studium wykonalno? Ci inwestycji. - postanowili? My do? O? Y? Si? Do studium kwot? 250 tys. Z? Otych. To po? Owa ca? Ego kosztu - mówi sobczak. Urz? D marsza? Kowski zacz?? Ju? Poszukiwania szynobusów. W europejskim biuletynie zamówie? Publicznych zamie? Ci? Informacj? Czego szuka. Termin przesy? Ania zastrze? E? Mija lada dzie?. - pó? Niej ju? Czekamy tylko na oferty - dodaje wicemarsza? Ek. Na zakup nowego taboru dla lotniska przeznaczono 41 mln z? , z czego 15 mln dok? Ada ue. S? Awomir skomra. W dniu 29 lipca 2010 r. Na stacji lublin dokonano odbioru ko? Cowego drugiego pojazdu szynowego typu 218md (sa134-16) z serii 5 sztuk zamówionych przez samorz? D województwa lubelskiego w ramach projektu pod nazw? „zakup taboru kolejowego do przewozów pasa? Erskich". Projekt ten znajduje si? Na li? Cie podstawowej indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013. Warto?? Projektu wynosi ogó? Em 36,1 mln z?. (w tym: 15,8 mln z?. Stanowi dofinansowanie projektu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego). Dostawc? Pojazdu jest konsorcjum: zak? Ady naprawcze taboru kolejowego ,,mi? Sk mazowiecki" spó? Ka akcyjna i pojazdy szynowe pesa bydgoszcz spó? Ka akcyjna holding. Odbiór kolejnego pojazdu zaplanowano do 15 wrze? Nia 2010 r. , a ostatnich dwóch w terminie do 15 listopada 2010 r. . W dniu 12 kwietnia 2010 r. Zosta? Podpisany aneks do umowy nr 2430/op/cp/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. Na zakup taboru kolejowego do przewozów pasa? Erskich dla województwa lubelskiego. Umowa zosta? A zawarta pomi? Dzy województwem lubelskim reprezentowanym przez zarz? D województwa lubelskiego, a konsorcjum: zak? Ady naprawcze taboru kolejowego ,,mi? Sk mazowiecki" spó? Ka akcyjna i pojazdy szynowe pesa bydgoszcz spó? Ka akcyjna holding w zwi? Zku z realizacj? Projektu pod nazw? „zakup taboru kolejowego do przewozów pasa? Erskich" znajduj? Cego si? Na li? Cie podstawowej indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013. Pierwotnie dostawy mia? Y by realizowane w latach 2010-2011 (pierwsze dwa pojazdy do 30 wrze? Nia 2010 r. , a kolejne trzy w terminie do 30 czerwca 2011 r. ). Zgodnie z aneksem z dnia 12 kwietnia 2010 r. Wszystkie pojazdy zostan? Dostarczone w 2010 r. (pierwsze trzy pojazdy do 15 wrze? Nia, a kolejne dwa w terminie do 15 listopada bie?? Cego roku). W ramach zawartej umowy wykonawca wykona i dostarczy 5 sztuk dwucz? Onowych pojazdów szynowych o nap? Dzie spalinowym, przeznaczonych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób, o co najmniej 250 miejscach dla podró? Nych ogó? Em, w tym co najmniej 130 miejsc siedz? Cych. Pojazdy b? D? Wyposa? One m. In. W klimatyzacj? Przedzia? U pasa? Erskiego i kabiny maszynisty, monitoring wizyjny wn? Trza i otoczenia pojazdu oraz urz? Dzenia zapewniaj? Ce odpowiednie warunki podró? Y osobom niepe? Nosprawnym. Warto?? Umowy wynosi ogó? Em 35 929 000,00 z? . Dofinansowanie projektu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego wyniesie 4 438 481 euro. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Lubelszczyzna to region o charakterze rolniczym. Na blisko 4300 wsi i osad wiejskich przypada tylko 41 miast. Mieszka? Cami wsi jest ponad po? Owa ludno? Ci - 53,5% (przy? Redniej w kraju 39,9%). Obszary wiejskie zajmuj? 96,2% terytorium regionu, a 71,8% zwi? Zane jest z dzia? Alno? Ci? Rolnicz?. Oko? O 40% gruntów rolnych stanowi? Gleby naj? Y? Niejsze, wyst? Puj? Ce przede wszystkim na wy? Ynie lubelskiej i wo? Y? Skiej. Dla lubelskiego rolnictwa charakterystyczny jest tradycyjny model gospodarowania, zwi? Zany z rodzinnym przekazywaniem gospodarstw o niewielkiej powierzchni. W 2008 r. Funkcjonowa? O 283 tys. Indywidualnych gospodarstw rolnych o? Rednim areale 7,7 ha (w kraju 8,9 ha). W uprawach polowych oko? O 78% powierzchni wszystkich zasiewów zajmuj? Zbo? A (a? 10,9% powierzchni krajowej). Najwi? Cej gospodarstw - 123 tysi? Ce uprawia pszenic? (3 miejsce w kraju), 85 tysi? Cy - j? Czmie? (1 miejsce), 82 tys. - mieszanki zbo? Owe (2), 65 tys. - pszen? Yto (3). Znacz? C? Pozycj? W strukturze upraw regionu zajmuj? Nadal buraki cukrowe (15,5 tys. Gospodarstw) oraz rzepaku i rzepiku (12,4 tys. ). Bardzo du? O gospodarstw - 35,7 tysi? Cy uprawia warzywa gruntowe (3 miejsce w kraju) i truskawki (27 tys. , 2 miejsce). Specyfik? Rolnictwa lubelskiego jest uprawa chmielu (1,8 tys. Ha i a? 70% produkcji krajowej), tytoniu (8,2 tys. Ha, 36%) oraz ro? Lin str? Czkowych jadalnych i uprawianych na ziarno (49% produkcji kraju). Wielk? Rol? W rolnictwie lubelszczyzny odgrywaj? Uprawy trwa? E obejmuj? Ce plantacje drzew i krzewów owocowych oraz ich szkó? Ek, szkó? Ek drzew i krzewów ozdobnych i innych. W 2007 r. Takimi uprawami zajmowa? O si? 67,5 tys. Gospodarstw indywidualnych (18,4% upraw krajowych i 2 miejsce w polsce po województwie mazowieckim). W lubelskich sadach dominuj? Jab? Onie (22 tys. Ha), porzeczki (17 tys. Ha) i maliny (14 tys. Ha). Nowym i bardzo rozwojowym kierunkiem gospodarki rolnej regionu jest rolnictwo ekologiczne. Wed? Ug inspekcji jako? Ci handlowej artyku? ów rolno-spo? Ywczych w 2008 roku w województwie lubelskim by? O 1609 producentów ekologicznych oraz 30 przetwórni rolno-spo? Ywczych, dostarczaj? Cych na krajowy i europejski rynek zdrow? Certyfikowan? ? Ywno??. Stawia to lubelszczyzn? Na wysokim trzecim miejscu w kraju. . Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Rolnicy, osoby prowadz? Ce dzia? Alno?? Gospodarcz? Oraz przedstawiciele samorz? Dów, to adresaci warsztatów szkoleniowych, na które zapraszamy ju? We wrze? Niu. Szkolenia „zrównowa? Ony rozwój na obszarach wiejskich podstaw? Polityki ekologicznej na lubelszczy? Nie", skierowane s? Do wszystkich zainteresowanych produkcj? I dostawami substratu do biogazowi oraz jego przetwarzaniem na cele energetyczne. » czytaj wi? Cej. Beneficjenci z terenu województwa lubelskiego, zainteresowani dotacjami na inwestycje zwi? Zane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, mog? Skorzysta? Ze? Rodków krajowych narodowego funduszu ochrony? Rodowiska i gospodarki wodnej. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  hiszpania jest dziedziczn? Monarchi? Parlamentarn? . Król nie ma w swoich r? Kach? Adnej realnej w? Adzy. Mianuje szefa rz? Du, który zawsze wywodzi si? Ze zwyci? Skiego ugrupowania. W? Adza ustawodawcza jest sprawowana przez dwuizbowy parlament tj. Senat i kongres deputowanych. Hiszpania dzieli si? Na 17 wspólnot autonomicznych, 2 miasta autonomiczne i 50 prowincji. Na podstawie konstytucji hiszpanii, wspólnoty autonomiczne maj? Znacz? W? Adz? Ustawodawcz? I wykonawcz?. Zakres autonomii jest definiowany przez statut autonomii. Organy w? Adzy wspólnot odpowiadaj? Schematowi okre? Lonemu w konstytucji. W? Adz? Ustawodawcz? Sprawuje zgromadzenie ustawodawcze, rada ministrów sprawuje w? Adz? Wykonawcz? I jest najwy? Szym organem reprezentacyjnym wspólnoty (na jej czele stoi prezydent), za? Wy? Szy trybuna? Sprawiedliwo? Ci stanowi w? Adz? S? Downicz?. Region murcji znajduje si? W po? Udniowo-wschodniej hiszpanii pomi? Dzy andaluzj? I regionem walencji oraz kastyli? - la manch? I morzem? Ródziemnym. Stolic? Regionu jest miasto murcja. Wi? Ksz? Cz??? Obszaru zajmuj? Tereny wy? Ynno-górskie (góry betyckie) oraz niziny na wybrze? U i w dolinie rzeki segura. Najd? U? Sze rzeki to: segura, quipar, sangonera. Jest to region o charakterze rolniczo-przemys? Owym. Przewa? A tu uprawa winoro? Li, owoców cytrusowych (g? ównie pomara? Czy i cytryn), kwiatów oraz oliwek. Dobrze rozwini? Ty jest przemys? Wydobywczy (rudy cynku i o? Owiu, siarka), metalurgiczny, maszynowy, w? ókienniczy, chemiczny, stoczniowy i spo? Ywczy. Murcja jest znanym regionem turystycznym i wypoczynkowym m. In. Dzi? Ki k? Pieliskom na wybrze? U (costa blanca). Do g? ównych o? Rodków nale?? : murcja, kartagena, lorca i cieza. Miasto murcja jest równie? Nazywane miastem drzew morw. Najs? Ynniejsz? Budowl? Jest pot?? Na gotycka katedra santa maria (pierwszy kamie? Po? O? Ono w 1388 r. ), której wie? A ma a? 92 m i - po wie? Y w sewilli (96 m) - jest najwy? Sz? W hiszpanii. Miasto chlubi si? Bogatymi zbiorami dzie? Pochodz? Cego z murcji barokowego rze? Biarza franciszka salzillo. Artysta tworzy? Niemal wy?? Cznie rze? By sakralne, g? ównymi ich odbiorcami by? Y ko? Cio? Y i klasztory. Drewniane, polichromowane figury? Wi? Tych maj? Uduchowione, delikatne twarze o wyidealizowanych rysach i ozdobne stroje. Wiele z nich „idzie” w uroczystych procesjach wielkiego tygodnia, jak cho? By zespó? Figur „ostatnia wieczerza” - trzyna? Cie postaci naturalnych rozmiarów siedz? Cych przy zastawionym stole. Regmurcia. Murcia. Es/inicio/index_. Asp. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Województwo lubelskie po? O? One jest we wschodniej cz?? Ci polski, na pograniczu - z jednej strony ni? U? Rodkowoeuropejskiego, a z drugiej starych gór europy? Rodkowej, w mi? Dzyrzeczu najwi? Kszej rzeki polski – wis? Y i granicznego bugu.   powierzchnia województwa wynosi 25 122 km kw.  (8 % pow. Polski), z czego ok. 62 % stanowi? U? Ytki rolne, a 22,7 % pow. Województwa to lasy. Liczba mieszka? Ców województwa lubelskiego  wynosi ponad 2,161 mln os. , co stanowi 5,7 % ludno? Ci polski.   intensywniej zaludniona jest cz??? Wy? Ynna lubelszczyzny i ma ona charakter strefy rolniczo–osadniczej z wyspowo lub pasmowo rozmieszczonymi fragmentami pe? Ni? Cymi rol? Le? Nych, wodno–?? Kowych lub stepowych „w? Z? ów ekologicznych”. Tereny te tworz? Zewn? Trzny (zielony) pier? Cie? Województwa o szczególnie wysokiej aktywno? Ci ekologicznej.  w ? Rodkowej cz?? Ci strefy wy? Ynnej jest wewn? Trzny pier? Cie? – tworzy go dolina ciemi? Gi, lasy prawiednickie i kompleks: zalew zemborzycki – d? Browa – lasy? Widnickie. Cz???   nizinna województwa ma charakter strefy rolniczo–le? Nej, której szczególnym bogactwem przyrodniczym wyró? Nia si? Wodno–torfowiskowo–le? Na podstrefa pojezierza?? Czy? Sko–w? Odawskiego zwi? Zana z dolin? Wieprza, stanowi? C? O? Ekologiczn? I krajobrazow? Tej cz?? Ci województwa. Zasoby naturalne stanowi? Z? O? A surowców mineralnych: w? Gla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego, zaliczanych do kopalin podstawowych, a tak? E surowce w? Glanowe, ilaste, kruszywa i torfy zaliczane do kopalin pospolitych. Surowce w? Glanowe to margle, kreda, wapienie i opoki. Surowce ilaste reprezentuj? Lessy, gliny i i? Y, za? Kruszywo naturalne to piaski. Klimat województwa lubelskiego odzwierciedla wp? Ywy mas powietrza kontynentalnego i oceanicznego.   charakteryzuj? Go zazwyczaj d? Ugie, s? Oneczne lata, cz? Sto mro? Ne zimy i umiarkowane opady. Najbardziej  uprzemys? Owione tereny zlokalizowane s? W? Rodkowym pasie województwa w najwi? Kszych o? Rodkach miejskich. Z roku na rok widoczny jest spadek rocznej emisji dwutlenku siarki oraz emisji py? ów co jest wynikiem szeregu prowadzonych dzia? A? Proekologicznych. Inwestycje obejmowa? Y g? ównie monta? Coraz skuteczniejszych instalacji odpylania jak te? Modernizacj? Elektrociep? Owni, kot? Owni a tak? E wdra? Anie nowych energooszcz? Dnych technologii i termomodernizacj? Budynków, co skutkowa? O zmniejszeniem zapotrzebowania na energi? Ciepln?. Pó? Nocna cz??? Województwa le? Y w pasie krajobrazów nizinnych, cz??? Po? Udniowa za? W pasie krajobrazów wy? Ynnych. Zachodni skraj województwa znajduje si? W dolinie wis? Y? Rodkowej, która tworzy prze? Om wci? Ty w pas wy? Yn na g?? Boko? Ci do 100 m. Najni? Ej po? O? Ony punkt województwa znajduje si? W dolinie wis? Y poni? Ej st?? Ycy (107 m npm. ), a najwy? Szy na roztoczu – kr? G? Y goraj gmina lubycza królewska (388,7 m npm. ). Wody podziemne u? Ytkowe wyst? Puj? W utworach wieku kredowego, trzeciorz? Dowego i czwartorz? Dowego. Najwi? Ksze udokumentowane zasoby dotycz? Wód podziemnych utworów kredowych. Rzeki lubelszczyzny – wieprz, bystrzyc? , bystr? , ciemi? G? , czerniejówk? Oraz jeziora zasiedlaj? Kr? Gowce b? D? Ce rzadkimi gatunkami zarówno w polsce jak i w ca? Ej europie, np. :  s? Onecznica. . Walory przyrodnicze województwa to tak? E rzadkie gatunki ro? Lin i zwierz? T. Szczególn? Uwag? Nale? Y zwróci? Na gatunki obj? Te ochron? Prawn? – ca? Kowit? I cz?? Ciow?. Wielk? Osobliwo? Ci? Województwa lubelskiego jest pierwiosnka bez? Odygowa rosn? Ca w ilo? Ci kilkunastu okazów na jedynym stanowisku w polsce -  w lesie gr? Dowym ko? O lublina.   do  najciekawszych nale?? Te? Wielosi? B?? Kitny, rosn? Cy ko? O niemiec,? Niedek baldaszkowaty w okolicach kazimierza dolnego, tojad mo? Dawski ko? O opola lubelskiego, tojad dzióbaty ko? O niemiec, w? Krota zwyczajna,  wierzba lapo? Ska, rosiczka d? Ugolistna, wid? Ak torfowy, gnidosz królewski, modrzewica zwyczajna, bagnica torfowa na pojezierzu?? Czy? Sko – w? Odawskim, a ze zwierz? T bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy, g? Uszec i puchacz. Na uwag? Niew? Tpliwie zas? Uguj? Tak? E ogromne kompleksy le? Ne: lasy janowskie, puszcza solska, lasy  w? Odawskie, parczewskie oraz koz? Owieckie, ciep? Olubne murawy o charakterze stepowym w okolicach kazimierza dolnego, janowca,?? Cznej, bychawy i lublina, murawy ostenicowe wyst? Puj? Ce jedynie w dobrym oraz na górze trzech krzy? Y w kazimierzu dolnym, a tak? E obszar  pojezierza?? Czy? Sko–w? Odawskiego – jedynego pojezierza w polsce, które znajduje si? Poza zasi? Giem ostatniego zlodowacenia i obejmuje 67 jezior, w tym 22 jeziora maj? Pow. Powy? Ej 50 ha, a najwi? Ksze z nich to g?? Bokie jeziora mezotroficzne: bia? E w? Odawskie, piaseczno, krasne, zag?? Bocze, rogó? No oraz jeziora eutroficzne: kleszczów,? Ukcze,? Ukie, sumin. W 2002 roku unesco nada? O temu miejscu statut mi? Dzynarodowego rezerwatu biosfery „polesie zachodnie”. Wspomniany za? Wy? Ej roztocza? Ski park narodowy, który utworzono w 1974 roku obejmuje obecnie powierzchni? 8483 ha, w tym lasy zajmuj? 8102 ha (95,5%),z czego ochron? ? Cis?? Obj? To 806 ha (9,5%). . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Na lubelszczy? Nie dzia? Aj? Instytucje oko? Obiznesowe, które wspomagaj? Rozwój lokalnej przedsi? Biorczo? Ci. . Zrzeszaj? Na zasadzie dobrowolno? Ci przedsi? Biorstwa reprezentuj? C ich interesy. Oferuj? Us? Ugi doradcze, promocyjne, kojarzenie ofert wspó? Pracy gospodarczej. Organizuj? Seminaria, szkolenia oraz realizuj? Projekty unijne wspieraj? Ce rozwój regionu. . Fundacja inicjatyw mened? Erskich to instytucja szkoleniowo-doradcza, kt? Ide? Jest inicjowanie, promowanie i wdra? Anie wszelkich inicjatyw o charakterze mened? Erskim (organizatorskim, zarz? Dczym i innowacyjnym) usprawniaj? Cych funkcjonowanie instytucji trzech sektor? Publicznego, pozarz? Dowego i komercyjnego. Jednym z kluczowych obszar? Aszej dzia? Alno? Ci. . Ul. I armii wojska polskiego 5/7, 20-078 lublin 81 5321425 . Nasz? Misj? Jest poprawa jako? Ci? Ycia mieszka? C? Ubelskiego poprzez wspieranie rozwoju przedsi? Biorczo? Ci i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Realizujemy j? Pozyskuj? C? Rodki finansowe z grant? Dotacji oraz zlece? Komercyjnych. Mamy bogate do? Wiadczenie we wdra? Aniu projekt? Rzedakcesyjnych, bilateralnych, rz? Dowych i strukturalnych z. . Ul. Lubartowska 74 a /i pi? Tro/, 20-094 lublin 0-81 710 19 00, faks 0-81 710 19 01 . Ul. Rynek 7, 20-111 lublin 81 7436543 . Lewiatan wp? Ywa na kszta? Towanie ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspieraj? Cego harmonijny rozw? Ospodarki polskiej. Przygotowuje analizy, opinie i stanowiska w sprawach zwi? Zanych z tworzeniem i popraw? Warunk? Zia? Alno? Ci gospodarczej w polsce. Co roku publikuje? Czarn? List? Barier? I? Monitoring kondycji sektora msp? , b? D? Ce podstaw?. . Ul. 1-go maja 16, 20-410 lublin 81 5324333 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Jedn? Z form wspó? Pracy rolników i innych producentów rolnych jest zak? Adanie tzw. Grup producenckich. Decyduj? Cy si? Na ni? Widz? W tym przede wszystkim szans? Na obni? Enie kosztów produkcji oraz popraw? Konkurencyjno? Ci. Sprzyjaj? Temu:♦ ograniczenie liczby po? Redników♦ wi? Ksze mo? Liwo? Ci inwestycyjne dzi? Ki po?? Czeniu kapita? ów♦ lepsze planowanie produkcji i dostosowanie do wymogów rynku♦ wspólne zakupy? Rodków do produkcji, wykorzystanie sprz? Tu, inwestycje w magazynowanie i przechowywanie produktów♦ wspólne przygotowywanie produktów do handlu i zharmonizowana organizacja ich sprzeda? Y♦ tworzenie partnerskich kontaktów z innymi uczestnikami rynku♦? Atwiejszy dost? P do informacji♦ zintegrowana promocja. Grupy producentów rolnych mog? Tworzy? Si? W ramach 29 sektorów produkcji rolno-spo? Ywczej (zarówno zwierz? Cej, jak i ro? Linnej). Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje obecnie. . W ramach grup producenckich dzia? Aj? Tak? E tzw. Wst? Pnie uznane grupy producentów owoców i warzyw. W wi? Kszo? Ci przypadków nie posiadaj? One jeszcze wyposa? Enia technicznego oraz nie maj? Do? Wiadczenia w administrowaniu, zarz? Dzaniu i prowadzeniu sprzeda? Y owoców i warzyw wyprodukowanych przez swoich cz? Onków. Status wst? Pnego uznania i realizacja planu dochodzenia do uznania ma na celu doprowadzenie grupy do pe? Nego uznania w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Warunkiem jest posiadanie przez grup? Osobowo? Ci prawnej. Obecnie na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje.  grup producentów owoców i warzyw wst? Pnie uznanych. Grupy producentów rolnych mog? Skorzysta? Z jednorazowej pomocy finansowej agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (arimr) - w terminie 6 miesi? Cy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez marsza? Ka województwa. Wst? Pnie uznane grupy producentów owoców i warzyw realizuj? Ce plan dochodzenia do uznania mog? Z kolei otrzymywa? Pomoc finansow? Na pokrycie kosztów zwi? Zanych z utworzeniem grupy i prowadzeniem dzia? Alno? Ci administracyjnej, a tak? E pokrycie cz?? Ci kwalifikowanych kosztów inwestycji uj? Tych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Wszelkie informacje na temat przyznawanej pomocy, wzory wniosków, oraz instrukcje ich wype? Niania mo? Na znale?? Na stronie internetowej agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. . 23-300 jan? Ubelski, ul. Bohater? Porytowego wzg? 31 015 872 07 03 . 24-140 na?? Cz? Ul. Partyzant? 2 504 130 185 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W ofercie: internet, mo? Liwo?? Gara? Owania samochodu, bar, restauracja, sala konferencyjna 50 os. , night club, kantor. Miejsc noclegowych: 24. Ul. Reymonta 3, 21? 500 bia? A podlaska tel. (083) 344-23-58, fax (083) 343-49-95  . W ofercie: internet, sauna, bilard, internet, parking strze? Ony, sala bankietowa 50 i 140 os. (mo? Liwo?? ?? Czenia) bar, restauracja. Miejsc noclegowych: 50. Ul. Warszawska 129, 21? 500 bia? A podlaska tel. (083) 344-33-35, fax (083) 344-22-04  . W ofercie: internet, restauracja, sala konferencyjna, ogr? Hotelowy, parking. Miejsc noclegowych: 38. Ul. Hrubieszowska 54a, 22-100 che? M tel. +48 82 565 50 50, tel. /fax 82 565 60 60 . W ofercie: sale konferencyjne i bankietowe do 400 os? Po po?? Czeniu z patio i cz?? Ci? Restauracyjn? Nawet do 1000 os? Wszystkie sale s? Klimatyzowane, wyposa? Enie: nag? O? Nienie, mikrofony, komputery stacjonarne i laptopy, kamery, rzutniki slajd? Projektory lcd, projektory filmowe, tv, magnetowidy oraz odtwarzacze dvd, aparatura do t? Umacze?. . Ul. Pu? Awska 86, 24-120 kazimierz dolny tel. (081) 880-99-99, fax (081) 880-98-98 . Ul. Tyszkiewicza 25 a, 24-120 kazimierz dolny tel. /fax: 81 88 20 400 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Obwód wo? Y? Ski jest po? O? Ony w pó? Nocno-zachodniej cz?? Ci ukrainy, graniczy z polsk? (województwo lubelskie - powiat w? Odawski, che? Mski), bia? Orusi? Oraz obwodem lwowskim i rówie? Skim. Krajobraz naturalny to pojezierza i niziny p? Askie (w cz?? Ci po? O? Onej na nizinie poleskiej) oraz wy? Yny o? Agodnej pagórkowatej rze? Bie (w cz?? Ci po? O? Onej na wy? Ynie wo? Y? Sko-podolskiej). Du?? Cz??? Terytorium obwodu zajmuj? Lasy (iglaste i mieszane) oraz tereny podmok? E i bagna. Przyroda wo? Ynia jest w du? Ej mierze zachowana w stanie dzikim, g? ównie ze wzgl? Du na ma?? Przydatno?? Gospodarcz? Terenów bagiennych i puszcz. Terytorium obwodu wo? Y? Skiego jest bardzo s? Abo zaludnione (52 osoby na km2), 51% ludno? Ci zamieszkuje miasta. 96% ludno? Ci regionu stanowi? Ukrai? Cy, pozostali to g? ównie: rosjanie, polacy, bia? Orusini, czesi oraz? Ydzi. Najwi? Kszym miastem regionu i stolic? Obwodu jest? Uck pozosta? E wi? Ksze miasta to kowel, w? Odzimierz wo? Y? Ski, nowowo? Y? Sk. W ramach obwodu funkcjonuje 16 rejonów oraz oko? O 1 tys. Wsi. Gospodarka obwodu wo? Y? Skiego:1. Zatrudnienie w sektorach gospodarki przemys? (12,8 %), rolnictwo (33,8 %), handel (19,2 %), budownictwo (3,4%)2. Przemys? Wydobywczy (2%) i przetwórczy (86%)obwód wo? Y? Ski zajmuje 21 miejsce (spo? Ród 24) na ukrainie pod wzgl? Dem rozwoju gospodarczego w warto? Ciach bezwzgl? Dnych, ale w ostatnim czasie 5 pod wzgl? Dem tempa wzrostu gospodarczego. Jest to obwód o gospodarce g? ównie rolniczej (uprawy zbó? , buraków cukrowych i ziemniaków, hodowla byd? A, trzody chlewnej, fermy drobiu).    pocz? Tki miasta? Ucka datuje si? Na rok 1085. Miasto stanowi centrum rozwoju kultury, mi? Dzynarodowych szlaków handlowych. Do najwi? Kszych zabytków? Ucka nale?? : fragmenty zamku górnego - mury obronne z 3 basztami (xiii-xiv, xvi w. ), tzw. Dom szlachecki (xviii w. ) i tzw. Dom biskupi (xviii w. ), fragmenty zamku dolnego z baszt? Czartoryskich (xiv-xv w. ). Lutsk. Ua/. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Lublinlubelski o? Rodek informacji turystycznej20-113 lublin, ul. Jezuicka 1/3, tel. 81-532 44 12, fax 81- 442 35 56,www. Loit. Lublin. Pl, e-mail: itlublin@onet. Pl, infotur@loit. Lublin. Plbia? A podlaskacentrum informacji turystycznej21-500 bia? A podlaska, ul. Warszawska 11,tel. /fax 83-342 62 89, www. Bialapodlaska. Pl, e-mail: citbialapodlaska@go2. Pl che? Minformacja turystyczna22-100 che? M, ul. Lubelska 63,tel. 82-565 36 67, tel. /fax 82-565 41 85,www. Itchelm. Pl, e-mail: itchelm@wp. Plzamo?? Zamojski o? Rodek informacji turystycznej22-400 zamo?? , rynek wielki 13,tel. 84-639 22 92, fax 84-627 08 13www. Zoit. Zamosc. Pl, e-mail: zoit@osir. Zamosc. Pl. Bi? Goraj (pow. Bi? Gorajski)powiatowy o? Rodek informacji turystycznej23-400 bi? Goraj, ul. Ko? Ciuszki 41/43,tel. /fax 84 688 00 00, www. Poit. Bilgorajski. Pl, e-mail: poitbilgoraj@interia. Pld? Blin (pow. Rycki)centrum informacji turystycznej powiatu ryckiego08-530 d? Blin, ul. 15. P. P. „wilków" 3, tel. 81-883 19 90, fax 81-883 35 15www. Btszal. A-m. Pl, mailto:btszdeblin@interia. Pldorohusk (pow. Che? Mski)punkt informacji turystycznej przy gminnej bibliotece publicznej22-175 dorohusk, ul. Parkowa 8, tel. 82-566 11 14drelów (pow. Bialski)punkt informacji turystycznej przy urz? Dzie gminy21-570 drelów, ul. Szkolna 12 , tel. 83-372 00 37dubienka (pow. Che? Mski)punkt informacji turystycznej przy domu kultury22-145 dubienka, tel. 82-566 80 83firlej (pow. Lubartowski)punkt informacji turystycznej przy gminnej bibliotece publicznej21-136 firlej, ul. Ko? Cielna 4, tel. 81-857 50 83hrubieszów (pow. Hrubieszowski)gminne centrum informacji turystycznejul. B. Prusa 8, 22-500 hrubieszów, tel. 84-6962190punkt informacji turystycznej przy powiatowej bibliotece publicznejul. 3-go maja 11, 22-500 hrubieszów, tel. /fax 84-697 26 89,e-mail: pbphrub@wp. Pljanów lubelski (pow. Janowski)punkt informacji turystycznej23-300 janów lubelski, ul. Zamoyskiego 52, tel. 15-87 17 575józefów (pow. Krasnostawski)punkt informacji turystycznej w miejskim o? Rodku kultury23-460 józefów, ul. Krótka 9, tel. 84-687 81 22kazimierz dolny (pow. Pu? Awski)biuro obs? Ugi ruchu turystycznego pttk24-120 kazimierz dolny, rynek 27, tel. 81-881 00 46krasnobród (pow. Zamojski)punkt informacji turystycznejul. Tomaszowska 25, 22-440 krasnobród, tel. 84-534 28 42e-mail: it@krasnobrod. Pl?? Czna (pow. ?? Czy? Ski)punkt informacji turystycznej w?? Cznejal. Jana paw? A ii 95a, 21-100?? Czna, tel. 81-752 64 21, 723 300 451e-mail: turystyka@powiatleczynski. Pl, www. Powiatleczynski. Plna?? Czów (pow. Pu? Awski)punkt informacji turystycznejal. Grabowa 6, 24-150 na?? Czów, tel. 81-501 61 01, 501 44 56www. Kraina. Org. Pl, e-mail: info@kraina. Org. Plpu? Awy (pow. Pu? Awski)biuro informacji turystycznej pttkul czartoryskich 8a, tel. 81-886 47 56, 887 86 74www. Oddzial. Pulawy. Pttk. Pl, e-mail: bortpttk. Pulawy@wp. Plradzy? Podlaski (pow. Radzy? Ski)radzy? Ski o? Rodek kultury i rekreacji21-300 radzy? Podlaski, ul. Jana paw? A ii 4, tel. 83-352 73 14s? Awatycze (pow. Bialski)gminne centrum informacji21-515 s? Awatycze, rynek 14, tel. /fax 83-378 34 73www. Gci. Nadbugiem. Pl, e-mail: arkadiuszmisztal@interia. Plsusiec (pow. Tomaszowski)punkt informacji turystycznej przy urz? Dzie gminy22-672 susiec, ul. Tomaszowska 2, tel. 84- 665 48 93e-mail: ugewa@poczta. Onet. Pltomaszów lubelski (pow. Tomaszowski)punkt informacji turystycznejul. Królewska 1 (przy sanktuarium), 22-600 tomaszów lubelski,tel. 84-665 85 05, e-mail: it@lot. Roztocze. Com, www. Lot. Roztocze. Comw? Odawa (pow. W? Odawski)punkt informacji turystycznej22-200 w? Odawa, ul. Rynek 4, tel. /fax 82-572 20 69www. Grazka. Ovh. Org, e-mail: grazka. 2@wp. Plwola okrzejska (pow. ? Ukowski)punkt informacji turystycznejw muzeum henryka sienkiewicza w woli okrzejskiej21-480 okrzeja, tel. /fax 25-755 90 00, 797-6000www. Muzeumhs. Webpark. Plzwierzyniec (pow. Zamojski)zwierzyniecki o? Rodek kultury i rekreacji22-470 zwierzyniec, ul. S? Owackiego 2, tel. 84-687 26 60roztocza? Ski park narodowy22-470 zwierzyniec, ul. Pla? Owa 3, tel. 84-687 20 66, tel. /fax 84-687 22 86,www. Roztoczanskipn. Pl, e-mail: rpmuzeum@pro. Onet. Pl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W ofercie: parking strze? Ony, restauracja. Miejsc noclegowych: 28. Ul. Sielankowa 1, 20-098 lublin. Tel. /fax (081) 536-00-70, kom. 0 616-04-641 . W ofercie: sala konferencyjno-bankietowa? Do 200 os. , restauracja, parking strze? Ony. Miejsc noclegowych: 97. Ul. Prusa 8, 20-064 lublin. Tel. (081) 533-42-32, fax (081) 747-84-93  . W ofercie: internet, restauracja, drink-bar, parking. Miejsc noclegowych: 37. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  celem programu operacyjnego infrastruktura i? Rodowisko jest poprawa atrakcyjno? Ci inwestycyjnej polski i jej regionów  poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu? Rodowiska, zdrowia, zachowaniu to? Samo? Ci kulturowej i rozwijaniu spójno? Ci terytorialnej.  beneficjentami oraz odbiorcami efektów projektów programu mog? By? Jednostki samorz? Du terytorialnego, podmioty? Wiadcz? Ce us? Ugi wodno-? Ciekowe, zarz? D gospodarki wodnej,  wojewódzkie zarz? Dy melioracji i urz? Dze? Wodnych, instytut meteorologii i gospodarki wodnej,  pgl lasy pa? Stwowe, parki narodowe i krajobrazowe, nadle? Nictwa, g? ówny inspektorat ochrony? Rodowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony? Rodowiska, jednostki sprawuj? Ce nadzór nad obszarami chronionymi, urz? Dy morskie, morska s? U? Ba poszukiwania i ratownictwa, komenda g? ówna i komendy wojewódzkie psp, podmioty zarz? Dzaj? Ce drogami krajowymi oraz portami lotniczymi znajduj? Cymi si? W ten-t, przedsi? Biorcy, publiczne i niepubliczne zak? Ady opieki zdrowotnej, instytucje naukowe, szko? Y wy? Sze i artystyczne, ko? Cio? Y i zwi? Zki wyznaniowe, organizacje pozarz? Dowe, wojsko, wojewodowie.  procedury wyboru projektów zosta? Y dostosowane do specyfiki poszczególnych dzia? A? I priorytetów, z uwzgl? Dnieniem odnosz? Cych si? Do danego obszaru interwencji przepisów polskich i unijnych oraz specyfiki danego komponentu programu operacyjnego. W ramach poii?  mog? By? Dofinansowane projekty: ♦ indywidualne, zgodnie z indywidualnym trybem wyboru; lista projektów indywidualnych przygotowywana jest przez ministra w? A? Ciwego ds. Rozwojuregionalnego, pe? Ni? Cego rol? Instytucji zarz? Dzaj? Cej poii? , we wspó? Pracy z odpowiednimi ministrami w? A? Ciwymi ds. Dzia? ów administracji rz? Dowej, pe? Ni? Cymi rol? Instytucji po? Rednicz? Cych, przy udziale partnerów spo? Eczno-gospodarczych, ekspertów. Instytucje po? Rednicz? Ce s? Zobowi? Zane do zebrania od potencjalnych beneficjentów propozycji indywidualnych projektów kluczowych, dla poszczególnych priorytetów poii? I przed? O? Enia propozycji instytucji zarz? Dzaj? Cej. Po przeprowadzeniu weryfikacji nast? Puje zatwierdzenie listy projektów indywidualnych przez ministra w? A? Ciwego ds. Rozwoju regionalnego pe? Ni? Cego funkcj? Instytucji zarz? Dzaj? Cej poii?. Z beneficjentami projektów indywidualnych podpisana jest umowa wst? Pna (zwana dalej preumow? ), która stanowi zobowi? Zanie beneficjenta do prawid? Owego i terminowego przygotowania do realizacji danego indywidualnego projektu. W za?? Czniku do pre-umowy zawarte s? M. In. Podstawowe informacje dotycz? Ce projektu, harmonogram opracowania kluczowych elementów projektu.  ♦ systemowe, zgodnie z systemowym trybem wyboru; tryb projektów systemowych w ramach poii? Ma zastosowanie do projektów:- wytypowanych przez ministra zdrowia w zakresie sektora ochrony zdrowia;- pomocy technicznej. W ramach poii? Projekty wybierane w trybie systemowym oceniane s? :- dla projektów wytypowanych przez ministra zdrowia pod wzgl? Dem poprawno? Ci formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami i i ii stopnia;- dla projektów pomocy technicznej pod wzgl? Dem poprawno? Ci formalnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami  przyj? Tymi przez komitet monitoruj? Cy poii?.  ♦ konkursowe, zgodnie z konkursowym trybem wyboru; wybór projektów jest  przeprowadzany w dwóch etapach:a) pierwszy etap: wst? Pny wybór projektów na podstawie ograniczonej dokumentacji oraz stworzenie rankingu projektów,b) drugi etap: polega na weryfikacji projektu po otrzymaniu pe? Nej dokumentacji i podj? Ciu ostatecznej decyzji o dofinansowaniu, je? Li projekt b? Dzie spe? Nia? Wszystkie niezb? Dne wymogi.  alokacja finansowa? Rodków unijnych zaanga? Owanych w realizacj? Programu wynosi prawie 28 mld euro. Bud? Et ca? Ego programu?? Cznie z wk? Adem krajowym to 37,6 mld euro. Na realizacj? Projektów znajduj? Cych si? Na  „li? Cie projektów indywidualnych w ramach  programu operacyjnego infrastruktura i? Rodowisko”, zaktualizowanej 30 lipca 2009 roku  zosta? O przeznaczonych 54391,9009 mln euro, z czego szacunkowa kwota dofinansowania  stanowi 32777,7381 mln euro. Skala zaanga? Owania? Rodków oznacza, i? Jest to program o najwi? Kszej warto? Ci w historii dotychczasowej polityki spójno? Ci unii europejskiej. Program ten jest specyficzny tak? E dlatego, i? Jako jedyny  w polsce jest finansowany z dwóch? Róde? : europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (efrr) oraz funduszu spójno? Ci (fs).  w województwie lubelskim projekty w ramach poii? B? D? Realizowane za?? Czn? Kwot? 7996,02 mln euro, z czego dofinansowanie to a? 5131,38 mln euro. Obecnie realizowane s? M. In. Projekty zwi? Zane z rozbudow? I modernizacj? Systemu zaopatrzenia w wod? I odprowadzania? Cieków w lublinie, rekultywacj? Sk? Adowisk odpadów, budow? Drogi ekspresowej s12 odcinek piaski – dorohusk oraz drogi ekspresowej s17 odcinek lublin (piaski) – hrebenne, utworzenie kliniki chorób zaka? Nych i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego spsk nr 1 uniwersytetu medycznego w lublinie. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ramy wspó? Pracy zagranicznej województwa lubelskiego okre? Laj? Nast? Puj? Ce akty prawne: ♦ ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorz? Dzie województwa tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z pó? N. Zm. (zmiany: dz. U. 2002r. Nr 23 poz. . 220, dz. U. 2002r. Nr 62. Poz. 558, dz. U. 2002r. Nr 214 poz. 1806, dz. U. 2003r. Nr 162 poz. 1568, dz. U. 2002r. Nr 153 poz. 1271. Tryb post? Powania przy zawieraniu umów jest nast? Puj? Cy:uzgodniony pomi? Dzy województwem a regionem partnerskim projekt umowy mi? Dzynarodowej lub projekt uchwa? Y o przyst? Pieniu samorz? Du województwa do mi? Dzynarodowego zrzeszenia przedk? Adany jest przez zarz? D województwa sejmikowi województwa, który po zapoznaniu si? Z opini? Komisji w? A? Ciwej do spraw wspó? Pracy zagranicznej podejmuje stosown? Uchwa??. Po wydaniu przez sejmik pozytywnej opinii w sprawie zawarcia porozumienia/umowy o wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej, projekt uchwa? Y wraz z projektem porozumienia wysy? Any jest do ministra w? A? Ciwego do spraw zagranicznych w celu uzyskania akceptacji. Ministerstwo spraw zagranicznych konsultuje tre?? Porozumienia z mswia i w przypadku braku zastrze? E? Merytorycznych co do tre? Ci umowy i kierunku wspó? Pracy zagranicznej województwa, przesy? A zgod? Na zawarcie porozumienia przez województwo. Po uzyskaniu zgody msz projekt porozumienia ponownie trafia pod obrady sejmiku województwa w celu zaakceptowania jego ostatecznej wersji, uwzgl? Dniaj? Cej równie? Ewentualne poprawki naniesione przez msz. Po ostatecznym podj? Ciu uchwa? Y przez sejmik województwa nast? Puje oficjalne podpisanie porozumienia o wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej z partnerem zagranicznym. Uchwa? A sejmiku wraz z zawart? Umow? O wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej s? Nast? Pnie przesy? Ane do ministra w? A? Ciwego do spraw zagranicznych oraz ministra w? A? Ciwego do spraw administracji publicznej. Konieczny jest proces ci? G? Ej konsultacji zmian w tre? Ci umowy/porozumienia z partnerem zagranicznym. . W przypadku przyst? Pienia przez województwo do mi? Dzynarodowych zrzesze? Regionalnych procedura zatwierdzania uchwa? Y sejmiku w tej sprawie jest nieco odmienna od procedury zwi? Zanej z zawarciem umowy mi? Dzynarodowej. Najistotniejsza ró? Nica obejmuje przekazanie uchwa? Y sejmiku, statutu stowarzyszenia, listy jego cz? Onków (wraz z t? Umaczeniem), priorytetów wspó? Pracy zagranicznej województwa oraz opinii co do celowo? Ci wst? Pienia do danego stowarzyszenia ministrowi w? A? Ciwemu do spraw zagranicznych za po? Rednictwem wojewody. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Lubelskie to jeden z krajowych liderów turystyki aktywnej, oferuj? Cy turystom ponad 3200 km znakowanych szlaków pieszych. Do najcz?? Ciej odwiedzanych nale?? Dobrze zagospodarowane szlaki na roztoczu, w lasach janowskich i puszczy solskiej, a tak? E w przepi? Knych krajobrazowo dolinach wis? Y i bugu.  tam te? Poprowadzone zosta? Y regionalne szlaki rowerowe, których sie? Liczy ju? Blisko 1000 km, a uzupe? Nia j? Oko? O 40 tras lokalnych. Wiele gmin i gospodarstw agroturystycznych prowadzi wypo? Yczalnie rowerów. Najciekawszym szlakiem rowerowym regionu jest centralny szlak rowerowy roztocza o d? Ugo? Ci 269 km, z kra? Nika do lwowa (produkt roku 2004 w konkursie pot). Wiedzie przez ca? E roztocze w polsce i na ukrainie, w tym przez dwa parki narodowe - roztocza? Ski i jaworowski. Centralnym punktem szlaku jest zwierzyniec z hodowl? Le? Nych koników b? D? Cych potomkami wymar? Ych tarpanów.  lubelszczyzna, jako region najbardziej zasobny w konie - zarówno te w gospodarstwach rolnych, jak i w coraz liczniejszych stadninach i szkó? Kach je? Dzieckich - oferuje te? Znakomite tereny dla turystyki w siodle. Nic dziwnego,? E tu powsta? A jedna z najd? U? Szych w kraju tras - poleski szlak konny. Liczy 280 km i wiedzie przez polesie lubelskie i wo? Y? Skie, w tym chronione tereny poleskiego parku narodowego, trzech parków krajobrazowych - che? Mskiego, sobiborskiego i poleskiego oraz licznych rezerwatów. Opiek? Nad szlakiem sprawuje o? Rodek je? Dziecki „? Urawiejka”, specjalizuj? Cy si? W hodowli koni huculskich.  kolejnym, bardzo dynamicznym trendem w turystyce aktywnej regionu lubelskiego jest kajakarstwo. Od wielu lat kluby wodniackie organizuj? Cykliczne sp? Ywy po: wieprzu, tanwi, krznie, w? Odawce, uherce, chodelce, kurówce oraz wis?? Na trasie solec (woj. Mazowieckie) - kazimierz dolny - pu? Awy - d? Blin. W ostatnich latach, dzi? Ki transgranicznej wspó? Pracy lubelszczyzny z obwodami wo? Y? Skim i lwowskim w zachodniej ukrainie, sta? Y si? Mo? Liwe coroczne imprezy kajakowe na granicznym bugu.   nowo? Ci? Jest miejski szlak kajakowy po bystrzycy i zalewie zemborzyckim w lublinie, natomiast pierwszym szlakiem kajakowym w regionie jest trasa po roztocza? Skim odcinku wieprza - z obroczy przez zwierzyniec i szczebrzeszyn do nielisza, gdzie znajduje si? Najwi? Kszy w województwie zalew (oko? O 900 ha). . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. 21-104 nied? Wiada, okolice szczekarkowa tel. 81-501 21 77 . Wierzchowiska ii 134, 21-050 piaski k. Lublina tel. 81-581 02 25, 505 96 42 52, fax 81-58 106 58 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Uczniowie szkó? Podstawowych, gimnazjów i szkó? Ponadgimnazjalnych z powiatu kra? Nickiego mog? Napisa? . „list do chopina". Najciekawsze prace zostan? Opublikowane, a najlepsze tak? E nagrodzone przez organizatorów konkursu czyli gminny o? Rodek kultury i publiczne gimnazjum w trzydniku du? Ym oraz starostwo powiatowe w kra? Niku. » czytaj wi? Cej. Z okazji obchodów roku chopinowskiego w miejskiej bibliotece publicznej mo? Na ogl? Da? Wystaw? , po? Wi? Con? Wybitnemu polakowi. Na ekspozycji „fryderyk chopin - poeta fortepianu" jest jego biografia, kopie dokumentów, fotografie i nuty. S? Tak? E ksi?? Ki, po? Wi? Cone kompozytorowi. » czytaj wi? Cej. Z okazji roku szopenowskiego samorz? Dowe centrum kultury w tyszowcach zaplanowa? O cykl spotka? Po? Wi? Conych polskim kompozytorom. Bohaterem pierwszego, organizowanego w? Rod? 3 marca, b? Dzie fryderyk chopin. Z okazji 200 rocznicy urodzin pianisty przygotowano monta? Literacko-muzyczny, podczas którego b? Dzie mo? Na pozna? Ma? O znane fakty z? Ycia chopina. Ciekawostki na ten temat opracowa? A emerytowana nauczycielka muzyki bronis? Awa ostrówka. W czasie spotkania zostan? Te? Odczytane fragmenty listów kompozytora i zabrzmi jego muzyka. Ponadto 3 pie? Ni f. Chopina m. In. Jedn? Z najs? Ynniejszych - „? Yczenie", wykona zespó? Wokalny „bell canto". » czytaj wi? Cej. A? 120 prac uczestniczy? O w konkursie plastycznym „poeta fortepianu", organizowanym z okazji roku szopenowskiego przez gminny o? Rodek kultury w trzydniku du? Ym. Jury ju? Oceni? O zg? Oszenia. Postanowi? O nagrodzi? 12 prac i wyró? Ni? 24 autorów. » czytaj wi? Cej. Gminny o? Rodek kultury w trzydniku du? Ym jako jedyny w powiecie kra? Nickim i jeden z nielicznych w województwie b? Dzie u? Ywa? Oficjalnego logo „roku szopenowskiego". W? A? Nie uzyska? Zgod? Na u? Ywanie tego znaku, wydan? Przez marsza? Ka województwa lubelskiego. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  jednym z decyduj? Cych czynników rozwoju sportu jest posiadanie dobrze rozwini? Tej sieci obiektów sportowych oraz zapewnienie dost? Pno? Ci i efektywno? Ci ich wykorzystania dla sportu kwalifikowanego jak i sportu masowego.  od wielu lat samorz? D województwa lubelskiego wspiera zadania, które maj? Na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych. Samorz? D województwa lubelskiego anga? Uj? C si? W spraw? Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa lubelskiego tworzy od 1999 roku wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej. Podstaw? Do tworzenia programu jest rozporz? Dzenie ministra sportu z dnia 10 lipca 2006 r w sprawie dofinansowania zada? Ze? Rodków funduszu rozwoju kultury fizycznej (dz. U. Z dnia 25 lipca 2006 roku z pó? N. Zm. ). Ilo?? Obj? Tych dofinansowaniem inwestycji zale? Y od wysoko? Ci limitu? Rodków przyznanego przez ministerstwo co roku dla województwa. Przy konstruowaniu programu rozwoju bazy sportowej preferuje si? :♦ budow? Hal sportowych i sal gimnastycznych na terenach tych gmin, które nie posiadaj? Tego typu obiektów o wymiarach areny nie mniejszych ni? 24 m x 12 m,♦ inwestycje odtworzeniowe, podejmowane po zniszczeniach w wyniku kl? Ski? Ywio? Owej,♦ inwestycje o wysokim stopniu zaawansowania rzeczowego i finansowego, w szczególno? Ci inwestycje w ko? Cowej fazie realizacji,♦ budow? Pe? Nowymiarowych obiektów sportowych, tj. Hal sportowych o wymiarach areny nie mniejszej ni? 36 m x 19 m oraz krytych p? Ywalni o wymiarach niecki nie mniejszej ni? 25 m x 12,5 m i g?? Boko? Ci 1,2 m – 1,8 m,♦ inwestycje wspierane? Rodkami pochodz? Cymi z ue,♦ inwestycje o krótkich cyklach realizacji. W „wojewódzkim programie rozwoju bazy sportowej” mog? By? Uj? Te tylko te inwestycje, dla których inwestor posiada dokument stwierdzaj? Cy prawo dysponowania nieruchomo? Ci? Okre? Lone w ustawie prawo budowlane, kompletn? Dokumentacj? Projektowo–kosztorysow? , pozwolenie na budow? Oraz na realizacj? Których, udzielenie zamówienia nast? Pi? O w trybie ustawy prawo zamówie? Publicznych, posiada aktualne zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo–finansowy oraz przedstawi:- pisemne zobowi? Zanie do przeznaczenia? Rodków w? Asnych,- umowy zawarte przez inwestora z bankiem lub po? Yczkobiorc? Albo wydane przez nich dokumenty potwierdzaj? Ce zapewnienie udzielenia kredytu lub po? Yczki,- dokumenty potwierdzaj? Ce przyznanie dotacji z innych? Róde? Albo zapewnienie ich przyznania. ? Rodkami z funduszu rozwoju kultury fizycznej dofinansowywane s? Wy?? Cznie obiekty sportowe. W przypadku budowy obiektu, o charakterze dydaktyczno-sportowym b? D? Sportowo-rekreacyjnym, procentowy udzia? ? Rodków funduszu dotyczy wy?? Cznie cz?? Ci sportowej obiektu. Minimalna kwota dofinansowania ze? Rodków z dop? At wynosi 100 tys. Z? . W wyj? Tkowych przypadkach, gdy obiekt jest realizowany przez gmin? Wiejsk? Lub modernizowany b? D? Remontowany minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. Z?.  → zg? Oszenie do programu rozwoju bazy sportowej województwa lubelskiego na 2010 rok i lata nast? Pne wieloletni program rozwoju bazy sportowej samorz? D województwa lubelskiego przyczyni? Si? Do powstania wielu nowych sal gimnastycznych, p? Ywalni, boisk sportowych oraz modernizacji obiektów sportowych. Od roku 1999 w województwie lubelskim dzi? Ki? Rodkom z funduszu rozwoju kultury fizycznej wybudowano lub zmodernizowano 133 hale sportowe, 132 przyszkolne sale gimnastyczne, 24 stadiony, 36 boisk, 21 p? Ywalni, tor kartingowy oraz strzelnic? Sportow?. →  ankieta - informacja o obiektach sportowych. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Najpopularniejsze, najbardziej ulubione przez turystów miejscowo? Ci regionu oraz miejsca, wydarzenia, projekty wzbogacaj? Ce turystyczn? Ofert? Regionu lubelskiego s? Corocznie, ju? Od siedmiu lat, premiowane w konkursie „turystyczne per? Y i pere? Ki lubelszczyzny". Konkurs, dzi? Ki wspó? Pracy urz? Du marsza? Kowskiemu województwa lubelskiego i lokalnych mediów - radia lublin i kuriera lubelskiego, ma du? Y odzew spo? Eczny, tym bardziej,? E w cz?? Ci ma charakter plebiscytu. Czytelnicy i radios? Uchacze mog? Wybiera? Najpopularniejsz? Turystyczn? Miejscowo?? Regionu. Natomiast specjalna kapitu? A, w sk? Ad której wchodz? Przedstawiciele: urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego, redakcji radia lublin i kuriera lubelskiego, regionalnej izby turystyki, lubelskiej regionalnej organizacji turystycznej, rady porozumienia oddzia? ów pttk województwa lubelskiego, wybiera najciekawsze pomys? Y i przedsi? Wzi? Cia wzbogacaj? Ce turystyczn? Atrakcyjno?? Lubelszczyzny. Marsza? Ek województwa lubelskiego nagradza najpopularniejsz? Turystyczn? Miejscowo?? Regionu presti? Ow? Statuetk? „per? Y", a autorów najciekawszego nowego projektu wzbogacaj? Cego turystyczn? Ofert? Lubelszczyzny premiuje statuetk? „pere? Ki" i czekiem. Nagrody finansowe i dyplomy otrzymuj? Te? Na ogó? Laureaci wyró? Nie? Przyznanych przez kapitu?? W konkursie turystycznych „pere? Ek". Dotychczas takie wyró? Niania otrzymali m. In. : stowarzyszenie „nasze siedliska" - za stworzenie muzeum wiejskiego w siedliskach tomaszowskich, gok w paw? Owie ko? O rejowca - za jarmark garncarski, gok w wojciechowie lubelskim - za muzeum regionalne w wojciechowie, janowski o? Rodek kultury - za festiwal kaszy „gryczaki" w janowie lubelskim, bi? Gorajskie centrum kultury i fundacja „kresy 2000" - za plenerowe widowiska „powitanie sitarzy co si? Nazywa. Radosne" i „po? Egnanie sitarzy co si? Nazywa. ? A? Osne", stowarzyszenie lokalna grupa dzia? Ania „le? Ny kr? G" oraz mieszka? Cy wsi??? Ek garncarski k. Janowa lubelskiego - za jarmark garncarski, zagroda guciów anny i stanis? Awa jachymków w guciowie na roztoczu, fundacja kultury duchowej pogranicza z lublina prowadzona przez ks. Stefana batrucha - za dni dobros? Siedztwa w korczminie oraz koncert granica 803 w do? Hobyczowie i uhrynowie, muzeum pojezierza?? Czy? Sko-w? Odawskiego - za festiwal trzech kultur we w? Odawie, o? Rodek archeologiczny „s? Owia? Ski gród" w wólce bieleckiej oraz ekologiczna? Cie? Ka edukacyjno-turystyczna „mi? Dzy wieprzem a bugiem". . 2010per? A - koz? ówkamuzeum zamoyskich w koz? ówce nale? Y do czo? ówki najpopularniejszych muzeów w polsce. Corocznie odwiedza je? Wier? Miliona turystów z kraju i? Wiata. Muzeum mie? Ci si? W zespole pa? Acowo-parkowym, za? O? Onym w i po?. Xviii w. Przez wojewod? Che? Mi? Skiego  micha? A bieli? Skiego, a zmienionym na prze? Omie xix i xx stulecia przez hrabiego konstantego zamoyskiego, który barokowy pa? Ac z ogrodem w? Oskim przebudowa? Na rezydencj? W stylu ii cesarstwa francuskiego. Muzeum zachwyca doskonale zachowanym wyposa? Eniem wn? Trz. W sk? Ad zespo? U pa? Acowego wchodz? : oficyny boczne, pi? Trowe kordegardy, teatralnia, powozownia, brama wjazdowa oraz ogród francuski s? Siaduj? Cy z rozleg? Ym krajobrazowym parkiem angielskim z ba? Antarni?. Du? Ym atutem muzeum jest te? Galeria sztuki socrealizmu, prezentuj? Ca obrazy, rze? By, rysunki, plakaty i inne dzie? A powsta? E w latach 50. Xx w. , kiedy sztuk? Wprz? Gni? To w walk? O socjalizm.   pere? Ka - muzeum czartoryskich w pu? Awachpowsta? E w 2009 roku nawi? Zuje do tradycji najstarszego muzeum na ziemiach polskich, za? O? Onego przed ponad 200. Laty przez ksi?? N? Izabel? Czartorysk? . W cz?? Ci pomieszcze? Pa? Acu czartoryskich otwarto wystaw? Pokazuj? C? ? Ycie i dzia? Alno?? Za? O? Ycieli pu? Awskiej osady pa? Acowej - ksi? Cia adama kazimierza czartoryskiego i ksi?? Nej izabeli oraz ich dzieci: teresy, marii wirtemberskiej, adama jerzego, konstantego i zofii zamoyskiej. Wystawa prezentuje te? Losy rodu czartoryskich na emigracji po upadku powstania listopadowego oraz pó? Niejsze dzieje, kiedy to w? Adys? Aw czartoryski przeniós? Wspania?? Kolekcj? Dzie? Sztuki i rodzinnych pami? Tek do krakowa. Cz??? Tej kolekcji fundacja xx. Czartoryskich odda? A w d? Ugoterminowy depozyt do nowego muzeum w pu? Awach.  2009per? A - kra? Nik jedno z najstarszych miast regionu, znane w kraju jako stolica polskiej ceg? Y (z uwagi na du?? Liczb? Prywatnych cegielni), a tak? E jako jedno z malinowych zag?? Bi lubelszczyzny. W corocznych festynach z okazji? Wi? Ta ceg? Y i maliny uczestnicz? Tysi? Ce go? Ci. W? Ród wielu zabytków miasta wyró? Nia si? Gotycko-renesansowy ko? Ció? Poagustia? Ski oraz zespó? Synagog z vii i xix w. Ciekawostk? S? Trzy muzea - regionalne (z bogatymi zbiorami historycznymi, archeologicznymi i etnograficznymi), 24 pu? Ku u? Anów (dokumentuj? Ce histori? Pu? Ku stacjonuj? Cego w kra? Niku w dwudziestoleciu mi? Dzywojennym i pó? Niejsz? Drog? Bojow? Na frontach ii wojny? Wiatowej),? W. Floriana (prezentuj? Ce sprz? T i tradycje stra? Ackie). Du?? Turystyczn? Atrakcj? Jest nowy zalew o pow. Ponad 42 ha i pi? Knej piaszczystej pla? Y. Pere? Ka - szlak? Elaza i kowalskich tradycjiopracowany przez gminny o? Rodek kultury w wojciechowie, nawi? Zuje do kowalskich tradycji tej wsi si? Gaj? Cych dwudziestolecia mi? Dzywojennego. Na nowym szlaku znalaz? Y si? , doskonale znane w kraju dzi? Ki corocznym warsztatom i targom sztuki kowalskiej, ku? Nia romana czernieca oraz muzeum kowalstwa. Mo? Na te? Ogl? Da? Wyposa? Enie dziewi? Tnastowiecznej chaty kowala w prywatnym skansenie „wojciechosko zagroda" i zje?? Obiad z regionalnymi potrawami u kowalowej - danuty czerniec. Dodatkow? Atrakcj? , szczególnie dla najm? Odszych, s? Zaj? Cia w gok z lepienia podkowy z masy solnej oraz propozycja gospodarstwa agroturystycznego m? Yn hipolit, w którym mie? Ci si? Muzeum minera? ów, skamienia? O? Ci i meteorytów, a gospodarze prowadz? Ciekawe zaj? Cia m. In. Z p? Ukania z? Ota, a tak? E wytapiania metalu w staropolskim piecu - dymarce i odlewania metalowych przedmiotów w glinianych formach. 2008per? A - krasnobródjedna z najpopularniejszych miejscowo? Ci letniskowych roztocza, s? Yn? Ca z maryjnego sanktuarium i drugiego w regionie uzdrowiska lecz? Cego choroby uk? Adu oddechowego i schorzenia narz? Dów ruchu. Turystyczn? Atrakcyjno?? Miasta podnosi s? Siedztwo starych bukowo-jod? Owych lasów oraz rekreacyjny zalew na wieprzu. Pere? Ka - jarmark jagiello? Ski w lublinieimpreza po raz drugi zorganizowana przez o? Rodek animacji kultury centrum kultury w lublinie, uros? A do rangi najwi? Kszego wakacyjnego wydarzenia w lublinie. W tegorocznym jarmarku wzi?? O ponad 300 wystawców m. In. Z polski, ukrainy i bia? Orusi, a czterodniow? Imprez? Odwiedzi? O 150 tys. Lublinian i turystów. 2007per? A - na?? Czówmiasto-ogród z pierwszym w kraju sprywatyzowanym uzdrowiskiem. Od blisko dwóch wieków miejsce wypoczynku i nabierania si? Dla kuracjuszy lecz? Cych serce i choroby uk? Adu kr?? Enia, ale tak? E cel popularnych weekendowych wycieczek i spacerów dla tysi? Cy turystów.   dzi? Ki zaanga? Owaniu zak? Adu leczniczego uzdrowisko na?? Czów sa. Miasto go? Ci w ostatnich latach ogólnopolskie imprezy sportowe - zawody kolarskie i balonowe.   pere? Ka - izba le? Na we florianceoryginalny o? Rodek turystyki i edukacji ekologicznej utworzony przez roztocza? Ski park narodowy na bazie zagrody z zabytkow? Le? Niczówk? Ordynacji zamojskiej z 1830 roku. Florianka s? Ynie z hodowli konika polskiego, wywodz? Cego si? Od wymar? Ego ju? Gatunku - le? Nego konia tarpana. Izba, oferuj? Ca pokoje go? Cinne, jest te? Doskona?? Baz? Wypadow? Na liczne piesze i rowerowe szlaki roztocza. 2006per? A - zamo?? Miasto z listy? Wiatowego dziedzictwa kultury unesco - z zachowanym za? O? Eniem renesansowego miasta idealnego, w tym rynku wielkiego z ratuszem i wyj? Tkowej urody kamienicami, z przesklepionymi podcieniami w parterze i bogatymi attykami w zwie? Czeniach. Corocznie przez  ca? E lato zamo?? Organizuje wielkie plenerowe imprezy, m. In. Jarmark hetma? Ski, zamojskie lato teatralne, mi? Dzynarodowy festiwal folklorystyczny eurofolk. Pere? Ka - pensjonat „uroczysko zaborek", gm. Janów podlaskio? Rodek hotelarsko-muzealny w prywatnym skansenie licz? Cym ponad 20 obiektów  usytuowanych na wielohektarowym terenie nad bugiem. W? Ród ciekawszych obiektów, translokowanych w zaborku i zaadaptowanych do nowych funkcji hotelowych, restauracyjnych czy te? Szkoleniowo-konferencyjnych, warto wymieni? : plebani? Z czemiernik z 1880 roku, dworki - „bielony" z 1844 i „za? Ciankowy" z 1862, wiatrak ko? Lak z 1923, czy te? Dziewi? Tnastowieczn? Pounick? Cerkiew drewnian?. 2005per? A - kazimierz dolnyjedno z najstarszych miast regionu i dawny port na wi? Le, a dzi? Najpopularniejszy turystyczny o? Rodek lubelszczyzny, odwiedzany corocznie przez 1,5 mln go? Ci. Dzi? Ki urodzie krajobrazu ma? Opolskiego prze? Omu wis? Y i licznym zabytkom, w tym bogato zdobionym ko? Cio? Om, kamienicom i spichlerzom, miasteczko ju? Od dwóch wieków jest ulubionym miejscem plenerów malarzy. Ka? Dego lata organizowane s? Tu najbardziej znane festiwale lubelszczyzny - festiwal kapel i? Piewaków ludowych oraz festiwal filmu i sztuki. Pere? Ka - o? Rodek edukacji regionalnej w ho? Ownieprowadzony przez stowarzyszenia na rzecz aktywizacji mieszka? Ców polesia lubelskiego w by? Ej szkole w ho? Ownie, gm. Podedwórze, zajmuje si? Ochron? Dziedzictwa kulturowego oraz prowadzeniem edukacji z wykorzystaniem oryginalnych? Cie? Ek edukacyjnych, np. „od ziarna do chleba", „uprawa i obróbka lnu", „wybrane rzemios? A ludowe", „cegielniany plac zabaw", umo? Liwiaj? Cych dzieciom i m? Odzie? Y uczestnictwo w dawnych zaj? Ciach i obrz? Dach mieszka? Ców poleskiej wsi. Niemniej ciekawym projektem jest tematyczna wioska „kraina rumianku", odwo? Uj? Ca si? Do typowej zielnej uprawy w gminie podedwórze. 2004per? A - janów lubelski najpopularniejsze letnisko po? Udniowo-zachodniej lubelszczyzny, po? O? One w s? Siedztwie najwi? Kszego zespo? U le? Nego regionu - lasów janowskich. Dawne gospodarcze i administracyjne centrum ordynacji zamojskiej, obecnie znane z dobrze zagospodarowanego zalewu rekreacyjnego, licznych szlaków turystycznych. Jeden z krajowych liderów w wykorzystaniu? Rodków unijnych, w znacznej mierze przeznaczanych na popraw? Infrastruktury technicznej miasta i rozbudow? Bazy turystyczno-sportowej.   pere? Ka -? Cie? Ka historyczno-przyrodnicza „królewski k? T"opracowana i oznakowana w terenie przez pracowników gminnego o? Rodka kultury w hrubieszowie, wzi?? A nazw? Od bagnistego obni? Enia nad bugiem, gdzie w 1018 roku boles? Aw chrobry przeprawi? Si? Wraz z wojskami podczas wyprawy na kijów dla odbicia grodów czerwie? Skich. Pozosta? O? Ci jednego z grodów - wo? Y? (dzi? Znanego jako gródek nad bugiem) s? Pierwszym przystankiem na? Cie? Ce, która liczy w sumie siedem kilometrów i siedem przystanków, w tym siedlisko sus? ów pere? Kowanych, kolonie l? Gow? Czapli siwej,? Eremia bobrów, a przede wszystkim punkty widokowe, pozwalaj? Ce podziwia? Wspania? E panoramy bugu. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Www. West-vlaanderen. Beinformacje o belgiibelgia jest pa? Stwem federalnym sk? Adaj? Cym si? Ze wspólnot i regionów, oba rodzaje jednostek maj? Swoje w? Asne kompetencje. Ich terytoria zaz? Biaj? Si? Ze sob? Pod wzgl? Dem geograficznym, w rzeczywisto? Ci odpowiadaj? One ró? Nym kombinacjom czterech belgijskich obszarów j? Zykowych (niderlandzki, francuski i niemiecki obszar j? Zykowy oraz obszar dwuj? Zyczny). By? A potrzeba dla tego szczególnego typu federalizmu, poniewa? Federalizacja sta? A si? Wa? Nym zagadnieniem. Flamandowie kierowali si? Pragnieniem uzyskania autonomii kulturalnej dla wszystkich niederlandzkoj? Zycznych osób w belgii, niderlandzkim obszarze j? Zykowym i dwuj? Zycznym obszarze brukseli. Walonowie natomiast chcieli mie? Mo? Liwo?? Realizowania w? Asnej polityki  spo? Eczno-gospodarczej w rejonie walonii, bez ingerencji ze strony stolicy. Kompromis spowodowa? Utworzenie wspólnot z kompetencjami w zakresie kultury, edukacji, kwestii j? Zyka i utworzenie regionów odpowiedzialnych za kwestie polityki gospodarczej, zatrudnienie, sprawy energetyki, transportu, rolnictwa i w? Adze lokalne. Flamandzcy politycy zdecydowali w 1980 roku po?? Czy? Flamandzk? Wspólnot? Z regionem flamandzkim. Flandria ma jeden parlament i jeden rz? D posiadaj? Cy kompetencje zarówno odno? Nie wspólnoty jak i kwestii regionalnych. System konstytucyjny przyznaje flandrii jej w? Asne uprawnienia prawodawcze i wykonawcze, w tym szerokie i wy?? Czne obowi? Zki na poziomie krajowym i zagranicznym. Dzi? Ki tej autonomii, flandria mo? E nakre? Li? Zarys swej w? Asnej polityki i wyst? Powa? Jako równy partner wobec innych rz? Dów. To tak? E wyja? Nia dlaczego flandria zawar? A umowy z innymi krajami i otworzy? A swe przedstawicielstwa za granic?. Przedstawicielstwo flandrii w warszawie zosta? O otwarte w 2007 roku. Flandria zachodniaprowincja flandria zachodnia znajduje si? W zachodniej cz?? Ci belgii, nad morzem pó? Nocnym. Prowincja podzielona jest na 8 dystryktów administracyjnych oraz 64 gminy. Najwa? Niejsze ga?? Zie gospodarcze we flandrii zachodniej to turystyka, rolnictwo oraz logistyka (port morski w brugii i 2 lotniska regionalne). Na pó? Nocy prowincji wi? Kszo?? Przemys? U skoncentrowana jest w miastach brugia oraz ostenda oraz ich okolicach. Po? Udnie prowincji znane jest z przemys? U tekstylnego. Obszar w okolicach kortrijk nazywany jest belgijskim dallas z uwagi na rozwój przedsi? Biorczo? Ci. Stolic? Prowincji jest brugia - "flamandzka wenecja". Miasto to jest tak? E wa? Nym portem? Ródl? Dowym, po?? Czonym sieci? Kana? ów z morzem pó? Nocnym. Centrum brugii jest wpisane na list? Unesco. Najwa? Niejsze zabytki: ko? Ció? Naj? Wi? Tszej marii panny, z najwy? Sz? Wie?? W belgii (116 metrów) i kolekcj? Klasycznego malarstwa. Dzwonnica na rynku, xiv-wieczny ratusz oraz bazylika? Wi? Tej krwi z relikwi? W postaci fiolki z krwi? Chrystusa. W? Adz? W prowincji sprawuje rada prowincji (odpowiednik sejmiku), której cz? Onkowie s? Wybierani w wyborach bezpo? Rednich na sze? Cioletni? Kadencj?. Sta? A delegacja (organ wykonawczy - odpowiednik zarz? Du województwa), na której czele stoi gubernator zajmuje si? Administracj? Prowincji. Wspó? Praca województwa lubelskiego z flandri? Od ponad 30 lat trwa wspó? Praca katolickiego uniwersytetu lubelskiego z katolickim uniwersytetem w leuven. Wymiernym efektem tych kontaktów jest utworzenie centrum kultury niderlandzkiej, które w roku 2008 uzyska? O status katedry filologii niderlandzkiej. Jest to jedyna placówka akademicka we wschodniej polsce daj? Ca mo? Liwo?? Podj? Cia wy? Szych studiów z zakresu nauki j? Zyka niderlandzkiego. Inn? Instytucj? , która podj?? A wspó? Prac? Z t? Flandryjsk? Prowincj? Jest miejski urz? D pracy w lublinie. Mup realizowa? Projekt wymiany kadr z flandri? Zachodni? (miasta kortrijk i roeselare) w ramach programu „leonardo da vinci". Ponadto gmina ruiselede z flandrii zachodniej nawi? Za? A kontakty z miastem kra? Nik. Kontakty samorz? Du województwa lubelskiego z administracj? Prowincji flandria zachodnia zosta? Y zainicjowane za po? Rednictwem przedstawicielstwa flandrii w polsce. W trakcie kontaktów roboczych ustalono zakres wspólnych przedsi? Wzi?? : agroturystyka, turystyka rzeczna, transport (regionalne porty lotnicze), wymiany kulturalne, wspólne przedsi? Wzi? Cia z zakresu animowania kultury (do? Wiadczenia brugii jako europejskiej stolicy kultury 2002), przedsi? Biorczo??. Pierwszym wspólnym przedsi? Wzi? Ciem administracji samorz? Dowych obu regionów by? O opracowanie projektu z zakresu aktywizowania turystyki „boot2lubelskie". Przedsi? Wzi? Cie to jest wspó? Finansowane przez rz? D flandrii. W ramach projektu zostanie opracowana strategia wdro? Enia nowych produktów z zakresu turystyki wodnej w oparciu o dost? Pny w naszym regionie potencja? Infrastrukturalny, organizacyjny i ludzki. Boot2. Lubelskie. Pl/. Umow? O wspó? Pracy pomi? Dzy naszymi regionami podpisano w brugii w pa? Dzierniku 2009 roku. Zosta? A ona wynegocjowana ze stron? Belgijsk? A nast? Pnie uzgodniona z ministerstwem spraw zagranicznych rp. Umowa obejmuje nast? Puj? Ce obszary wspó? Pracy: ♦ rozwój terenów wiejskich♦ turystyka i kultura♦ rozwój regionalny♦ edukacja♦ europejska wspó? Praca mi? Dzyregionalna i transgraniczna. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ul. Szkolna 6, 21-412 adam? El. /fax 25-755 30 31 . Ul. Czarnieckiego 8, 22-100 che? M tel. 82 564-00-22 . Ul. L armii wojska polskiego 49, 22-175 dorohusk tel. 82-566 10 12, fax 566 17 15 . Gnojno 48, 21-543 konstantyn? Tel. 83 341-43-48 . G? Ko stare 75, 23-460 j?? El. 84 687-82-38, 687 92 33 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  wytwarzanie, ochrona i promocja? Ywno? Ci wysokiej jako? Ci odgrywa w pa? Stwach unii europejskiej coraz bardziej znacz? C? Rol?. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jako? Ci we wspólnocie jest wyró? Nianie i ochrona wyrobów rolno–spo? Ywczych wysokiej jako? Ci, pochodz? Cych z ró? Nych regionów, jak te? Charakteryzuj? Cych si? Tradycyjn? Metod? Produkcji.  strategia identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych opiera si? W g? ównej mierze na prowadzeniu listy produktów tradycyjnych. Zgodnie z ustaw? O rejestracji i ochronie nazw i oznacze? Produktów rolnych i? Rodków spo? Ywczych oraz o produktach tradycyjnych, do dzia? A? Zwi? Zanych z prowadzeniem listy produktów tradycyjnych zobowi? Zani s? Marsza? Kowie województw, którzy przyjmuj? I oceniaj? Wnioski o wpisy produktów na list? Oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi, b? D? Cy odpowiedzialnym za koordynacj? Dzia? A? I realizacj? Celów opisanych w strategii identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych.  podstaw? Wpisu na list? Produktów tradycyjnych jest tradycja wytwarzania, wynosz? Ca co najmniej 25 lat oraz szczególna i niepowtarzalna jako?? Zwi? Zana z metodami produkcji, które gwarantuj? Wyj? Tkowe cechy i w? A? Ciwo? Ci otrzymanego wyrobu. Utworzenie listy produktów tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami.  korzy? Ci? Wynikaj? C? Z umieszczania wyrobów na li? Cie produktów tradycyjnych jest pokazanie konsumentom oraz producentom jak ogromne jest bogactwo naszego regionu w zakresie produkcji tradycyjnej? Ywno? Ci i dziedzictwa kulturowego. Oddzia? Ywanie zarówno na stron? Popytow? , jak te? Poda? Ow? Pozwoli polskim producentom my? Le? O rozwini? Ciu produkcji, uzyskaniu dochodów oraz skoncentrowa? Si? Na dbaniu o jako?? Swoich wyrobów. Konsekwencj? B? Dzie mo? Liwo?? Rejestracji nazwy produktu jako chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalno? Ci. Tylko wtedy b? Dziemy w stanie w pe? Ni wykorzysta? Mo? Liwo? Ci, jakie stwarza unijny system rejestracji nazw regionalnych i tradycyjnych produktów.  wszystkich pa? Stwa gor? Co zach? Camy do korzystania z mo? Liwo? Ci, jakie daje nam prawodawstwo polskie i unijne w zakresie wpisywania, rejestrowania, rozpowszechniania i promocji naszych regionalnych oraz tradycyjnych przysmaków.  . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  celem strategicznym polityki ekologicznej województwa lubelskiego, podobnie jak polityki ekologicznej pa? Stwa, jest zapewnienie bezpiecze? Stwa ekologicznego województwa (mieszka? Ców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury spo? Ecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i spo? Ecznego z ochron? Walorów? Rodowiskowych.  cel ten b? Dzie realizowany poprzez:- ochron? Dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,- zrównowa? One wykorzystanie materia? ów, wody i energii,- dalsz? Popraw? Jako? Ci? Rodowiska i bezpiecze? Stwa ekologicznego,- doskonalenie systemu zarz? Dzania? Rodowiskiem. Wymienione cele zgodne s? Z „polityk? Ekologiczn? Pa? Stwa na lata 2007-2010 z uwzgl? Dnieniem perspektywy na lata 2011-2014”. W ten sposób realizacja polityki ekologicznej województwa lubelskiego wpisywa? Si? B? Dzie w osi? Ganie celów polityki pa? Stwa.  osi? Ganiu powy? Szych celów s? U? Y? B? Dzie realizacja priorytetów ekologicznych w skali województwa. Formu? Uj? C je wzi? To pod uwag? Szereg kryteriów, w? Ród których najwa? Niejszymi s? :- wymogi wynikaj? Ce z ustawy prawo ochrony? Rodowiska, ustawy o odpadach i ustawy „prawo wodne” oraz innych ustaw komplementarnych,- zgodno?? Z zapisami traktatu akcesyjnego,- zgodno?? Z celami zawartymi w polityce ekologicznej pa? Stwa,- zgodno?? Z priorytetami uj? Tymi w „strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020” oraz innymi wojewódzkimi dokumentami strategicznymi,- skala dysproporcji pomi? Dzy aktualnym stanem? Rodowiska a wymaganym przez prawo.  bior? C pod uwag? Powy? Sze kryteria sformu? Owano nast? Puj? Ce wojewódzkie priorytety ekologiczne: 1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody- wdro? Enie sieci natura 2000 na terenie województwa,- ochrona istniej? Cych obszarów i obiektów prawnie chronionych,- wzmocnienie systemu obszarów chronionych województwa lubelskiego poprzez tworzenie nowych obszarów,- ochrona zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych poza obszarami prawnie chronionymi,- ochrona obszarów wodno-b? Otnych (torfowiska, mokrad? A, bagna),- odtworzenie zniszczonych ekosystemów i siedlisk, odbudowa zagro? Onych gatunków ro? Lin i zwierz? T,- zwi? Kszenie lesisto? Ci województwa,- zwi? Kszenie powierzchni lasów ochronnych w obr? Bie lasów prywatnych,- ochrona gleb o najlepszej przydatno? Ci rolniczej,- rekultywacja gruntów zdegradowanych,- racjonalne korzystanie z zasobów kopalin.  2. Zrównowa? One wykorzystanie materia? ów, wody i energii- zwi? Kszenie wykorzystania odnawialnych? Róde? Energii (wdro? Enie „programu rozwoju alternatywnych? Róde? Energii dla województwa lubelskiego”),- prowadzenie dzia? A? Energooszcz? Dnych w mieszkalnictwie i budownictwie poprzez stosowanie energooszcz? Dnych materia? ów budowlanych oraz wykonywanie termomodernizacji, szczególnie w obiektach u? Yteczno? Ci publicznej,- wdra? Anie programów efektywnego wykorzystania wody w przemy? Le, w tym zamkni? Tych jej obiegów, - ochrona przed powodzi? I susz? (budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych uj? Tych w „programie gospodarki wodnej województwa lubelskiego” i w „programie ma? Ej retencji dla województwa lubelskiego” oraz odbudowa melioracji podstawowych i szczegó? Owych).  3. Dalsza poprawa jako? Ci? Rodowiska i bezpiecze? Stwa ekologicznego ♦ jako?? Wód- uporz? Dkowanie gospodarki? Ciekowej w aglomeracjach uj? Tych w krajowym programie oczyszczania? Cieków komunalnych (kpo? K),- uporz? Dkowanie gospodarki? Ciekowej w utworzonych na terenie województwa aglomeracjach powy? Ej 2000 rlm (nie uwzgl? Dnionych w kpo? K),- budowa przydomowych oczyszczalni? Cieków na terenach, gdzie uwarunkowania techniczne lub ekonomiczne wskazuj? Na nieefektywno?? Rozwi? Za? W zakresie zbiorowego odprowadzania? Cieków,- uporz? Dkowanie gospodarki? Ciekami opadowymi poprzez budow? , rozbudow? I modernizacj? Kanalizacji deszczowej oraz urz? Dze? Podczyszczaj? Cych,- aktywizacja gmin, które nie wykazuj? Zaanga? Owania w rozwi? Zywanie problemów gospodarki wodno-? Ciekowej na swoim terenie,- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.  ♦ jako?? Powietrza atmosferycznego- wdra? Anie programów ochrony powietrza w strefach klasy c,- redukcja emisji zanieczyszcze? Do powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki, a zw? Aszcza z zak? Adów energetycznego spalania paliw (poprzez modernizacje istniej? Cych technologii i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urz? Dze? ), a tak? E z indywidualnego ogrzewania mieszka? (poprzez korzystanie z ekologicznych no? Ników energii i pod?? Czanie obiektów do scentralizowanych? Róde? Ciep? A),- ograniczanie emisji ze? Rodków transportu poprzez modernizacje taboru, wykorzystywanie paliwa gazowego w miejsce oleju nap? Dowego i benzyny oraz zwi? Kszanie p? Ynno? Ci ruchu samochodowego.  ♦ gospodarka odpadami- rozwój systemów zorganizowanego odbierania i zbierania odpadów komunalnych, w tym segregacji odpadów,- edukacja ekologiczna mieszka? Ców,- tworzenie rejonowych zak? Adów gospodarki odpadami (rzgo),- zamykanie, rekultywacja i dostosowanie sk? Adowisk odpadów do wymaga? Prawnych,- tworzenie gpzon (gminne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych).  ♦ oddzia? Ywanie ha? Asu- zmniejszenie negatywnego oddzia? Ywania ha? Asu na zdrowie cz? Owieka i? Rodowisko, zw? Aszcza w obszarze miasta lublina i pozosta? Ych miast grodzkich, na terenach uzdrowiskowych i turystyczno-rekreacyjnych.  ♦ oddzia? Ywanie pól elektromagnetycznych- monitoring pól elektromagnetycznych,- edukacja ekologiczna nt. Rzeczywistej skali zagro? Enia emisj? Pól.  ♦ powa? Ne awarie- dzia? Ania zapobiegaj? Ce powstawaniu powa? Nych awarii w zak? Adach oraz w trakcie przewozu, materia? ów niebezpiecznych,- szybkie usuwanie skutków powa? Nych awarii.  4. Doskonalenie systemu zarz? Dzania ochron? ? Rodowiska- prowadzenie edukacji na rzecz zrównowa? Onego rozwoju, dotycz? Cej wszystkich elementów? Rodowiska oraz promocja przyjaznych? Rodowisku postaw konsumenckich,- wspieranie podmiotów gospodarczych wdra? Aj? Cych / posiadaj? Cych systemy zarz? Dzania? Rodowiskowego,- zapewnienie integracji celów ochrony? Rodowiska ze strategiami rozwoju ró? Nych sektorów gospodarczych,- uwzgl? Dnianie aspektów ekologicznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,- intensyfiklacja wspó? Pracy ponadregionalnej i mi? Dzynarodowej w zakresie ochrony? Rodowiska.  powy? Sze priorytety ekologiczne s? Wyznacznikiem zarówno dla strategii ochrony? Rodowiska, jak i konkretnych przedsi? Wzi?? Zmierzaj? Cych do dalszej poprawy jako? Ci? Rodowiska i zachowania cennych zasobów przyrody. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.   republika austrii to federacja dziewi? Ciu krajów zwi? Zkowych (landów) podzielonych na 85 powiatów (kreis), 15 miast (stadt) i 2 368 gmin (gemeinde). Stolica austrii - wiede? - stanowi oddzielny kraj zwi? Zkowy.  styria (steiermark) to kraj zwi? Zkowy w po? Udniowej austrii granicz? Cy ze s? Oweni? , burgenlandem, doln? Austri? , górn? Austri? , salzburgiem i karynti?.  g? ówne sektory gospodarki to rolnictwo, le? Nictwo, rybo? ówstwo, hodowla byd? A i owiec. Ponadto dobrze rozwini? Te jest górnictwo, przemys? Metalurgiczny, maszynowy (hutnictwo? Elaza), elektrotechniczny, motoryzacyjny, materia? ów budowlanych, drzewny, papierniczy, spo? Ywczy. Now? Ga?? Zi? Przemys? U na rynku styryjskim jest sektor nowych technologii. W regionie swoje siedziby maj? Takie firmy jak: magna steyr, infineon technologies, avl company, siemens, andritz ag. W styrii jest 46 679 aktywnych przedsi? Biorców, z czego zdecydowana wi? Kszo?? To? Rednie i ma? E przedsi? Biorstwa.  styria to tak? E region winnic i? Róde? Termalnych. Du?? Rol? Odgrywa turystyka; w styrii istniej? Liczne o? Rodki wypoczynkowe sportów zimowych i uzdrowiska (bad aussee, bad gleichenberg, bad mittendorf). Zim? 2005/06 zanotowano 4,5 mln. Noclegów, a w 2005 r. ?? Cznie 9,4 mln.  land znajduje si? W alpach i znany jest jako najbogatszy w wod? Region europy centralnej. Na jego terytorium zlokalizowanych jest sze?? Parków narodowych: eisenwurzen, grebenzen, pöllauertal, sölktäler, mürzer oberland, südsteirisches weinland. Ze wzgl? Du na du?? Ilo?? Lasów styria nazywana jest cz? Sto „zielon? Prowincj? ”.  nazwa stolicy regionu, graz, oznacza zamek, co dodatkowo podkre? La du?? Ilo?? Zamków i fortec, jakie znajduj? Si? W regionie. Graz to równie? Europejska stolica kultury w 2003 r. Do najwi? Kszych atrakcji miasta nale?? : ruiny zamku schlossberg z 2 zachowanymi wie? Ami, siedemnastowieczny arsena? , katedra gotycka, dom sztuki w grazu, liczne muzea, opera i teatry. Najs? Ynniejsi mieszka? Cy grazu to johannes kepler, matematyk i astronom oraz arnold schwarzenegger.  . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Pi? Karki r? Czne spr lublin to od lat najbardziej rozpoznawalny zespó? Sportowy z lubelszczyzny. Do krajowej elity nale?? Pi? Karze r? Czni azotów pu? Awy. Klas? Dla siebie na torach krajowych s? Motocrossowcy km cross ekoklinkier. Wizytówk? Regionu s?  tak? E przedstawiciele wschodnich sztuk walki: taekwondo, karate. Od lat najlepszymi w kraju i z sukcesami odnoszonymi za granicami s? Zapa? Nicy z che? Ma,?? Cznej, zamo? Cia, kra? Nika. W kadrach narodowych nie brakuje te? P? Ywaków, lekkoatletów. Osobny rozdzia? To sportowcy spod znaku lzs. Nale?? Oni do? Cis? Ej czo? ówki tego zrzeszenia, w punktacji ogólnopolskiej plasuj? C si? Od kilku lat na podium. Z grona dyscyplin najbardziej popularnych w? Ród kibiców, czyli gier zespo? Owych, na czo? O wysuwaj? Si? Wspomniani na wst? Pie szczypiorni? Ci. Spr lublin, to ewenement w skali krajowej nie tylko w tej dyscyplinie, ale i we wszystkich grach zespo? Owych. 15-krotne zdobycie tytu? U mistrzy? Polski w ci? Gu 16 lat gry w ekstraklasie, jest osi? Gni? Ciem bezprecedensowym.  obecnie klub, kontynuuj? Cy tradycje monteksu i bystrzycy, na wysokiej fali utrzymuje prezes andrzej wilczek. Aktualnym trenerem jest grzegorz go? Ci? Ski. Dru? Yna reprezentuje lubelszczyzn? W rozgrywkach o europejskie puchary. Pi? Karze r? Czni azotów pu? Awy ugruntowali swój ekstraklasowy status. Pod wodz? Trenera marka motyczy? Skiego, który przyjecha? Do pu? Aw z francji, oraz prezesa jerzego witaszka – twórcy pu? Awskiej pi? Ki r? Cznej, nie wykluczaj? W obecnym sezonie w?? Czenia si? Do walki o br? Zowy medal. Na uwag? Zas? Uguje w tym klubie dobra praca z m? Odzie?? , dzi? Ki której w szerokiej kadrze nie brakuje wychowanków. W cieniu pi? Ki r? Cznej znalaz? Y si? Pozosta? E gry zespo? Owe, cho? Wida? W obecnym sezonie pozytywne przejawy. Do i ligi powróci? Y m? Ski zespó? Olimp-start i kobiecy azs umcs lublin. Mimo braku sukcesów na arenie ogólnopolskiej, systematycznie odbudowuje si? Szkolenie, m. In. Dzi? Ki wsparciu urz? Du marsza? Kowskiego, w postaci patronowania i wspó? Finansowania rozgrywek wojewódzkich „o puchar marsza? Ka województwa lubelskiego”, w trzech kategoriach wiekowych: kadet, m? Odzik,? Ak. Siatkarze na lubelszczy? Nie to przede wszystkim avia? Widnik. Ekipa trenera krzysztofa lemieszka po raz kolejny na progu jesieni stan?? A w pierwszoligowe szranki, z zamiarem wywalczenia promocji do plusligi. Coraz g? O? Niej pierwszoligowe aspiracje zg? Asza natomiast kobieca szóstka bi? Goraj. Bez w? Tpienia na siatkarsk? Gwiazd? ? Wiatowego formatu wyrasta kinga ko? Osi? Ska, która w tym roku, jako reprezentantka azs umcs, zosta? A mistrzyni? ? Wiata zawodniczek do lat 21 w siatkówce pla? Owej. Chocia? W rozgrywkach pi? Ki no? Nej lubelszczyzna ma dwa zespo? Y na zapleczu ekstraklasy, w i lidze, to jednak zarówno sympatycy motoru lublin i górnika?? Czna prze? Ywaj? Rozczarowania. Krajowy futbol prze? Ywa kryzys, a w nim w jeszcze wi? Kszym kryzysie znalaz? A si? Pi? Ka no? Na w lublinie i regionie. Uboga baza szkoleniowo-treningowa odbija si? Niekorzystnie na rozwijaniu talentów, a w? Lad za tym trudno o wysoki poziom rozgrywek. Najbli? Szy spe? Nienia oczekiwa? Kibiców jest obchodz? Cy w obecnym roku jubileusz 30-lecia górnik?? Czna. Jednak na razie musi zadowoli? Si? Rola solidnego ligowego? Redniaka, z aspiracjami i mo? Liwo? Ciami. G? ównie dzi? Ki mo? Nemu sponsorowi – lubelskiemu w? Glowi bogdanka s. A. Po latach marazmu coraz lepiej radz? Sobie rugbi? Ci budowlanych lublin, przymierzaj? Cy si? Do powrotu do krajowej elity. W odrodzeniu lubelskiego rugby pomóc ma m. In. Stabilne szkolenie zaplecza m? Odzie? Owego, a tak? E powrót do klubu kilku wychowanków. Na lubelszczy? Nie du? Ym zainteresowaniem ciesz? Si? Sporty motorowe. Niestety, popularny? U? El w 2009 roku mo? E poszczyci? Si? Tylko powrotem na ligowe tory, po rocznej przerwie. Atak na i lig? By? Nieudany. W tej sytuacji palm? Pierwsze? Stwa w tym sektorze sportu dzier?? Motocrossowcy. Km cross ekoklinkier i dzia? Aj? Ca w jego strukturach grupa hrt racing, po raz kolejny zdoby? A tytu? Mistrza polski, a tak? E medale w rywalizacji indywidualnej. Czo? Owi zawodnicy to karol k? Dzierski,? Ukasz k? Dzierski, bartosz pi? Tek, jakub pi? Tek, filip wi? Ckowski, kamil wawer, kamil osieleniec, tomasz wysocki, wiktor wi? Ckowski, maciej wi? Ckowski, a wszyscy? Wicz? Na co dzie? Pod okiem trenera kadry marcina wójcika. Sukcesów klubowi przysparza tak? E motocyklista piotr kaczorowski, m. In. Uczestnik mistrzostw europy. Na torach kartingowych zauwa? Alny by?  piotr parys, a w mi? Dzynarodowej rywalizacji, na g?? Bokim zapleczu formu? Y 1 swych si? Z powodzeniem próbuje seweryn „tobi” szczepanik. Zuzanna i karolina mazurkówny, iwona lefanowicz, marcelina radli? Ska, to ci? Gle wielkie nadzieje nie tylko lubelskiego, ale i polskiego p? Ywania. Pu? Awianin konrad czerniak jest aktualnie jednym z najlepszych polskich kadrowiczów. Znacz? Ce sukcesy odnosi miko? Aj czarnecki, a mistrzowskie tytu? Y w gronie seniorów regularnie zdobywa tomasz duszy? Ski, za spraw? Którego (w znacznym stopniu) do lublina powróci? A organizacja presti? Owych zawodów, jakimi by? Y tegoroczne zawody grand prix pzp – puchar polski. Tradycyjnie mocn? Dyscyplin? W naszym regionie s? Zapasy. Najmocniejsz? Sekcj? M? Ska pochwali? Si? Mo? E górnik?? Czna, z wieloma mistrzami polski i klubow? Wizytówk? – olimpijczykiem krystianem brzozowskim. Zapasy w stylu wolnym to obecnie tak? E domena suplesu kra? Nik, w którym trenuj? Te? – z powodzeniem – zapa? Niczki, na czele z br? Zow? Medalistka mistrzostw? Wiata agat? Pietrzyk. W? Ród klasyków tytu? Mistrza europy wywalczy? W tym roku zamo? Cianin z agrosu mariusz? O?. To by? Najwi? Kszy tegoroczny sukces zapa? Nika z woj. Lubelskiego. Tradycyjnie szkoleniem na wysokim poziomie mo? E pochwali? Si? Cement-gryf che? M, macierzysty klub olimpijczyków i medalistów mistrzostw? Wiata i europy – braci dariusza i piotra jab? O? Skich, obecnie klubowych szkoleniowców. Nr 1 w podnoszeniu ci?? Arów to aktualnie robert do?? Ga z? Ukowskich orl? T, olimpijczyk z pekinu. W gronie kobiecym w tej dyscyplinie jedn? Z najlepszych sztangistek? Wiata jest marzena karpi? Ska ze znicza bi? Goraj, wychowanka trenera henryka wybranowskiego. W pa? Dzierniku br. Karpi? Ska zdoby? A tytu? M? Odzie? Owej mistrzyni europy, a podobnym sukcesem zako? Czy? A udzia? W tych zawodach hrubieszowianka z unii ewa mizdal. Z wielkim oczekiwaniem na igrzyska olimpijskie w londynie w 2012 r. Czekaj? Sympatycy boksu. Po w?? Czeniu do rodziny olimpijskiej boksu kobiecego, faworytk? Do z? Ota sta? A si? Karolina michalczuk z lubelskiego paco – mistrzyni? Wiata i europy, tak? E z obecnego roku. Na zawodowym ringu do? Wiadczenie zdobywa te? Pierwszy zawodowy bokser z lublina,? Ukasz maciec, tak? E zawodnik paco, gdzie szkoleniem zajmuj? Si? W? Adys? Aw maciejewski i ryszard murat. Przedstawiciele ró? Nych odmian karate i taekwondo tak? E nale?? Do? Cis? Ej krajowej, europejskiej, a czasem nawet? Wiatowej czo? ówki. Od lat pot? G? Taekwondo jest lubartowski lewart, gdzie szkoleniowcem jest jerzy jedut, a tak? E lskt lublin z tadeuszem? Obod? , animatorem tej dyscypliny w ró? Nych rolach. Jaros? Aw suska, mariusz wa? Ach, mi? Osz moskaluk, joanna lipa, anita pasek, aneta ko? Odziej, ma? Gorzata rogaczewska, to tylko niektóre nazwiska zawodników zdobywaj? Cych w ostatnich latach najwy? Sze laury. Karate tradycyjne to od lat trener, dzia? Acz i zawodnik andrzej maciejewski, wielki propagator tej dyscypliny w regionie i czo? Owa posta? Karate w kraju. Nr 1 w sportowej rywalizacji to z kolei daniel iwanek. W karate kyokushin jedna z najlepszych zawodniczek? Wiata jest izabela sularz z lskk lublin, klubie, w który pierwsze skrzypce organizacyjne trzyma w r? Kach jacek czerniec. Kontynuuj? C wyliczanie czo? Owych zawodników sportów walki, nie sposób pomin?? Jacka puchacza, kick-boksera politechniki lubelskiej. Mimo trudno? Ci ekonomicznych osi? Gni? Ciami mog? Pochwali? Si? Tak? E lekkoatleci. W dru? Ynowej rywalizacji najlepiej prezentuj? Si? Azs awf bia? A podlaska i agros zamo?? . Na tegorocznych mistrzostwach? Wiata wyst? Pili m. In. Chodziarz znicza bi? Goraj artur brzozowski oraz skoczek wzwy? Startu lublin grzegorz sposób. Na kolarskich trasach w obecnym sezonie wida? Te? By? O kolarzy pu? Awskiej pogoni mostostal, zawodników trenera adama wojewódki.  . Organizatorzy tegorocznego biegu pami? Ci ofiar by? Ego hitlerowskiego obozu zag? Ady w sobiborze zapraszaj? Do udzia? U w 11 edycji zawodów. Bieg odb? Dzie si? 9 pa? Dziernika, ale zg? Oszenia uczestników s? Przyjmowane jeszcze tylko przez 3 tygodnie. » czytaj wi? Cej. Najlepsze na lubelszczy? Nie m? Ode zapa? Niczki przyjad? W najbli? Sz? Sobot? Do kisielska w gminie stoczek? Ukowski, gdzie po raz pierwszy odb? D? Si? Mistrzostwa województwa lubelskiego w zapasach kobiet. Udzia? W zawodach zapowiedzia? Y reprezentacje kilkunastu klubów z ca? Ego regionu oraz zapa? Niczki wlks siedlce, które obok zawodniczek cementu gryfa che? M nale?? Do najmocniejszych klubów w kraju. » czytaj wi? Cej. Organizatorzy i mi? Dzynarodowego biegu ulicznego „szlakiem gotów" przyjmuj? Zg? Oszenia ch? Tnych do udzia? U w zawodach, które odb? D? Si? W najbli? Sz? Niedziel? 5 wrze? Nia. W biegu g? ównym, na trasie mi? Dzy mas? Om? Czem a hrubieszowem, licz? Cej 10 kilometrów, mog? Uczestniczy? Osoby urodzone w 1993 roku i starsze. M? Odsi mog? Wzi?? Udzia? W biegach, które odb? D? Si? Na stadionie hrubieszowskiego o? Rodka sportu i rekreacji. » czytaj wi? Cej. Tomaszów lubelski b? Dzie w najbli? Sz? Niedziel? Miejscem zmaga? Najlepszych nartorolkarzy w polsce. Na torze o? Rodka sportu „tomasovia" 29 sierpnia odb? D? Si? Ii mistrzostwa województwa lubelskiego, których wyniki s? Zaliczane do klasyfikacji pucharu polski. Kolejne zawody odb? D? Si? W szklarskiej por? Bie, bielsku bia? Ej oraz istebnej. Natomiast podsumowanie cyklu zaplanowano w tym roku w marklowicach na? L? Sku. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Pomimo braku do? Wiadczenia w produkcji energii odnawialnej, potencja? Naturalny województwa lubelskiego stwarza dogodne warunki do rozwoju m. In. Energetyki s? Onecznej, energetyki wodnej, elektroenergetyki geotermalnej oraz lokalizacji si? Owni wiatrowych. Ponadto rolniczy charakter regionu stwarza realne szanse rozwoju upraw energetycznych oraz produkcji energii z odpadów pochodzenia ro? Linnego i zwierz? Cego (np. Biogazu). Uprzywilejowanymi obszarami do rozwoju energetyki s? Onecznej s? M. In. Tereny nale?? Ce do powiatu lubelskiego (za wyj? Tkiem niewielkich obszarów w gminach: be?? Yce, borzechów i wojciechów), parczewskiego i bi? Gorajskiego. Teren powiatu che? Mskiego nale? Y do rejonów o najwi? Kszych sumach rocznego promieniowania s? Onecznego w kraju – roczne zasoby przekraczaj? 950 kwh/m2. Podstaw? Do rozwoju energetyki wodnej mog? By? M. In. : istniej? Ca ju? Budowla pi? Trz? Ca na bystrzycy w prawiednikach (gmina g? Usk), planowana na kostrzewce w i? Ycach (gmina strzy? Ewice) w powiecie lubelskim oraz cztery budowle pi? Trz? Ce na rzece uherka w miejscowo? Ciach wólka czu? Czycka, zarzecze, sajczyce i rudka (powiat che? Mski). Do rozwoju energetyki wodnej w powiecie parczewskim wykorzysta? Mo? Na elektrowni? Wodn? „glinny stok” na rzece wieprz (gmina siemie? ), jak równie? 5 istniej? Cych budowli pi? Trz? Cych na rzekach wieprz i piwonia. Podstaw? Do otrzymania energii z tego typu? Ród? A w powiecie kra? Nickim sta? Si? Mo? E ma? A elektrownia wodna pracuj? Ca na rzece tuczyn w miejscowo? Ci mniszek (gmina go? Cieradów) oraz dwie planowane budowle pi? Trz? Ce na rzekach: sanna (gmina annopol) oraz wy? Nica (gmina dzierzkowice). Dogodnymi obszarami do lokalizacji si? Owni wiatrowych, bogatymi w zasoby energii wiatru, s? W okolice be?? Yc w powiecie lubelskim oraz niektóre tereny powiatów parczewskiego, radzy? Skiego i bi? Gorajskiego. Do obszarów perspektywicznych dla rozwoju elektroenergetyki geotermalnej w województwie lubelskim zaliczono m. In. Gminy: be?? Yce, jastków, garbów, konopnica oraz niedrzwica du? A nale?? Ce do powiatu lubelskiego. Ponadto zasoby wód geotermalnych stwierdzono w powiecie lubartowskim, znajduj? Cym si? W obr? Bie tzw. Rowu lubelskiego bogatego w te wody. W niektórych powiatach rozwin?? A si? Ju? Produkcja energii z biomasy. Powiat zamojski znany jest z produkcji ro? Lin wykorzystywanych jako alternatywne? Ród? A energii. G? ówne plantacje wierzby energetycznej znajduj? Si? W gminach su? ów, nielisz, zamo?? I adamów. W powiecie hrubieszowskim w celu odzyskiwania energii wykorzystuje si? Du? E ilo? Ci rocznej produkcji s? Omy. Dwa zak? Ady zlokalizowane w hrubieszowie oraz w mirczu, b? D? Ce w? Asno? Ci? Firmy invest–mot sp. Z o. O. Z siedzib? W warszawie, s? W stanie przetworzy? Na brykiet 16 000 ton s? Omy rocznie. Potencja? Województwa lubelskiego i poszczególnych powiatów w zakresie wytwarzania energii ze? Róde? Odnawialnych zosta? Okre? Lony w. Oraz w raporcie „rozwój struktur klastrowych w polsce wschodniej”. Szans? Na wzrost efektywno? Ci odzyskiwania energii ze? Róde? Odnawialnych w województwie lubelskim jest na? O? Ony na polsk? , zgodnie z dyrektywami ue, obowi? Zek stworzenia warunków prawnych i finansowych wspomagaj? Cych rozwój energii z tych? Róde?. Wed? Ug za? O? E? Strategii rozwoju kraju, w polsce udzia? Energii otrzymanej z odnawialnych? Róde? W ca? Kowitej energii kraju powinien wynie?? 7,5% w 2010 roku i 14% w 2020 roku. Obowi? Zek ten dotyczy zarówno istniej? Cych na lubelszczy? Nie zak? Adów wytwarzaj? Cych energi? W sposób konwencjonalny, a tak? E potencjalnych inwestorów tej bran? Y. Pomimo licznych korzy? Ci, wynikaj? Cych z rozwoju sektora energii odnawialnej, wykorzystanie potencja? U województwa lubelskiego do jej wytwarzania wymaga jednak znacznego wsparcia. Nale? Y podj?? Dzia? Ania maj? Ce na celu przyci? Ganie do regionu nowoczesnych technologii produkcji energii, budow? Systemu dostaw i dystrybucji energii, a tak? E prowadzenie bada? Naukowych i wdra? Anie nowych rozwi? Za? Technologicznych. Skutecznym narz? Dziem wspieraj? Cym rozwój tej dziedziny w regionie by? Oby utworzenie klastra ekoenergii. Obecnie prowadzone s? Próby powo? Ania takiego klastra m. In. Przez fundacj? Rozwoju lubelszczyzny przy wspó? Pracy z pu? Awskim parkiem przemys? Owym i zak? Adami azotowymi „pu? Awy” s. A. W ramach realizacji projektu „lubelska sie? Wspó? Pracy dla rozwoju przedsi? Biorczo? Ci i innowacji”, który jest wspó? Finansowany ze ? Rodków ue. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ogromnym atutem regionu, a tak? E jego szans? Dynamicznego rozwoju jest atrakcyjne po? O? Enie geograficzne. Od wschodu województwo lubelskie graniczy z bia? Orusi? I ukrain? . Wschodnia granica województwa jest jednocze? Nie granic? Unii europejskiej.  przez lubelszczyzn? Prowadz? Najkrótsze szlaki drogowe i kolejowe przez berlin i warszaw? Do mi? Ska na bia? Orusi i moskwy w rosji,? Ucka i kijowa oraz do lwowa i odessy na ukrainie. Dzi? Ki temu region ma szanse na rozwój przemys? U logistycznego. Ju? Teraz funkcjonuje kilka centrów logistycznych, m. In. : emperia holding s. A. , grupa schenker i grupa raben. Rozwój tej bran? Y jest szczególnie widoczny na terenach przygranicznych. Przyk? Adem mo? E by? Miasto che? M, skupiaj? Ce wokó? Oddzia? U celnego, podlegaj? Cego pod urz? D celny w zamo? Ciu, liczne prywatne agencje celne oraz firmy spedycyjne. Jedn? Z firm, która korzysta z blisko? Ci wschodnich s? Siadów i otworzy? A palcówk? Terenow? W che? Mie, jest firma cemet s. A. Spó? Ka ta dzia? A w bran? Y transportowo-spedycyjnej, obs? Uguj? C g? ównie rynki przemys? U cementowego, wapienniczego i energetycznego.  po? O? Enie powiatu bialskiego na osi wa? Nych transkontynentalnych szlaków komunikacyjnych oraz jego przygraniczne po? O? Enie sprzyja rozwojowi firm zajmuj? Cych si? Dzia? Alno? Ci? Transportow?. Du?? Rol? Pe? Ni? Podmioty zwi? Zane z obs? Ug? Granicy (agencje celne, spedytorzy), transportem paliw oraz gospodark? Magazynow? . Wiele firm posiada do? Wiadczenie w handlu zagranicznym ze wschodnimi s? Siadami. Do wiod? Cych firm tej bran? Y nale?? : zak? Ad przewozów towarowych i prze? Adunku w ma? Aszewiczach, wchodz? Cy w sk? Ad przedsi? Biorstwa polskie koleje pa? Stwowe cargo s. A. , przedsi? Biorstwo pa? Stwowej komunikacji samochodowej w mi? Dzyrzecu podlaskim, mi? Dzynarodowy transport drogowy i spedycja „europtir” w mi? Dzyrzecu podlaskim oraz „jakontrans” sp. J. W grabanowie. Pozosta? E powiaty przygraniczne równie? Upatruj? Swoj? Szans? W rozwoju sektora logistycznego. Powiat tomaszowski od 2000 roku, w oparciu o wzajemne umowy, wspó? Pracuje z rejonem? ó? Kiewskim i sokalskim na ukrainie, co zaowocowa? O utworzeniem na terenie powiatu bazy prze? Adunkowo - magazynowej dla towarów b? D? Cych przedmiotem wymiany polsko–ukrai? Skiej. „suchy port” zlokalizowany b? Dzie w oddziale elewarr sp. Z o. O. W lubyczy królewskiej. Spó? Ka jest w? A? Cicielem elewatora zbo? Owego, mieszcz? Cego 50 tys. Ton ziarna, nowoczesnych urz? Dze? Do za? Adunku i roz? Adunku zbó? , kukurydzy i rzepaku, a tak? E bocznicy kolejowej z mechanicznymi wagami kolejowymi oraz lokomotywy s? U?? Cej do przetaczania wagonów. Obiekt jest chroniony i pod?? Czony do centrum monitoringu wizyjnego. W planach elewarr sp.  z o. O. Jest utworzenie „suchego portu”. Przyst? Pienie polski do unii europejskiej stworzy? O mo? Liwo? Ci dynamicznego rozwoju sektora logistycznego, zw? Aszcza na terenach przygranicznych województwa lubelskiego. Mo? Na oczekiwa? , i? Kolejne inwestycje w bran?? Transportowo-spedycyjn? Przyczyni? Si? Do poprawy kondycji gospodarki regionu. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Informacja pkp tel. 22-1 94 36rozk? Ady jazdy poci? Gów: www. Pkp. Pl, www. Przewozyregionalne. Pl ♦ pkp bia? A podlaska21-500 bia? A podlaska, ul. Stacyjna 1, tel. 83-375 20 21♦ pkp bi? Goraj23-400 bi? Goraj, ul. Dworcowa 9, tel. 84 - 686 02 79♦ pkp che? M22-100 che? M, ul. Kolejowa 89, tel. 22-1 94 36♦ pkp d? Blin08-530 d? Blin, ul. Dworcowa 6, tel. 81-472 44 24♦ pkp krasnystaw22-300 krasnystaw, ul. Lwowska 1, tel. 82 576 52 88♦ pkp kra? Nik23-200 kra? Nik, ul. Kolejowa 55, tel. 81 825 24 10♦ pkp lubartów21-100 lubartów, ul. Kolejowa 10, tel. 81-854 53 63♦ pkp lublin20-408 lublin, plac dworcowy 1♦ pkp parczew21-200 parczew, ul. Kolejowa 247, tel. 83-354 10 04♦ pkp pu? Awy24-100 pu? Awy, ul. Partyzantów 59, tel. 81-886 26 60♦ pkp? Widnik21-040? Widnik, ul. Dworcowa 1, tel. 81-531 25 11♦ pkp zamo?? 22-400 zamo?? , ul. Szczebrzeska 11, tel. 84-532 17 75 . ♦ pks be?? Yce24-200 be?? Yce, ul. Kazimierska 3, tel. 81-517 26 06♦ pks bia? A podlaska21-500 bia? A podlaska, pl. Wojska polskiego, tel. 83-343 34 66, 343 27 37, www. Pksbialapodlaska. Pl♦ pks bi? Goraj23-400 bi? Goraj, ul. Konopnickiej 7, tel. 84 686 10 46, 686 11 91, www. Pks-bilgoraj. Pl♦ pks che? M22-100 che? M, ul. Lwowska 20, tel. 82-564 22 39, www. Pks-chelm. Pl♦ pks hrubieszów22-500 hrubieszów, ul. Nowa 14, tel. 84 696 31 16, www. Web. Pkswschod. Pl♦ pks janów lubelski23-300 janów lubelski, ul. Rynek 86, tel. 15-872 00 86♦ pks krasnystaw22-300 krasnystaw, ul. Poniatowskiego 6, tel. 82-576 24 84, 576 34 61, www. Pks. Krasnystaw. W. Interia. Pl♦ pks kra? Nik23-200 kra? Nik, ul. Lubelska 47, tel. 81-884 34 15, tel. /fax 81-825 52 76♦ pks lubartów21-100 lubartów, ul. Kolejowa 10, tel. 81-855 23 78♦ pks lublin20-121 lublin, al. Tysi? Clecia 6, tel. 81-710 49 65, www. Web. Pkswschod. Pl♦ pks lublin po? Udniowy20-406 lublin, ul. Dworcowa, tel. 81-532 17 11, www. Web. Pkswschod. Pl♦ pks? Uków21-400? Uków, ul. Staropijarska 12, tel. 25-798 22 40, www. Pks. Lukow. Pl♦ pks parczew21-200 parczew, ul. Wojska polskiego 10tel. 83-354 22 97, www. Pks-radzyn. Pl/parczew. Html♦ pks pu? Awy24-100 pu? Awy, ul. Lubelska 9, tel. 81-886 38 03, 888 56 78♦ pks radzy? Podlaski21-300 radzy? Podlaski, ul. Rynek 1, tel. 83 352 92 63, www. Pks-radzyn. Pl♦ pks ryki08-500 ryki, ul. Warszawska 13, tel. 81-865 26 68♦ pks tomaszów lubelski22-600 tomaszów lubelski, ul. Zamojska 9, tel. 84-664 30 21, www. Web. Pkswschod. Pl♦ pks w? Odawa22-200 w? Odawa, ul. Che? Mska 15, tel. 82-572 46 50, www. Web. Pkswschod. Pl♦ pks zamo?? 22-400 zamo?? , ul. Hrubieszowska 1, tel. 84-639 50 81 lub 85, www. Ppks-zamosc. Com. Pl. ♦ bia? A podlaskaplac wolno? Ci 12, 21-500 bia? A podlaska, tel. /fax 83-343-55-20, 343-55-29, www. Zkm. Info. Pl♦ che? Mche? Mskie linie autobusowe22-100 che? M, ul. Okszowska 41, tel. 82-652 23 01, www. Cla. Net. Pl♦ lublinmiejskie przedsi? Biorstwo komunikacyjne20-718 lublin, al. Kra? Nicka 25, tel. 81-710 03 00, www. Mpk. Lublin. Pl♦ pu? Awymiejski zak? Ad komunikacji24-100 pu? Awy, ul. D? Bli? Ska 2, tel. 81 886 80 00, www. Mzk. Pulawy. Pl♦ zamo?? Miejski zak? Ad komunikacji22-400 zamo?? , ul. Lipowa 5, tel. 84-639 05 65, www. Mzk. Zamosc. Pl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. U pocz? Tków kazimierskiego muzealnictwa le? A? A inicjatywa towarzystwa przyjació? Kazimierza, które w latach 1926-39 zacz?? O w kamienicy celejowskiej gromadzi? Swoje zbiory artystyczno-historyczne. Uleg? Y one jednak rozproszeniu. W 1966 r. Powo? Ano w miasteczku muzeum regionalne, które przekszta? Cono w 1972 r. W muzeum kazimierza dolnego,  podleg? E pa? Stwowym w? Adzom województwa lubelskiego. W 1987 r. Zmieni? O ono nazw? Na muzeum nadwi? La? Skie, a od 1999 r. Sta? O si? Instytucj? Samorz? Dow? Województwa lubelskiego. Posiada licz? Ce ponad 19 000 eksponatów zbiory z dziedziny sztuk pi? Knych, rzemios? A artystycznego, historii, etnografii i przyrody. Ekspozycje muzealne s? Umieszczone w zabytkowych, unikalnych budowlach, takich jak kamienica celejowska, spichlerz zbo? Owy miko? Aja przyby? Y czy zamek i dwór  w janowcu nad wis??. W 1988 r. Muzeum nadwi? La? Skie zosta? O wpisane do pa? Stwowego rejestru muzeów. Dom marii i jerzego kuncewiczówul. Ma? Achowskiego 19, tel. (+81) 88 10 102; e-mail: kuncewiczowka@kazimierz-muzeum. Plw drewnianej willi wybudowanej w 1936 r. Wed? Ug projektu arch. Karola sici? Skiego, obok muzeum biograficznego po? Wi? Conego marii i jerzemu kuncewiczom, ekspozycja wn? Trz mieszkalnych odtworzona z czasów zamieszkiwania domu przez pierwotnych w? A? Cicieli, jako miejsce szczególne w ich? Yciu i twórczo? Ci. Dom wybitnej pisarki i jej m?? A, adwokata, polityka, wype? Niony jest zabytkowymi meblami i skromnymi dzie? Ami sztuki. Kamienica  celejowskaul. Senatorska 11/13, tel. /fax (+81) 881 01 04; e-mail: celejowska@kazimierz-muzeum. Plsiedzib? Oddzia? U jest kamienica celejowska, wzniesiona przed 1635 r. – budowla uznawana za szczytowe dzie? O w rozwoju polskiej kamienicy mieszcza? Skiej okresu manieryzmu. Zbiory oddzia? U licz? Ponad 5 000 eksponatów z dziedziny historii, sztuk pi? Knych – w szczególno? Ci malarstwo z lat 1918-39 powsta? E w kr? Gu artystycznym prof. Tadeusza pruszkowskiego. Do zwiedzania: wystawa sta? A: „kazimierz dolny koloni? Artystyczn? – miejscem,? Ród? Em sztuki”. Malowano tu ju? Od ko? Ca xviii w. , maluje si? Do dzi?. Jedyna w europie kolonia artystyczna, a by? O ich wiele, wci?? ? Ywa, wci?? Si? Rozwijaj? Ca. Jak wygl? Da? Y jej dzieje pokazuje ekspozycja malarstwa, grafiki i rysunku. Zapraszamy równie? Do obejrzenia makiety kazimierza dolnego, ukazuj? Cej wygl? D miasta z ok. 1910 r.   by? To czas najwi? Kszego nasycenia zabudowy, z bardzo licznymi jeszcze budowlami z lat jego? Wietno? Ci (1600-1655). W pe? Nym kszta? Cie widoczna jest m. In. Zabudowa cz?? Ci miasta zamieszkiwanej przez ludno?? ? Ydowsk?. Ponadto oddzia? Organizuje wystawy czasowe po? Wi? Cone sztuce, retrospektywne wystawy artystów zwi? Zanych z miasteczkiem oraz prezentacje bie?? Cej twórczo? Ci miejscowego? Rodowiska malarskiego w ramach biennale „salon letni”.  muzeum  przyrodniczeul. Pu? Awska 54, tel. (+81) 881 03 26; e-mail: przyrodnicze@kazimierz-muzeum. Plsiedzib? Oddzia? U jest renesansowy spichlerz zbo? Owy z ko? Ca xvi w. Oraz przeniesiony z modliborzyc drewniany dom wójtowski z 2 po?. Xix w.   muzeum gromadzi zbiory z dziedziny geologii, paleontologii i zoologii, pochodz? Ce przede wszystkim z terenu kazimierskiego parku krajobrazowego. Licz? One ponad 12 000 eksponatów. Prezentowane s? Tu wystawy sta? E o charakterze regionalnym: „kazimierski park krajobrazowy” – przedstawia unikalne? Rodowisko przyrodnicze tego chronionego obszaru; „w krainie w? Wozów” – daje odpowied? Na pytanie, dlaczego w okolicach kazimierza dolnego powsta? A najbardziej g? Sta sie? W? Wozów lessowych w europie; „w prze? Omowej dolinie? Rodkowej wis? Y” – prezentuje wyj? Tkowe walory jednego z najpi? Kniejszych odcinków najwi? Kszej z polskich rzek; „tajemnice wymar? Ego? Wiata” – stanowi prób? Rekonstrukcji? Ycia, jakie istnia? O na tym terenie przed 65 mln lat, w morzu okresu kredowego. Ka? Dego roku organizowane s? Tu tak? E wystawy czasowe. Atrakcj? Niektórych ekspozycji s? ? Ywe okazy. Oddzia? Organizuje cykliczne imprezy plenerowe „dzie? Ziemi”, „dni wis? Y” i „? Wi? To jesieni”. Muzeum sztuki z? Otniczejul. Zamkowa 2, tel. ; (+81)881 02 080; e-mail: zlotnictwo @kazimierz-muzeum. Ploddzia? Jest jedyn? Tego typu placówk? W polsce. Gromadzi wyroby dawnego i wspó? Czesnego z? Otnictwa, ze szczególnym uwzgl? Dnieniem z? Otników polskich i w polsce dzia? Aj? Cych. Popiera bie?? C? Twórczo?? Z? Otnicz? Organizuj? C wystawy sztuki z? Otniczej, powsta? Ej po 1945 r. Kolekcja z? Otnictwa licz? Ca ok. 1 800 eksponatów pochodzi w cz?? Ci (500 muzealiów) z daru j? Drzeja jaworskiego (kolekcjonera i inicjatora powstania tego muzeum), uzupe? Niona zakupami w? Asnymi oraz depozytami muzeum narodowego w warszawie i zamku królewskiego na wawelu oraz darami i depozytami wspó? Czesnych artystów-z? Otników. Zgromadzone tu eksponaty to srebra polskie prezentuj? Ce z? Otnictwo ró? Nych o? Rodków od gotyku po wspó? Czesno?? , z wyra? N? Przewag? Obiektów pochodz? Cych z xviii i xix w. Wystawiany jest tak? E zespó? Sreber reprezentuj? Cych wa? Niejsze o? Rodki europejskie celem stworzenia t? A dla naszej twórczo? Ci rodzimej. Na czas odbudowy siedziby oddzia? U przy kazimierskim rynku wystaw? Sta?? „srebra polskie i obce xv-xxi w. ” przeniesiono do budynku dawnej xviii-wiecznej dzwonnicy przy ul. Zamkowej 2. Prezentowane na niej s? : kultowe srebra religii chrze? Cija? Skiej i? Ydowskie xv-xx w. , srebra sto? Owe mistrzów rosyjskich i zachodnioeuropejskich xviii i xix w. , srebra sto? Owe polskich o? Rodków z? Otniczych xviii i xix w. , warszawskie srebra od schy? Ku xviii do ko? Ca xix w. I polskie z? Otnictwo wspó? Czesne po 1945 r. Muzeum zamek w janowcuul. Lubelska 20, tel/fax (+81) 881 52 28; e-mail: zamekjanowiec@kazimierz-muzeum. Plsiedzib? Oddzia? U jest zespó? Budowli: zamek i dwór z budynkami gospodarczymi. Zbiory licz? Ok. 1 100 eksponatów z dziedziny sztuk pi? Knych, rzemios? A artystycznego, archeologii, historii i etnografii. Zamek bastejowy, wzniesiony na pocz. Xvi w. I rozbudowywany do xviii w. , stanowi? Siedzib? Magnackich rodów firlejów, tar? ów i lubomirskich. By? To najnowocze? Niejszy w owym czasie obiekt obronny na ziemiach polskich. Z jego budow? Zwi? Zani s? Wybitni architekci i rze? Biarze: santi guciu fiorentino (renesans),  giovanni battista falconi i tylman van gameren (barok). Muzeum przeprowadzi? O zabezpieczenie ruin zamku i dokona? O cz?? Ciowej ich odbudowy. Do zwiedzania: dziedziniec, kru? Ganki i taras z widokiem na ma? Opolski prze? Om wis? Y, odbudowany dom pó? Nocny z wystaw? „historia zamku. Budowa, rozbudowa, konserwacja”. Od maja do wrze? Nia czynna jest tu kawiarnia. Dwór barokowy z lat 60-tych xviii w. Przeniesiony z moniak ko? O urz? Dowa. We dworze znajduje si? Sta? A wystawa wn? Trz domu ziemia? Skiego oraz pokoje go? Cinne. W drewnianym spichlerzu zbo? Owym z xix w. , przeniesionym z podlodowa nad wieprzem, do zwiedzenia wystawa etnograficzna: sztuka ludowa, rzemios? O, transport wodny, rybo? ówstwo. Zespó? Zabudowa? Gospodarczych uzupe? Niaj? : stodo? A z xix w. Przeniesiona z wyl? Gów, lamus- wozownia z kurowa i dom mieszkalny z pu? Aw z lat 20-tych xx w. Oferta dodatkowa:zorganizowanym grupom oferujemy lekcje muzealne, zabawy edukacyjne i zaj? Cia typu warsztatowego, odczyty popularnonaukowe oraz projekcje filmów wideo. W kamienicy celejowskiej w kazimierzu dolnym oraz na zamku i we dworze w janowcu mo? Liwo?? Wynaj? Cia stylowych wn? Trz muzealnych na spotkania, sympozja i konferencje. Muzeum zamek w janowcu oferuje tak? E mo? Liwo?? Urz? Dzania ognisk i innych imprez plenerowych. We dworze i na zamku w janowcu istnieje mo? Liwo?? Wynaj? Cia pokoi go? Cinnych z? Azienkami. Dyrekcja i administracja - ul. Podzamcze 20, 24-120 kazimierz dolny, tel. : (+ 81) 881 02 88,  tel. /fax: (+81) 881 02 77e-mail: info@muzeumnadwislanskie. Pl, www. Muzeumnadwislanskie. Pl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  program: program wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej interreg ivcpartnerzy: holandia – prowincje groningen (partner wiod? Cy projektu) i overijsel; niemcy – w? Adze landu dolna saksonia i uniwersytet w bremie; wielka brytania – yorkshire forward; francja – region pó? Nocna normandia; polska – województwa lubelskie i dolno? L? Skie,? Otwa – riga technical university; hiszpania –  bia – basque innovation agency-berrikuntzaren euskal agentzia; rumunia – inimm – institutul national pentru intreprinderi mici si mijlocii. Bud? Et projektu: 2,3 mln euro, w tym 1,8 mln euro to? Rodki efrr. Bud? Et ca? Kowity województwa lubelskiego wynosi 167,5 tys. Euro, przy czym 142,5 tys. Euro to? Rodki efrr. Przewidywany termin realizacji: 2010-2012opis projektu: celem projektu jest stworzenie bardziej u? Ytecznego i przyjaznego innowacjom klimatu dla ma? Ych i? Rednich przedsi? Biorstw w regionie poprzez  wymian? Najlepszych praktyk i ich implementacj? Do polityki regionalnej. Projekt zak? Ada równie? Zwi? Kszenie umiej? Tno? Ci jednostek bezpo? Rednio wspieraj? Cych mi? P tak, aby u? Atwi? Im proces wdra? Ania innowacji. Cele szczegó? Owe:♦ przegl? D i analiza narz? Dzi i struktur wspierania innowacji stosowanych w regionach partnerskich. Szczególny nacisk zostanie po? O? Ony na tematy zwi? Zane ze zrównowa? Onym zarz? Dzaniem energi?. Rezultaty analiz zostan? Przedstawione i omówione na forum projektu w celu stworzenia planu usprawniaj? Cego dla tych regionów, w których struktury i narz? Dzia oka?? Si? Najmniej efektywne. ♦ przegl? D i analiza stanu obecnego i potencja? U rozwojowego lokalnych mi? P, przeprowadzone pod k? Tem mo? Liwo? Ci tworzenia klastrów przemys? Owych w dziedzinie energetyki. Zebranie i usystematyzowanie danych nt. Dzia? Aj? Cych w regionach partnerskich klastrach energetycznych. ♦ system mi? Dzyregionalnych treningów dla lokalnych jednostek wsparcia biznesu. Szkolenia b? D? Mia? Y na celu zwi? Kszenie umiej? Tno? Ci opracowywania strategii usprawniaj? Cej regionaln? Polityk? Innowacji. ♦ opracowanie i przetestowanie systemu innovation vouchers jako narz? Dzia wsparcia dla innowacji. Decyzja o zatwierdzeniu projektu do realizacji zostanie podj? Ta na posiedzeniu komitetu monitoruj? Cego programu interreg ivc w dniach 4-6 listopada 2009 r. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W latach 2007-2013 wspó? Praca o wymiarze mi? Dzynarodowym b? Dzie realizowana w ramach odr? Bnego, trzeciego celu polityki spójno? Ci unii europejskiej – cel europejska wspó? Praca terytorialna (ewt). Wyodr? Bnienie wspó? Pracy terytorialnej jako osobnego celu polityki spójno? Ci potwierdza du? E znaczenie wspólnych przedsi? Wzi?? Podejmowanych przez partnerów unijnych i stanowi uzupe? Nienie dla programów krajowych i regionalnych, finansowanych z funduszy strukturalnych. ? Wiadczy o tym równie? Wzrost wysoko? Ci? Rodków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. W latach 2007-2013 na rozwój wspó? Pracy terytorialnej z bud? Etu unii europejskiej  przeznaczonych zostanie?? Cznie 7,75 mld euro. Polska alokacja na realizacj? Programów w ramach europejskiej wspó? Pracy terytorialnej wynosi 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro zostanie przeznaczonych przez polsk? Na wspó? Prac? Transgraniczn? Z pa? Stwami nie nale?? Cymi do unii europejskiej w ramach europejskiego instrumentu s? Siedztwa i partnerstwa (eisp). Programy europejskiej wspó? Pracy terytorialnej (european territorial cooperation) oraz europejskiego instrumentu s? Siedztwa i partnerstwa (european neighbourhood and partnership instrument) zast? Pi? Przedsi? Wzi? Cia realizowane w ramach inicjatywy wspólnotowej interreg iii 2004-2006. W ramach wymienionych instrumentów finansowych mo? Liwa jest realizacja projektów na trzech poziomach:♦ transgranicznym s? U?? Cym umocnieniu wspó? Pracy na drodze wspólnych inicjatyw na szczeblu lokalnym i regionalnym ♦ ponadnarodowym s? U?? Cym zintegrowanemu rozwojowi przestrzennemu ♦ mi? Dzyregionalnym s? U?? Cym wspó? Pracy i wymianie do? Wiadcze?  .  wychodz? C naprzeciw du? Emu zainteresowaniu instytucji z terenu województwa lubelskiego realizacj? Projektów o charakterze transgranicznym, ponadnarodowym i mi? Dzyregionalnym  urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego oferuje pomoc w aktywnym poszukiwaniu partnerów do projektów. Aktualne propozycje projektowe mo? Na znale?? W bazach projektów na stronach internetowych programów:program europa? Rodkowa 2007 - 2013program regionu morza ba? Tyckiego 2007-2013program interreg ivc (zak? Adka projects) zach? Camy do zapoznania si? Z nimi i nawi? Zania wspó? Pracy. Korzystaj? C z naszego do? Wiadczenia w realizacji projektów mi? Dzynarodowych gotowi jeste? My s? U? Y? Pomoc? Na wszystkich etapach planowania i realizacji projektów. . 2 lipca br. Na zamku lubelskim w lublinie odb? Dzie si? V konferencja mi? Dzyregionalna nt. Connecting science, government & business in collaboration to build an innovative industry. Organizowana w ramach projektu mitke, w którym województwo lubelskie pe? Ni rol? Partnera. Celem konferencji jest prezentacja do? Wiadcze? Instytucji województwa lubelskiego oraz partnerów projektu mitke z hiszpanii, irlandii, w? Och, rumunii, wielkiej brytanii i w? Gier w zakresie zarz? Dzania strefami ekonomicznymi, parkami przemys? Owymi i parkami technologiczno-naukowymi. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  20-262 lublin, ul. Dobrza? Skiego 3, tel. (081) 534-61-00, fax (081) 531-85-48, e-mail: biuro@lpnt. Pl   . Obecnie w ramach infrastruktury parku z powodzeniem funkcjonuje segment laboratoryjno–biurowy. Zarz? D województwa przekaza? Nieruchomo?? Na rzecz spó? Ki w zamian za obj? Cie akcji w marcu 2009 roku. Dzia? Ania firmy zwi? Zane z zagospodarowaniem przeznaczonej pod wynajem powierzchni zako? Czy? Y si? Ekstremalnym sukcesem. W tej chwili najemcy zajmuj? 100 % powierzchni przewidzianej pod wynajem. Pomieszczenia biurowe wynajmuj? Firmy zarówno z bran? Y it, jak i firmy consultingowe, a tak? E specjalizuj? Ce si? W zagadnieniach transferu technologii. Do grona klientów firmy, którzy wynajmuj? Powierzchni? Laboratoryjn? Nale?? M. In. : laboratorium bada? Genetycznych sp. Z o. O. , centralne laboratorium aparaturowe uniwersytetu przyrodniczego. Powierzchni? Laboratoryjn? Wynaj?? A tak? E politechnika lubelska, która tworzy w tym miejscu nowy, eksperymentalny kierunek uruchomiony wspólnie z uniwersytetem medycznym w lublinie w ramach rozwoju nauk zwi? Zanych z in? Ynieri? Biomedyczn?. Ostatnim z pozyskanych przez park najemców laboratoryjnych jest warszawska firma lightcraft sp. Z o. O. Firma ta w ramach swojej ekspansji rynkowej zdecydowa? A si? W? A? Nie na obiekt na lubelskim felinie. Obecno?? Tej firmy w lublinie to prawdziwe novum w regionie, szczególnie zwa? Ywszy na bran?? W jakiej funkcjonuje,? Wiadczy m. In. Us? Ugi zwi? Zane z zaawansowanymi technologicznie efektami wizualnymi do projektów reklamowych, telewizyjnych, filmowych i na potrzeby nowych mediów. Swoje us? Ugi? Wiadcz? C m. In. Dla takich? Wiatowych studiów filmowych jak 20 th century fox, roadside attractions i lionsgate. W ramach infrastruktury funkcjonuj? Cego segmentu laboratoryjno – biurowego mie? Ci si? Równie? Pi?? W pe? Ni wyposa? Onych sal szkoleniowych o powierzchni 60 m2 ka? Da i ciekawym uk? Adzie architektonicznym wkomponowanym w specyfik? Nowoczesnego obiektu. Wynajem sal szkoleniowych jak równie? Kompleksowa obs? Uga logistyczna szkole? , konferencji stanowi? Bardzo istotn? Cz??? Dzia? Alno? Ci parku naukowo–technologicznego, podobnie jak szeroki wachlarz szkole? Realizowanych przez firm? W ramach projektów europejskich. Jednym z obszarów dzia? Alno? Ci le?? Cych w orbicie zainteresowa? Lpnt s. A. Jest po? Rednictwo w realizacji prac badawczo – rozwojowych. Jednym z przyk? Adów sukcesów lpnt s. A. Odniesionym na tym polu jest wygrany przetarg na modernizacj? Systemów pomiarowych stanowiska hamownianego do bada? Silników lotniczych t? Okowych, realizowanego przez wsk pzl kalisz s. A. Planowany jest dalszy rozwój tej dzia? Alno? Ci wraz ze stopniowym zwi? Kszaniem udzia? U w rynku us? Ug badawczo–rozwojowych. Inwestycjew dniu 10 sierpnia rozstrzygni? To przetarg organizowany przez firm? Park naukowo–technologiczny województwa lubelskiego s. A. Na budow? Sali wystawienniczej parku (tzw. Iii segment), wraz z niezb? Dn? Infrastruktur? Przy ulicy dobrza? Skiego 3 w lublinie. Przedmiotem przetargu jest nowatorsko zaprojektowana dwukondygnacyjna sala wystawowa usytuowana w cz?? Ci podziemnej z wewn? Trzn? Galeri? , pe? Ni? C? Funkcj? Komunikacyjn? Mi? Dzy kondygnacjami, ale równie? Jako spójny element powierzchni wystawienniczej. Na poziomie parteru znajduje si? Powierzchnia przeznaczona na „potrzeby cia? A” – restauracyjno-barowa, mog? Ca obs? U? Y? Zarówno codzienne potrzeby pracowników parku jak i osób przebywaj? Cych czasowo – na konferencjach, wystawach, rautach. Sala wystawiennicza b? Dzie posiada? A nast? Puj? C? Powierzchni? : poziom „-1” : 533,40 m. . Budynek zosta? Zaprojektowany w konstrukcji? Elbetowej, szkieletowej, monolitycznej, z zewn? Trznymi? Cianami wykonanymi jako warstwowe z betonu architektonicznego z przeszkleniami z fasad aluminiowo-szklanych oraz do? Wietleniami traktów wewn? Trznych poprzez atria – ogrody wewn? Trzne oraz? Wietliki dachowe i szczeliny w stropach. W ramach post? Powania przetargowego wy? Oniono generalnego wykonawc? , jakim jest konsorcjum lubelskich firm budowlanych, którego liderem jest firma js budownictwo sp. Z o. O. Jednocze? Nie na gruncie, którego prawo u? Ytkowania wieczystego posiada park naukowo-technologiczny województwa lubelskiego s. A. -?? Cznie 4 ha powierzchni przy ul. Grygowej i drodze m? Czenników majdanka w lublinie, ju? Realizowana jest inwestycja budowy segmentów i i ii budynku parku. W tym przypadku inwestorem jest samorz? D województwa lubelskiego. Budowane tam obiekty (od strony drogi m? Czenników majdanka) b? D? Pe? Ni? Funkcje biurowe i biurowo–socjalne. Cz??? Inwestycji realizowan? Przez urz? D marsza? Kowski rozpocz? To w dniu 6 sierpnia b. R. Wy? Onionym w przetargu organizowanym przez urz? D marsza? Kowski wykonawc? Zosta? A firma sanitex sp. Z o. O. Z siedzib? W che? Mie. Lokatorzy segmentu biurowo-laboratoryjnego maj? Zapewnion? Dobr? Lokalizacj?  w tym bezp? Atny parking, pomieszczenia w zaawansowanym technologicznie obiekcie wyposa? Onym w najnowocze? Niejsze systemy, 24 godzinny monitoring i ochron? , profesjonalne zarz? Dzanie administrowanym obiektem, szybko?? Reakcji - udzielanie pomocy i bezzw? Oczne wykonanie danej us? Ugi, nieograniczony dost? P do internetu oraz korzy? Ci z dodatkowej promocji przy okazji ró? Nego rodzaju wydarze? I przedsi? Wzi?? Realizowanych przez lpnt s. A. Do grona najemców parku nale?? :laboratorium bada? Genetycznych sp. Z o. O. Badania chromosomów ludzkich w niepowodzeniach rozrodu, badania nad wykrywaniem genetycznych uszkodze? Oraz podatno? Ci na poszczególne choroby genetyczne. . Lubelskie centrum consultingu sp. Z o. O. Us? Ugi consultingowe, us? Ugi dla msp w zakresie prowadzenia dzia? Alno? Ci gospodarczej, ob? Uga handlu mi? Dzynarodowego, dzia? Alno?? Szkoleniowa. . Vado sp. Z o. O. Produkcja oprogramowa? Oraz specjalistycznych systemów teleinformatycznych, opracowywanie i produkcja urz? Dze? Elektronicznych, doradztwo specjalistyczne. . Lightcraft sp. Z o. O. Us? Ugi zwi? Zane z postprodukcj? , animacj? I efektami wizualanymi do projektów reklamowych, telewizyjnych, filmowych i na potrzeby nowych mediów. Produkcja spotów reklamowych, teledysków i filmów pe? Nometra? Owych. .  ♦ pu? Awski park naukowo-technologiczny- kolejny park naukowo-technologiczny powstaje w pu? Awach. List intencyjny podpisany  zosta?   w dniu 24 kwietnia 2008 r. Przez zak? Ady azotowe "pu? Awy" s. A. , w? Adze miasta pu? Awy, instytut nawozów sztucznych, instytut uprawy, nawo? Enia i gleboznawstwa, fundacj? Pu? Awskie centrum przedsi? Biorczo? Ci, przedstawicieli parlamentu i w? Adz samorz? Dowych. Celem inicjatywy jest utworzenie szerokiej platformy wspó? Pracy nauki i biznesu w zakresie bada? I wdro? E? Nowych technologii. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  obwód odeski le? Y w po? Udniowej cz?? Ci ukrainy, przy granicy z mo? Dawi? I rumuni? , nad morzem czarnym. Stolic? Obwodu jest odessa. Posiada szereg regionów partnerskich a samo miasto ponad 30 miast partnerskich na ca? Ym? Wiecie. Do regionów partnerskich obwodu odeskiego w polsce nale?? : województwo pomorskie, podkarpackie i lubelskie (od 15 kwietnia 2005 roku). Odessa - miasto ma 1,012 mln mieszka? Ców (2004), aglomeracja miejska ma 1,138 mln mieszka? Ców (2004). Od xiv wieku na terenie dzisiejszej odessy istnia? A tatarska warownia had? Ibej, a pó? Niej turecka twierdza yeni dünya. Miasto zosta? O oficjalnie za? O? One w 1794 przez katarzyn? Ii na terytorium utraconym przez turcj? W 1792. Dzi? Ki eksportowi rosyjskiego zbo? A sta? O si? Jednym z najbogatszych i najszybciej rozwijaj? Cych si? Miast carskiej rosji, tym bardziej,? E od czasów powstania cieszy? O si? Statusem miasta bezc? Owego. Przed wybuchem i wojny? Wiatowej odessa sta? A si? Czwartym najwa? Niejszym miastem carskiej rosji, po petersburgu, moskwie i warszawie. Po rewolucji w 1917 miasto straci? O swoj? Wyj? Tkow? Rol? I nigdy nie odzyska? O poprzedniej? Wietno? Ci. Najwi? Kszy port morski ukrainy, transportuj? Cy ziarno, cukier, w? Giel, cement, metale, drewno i produkcj? Przemys? U maszynowego. Baza morskiej floty. Du? Y w? Ze? Kolejowy ze stacj? Odessa. Mi? Dzynarodowy port lotniczy. Podstawowe bran? E przemys? U - budowa okr? Tów, obróbka ropy naftowej, budowa maszyn, rolniczy i chemiczny przemys?. Du? E uzdrowiskowe centrum, liczne pla? E i sanatoria.    klimatodessa charakteryzuje si? Klimatem umiarkowanym kontynentalnym i suchym, gor? Cym. Ilo?? S? Onecznych dni w roku przekracza 290. Zima krótka i? Agodna z? Redni? Temperatur? Oko? O zera stopni celsjusza. ? Nieg i temperatury poni? Ej -10 stopni celsjusza wyst? Puj? Rzadko. Lato d? Ugie i gor? Ce ze? Redni? Temperatur? Oko? O 25 stopni celsjusza. Cz? Sto zdarzaj? Si? Temperatury powy? Ej 35 stopni celsjusza.    sportodess? W ukrai? Skiej wyszczej lidze reprezentuje klub pi? Karski czornomorec na stadionie centralnym w odessie by? Mo? E b? D? Rozgrywane mecze mistrzostw europy w pi? Ce no? Nej w roku 2012 organizowanych przez polsk? I ukrain?. Do najwi? Kszych atrakcji odessy nale?? : pa? Ac woroncowów z xix wieku, schody potiomkinowskie – symboliczne wej? Cie do miasta oraz narodowy akademicki teatr opery i baletu w odessie z ko? Ca xix w. W odessie znajduje si? Diecezja rzymsko-katolicka. Jurysdykcja diecezji odessko-symferopolskiej obejmuje struktury ko? Cio? A rzymskokatolic­kiego w obwodach cherso? , krym, kirowograd, miko? Ajów i odessa. Utworzona przez papie? A jana paw? A ii 4 maja 2002 r.         zabytki i atrakcje turystyczne:filharmonia miejska (d. Gie? Da), latarnia morska, odeskie katakumby, synagoga z xix wieku, pa? Ac beliny-brzozowskiego:w xix wieku zenon izydor belina-brzozowski wybudowa? W odessie okaza? Y neogotycki pa? Ac, który mia? Mu s? U? Y? Za siedzib? Podczas cz? Stych pobytów w mie? Cie, poprzez które eksportowa? Ogromne ilo? Ci zbo? A ze swoich maj? Tków na terenie dawnego województwa brac? Awskiego (z siedzib? W soko? ówce). Pa? Ac mia? Dwa pi? Tra i by? Wzorowany na angielskich zamkach, a zaprojektowa? Go feliks g? Siorowski. Na elewacji zbudowano wieloboczne baszty i smuk? E wie? Yczki z krenla? Em. W pa? Acu tym w? A? Ciciel go? Ci? Juliusza s? Owackiego, z którym si? Przyja? Ni? . Budynek ten by? Te? Miejscem, w którym spotyka? A si? Liczna miejscowa polonia. Po zenonie izydorze pa? Ac odziedziczy? Jan belina-brzozowski. Do 1919 roku konsulem rp w odessie by? Zenon karol belina-brzozowski. Odessa. Ua. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Jest instytucj? O ponad 50 letniej tradycji. Powo? Any zosta? W 1956 r jako miejski dom kultury z siedzib? Na zamku lubelskim kierowa? Swoje dzia? Anie do lubelskiego? Rodowiska kulturalnego stopniowo skupiaj? C je w ró? Nych grupach twórczych. Od 1970 roku ma swoj? Siedzib? W zabytkowym pa? Acu tar? ów w centrum lublina. Jest samorz? Dow? Instytucj? Kultury, której statutowym terenem dzia? Ania jest województwo lubelskie. Jako o? Rodek metodyczny koncentruje swoje inicjatywy na kszta? Ceniu i dokszta? Caniu kadr samorz? Dowych placówek kultury, twórców i animatorów kultury, pasjonatów oraz mi? O? Ników regionu. Szczególn? Opiek? Merytoryczn? Otacza wok amatorski ruch artystyczny i ruch spo? Eczno kulturalny w ka? Dej z dziedzin sztuki, animuj? C dzia? Ania kulturalne, wspieraj? C poradnictwem, dokumentuj? C i promuj? C najwybitniejsze dzia? Ania artystyczne. Szczególnie widoczne s? Efekty wieloletnich dzia? A? Instruktorów wok w dziedzinach:folkloru – ok. 250 zespo? ów ludowych i kapel aktywnie uczestnicz? Cych w tworzeniu pejza? U kulturowego wsi i miasteczek na terenie województwa. Wizytówk? Tych dzia? A? Jest organizowany od 40 lat w kazimierzu ogólnopolski festiwal kapel i? Piewaków ludowych, promuj? Cy najwybitniejszych artystów ludowych w kraju i na? Wiecie. Teatru – w wojewódzkim przegl? Dzie organizowanym przez wok ka? Dego roku prezentuje spektakle teatralne ok. 300 teatrów dzieci? Cych i m? Odzie? Owych, najciekawsze prezentacje artystyczne nominowane na ogólnopolskie festiwale stanowi? ? Wietn? Promocj? Artystyczn? Województwa lubelskiego i wspieraj? Rozwój m? Odych talentów. Ogromn? Rol? Animacyjn? I promuj? C? Spe? Niaj? Organizowane przez wok ogólnopolskie spotkania lalkarzy w pu? Awach.          na lubelszczy? Nie spotykaj? Si? Tak? E mi? O? Nicy teatru amatorskiego- we  wspó? Pracy z towarzystwem kultury teatralnej instruktorzy wok wspó? Organizuj? Mi? Dzywojewódzkie sejmiki teatrów wsi polskiej w tarnogrodzie i stoczku? Ukowskim, oraz sejmik ogólnopolski – w tarnogrodzie. Kultura  s? Owa – niezaprzeczalnie ogromn? Rol? Animacyjn?   spe? Niaj? Inicjowane i wspó? Organizowane przez instytucj? Przegl? Dy, koncerty i konkursy  recytatorskie skierowane zarówno do m? Odych jak i dojrza? Ych recytatorów, poetów i mi? O? Ników pi? Knego s? Owa. Wychowani dzi? Ki tej dzia? Alno? Ci recytatorzy zdobywaj? Nagrody na wielu konkursach ogólnopolskich. Instruktorzy wok spe? Niaj? Wa? N? Rol? Animacyjn? Tak? E w? Ród m? Odych talentów muzycznych, i plastycznych - pozwalaj? C rozwija? Uzdolnienia i umiej? Tno? Ci, promuj? C najwybitniejszych artystów. Tu przywo? A? Nale? Y fina? Muzycznego przegl? Du wojewódzkiego - festiwal na?? Czowski s? Owik, czy promuj? Ce plastyków amatorów – triennale sztuki. Rosn? Cym zainteresowaniem ciesz? Si? Te? Skierowane do seniorów i osób niepe? Nosprawnych dzia? Ania, których efektem s? Przegl? Dy artystycznego ruchu seniorów w hrubieszowie, d? Blinie oraz doroczna wystawa r? Kodzie? A w wok. Swoje miejsce w? Wiecie wydawniczym zaznaczy? A przez lata oficyna wydawnicza wok  wypracowuj? C unikalny profil wydawnictw promuj? Cych twórczo?? Amatorsk? , regionaln? Oraz bibliofilsk?. W siedzibie wok zapraszamy tak? E do biblioteki metodycznej s? U?? Cej wiedz? I poradnictwem instruktorom i animatorom kulturalnym.  przy wok dzia? A:wojewódzka rada towarzystw regionalnych lubelszczyzny skupiaj? Ca ok. 120 towarzystw regionalnych, tu powsta? A galeria regionalistów lubelskich,chór ch? Opi? Cy s? Owiki lubelskie, lubelski klub kolekcjonerów organizator targów kolekcjonerskich, prowadz? Cy tak? E dzia? Alno?? Kszta? C? C? I popularyzatorsk? , klub fantastyki „syriusz” ,lubelskie towarzystwo fotograficzne – organizator wielu wystaw i spotka? , zwi? Zek literatów polskich, oraz ko? O m? Odych poetów,centrum aktywizacji seniorów i spotkania uniwersytetu trzeciego wieku. Tu  maj? Miejsce swoich spotka? : „zwi? Zek sybiraków”, „rodzina katy? Ska”, stowarzyszenie nauczycieli plastyków, akademia spo? Eczna.  wojewódzki o? Rodek kultury zgodnie ze statutem nadanym przez województwo lubelskie oraz – z wypracowan? Tradycj? – jest instytucj? Otwart? Na inicjatywy animatorów oraz dzia? Ania s? U?? Ce odkrywaniu, rozwijaniu i promowaniu utalentowanych artystów amatorów w ka? Dej z dziedzin sztuki. Szczegó? Y dotycz? Ce dzia? Alno? Ci wok na stronie www. Wok. Lublin. Pl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ul. Warszawska 17, 21-500 bia? A podlaska tel. /fax 83 343 60 06, 602 195 441 . Ul. Budkiewicza 1, 21-500 bia? A podlaska tel. /fax 83 343-59-27, 343-71-84 . 21-500 bia? A podlaska, ul. Warszawska 13 tel. 83 343-57-64 . Ul. Sidorska 95/97 pok. 175r, 21-500 bia? A podlaska tel. /fax 83 344-99-26 . 21- 500 bia? A podlaska, ul. Okopowa 18/28/59 tel. /fax 83-343 87 59, 605 732 158 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Xlvii sesja sejmiku województwa lubelskiego odby? A si? 10 wrze? Nia 2010 r. (pi? Tek) w sali kolumnowej lubelskiego urz? Du wojewódzkiego w lublinie, przy ul. Spokojnej 4.  porz? Dek obrad:  1.  otwarcie obrad. 2.  przedstawienie porz? Dku obrad i (ewentualne) g? Osowanie zg? Oszonych zmian porz? Dku. 3.  przyj? Cie protoko? U nr xlvi/10 z sesji sejmiku województwa lubelskiego. 4. Informacja z prac zarz? Du województwa lubelskiego. 5.  interpelacje i zapytania radnych. 6.  podj? Cie uchwa? W sprawie:6. 1 zmian w uchwale bud? Etowej na 2010 rok. 6. 2 nadania statutu muzeum wsi lubelskiej w lublinie. 6. 3 zmiany uchwa? Y nr xl/704/10 sejmiku województwa lubelskiego z dnia 1 lutego 2010 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorz? Du terytorialnego województwa lubelskiego na dofinansowanie realizacji programu ,,moje boisko-orlik 2012" w 2010 r. 6. 4 akt o utworzeniu samorz? Dowej instytucji kultury - centrum spotkania kultur w lublinie. 6. 5 wyra? Enia zgody na ponowne wynaj? Cie w trybie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego, usytuowanych na nieruchomo? Ci województwa lubelskiego - dzia? Ce nr 185/2, po? O? Onej w kazimierzu dolnym, obr? B cholewianka - na rzecz towarzystwa rodzin i przyjació? Dzieci uzale? Nionych „powrót z u". 6. 6 udzielenia pomocy finansowej powiatowi? Ukowskiemu przez województwo lubelskie na dofinansowanie i etapu zadania pn. ,,budowa ma? Ej obwodnicy miasta? Uków od km 2+100 do km 3+675 - droga powiatowa nr 1375 l i 1371 l" wraz z w?? Czeniem ronda do drogi wojewódzkiej nr 808. 6. 7 wyra? Enia zgody na sprzeda? Nieruchomo? Ci zabudowanej budynkiem szkolnym, stanowi? Cej w? Asno?? Województwa lubelskiego, po? O? Onej w tomaszowie lubelskim przy ul. ? Aszczowieckiej 9. 6. 8 wyra? Enia zgody na sprzeda? Nieruchomo? Ci stanowi? Cych w? Asno?? Województwa lubelskiego, po? O? Onych w che? Mie przy ul. Szpitalnej. 6. 9 wyra? Enia zgody na ponowne u? Yczenie przez województwo lubelskie dzieci? Cemu szpitalowi klinicznemu im. Prof. Antoniego g? Bali w lublinie na okres do 3 lat udzia? U wynosz? Cego ½ we wspó? U? Ytkowaniu wieczystym dzia? Ki nr 32/5 oraz we wspó? W? Asno? Ci budynków i budowli wzniesionych na tej dzia? Ce, po? O? Onej przy ul. Chod? Ki 2 w lublinie. 6. 10 wyra? Enia zgody na ponowne u? Yczenie na okres do 5 lat przez województwo lubelskie, towarzystwu rodzin i przyjació? Dzieci uzale? Nionych „powrót z u" z siedzib? W lublinie, nieruchomo? Ci gruntowej - dzia? Ki nr 185/2, po? O? Onej w kazimierzu dolnym obr? B cholewianka. 6. 11 wyra? Enia zgody na sprzeda? Nieruchomo? Ci zabudowanej budynkami u? Ytkowymi, stanowi? Cej w? Asno?? Województwa lubelskiego, po? O? Onej w lubartowie przy ul. Cichej 27. 6. 12 wyra? Enia zgody na sprzeda? Nieruchomo? Ci niezabudowanej, stanowi? Cej w? Asno?? Województwa lubelskiego, po? O? Onej w sosnowicy. 6. 13 wyra? Enia zgody na sprzeda? Nieruchomo? Ci niezabudowanej, stanowi? Cej w? Asno?? Województwa lubelskiego, po? O? Onej w ole? Nikach, gm. Trawniki. 6. 14 wyra? Enia zgody na sprzeda? Nieruchomo? Ci niezabudowanej, stanowi? Cej w? Asno?? Województwa lubelskiego, po? O? Onej w borowicy, gm. ? Opiennik górny. 6. 15 wyra? Enia zgody na sprzeda? Nieruchomo? Ci niezabudowanej, stanowi? Cej w? Asno?? Województwa lubelskiego, po? O? Onej w lublinie przy ul. Kra? Nickiej 100. 6. 16 wyra? Enia zgody na ponowne wynaj? Cie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez województwo lubelskie - zak? Ad administrowania nieruchomo? Ciami w lublinie gp lwdi z/s w che? Mie, teatrowi muzycznemu, filharmonii im. H. Wieniawskiego, teatrowi im. J. Osterwy, teatrowi im. H. Ch. Andersena, lokali mieszkalnych, znajduj? Cych si? W budynku „dom aktora" w lublinie przy ul. Radziszewskiego 2a. 6. 17 wyra? Enia zgody na ponowne wynaj? Cie w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, przez województwo lubelskie - zak? Ad administrowania nieruchomo? Ciami w lublinie gp lwdi w che? Mie, lubelskiej regionalnej organizacji turystycznej  w lublinie, pomieszcze? Znajduj? Cych si? W budynku teatru i filharmonii przy ul. M. C. Sk? Odowskiej  5 w lublinie. 6. 18 wyra? Enia zgody na ponowne wynaj? Cie, na okres do 3 lat, przez województwo lubelskie - zak? Ad administrowania nieruchomo? Ci w lublinie gp lwdi w che? Mie, lubelskiemu klubowi karate tradycyjnego w lublinie pomieszcze? Znajduj? Cych si? W budynku teatru i filharmonii przy ulicy m. C. Sk? Odowskiej 5 w lublinie. 6. 19 zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich, odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta mi? Dzyrzec podlaski. 6. 20 pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, drogi wojewódzkiej nr 813 mi? Dzyrzec podlaski - parczew - ostrów lubelski -?? Czna, na odcinku od skrzy? Owania z drog? Krajow? Nr 2 do skrzy? Owania z drog? Gminn? Ul. Lubelsk? (bez nadanego numeru) w mi? Dzyrzecu podlaskim. 6. 21 przyznania najemcy pierwsze? Stwa w nabyciu budynku mieszkalnego, wyra? Enia zgody na sprzeda? W trybie bezprzetargowym nieruchomo? Ci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowi? Cej w? Asno?? Województwa lubelskiego, po? O? Onej w sosnowicy, przy ul. Parczewskiej 6/1 oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomo? Ci. 6. 22 okre? Lenia szczegó? Owego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarz? Dowymi i innymi podmiotami. 6. 23 uj? Cia w bud? Ecie województwa lubelskiego na lata 2011 - 2013 kwoty dotacji celowej w wys. 2 189 333 z? Dla regionalnego o? Rodka polityki spo? Ecznej w lublinie na zapewnienie finansowania, w tym  wk? Adu w? Asnego w realizacji projektu pn: „poprawa jako? Ci us? Ug? Wiadczonych w domach pomocy spo? Ecznej i placówkach opieku? Czo-wychowawczych" w ramach „ochrona zdrowia" szwajcarsko-polskiego programu wspó? Pracy". 6. 24 zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego szpitala wojewódzkiego im. Papie? A jana paw? A ii w zamo? Ciu. 6. 25 zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w che? Mie. 6. 26 zmiany uchwa? Y nr xliii/758/10 sejmiku województwa lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. W sprawie wdro? Enia programu zdrowotnego „profilaktyka raka p? Uca na terenie województwa lubelskiego" finansowanego ze? Rodków bud? Etu województwa lubelskiego i realizowanego przez centrum onkologii ziemi lubelskiej sp zoz w lublinie. 6. 27 zatwierdzenia zmian w statucie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Stefana kardyna? A wyszy? Skiego samodzielnego publicznego zak? Adu opieki zdrowotnej w lublinie. 6. 28 uj? Cia w bud? Ecie województwa lubelskiego na 2011 r. Kwoty dotacji celowej dla wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Stefana kardyna? A wyszy? Skiego sp zoz w lublinie na zapewnienie wk? Adu w? Asnego w realizacji projektu pn. : „zakup sprz? Tu medycznego oraz wdro? Enie systemu informatycznego w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w lublinie" realizowanego przy udziale? Rodków regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego. 6. 29 uj? Cia w bud? Ecie województwa lubelskiego na lata 2011-2013 kwoty dotacji celowej dla wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Stefana kardyna? A wyszy? Skiego sp zoz w lublinie na zapewnienie wk? Adu w? Asnego w realizacji projektu pn. „termomodernizacja budynków szpitalnych wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Stefana kardyna? A wyszy? Skiego w lublinie" realizowanego przy udziale? Rodków nfo? Igw. 6. 30 uj? Cia w bud? Ecie województwa lubelskiego na lata 2011-2012 kwoty dotacji celowej dla wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Stefana kardyna? A wyszy? Skiego sp zoz w lublinie na zapewnienie wk? Adu w? Asnego w realizacji projektu pn. : „podniesienie jako? Ci us? Ug medycznych poprzez dostosowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Stefana kardyna? A wyszy? Skiego w lublinie do rozporz? Dzenia ministra zdrowia" realizowanego przy udziale? Rodków regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego. 6. 31 uj? Cia w bud? Ecie województwa lubelskiego na 2011 r. Kwoty dotacji  celowej dla samodzielnego publicznego szpitala wojewódzkiego im. Papie? A jana paw? A ii w zamo? Ciu na zakup angiografu. 6. 32 wyboru przedstawicieli do sk? Adu rady spo? Ecznej przy samodzielnym publicznym szpitalu wojewódzkim im. Jana bo? Ego w lublinie. 6. 33 rozpatrzenia skargi na dzia? Alno?? Zarz? Du województwa lubelskiego. 7. Zaj? Cie przez sejmik województwa lubelskiego stanowiska w kwestii naruszenia lub nienaruszenia przez radn? Województwa lubelskiego art. 27 b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorz? Dzie województwa (ewentualne podj? Cie uchwa? Y w tej sprawie). 8. Przyj? Cie stanowiska sejmiku województwa lubelskiego w sprawie pkp lhs sp. Z o. O. 9.  przyj? Cie stanowiska sejmiku województwa lubelskiego w sprawie planu finansowego nfz na rok 2011. 10.  odpowiedzi na zapytania radnych. 11.  sprawy ró? Ne, wolne wnioski. 12.  zamkni? Cie obrad.       . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Bogactwo przyrodnicze oraz atrakcyjno?? Turystyczna lubelszczyzny obliguj? Nas do szczególnej troski o ochron? ? Rodowiska. To jeden z priorytetowych kierunków w strategii rozwoju naszego regionu. Jego „krwioobiegiem” jest sie? Rzeczna wraz z?? Cz? Cym si? Z ni? Systemem jezior. Odpowiednia czysto?? Tworz? Cych j? Wód oraz zachowanie morfologicznego zró? Nicowania tych? Rodowisk decyduj? O mo? Liwo? Ci utrzymania wysokich przyrodniczych walorów i s? Jednym z wa? Nych czynników stymuluj? Cych rozwój gospodarki rybackiej w regionie. To jednak nie jedyny wyznacznik prosperity lubelskiego rybactwa. Wa? N? Rol? Odgrywa tak? E optymalne wykorzystanie uk? Adu topograficznego lubelszczyzny. Na glebach ma? O urodzajnych i trudnych do zagospodarowania, a wi? C ma? O przydatnych do typowej produkcji rolniczej, ale o wy? Mienitych walorach przyrodniczych, lokalizuje si? Stawy. Tak by? O ju? W okresie mi? Dzywojennym, od kiedy datujemy rozkwit lubelskiego rybactwa? Ródl? Dowego. Jednym z czo? Owych o? Rodków krajowej gospodarki rybackiej sta? O si? Wówczas polesie lubelskie. Obecnie w regionie stawy rybne zajmuj? Ponad 23 tys. Ha, a najwi? Kszymi ich dysponentami s? Powiaty: lubartowski i parczewski (ponad 4 tys. Ha ka? Dy) oraz rycki i tomaszowski (ponad 2 tys. Ha ka? Dy). Znacz? C? Rol? Odgrywaj? M. In. Zlokalizowane na czystych ekologicznie terenach gospodarstwa rybackie w siemieniu, kocku, opolu lubelskim, jedlance, samokl? Skach, sosnowicy czy na polesiu,  które wykorzystuj? W hodowli tradycyjne metody i naturalny pokarm. Warto doda? ,? E lubelszczyzna jest krajow? Pot? G? W produkcji karpi. Do? Wiadczenie i wiedza hodowców, wynikaj? Ca z tradycji i prawdziwego zami? Owania do ich chowu, sprawiaj? ,? E ryby te spe? Niaj? Zarówno oczekiwania smakoszy, jak i osób szukaj? Cych przede wszystkim zdrowej, naturalnej? Ywno? Ci. Walory smakowe czyni? Z karpia idealnego kandydata na polsk? - i lubelsk? - specjalno??. Na naszej regionalnej li? Cie produktów tradycyjnych jest ju? Pyszna szyneczka z karpia z pustelni, któr? Serwuje gospodarstwo rybackie „pstr? G pustelnia” z woli rudzkiej. Zapraszamy do zasmakowania w lubelskiej kuchni rybnej!. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Województwo lubelskie jest jednym z najczystszych regionów unii europejskiej. Przyjazne cz? Owiekowi? Rodowisko korzystnie wp? Ywa na zdrowie mieszka? Ców. Przede wszystkim jednak zdrowie mieszka? Ców jest chronione poprzez liczne placówki opieki zdrowotnej, które realizuj? Swoje zadania podejmowane w celu polepszenia sytuacji zdrowotnej mieszka? Ców województwa. W niniejszym artykule znajd? Pa? Stwo informacje dotycz? Ce zasobów lubelskiej ochrony zdrowia, sytuacji zdrowotnej w województwie, realizowanych programach zdrowotnych i zada? Samorz? Du województwa lubelskiego. Zasoby ochrony zdrowia na lubelszczy? Niew województwie lubelskim w 2008 r. Dzia? A? O 923 zak? Adów opieki zdrowotnej w tym 812 niepublicznych. W sk? Ad placówek zabezpieczaj? Cych podstawow? Opiek? Zdrowotn? Wchodzi? O 97 placówek publicznych i 404 niepublicznych oraz 8 indywidualnych praktyk lekarskich. W specjalistycznej opiece zdrowotnej w województwie lubelskim funkcjonowa? O ponad 1600 poradni oraz ponad 800 poradni dentystycznych. W lecznictwie stacjonarnym funkcjonowa? O 34 szpitale ogólne i 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgru? Licze oraz 1 zak? Ad-opieku? Czo leczniczy. Jednostki te podlegaj? Samorz? Dom, uniwersytetowi medycznemu oraz ministerstwom. Województwo lubelskie jest za? O? Ycielem 22 jednostek ochrona zdrowia, w tym:♦ 14 jednostek lecznictwa stacjonarnego;♦ 4 zak? Adów lecznictwa ambulatoryjnego;♦ 4 jednostek ratownictwa medycznego. W 2008 roku, w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia oraz gabinetach prywatnych województwa lubelskiego zatrudnionych by? O 5226 lekarzy, 1066 lekarzy dentystów oraz 12078 piel? Gniarek. Na uwag? Zas? Uguje fakt i? Wska? Nik wojewódzki dla lekarzy (czyli ich liczba) liczony na 10 tys. Mieszka? Ców wzrós? Z 22,8 w 2007 r. Do 24,2. Wzrós? Tak? E wska? Nik dla piel? Gniarek z 55,2 do 55,9. Liczba? ó? Ek w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych wynosi? A 12287. Wska? Nik? ó? Ek szpitalnych ogólnych i psychiatrycznych na 10 tysi? Cy mieszka? Ców wzrós? Z 55,7 w 2007 r. , do 56,8 w 2008 r. , a wykorzystanie? ó? Ek utrzymuje si? Na poziomie ponad 90%. W województwie lubelskim, w porównaniu do roku ubieg? Ego wzros? A liczba oddzia? ów w szpitalach i wynios? A 411 (wi? Cej o 33). Przyby? Y m. In. 2 oddzia? Y wewn? Trzne, 20 po? O? Niczych, 1 chirurgiczny, 2 okulistyczne i 2 urologiczne.    → wykaz publicznych zak? Adów opieki zdrowotnej województwa lubelskiegosytuacja zdrowotna na terenie lubelszczyznyna przestrzeni ostatnich lat na lubelszczy? Nie obserwuje si? Sta? Y wzrost? Redniej d? Ugo? Ci? Ycia zarówno kobiet jak i m?? Czyzn. Tempo wyd? U? Enia? Redniego trwania? Ycia kobiet jest zbli? One do notowanego w kraju, natomiast wolniejsze od wska? Ników krajowych jest tempo wyd? U? Enia przeci? Tnego trwania? Ycia m?? Czyzn. Ma to zwi? Zek ze zwi? Kszon? Zachorowalno? Ci? Na schorzenia szczególnie zagra? Aj? Ce? Yciu m?? Czyzn. Aktualne problemy zdrowotne mieszka? Ców lubelszczyzny to du? E odsetki zgonów z powodu chorób uk? Adu kr?? Enia, chorób nowotworowych, urazów, wypadków i zatru? . W zwi? Zku z powy? Szym samorz? D województwa lubelskiego wychodzi naprzeciw potrzebom mieszka? Ców i od lat wdra? A szereg programów zdrowotnych, takich jak np. Program wczesnego wykrywania raka piersi czy program zapobiegania chorobom uk? Adu kr?? Enia, dost? Pnych dla wszystkich mieszka? Ców lubelszczyzny. Na ten cel samorz? D co roku wydaje ok. 800 tys. Z? . Szeroki przekrój programów, w tym profilaktycznych, umo? Liwia zaspokojenie zró? Nicowanych potrzeb zdrowotnych ca? Ej spo? Eczno? Ci lubelszczyzny. Zadania samorz? Du województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowiasamorz? D województwa lubelskiego aktywnie w?? Cza si? W ochron? I promocj? Zdrowia poprzez realizacj? Zada? Zwi? Zanych z pe? Nieniem funkcji organu za? O? Ycielskiego jednostek ochrony zdrowia. Do zada? Tych nale? Y m. In. :♦ prowadzenie spraw z zakresu tworzenia, likwidacji b? D? Przekszta? Cania publicznych zak? Adów opieki zdrowotnej, a tak? E zmian statutowych wojewódzkich samorz? Dowych jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia;♦ udzielanie po? Yczek i por? Cze? Finansowych jednostkom ochrony zdrowia;♦ wype? Nianie obowi? Zków w zakresie gospodarki finansowej dotycz? Cej inwestycji i kontroli gospodarowania mieniem zak? Adów;♦ prognozowanie potrzeb ochrony zdrowia, ocena stanu technicznego bazy lecznictwa oraz aparatury i sprz? Tu medycznego;♦ optymalizacja organizacji ochrony zdrowia w województwie lubelskim;♦ przygotowywanie propozycji rozdzia? U? Rodków finansowych oraz nadzór nad ich realizacj? ;♦ kontrola jednostek. Poza zadaniami wynikaj? Cymi z nadzoru nad zak? Adami opieki zdrowotnej samorz? D województwa  lubelskiego realizuje równie? Inne zadania takie jak:♦ prowadzenie sta? Y podyplomowych i cz? Stkowych dla lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, piel? Gniarek i po? O? Nych;♦ kierowanie osób fizycznych do zak? Adów opieku? Czych;♦ ochrona zdrowia psychicznego;♦ prowadzenie ewidencji psychologów i pracowni psychologicznych oraz nadzór nad  prawid? Owo? Ci? Wydawania orzecze? Z zakresu medycyny i psychologii transportu;♦ zadania z zakresu medycyny pracy;♦ profilaktyka i promocja zdrowia;♦ monitorowanie i analiza wykonania kontraktów na? Wiadczenia zdrowotne;♦ benchmarking komórek organizacyjnych zak? Adów opieki zdrowotnej. Obecnie na terenie województwa lubelskiego odbywa sta? 244 lekarzy i lekarzy dentystów. Sta? E te s? Realizowane w 42 publicznych i niepublicznych zak? Adach opieki zdrowotnej. Ciekawe projekty z zakresu ochrony zdrowiasamorz? D realizuje swoje zadania dotycz? Ce ochrony zdrowia poprzez departament zdrowia i polityki spo? Ecznej. W departamencie tym realizowany jest benchmarking podleg? Ych jednostek. Czym jest benchmarking? Benchmarking mo? Na zdefiniowa? Jako proces poszukiwania najlepszych metod, pomys? ów albo procedur u innych, s? U?? Cy usprawnieniu dzia? Ania okre? Lonej instytucji. Nie jest to jednak na? Ladownictwo. Benchmarking polega raczej ma twórczym odtworzeniu najlepszych praktyk zak? Adów tak by osi? Gn?? Jak najlepsze wyniki u siebie i stale podnosi? Jako?? ? Wiadczonych us? Ug. W ostatnim okresie w departamencie zdrowia i polityki spo? Ecznej urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego w lublinie zosta? O opracowane narz? Dzie wspieraj? Ce zarz? Dzanie zak? Adami opieki zdrowotnej oparte na metodzie benchmarkingu. Pozwala ono w sposób precyzyjny ustali? ? Ród? A problemów finansowych jednostek oraz wskaza? Obszary, które z ró? Nych przyczyn wymagaj? Poprawy ich funkcjonowania. Departament zdrowia planuje wci?? Rozwija? I udoskonala? T? Metod? , by jeszcze szybciej reagowa? Na zmieniaj? Ce si? Warunki w lubelskiej ochronie zdrowia. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Holandia to monarchia dziedziczna, demokracja parlamentarna, ze stolic? W amsterdamie i siedzib? Rz? Du w hadze. W sk? Ad rz? Du wchodzi królowa i cz? Onkowie gabinetu. Ministrowie s? Odpowiedzialni przed parlamentem, zwanym stanami generalnymi, sk? Adaj? Cymi si? Z dwóch izb. 75 cz? Onków pierwszej izby wybieraj? Po? Rednio rady prowincjonalne, wybrane przez obywateli. 150 cz? Onków drugiej izby wybieranych jest na czteroletni? Kadencj? Na zasadach reprezentacji proporcjonalnej. Kraj sk? Ada si? Z 12 prowincji, z których ka? Da ma swoj? Rad? I w? Adz? Wykonawcz?. Przewodniczy im komisarz królowej, mianowany przez rz? D. Geldria znajduje si? W? Rodkowo-wschodniej holandii. Stolic? Regionu jest arnhem, miasto znane z historii ii wojny? Wiatowej – wielu polskich? O? Nierzy bra? O udzia? W operacji „market garden”, poleg? O i zosta? O pochowanych w holandii. Z kolei na lubelszczy? Nie znajduje si? Miejsce bardzo wa? Ne dla holendrów. Jest to sobibór ko? O w? Odawy. Istnia? Tu hitlerowski obóz zag? Ady, w którym zosta? O zamordowanych ponad 30. 000 holenderskich? Ydów. Drugim wa? Nym miastem prowincji jest nijmegen (161 000 mieszka? Ców) – najstarsze miasto holandii (za? O? One ok. 2000 lat temu). Jest to miasto studenckie. Dzia? A tu uniwersytet radboud (katolicki uniwersytet nijmegen) - jeden z najbardziej zaawanso­wanych instytutów nowoczesnych technologii? Ywno? Ciowych na? Wiecie. Www. Gelderland. Nl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Chi? Ska republika ludowa jest podzielona na 22 prowincje, 5 regionów autonomicznych i 4 miasta wydzielone. W? Adz? W pa? Stwie sprawuje prezydent. Gospodarka chin jest najdynamiczniej rozwijaj? C? Si? Na? Wiecie. W 2006 roku nominalny pkb szacowano na 2 512 mld dolarów, co daje czwarte miejsce na? Wiecie. Z prognoz wynika,? E w 2015 roku chiny b? D? Drug? Co do wielko? Ci gospodark? ? Wiata, a do roku 2050 stan? Si? ? Wiatow? Pot? Ga gospodarcz?. Henan - znaczenie nazwy „na po? Udnie od rzeki”; prowincja w centrum kraju na po? Udnie od rzeki? ó? Tej. Jest to najwi? Ksza pod wzgl? Dem mieszka? Ców prowincja chin. Pó? Nocny henan by? Centralnym punktem staro? Ytnych chin. Trzy miasta tej prowincji by? Y stolicami chi? Skich dynastii. Jest to najliczniej zamieszkana prowincja chin. Nizina hena? Ska jest bardzo wa? N? W chinach baz? Produkcyjn? Produktów rolnych. Henan jest te? Bogaty w z? O? A mineralne. W? Ród nich znajduje si? : molibden, niebieski kryszta? , sól kamienna, surowce potrzebne do produkcji cementu, perlit, w? Giel, ropa naftowa, gaz ziemny, z? Oto, aluminium oraz srebro. W oparciu o swoje bogactwa naturalne w henanie rozwin?? Si? Przede wszystkim przemys? Lekki, spo? Ywczy, hutniczy, budownictwo, przemys? Maszynowy, elektroniczny, wydobywczy, naftowy i chemiczny. Prowincja henan jest jednym z najwa? Niejszych w tym kraju o? Rodków? Ycia gospodarczo-spo? Ecznego. Ze sw? G? St? Sieci? Po?? Cze? Kolejowych, wieloma autostradami i nieustannie rozwijaj? Cym si? Transportem lotniczym stanowi istotny w? Ze? Komunikacyjny, a dzi? Ki bezcennym zabytkom kultury jest jednym z atrakcyjniejszych regionów chin. Z 8 staro? Ytnych chi? Skich miast, a? 4 znajduj? Si? Na terenie prowincji. Henan to tak? E raj dla zwiedzaj? Cych, zwana jest „miniatur? Chi? Skiej historii i kultury”. Gardziel dolinna w górach yuntai w pobli? U miasta jiazuo, s? Ynna? Wi? Tynia shaolin (powsta? A ok. 495 roku) czy groty longmen, wpisane na list? ? Wiatowego dziedzictwa unesco to tylko niektóre z licznych atrakcji czekaj? Cych na turystów. Miasto zhengzhou jest polityczn? , ekonomiczn? I kulturaln? Stolic? Henan. Pod jej jurysdykcj? Znajduje si? 5 miast, 1 powiat i 4 specjalne strefy: strefa zaawansowanej technologii, strefa rozwoju gospodarczego i technologicznego, strefa nowy wschód i strefa towarów eksportowych. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Wschodnia cz??? Województwa, mi? Dzy wieprzem a bugiem, w okresie od x do xiv w. , by? A terenem spornym mi? Dzy pa? Stwem polskim a rusi?. W 981 r. Tzw. Grody czerwie? Skie zosta? Y zaj? Te przez ksi? Cia kijowskiego w? Odzimierz wielkiego. W roku 1018 zosta? Y przy?? Czone do polski przez boles? Awa chrobrego i pozosta? Y a? Do roku 1031. W tym? E roku opanowa? Je jaros? Aw m? Dry i oko? O 300 lat w? Adz? Nad nimi sprawowali ksi??? Ta ruscy. Wi? Ksz? Cz??? Tych ziem zosta? A przy?? Czona do polski, jako ziemie lenne, dopiero w latach 1340-1366 przez króla kazimierza wielkiego. Pod koniec xv w. Nast? Pi? O ca? Kowite wcielenie tych ziem do korony. W tym samym czasie tereny pó? Nocno-wschodnie (obecnie powiat bielski i cz??? Powiatu w? Odawskiego) wesz? Y w sk? Ad wielkiego ksi? Stwa litewskiego. . W xiv w. Nast? Pi? Y pierwsze lokacje miast: lublina (15 sierpnia 1317 r.  – nadanie przywileju lokacyjnego przez w? Adys? Awa? Okietka), che? Ma (7 stycznia 1392 r. ). Stabilizacja polityczna i pokój po zawarciu unii polsko-litewskiej w krewie (1385 r. ) mia? A korzystny wp? Yw na rozwój regionu. . Rozwój gospodarczy doprowadzi? Do powstania i rozkwitu wielu miast, takich jak: bia? A podlaska, bi? Goraj, che? M, kazimierz dolny, kra? Nik,? Uków, parczew. W 1474 r. Kazimierz jagiello? Czyk utworzy? Odr? Bne województwo lubelskie (pierwszym wojewod? Zosta? Dobies? Aw kmita). Nie pokrywa? O si? Ono z terenami obecnego województwa. Obejmowa? O tylko jego zachodni? Cz??? Z obszarem siedlec, lecz bez ryk i stoczka? Ukowskiego. Wschodnia cz??? , tj. Ziemia che? Mska (z che? Mem i zamo? Ciem) oraz województwo be? Skie (z tomaszowem lubelskim) stanowi? Y odr? Bne jednostki administracyjne. Przyporz? Dkowane by? Y, tak jak i województwo lubelskie, prowincji ma? Opolskiej. Tereny pó? Nocno-wschodnie (z bia?? Podlask? ) by? Y cz?? Ci? Wielkiego ksi? Stwa litewskiego. W 1520 r. Utworzone zosta? O województwo podlaskie, a nast? Pnie wydzielono z niego województwo brzeskie litewskie (od 1566 r. A? Do rozbiorów). . Okres od xv do po? Owy xvi w. To szczytowy okres rozwoju lubelszczyzny, a zw? Aszcza lublina jako stolicy województwa i ziem s? Siaduj? Cych. Od czasu podpisania unii lubelskiej (w 1569 r. ) województwo zacz?? O odgrywa? Znacz? C? Rol? Polityczn?. Lublin by? Miejscem obrad sejmików oraz od chwili utworzenia trybuna? U koronnego (w 1578 r. ) sta? Si? Równie? Stolic? S? Dow? Dla ca? Ej ma? Opolski. Nast? Pi? Znaczny rozkwit miast, rozwój handlu i rzemios? A oraz wzrost liczby ludno? Ci. Tworzy? Y si? Wielkie maj? Tki rodów magnackich m. In. Zamoyskich, czartoryskich, potockich, firlejów, tarnowskich. Hetman wielki jan zamoyski zbudowa? "miasto-twierdz? " zamo?? (10 kwietnia 1580 r. Otrzyma? On prawa miejskie). Kwit? A kultura i sztuka, np. Renesans lubelski - popularna odmiana stylu renesansowego w architekturze sakralnej, która obj?? A zasi? Giem swojego wyst? Powania obszar od grodna a? Po kalisz. Z lubelszczyzn? Zwi? Zani byli wielcy poeci okresu odrodzenia, m. In. Biernat z lublina, jan kochanowski i miko? Aj rej. 15 marca 1595 r. Powsta? A akademia zamojska (trzecia uczelnia wy? Sza ówczesnej rzeczpospolitej). . Druga po? Owa xvii i pierwsza po? Owa xviii w. By? Y dla województwa lubelskiego okresem niepomy? Lnym. Nast? Pi? O za? Amanie dobrej koniunktury i wyniszczenie regionu zosta? O spowodowane licznymi wojnami, m. In. Powstaniem chmielnickiego (1648-1654), wojn? Polsko-rosyjska (1654-1656), "potopem" szwedzkim (1655-1656) oraz przemieszczaniem si? Oddzia? ów siedmiogrodzkich, wspó? Dzia? Aj? Cych ze szwedami (1657 r. ). Druga fala zniszcze? Przypad? A na pocz? Tku xviii w. W czasie wojny pó? Nocnej. Doprowadzi? O to do wyludnienia miast i wsi, upadku rzemios? A i handlu. . Próby odbudowy gospodarki przypadaj? Na okres sejmu czteroletniego. Rozwija? Y si? Ordynacje i rezydencje magnackie. Lubelskie odegra? O znaczn? Rol? Podczas insurekcji ko? Ciuszkowskiej (1794 r. ). Na ziemi che? Mskiej koncentrowa? Y si? Oddzia? Y wojskowe, a do powstania przy?? Czy? A si? Licznie szlachta lubelska i? Ukowska. Po upadku insurekcji i rozbiorach obszar dzisiejszego województwa lubelskiego dosta? Si? Pod panowanie austriackie i otrzyma? Miano galicji zachodniej. W 1809 r. Lubelszczyzna zosta? A wyzwolona przez wojska ksi? Cia józefa poniatowskiego i w?? Czona do ksi? Stwa warszawskiego. Utworzono dwa departamenty: lubelski (z lublinem, che? Mem i zamo? Ciem) i siedlecki (z siedlcami, bia?? Podlask? I w? Odaw? ). Wschodni? Granic? Z rosj? Tworzy? A rzeka bug, zachodnia bieg? A wzd? U? Wis? Y, a po? Udniowa, z austri? , by? A zbli? Ona do obecnej granicy z województwem podkarpackim. Po utworzeniu królestwa polskiego (1815 r. ) departamenty przemianowano na województwa. Do wybuchu powstania listopadowego o? Rodkiem? Ycia umys? Owego, poza lublinem, by? Y pu? Awy. Czartoryscy, którzy sprawowali mecenat nad uczonymi i artystami, chcieli uczyni? To miasto "polskimi atenami". W czasie powsta? Listopadowego (1830-1831) i styczniowego (1863-1864) lubelszczyzna by? A wa? Nym terenem walk narodowowyzwole? Czych. Po upadku powstania listopadowego, w 1837 r. Przemianowano województwo na guberni? , przy czym w latach 1845-1867 i ponownie w latach 1912-1918 funkcjonowa? A jedna du? A gubernia lubelska. Do niej w?? Czona zosta? A gubernia siedlecka. W 1912 r. Z cz?? Ci guberni lubelskiej i siedleckiej utworzono guberni? Che? Msk?. . O? Ywienie gospodarcze województwa lubelskiego nast? Pi? O po zniesieniu granicy celnej pomi? Dzy królestwem polskim a rosj? W 1851 r. Nast? Pi? Rozwój przemys? U rolnego (cukrownictwa, m? Ynarstwa, gorzelnictwa). Do pobudzenia gospodarki przyczyni? O si? Równie? Otwarcie linii kolejowych, m. In. Warszawa-terespol (przez bia?? Podlask? ) i nadwi? La? Skiej (warszawa-lublin-che? M-kowel). Zmiana szlaków komunikacyjnych mia? A wp? Yw na upadek wi? Kszej cz?? Ci miasteczek peryferyjnych. W czasie i wojny? Wiatowej lubelszczyzna by? A okupowana przez armie austriack? I niemieck?. Po odzyskaniu niepodleg? O? Ci w 1918 r. Odtworzono województwo lubelskie, które obj?? O swoim zasi? Giem teren mi? Dzyrzecza wis? Y i bugu. W dniach z 6 na 7 listopada 1918 r. Zosta? Powo? Any w lublinie tymczasowy rz? D ludowy republiki polskiej, tzw. Rz? D lubelski, z ignacym daszy? Skim jako premierem. Powsta? E w 1919 r. Województwo lubelskie obj?? O dawn? Guberni? Siedleck? (siedlce i po? Udniowe podlasie). Pó? Nocna granica przebiega? A wzd? U? Rzeki bug. Okres mi? Dzywojenny to czas wzgl? Dnego rozwoju gospodarczego regionu. Poza lublinem (przemys? Spo? Ywczy, fabryka maszyn rolniczych i wag) nie by? O znaczniejszych o? Rodków przemys? Owych. W latach 1937-1939, w zwi? Zku z realizacj? Centralnego o? Rodka przemys? Owego, przyst? Piono do budowy wi? Kszych zak? Adów przemys? Owych, m. In. Pod kra? Nikiem, w lublinie i poniatowej. . Po wybuchu ii wojny? Wiatowej w 1939 r. Województwo lubelskie wesz? O w ca? O? Ci w sk? Ad generalnego gubernatorstwa. Lubelszczyzna by? A aren? Powa? Nych dzia? A? Operacyjnych wojsk, np. Jedna z najwi? Kszych bitew kampanii wrze? Niowej pod tomaszowem lubelskiem (w dniach 18-27 wrze? Nia) oraz ostatnia bitwa wojny obronnej pod kockiem (2-5 pa? Dziernika), licznych bitew partyzanckich (lasy janowskie i parczewskie), jak równie? Terenem bezwzgl? Dnej eksploatacji gospodarczej, dyskryminacji i eksterminacji ludno? Ci polskiej i? Ydowskiej. Hitlerowski okupant utworzy? Obozy zag? Ady (w be?? Cu, majdanku i sobiborze), obozy pracy (w trawnikach, poniatowej) oraz obozy jenieckie (m. In. W che? Mie, d? Blinie). Zamojszczyzn? Obj?? A akcja masowych wysiedle? Polskiej ludno? Ci cywilnej (ok. 110 tys. Osób) a nast? Pnie kolonizacji przez osadników niemieckich. W 1944 r. , w wyniku letniej ofensywy wojsk radzieckich, armia niemiecka zosta? A wypchni? Ta za wis?? . Lubelszczyzna by? A obszarem dzia? Ania dwuw? Adzy, w tym pkwn - pierwszego rz? Du lewicowego, a lublin przez 164 dni pozostawa? Tymczasow? Stolic? Polski. Zniszczenie miast i dewastacja rolnictwa doprowadzi? O do masowego odp? Ywu ludno? Ci. Do 1950 r. Na ziemie odzyskane wyjecha? O ponad 300 tys. Osób. W latach 1944-1947 po? Udniowo-wschodnia cz??? Regionu by? A terenem walk z oddzia? Ami upa. W latach 50. Przyst? Piono do odbudowy, a nast? Pnie do rozbudowy przemys? U. Po wojnie województwo lubelskie obejmowa? O obszar równy przedwojennemu, czyli prawie ca? E terytorium? Rodkowowschodniej polski. W 1975 r. Dokonano podzia? U administracyjnego kraju i z obszaru województwa lubelskiego wydzielono sze?? Nowych województw: bialskopodlaskie, che? Mskie, lubelskie, siedleckie, tarnobrzeskie i zamojskie. Wspó? Czesne granice województwa zosta? Y ukszta? Towane w wyniku reformy podzia? U administracyjnego polski na pocz? Tku 1999 r. Nawi? Zuje ona do podzia? U terytorialnego sprzed 1975 r. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Szlak wiedzie przez najciekawsze miejsca i najbardziej znane miejscowo? Ci zachodniej lubelszczyzny. Rozpoczyna si? W lublinie przy skansenie /muzeum wsi lubelskiej/, nast? Pnie prowadzi przez d? Browic? – dawn? Siedzib? S? Ynnego rodu firlejów do na?? Czowa - znanego uzdrowiska. St? D biegnie do w? Wolnicy, s? Ynnej z kultu matki bo? Ej k? Belskiej. Dalej prowadzi do r? Blowa, w okolicach którego w maju 1944 roku oddzia? Y al i partyzantów stoczy? Y krwaw? Bitw? Z oddzia? Ami niemieckimi. Z r? Blowa biegnie dolin? Potoku witoszy? Skiego i grodarza do ko? Cowego punktu szlaku – kazimierza, nadwi? La? Skiej per? Y renesansu. Szlak wiedzie drogami i bezdro? Ami p? Askowy? U na?? Czowskiego, wierzchowinami, w? Wozami oraz dolinami niewielkich rzek. Od miejscowo? Ci stanis? Awka wchodzi ju? Na teren kazimierskiego parku krajobrazowego. Jednego z najstarszych w polsce. Pi? Kno krajobrazu oraz niezwykle bogate walory kulturowe czyni? Z niego ciekaw? Propozycj? Dla osób zainteresowanych turystyk? Rowerow?. D? Ugo?? Szlaku wynosi 61,4 km. Pod wzgl? Dem technicznym odznacza si? Ona? Rednim stopniem trudno? Ci. Prowadzi g? ównie drogami o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, tylko kilka krótkich odcinków poprowadzono drogami polnymi lub le? Nymi. Szlak bierze pocz? Tek na wysoko? Ci 210 m n. P. M. , a ko? Czy si? Na wysoko? Ci 131 m n. P. M. Najwy? Szy punkt szlaku – 245 m n. P. M. Po? O? Ony jest w okolicach motycza. Odcinki szlaku odznaczaj? Ce si? Bardziej stromymi zjazdami lub podjazdami znajduj? Si? W okolicach skansenu, d? Browicy, p? Ouszowic, nowego gaju, chruszczowa, r? Blowa, k? B? A i helenówki. Szlak kazimierz dolny – józefów n. Wis?? – dzierzkowice – kra? Nik pkp.  szlak wiedzie przez zachodni? Cz??? Wy? Yny lubelskiej. Bierze pocz? Tek w kazimierzu dolnym – miasteczku malowniczo po? O? Onym w prze? Omowej dolinie wis? Y, ze wspania?? Renesansow? Zabudow?. Nast? Pnie przebiega przez kazimierski park krajobrazowy. Dalej przez wiosk? M?? Mierz z ciekaw? , drewnian? Zabudow? Przecina równin? Be?? Yck? , mijaj? C z zachodniej strony ma? Opolski prze? Om wis? Y. W miejscowo? Ci dobre, przy skarpie dobrskiej, b? D? Cej efektownym akcentem równiny be?? Yckiej, szlak wkracza obszar kotliny chodelskiej. Szlak wiedzie tu na do?? D? Ugim odcinku wzd? U? Wa? U przeciwpowodziwego wis? Y. Dalej wkracza na teren wzniesie? Urz? Dowskich. Przecina wrzelowiecki park krajobrazowy, prowadz? C m. In. Ko? O zalewu rekreacyjnego w kluczkowicach. Nast? Pnie ponownie zbli? A si? Do doliny wis? Y w miejscowo? Ci józefów, która jest doskonale widoczna z punktu widokowego ko? O nietrzeby. Dalszy prowadzi dolin? Wy? Nicy, a nast? Pnie urz? Dówki, gdzie znajduj? Si? Warte uwagi miejscowo? Ci o tradycjach garncarskich – b? Czyn i urz? Dów. Nast? Pnie szlak powraca do doliny wy? Nicy i dochodzi do kra? Nika. Trasa liczy 108 km d? Ugo? Ci. Pod wzgl? Dem technicznym odznacza si? ? Rednim stopniem trudno? Ci. Wiedzie ona w wi? Kszo? Ci drogami asfaltowymi. . (czerwony, ok. 110 km). Szlak umo? Liwia poznanie pojezierza?? Czy? Sko-w? Odawskiego – pi? Knej krainy jezior, bagien i torfowisk, z ogromnym bogactwem flory i fauny. Trasa szlaku nie jest trudna, prowadzi w wi? Kszo? Ci przez teren równinny. Nawierzchnie s? Zró? Nicowane, ale w wi? Kszo? Ci s? To drogi asfaltowe. . Pocz? Tkowo przebiega przez wy? Yn? Lubelsk? Wzd? U? Dolin rzecznych ciemi? Gi, bystrzycy i wieprza.  nast? Pnie prowadzi przez obszar poleskiego parku narodowego, parku krajobrazowego pojezierze?? Czy? Skie i poleskiego parku krajobrazowego, które stanowi? Mi? Dzynarodowy rezerwat biosfery „polesie zachodnie”. Trasa przebiega w pobli? U jezior nadrybie, piaseczno, bikcze i wereszczy? Skie. Ko? Cowy odcinek biegnie w strefie granicznej mi? Dzy pojezierzem?? Czy? Sko-w? Odawskim a pagórami che? Mskimi, przez du? E le? Ne kompleksy lasów w? Odawskich i sobiborskich, oraz dolin? Bugu. W woli uhruskiej trasa dochodzi do szlaku rowerowego wola uhruska – w? Odawa. Na trasie znajduj? Si? Dwie wie? E widokowe: na bagnie bubnów (poleski pn – po? Udniowo-wschodnia cz??? ) i w woli uhruskiej. . Na trasie szlaku, oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, znajduj? Si? Tak? E obiekty dziedzictwa kulturowego. Do najciekawszych z nich nale?? Zespo? Y zamkowo – parkowe w jakubowicach murowanych i zawieprzycach, zabytkowe ko? Cio? Y w bystrzycy i wereszczynie oraz dawna cerkiew prawos? Awna (obecnie ko? Ció? ) w ha? Sku. W za? Uczu starym szlak przebiega ko? O o? Rodka dydaktyczno – muzealnego poleskiego parku narodowego. . Trasa janów podlaski-w? Odawa o d? Ugo? Ci 146 km stanowi i etap nadbu? A? Skiego szlaku rowerowego biegn? Cego z janowa podlaskiego do hrubieszowa. Szlak przebiega przez wschodni? Cz??? Województwa lubelskiego, w s? Siedztwie rzeki bug, wyznaczaj? Cej granic? Polski z bia? Orusi?. S? To tereny niziny podlaskiej i polesia zachodniego. Trasa umo? Liwia poznanie nadbu? A? Skiej przyrody i krajobrazu. Bug jest nieuregulowan? I jedn? Z nielicznych du? Ych rzek w europie, która zachowa? A naturalny charakter. Czyste powietrze, uroczy krajobraz oraz bogactwo flory i fauny stwarzaj? Doskona? E warunki do wypoczynku na? Onie natury, z dala od zgie? Ku miast.  obszar ten mo? E si? Równie? Poszczyci? Cennymi obiektami dziedzictwa kulturowego m. In. Cerkwiami i fortami twierdzy brzeskiej, a tak? E dobrze zachowan? Drewnian? Zabudow? Wsi. Sanktuaria w jab? Ecznej, pratulinie, kostom? Otach i kodniu? Ci? Gaj? T? Umy wiernych, a s? Ynna stadnina koni czystej krwi arabskiej w janowie podlaskim – mi? O? Ników koni. . Po? Udniow? Cz??? Nadbu? A? Skiego szlaku rowerowego przebiegaj? Cego stanowi odcinek w? Odawa – hrubieszów (142 km). Trasa biegnie wzd? U? Wyznaczonej przez rzek? Bug granicy polski z ukrain?. S? To tereny polesia zachodniego i wo? Y? Skiego oraz wy? Yny wo? Y? Skiej. Znaczn? Cz??? Tego obszaru obj? To ochron? . Utworzono tu mi? Dzynarodowy rezerwat biosfery unesco „polesie zachodnie” oraz parki krajobrazowe: sobiborski, che? Mski i strzelecki, a tak? E obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty przyrody. . Szlak pozwala pozna? Nadbu? A? Sk? Przyrod? , krajobraz, miejsca toczonych tu w przesz? O? Ci bitew oraz owiane legendami zabytki i pami? Tki przesz? O? Ci. Na szlaku mo? Na podziwia? Liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, m. In. Zabytkowe cerkwie, ko? Cio? Y, zespo? Y dworskie. Trasa przebiega w s? Siedztwie miejsc wypoczynku i rekreacji, jakimi s? Np. Jezioro bia? E czy zalew w husynnem. . (czerwony, ok. 190 km). I etap kra? Nik - zwierzyniec prowadzi przez teren roztocza zachodniego ci? Gn? Cego si? Od kra? Nika po szczebrzeszyn i zwierzyniec. Obszar ten pokrywa gruba warstwa lessu zalegaj? Ca na kredowych ska? Ach wapiennych. Wyst? Puj? Tu liczne, d? Ugie i g?? Bokie na 20 metrów w? Wozy, których zbocza poro? Ni? Te s? Gr? Dami. Najbardziej efektowne i malownicze sieci w? Wozów wyst? Puj? Mi? Dzy batorzem i turobinem oraz w tzw. Piekie? Ku pomi? Dzy szczebrzeszynem a kaw? Czynkiem. Najwy? Sze wzniesienie roztocza zachodniego wynosi 343 m n. P. M (d? Browa). Dla roztocza zachodniego charakterystyczne s? Równie? Faliste krajobrazy pól uprawnych, tworz? Ce tzw. "szachownice pól" z wyra? Nymi progami miedz, zapobiegaj? Cych erozji. Ró? Norodno?? I bogactwo przyrodnicze tych ziem spowodowa? Y utworzenie szczebrzeszy? Skiego parku krajobrazowego. . Niezwyk? Ego uroku krajobrazowi tych ziem dodaj? Zabytkowe cerkwie, ko? Cio? Y, synagogi, kamienne krzy? E i figury przydro? Ne. Na tym obszarze najlepiej wida? ,? E roztocze to nie tylko granica geologiczna pomi? Dzy europ? Zachodni? I wschodni? , ale równie? Pogranicze kultur.  o burzliwej historii tej ziemi? Wiadcz? Liczne pomniki i cmentarze przypominaj? Ce powstanie styczniowe, kampani? Wrze? Niow? 1939 r. , walk? Partyzanck? Podczas ii wojny? Wiatowej i okres powojenny. Szlak zwierzyniec - hrebenne ma d? Ugo?? 86 km. Poprowadzony jest g? ównie drogami utwardzonymi ale zdarzaj? Si? Równie? Odcinki piaszczyste. . (czerwony, ok. 25 km). (niebieski, ok. 46,2 km). (znaki niekonwencjonalne, ok. 13 km). (niebieski, ok. 35 km. ). (kolor niebieski, ok. 25 km). (niebieski, ok. 48 km). (? ó? Ty, ok. 60 km). Szlak „nitk? Kolejki w? Skotorowej”: opole lubelskie – grabówka – darowne – poniatowa – kraczewice – poniatowa (ul. Kraczewicka, ul. Le? Niczówka) – rozalin – kazimierzów – bielsko – kolonia karczmiska i – karczmiska – wymys? ów – obli? Niak – zaborze – zofianka (las) – k? B? O. Trasa rowerowa przeprowadzona jest wokó? Skierbieszowa, najcz?? Ciej asfaltowymi drogami, przez skierbieszowski park krajobrazowy ukazuj? C najciekawsze obiekty przyrodnicze i kulturowe. Trasa wiedzie wzd? U? Doliny rzeki wolica i jej lewobrze? Nego dop? Ywu marianki, ukazuj? C ciekawe? Ród? A  w wysokim, hajownikach i i? Owcu. Na szlaku znajduje si? U? Ytek ekologiczny „horodysko", gdzie ochron? Obj? Ta jest wisienka kar? Owata, rezerwat „broczówka" gdzie chronione s? Zbiorowiska kserotermiczne. Trasa poprowadzona jest tak,? E ukazuje falisto - pagórkowaty krajobraz lessowych dzia? ów grabowieckich. Przechodzi przez malownicze wioski z ciekaw? Zabudow? , starymi zabytkowymi ko? Cio? Ami w skierbieszowie,? Aziskach, kalinówce oraz za? O? Eniami dworskimi w? Aziskach i hajownikach. Skierbieszowska trasa rowerowa, pomimo tego,? E wiedzie na niektórych odcinkach drogami polnymi przez teren lessowy to jest tras? ? Atw?. →  mapa trasyszlak wynios? O? Ci gie? Czewskiej:. Licz? Ca ponad 30 km? Cie? Ka rozpoczyna si? Na po? Udniowych obrze? Ach che? Ma, w okolicy lasu borek. Nast? Pnie prowadzi  przez miejscowo? Ci strupin du? Y, kol. Krzywice, depu? Tycze królewskie, depu? Tycze nowe, zagrod? , uher, weremowice i zawadówk?. Zako? Czenie szlaku znajduje si? Przy drodze che? M - krasnystaw. ? Cie? Ka prowadzi przez malownicze tereny pagórów che? Mskich i umo? Liwia podziwianie panoramy che? Ma, ze wzniesie? Le?? Cych na po? Udnie od miasta. (? ó? Ty, d? . 30,8 km). Trasa liczy 19 km i umo? Liwia poznanie walorów lasów czu? Czyckich. ? Cie? Ka rozpoczyna si? Na pó? Nocnych obrze? Ach che? Ma i biegnie w okolicy zalewu "sta? Ków", miejscowo? Ci sta? Ków oraz przez tereny le? Ne w pobli? U wsi czu? Czyce i sajczyce. Na trasie znajduje si? Ostoja ptactwa i tereny planowanego rezerwatu le? No-torfowiskowego "cichy k? T". ? Cie? Ka ko? Czy si? W miejscowo? Ci ruda-wie? (d?. 19,45 km- zielona). Szlak na wzgórze polak – pogranicze regionów: bi? Goraj, ul. Zamojska – rapy dyla? Skie – cyncynopol – ignatówka –? Ele? Sko – trz? Siny – czarnystok – lipowiec – wzgórze polak – tereszpol – bukownica – wola du? A – wola ma? A – bi? Goraj. (niebieski, ok. 100 km). . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Azbest jest nazw? Handlow? Grupy minera? ów w? óknistych. Pod wzgl? Dem chemicznym s? To uwodnione krzemiany magnezu,? Elaza, wapnia i sodu. W? A? Ciwo? Ci azbestu takie jak: du? A odporno?? Na wysokie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne i odporno?? Na dzia? Anie czynników chemicznych sprawi? Y,? E sta? Si? On powszechnie wykorzystywany w budownictwie, ale tak? E energetyce, transporcie i przemy? Le chemicznym. .  szacuje si? (w skali kraju),? E ok. 96% ogólnej ilo? Ci wyrobów zawieraj? Cych azbest stanowi? P? Yty azbestowo-cementowe (faliste i p? Askie). Ustaw? Z dnia 19 czerwca 1997 r. O zakazie stosowania wyrobów zawieraj? Cych azbest zakazano wprowadzania na obszar kraju azbestu i wyrobów zawieraj? Cych azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawieraj? Cymi azbest. Chorobotwórcze dzia? Anie azbestu wyst? Puje w wyniku wdychania w? ókien zawieszonych w powietrzu. Wielko?? Zagro? Enia zdrowia zale? Na jest od rodzaju azbestu, wielko? Ci w? ókien i ich st?? Enia w powietrzu oraz czasu nara? Enia. Szacunkowe ilo? Ci wyrobów zawieraj? Cych azbest wskazuj? ,? E województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w polsce (po województwie mazowieckim) pod wzgl? Dem ilo? Ci wyrobów zawieraj? Cych azbest zabudowanych w obiektach budowlanych (ok. 2 mln ton). Du? Y wp? Yw na ilo?? Tych wyrobów mo? E mie? Fakt,? E na obszarze województwa lubelskiego funkcjonowa? Y 4 zak? Ady wykorzystuj? Ce azbest w produkcji. Proces usuwania wyrobów zawieraj? Cych azbest zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien by? Zako? Czony w 2032 r.  jedyn? Stosowan? Do tej pory metod? Unieszkodliwiania odpadów azbestowych  by? O ich sk? Adowanie. W województwie lubelskim odpady azbestowe s? Przyjmowane na sk? Adowiskach: w poniatowej wsi, kra? Niku (piaski, zarzecze ii) i m. Srebrzyszcze (powiat che? Mski).  dzia? Ania dotycz? Ce usuwania wyrobów zawieraj? Cych azbest na terenie kraju jak i województwa okre? Laj? Nast? Puj? Ce dokumenty programowe: ♦ w dniu 14 lipca 2009 r. Rada ministrów podj?? A uchwa?? W sprawie  ustanowienia programu wieloletniego pn. .  rozporz? Dzenia: ministra? Rodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. W sprawie sposobu przedk? Adania marsza? Kowi województwa informacji o wyst? Powaniu substancji stwarzaj? Cych szczególne zagro? Enie dla? Rodowiska (dz. U. Nr 124, poz. 1033).  ministra gospodarki, pracy i polityki spo? Ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u? Ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj? Cych azbest (dz. U. Nr 71, poz. 649).  ministra gospodarki, pracy i polityki spo? Ecznej z dnia 23 pa? Dziernika 2003 r. W sprawie wymaga? W zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz? Dze? , w których by? Lub jest wykorzystywany azbest (dz. U. Nr 192, poz. 1875 ze zm. ). . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Lubelski teatr ta? Ca dzia? A od 2001 r. Przy centrum kultury w lublinie. Jest jednym z wiod? Cych zespo? ? A? Ca wsp? Zesnego w polsce. Podejmuje liczne inicjatywy artystyczne i edukacyjne, maj? Ce na celu promocj? Ta? Ca jako? Rodka wypowiedzi o du? Ym potencjale intelektualnym i emocjonalnym. . 20-007 lublin, ul. Peowiak? 12 (centrum kultury) tel. /fax: 081 53 603 28 . O? Rodek "brama grodzka - teatr nn" jest instytucj? Dzia? Aj? C? Na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Ukierunkowana jest na realizacj? Przedstawie? Autorskich oraz inne pozateatralne przedsi? Wzi? Cia o charakterze spo? Ecznym i edukacyjnym, daleko wykraczaj? Ce poza sztuk?. . 20-112 lublin, ul. Grodzka 21 (081) 532-58-67 . Scena plastyczna kul dzia? A od 1969 r. I jest autorskim teatrem leszka m? Dzika, w kt? G? ? Mi? Rodkami wyrazu s? Plastyka, muzyka,? Wiat? O i gra aktorska. . 20-037 lublin, al. Rac? Awickie 14 (081) 445 45 02 . Teatr maat projekt, teatr provisorium i kompania teatr, lubelski teatr ta? Ca, scena prapremier invitro. . 20-007 lublin, ul. Peowiak? 2 (centrum kultury) tel. 81 53 668 32 . 20-111 lublin, ul. Dominika? Ska 1 (0-81) 532 16 28, (0-81) 532 32 25, fax: (0-81) 534 36 11 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. :   urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie   ul. Spokojna 4, 20-074 lublin.    urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie   kancelaria ogólna (i pi? Tro, pok. 128), ul. Lubomelska 1-3, 20-072 lublin ♦. :   urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie   ul. Spokojna 4, 20-074 lublin.    urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie   kancelaria ogólna (i pi? Tro, pok. 128), ul. Lubomelska 1-3, 20-072 lublin ♦. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Arty? Ci znani i oklaskiwani na estradach ca? Ego kraju, sportowcy zdobywaj? Cy mistrzowskie tytu? Y, naukowcy zaliczani do intelektualnej elity polski i europy, muzea odwiedzane corocznie przez setki tysi? Cy turystów, a do tego firmy wytwarzaj? Ce markowe produkty rozpoznawalne daleko poza regionem. Województwo lubelskie ma ju? Ponad 30 ambasadorów, których nagrodzi? O honorowymi tytu? Ami. Tytu? Y „ambasadora" przyznawane s? Wybitnym osobom, instytucjom i firmom, które wnios? Y istotny wk? Ad w promowanie lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami. Prawo zg? Aszania kandydatur maj? : jednostki samorz? Dów terytorialnych (tak? E rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje spo? Eczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Laureatów wy? Ania kapitu? A, w sk? Ad której wchodz? : przewodnicz? Cy sejmiku, marsza? Ek oraz cz? Onkowie zarz? Du województwa lubelskiego, redaktorzy naczelni lubelskich mediów, a tak? E laureaci poprzedniej edycji konkursu. → regulamin konkursu→ wniosek zg? Oszenia.   2 0 0 9♦  beata kozidrak - liderka zespo? U bajm i najpopularniejsza polska wokalistka oklaskiwana na najwi? Kszych scenach i festiwalach kraju. ♦  katolicki uniwersytet lubelski - najstarsza i najbardziej znana w? Wiecie uczelnia wy? Sza regionu, kszta? C? Ca obecnie ok. 20 tys. Studentów. ♦  wsk pzl-? Widnik s. A. - jedyny w kraju producent? Mig? Owców w? Asnej konstrukcji, uznany za najbardziej innowacyjne przedsi? Biorstwo; jeden z najwi? Kszych pracodawców regionu. 2 0 0 8♦  ojciec filip buczy? Ski - za? O? Yciel i prezes lubelskiego hospicjum dla dzieci im. Ma? Ego ksi? Cia. ♦  pa? Stwowy instytut weterynaryjny pib w pu? Awach - najnowocze? Niejszy w polsce kompleks laboratoryjno-badawczy. ♦  „na?? Czowianka" nestle waters polska - wicelider krajowego rynku butelkowanych wód mineralnych, którego produkty znane s? Na wielu rynkach? Wiata. 2 0 0 7 ♦  ewa dados - dziennikarka radia lublin, inicjatorka i pomys? Odawczyni akcji "pomó? Dzieciom przetrwa? Zim? ". Laureatka wielu nagród i wyró? Nie? Za twórczo?? I prac? Spo? Eczn? Na rzecz dzieci, w 1994 roku uhonorowana orderem u? Miechu. ♦  zak? Ad leczniczy "uzdrowisko na?? Czów" s. A. - firma uzdrowiskowa z 200-letni? Tradycj? , najwi? Kszy pracodawca w gminie na?? Czów. Uzdrowisko stanowi znakomity przyk? Ad po?? Czenia zespo? U sanatoryjnego, z nowoczesnym centrum spa i wellness. W 2007 zdoby? O mi? Dzynarodowy certyfikat niemieckiej organizacji "wellness" oraz lubelski presti? Owy tytu? "marka lubelskie". ♦  o? Rodek praktyk teatralnych "gardzienice" - jedna z najbardziej znanych grup teatru eksperymentalnego na? Wiecie.  prowadzi równie? Dzia? Alno?? Edukacyjn? , wystawiennicz? , organizuje spotkania literackie z pisarzami z wielu krajów europejskich.  2 0 0 6 ♦  kabaret ani mru mru - najpopularniejszy polski kabaret, znany i oklaskiwany w ca? Ym kraju. Kabaret tworz? Marcin wójcik, micha? Wójcik i waldemar wilko? Ek. W 2007 r. Wyró? Niony nagrod? Telekamery.  swoj? Pierwsz? P? Yt? Dvd z kilkunastoma skeczami nagrali w lutym 2006 roku w lubelskim teatrze osterwy. ♦  jacek b? K - znakomity pi? Karz.  sportow? Karier? Rozpoczyna? W zespole motoru lublin. W kadrze polski zadebiutowa? W 1993 roku. Szesnastokrotnie by? Kapitanem reprezentacji. W barwach polski wyst? Powa? Na mistrzostwach? Wiata w pi? Ce no? Nej w korei i japonii (2002) i w niemczech (2006). ♦  eldorado sa (obecnie emperia holding s. A. ) - jedna z najwi? Kszych polskich grup handlowych w segmencie fmcg.  w obszarze dzia? Alno? Ci dystrybucyjnej dzia? A 7 spó? Ek, a w obszarze dzia? Alno? Ci detalicznej - 5 sieci.  2 0 0 5 ♦  ks. Prof. Józef? Yci? Ski - arcybiskup metropolita lubelski, wielki kanclerz kul, cz? Onek europejskiej akademii nauki i sztuki w wiedniu, cz? Onek papieskiej rady kultury, cz? Onek komisji wspólnej episkopatu i rz? Du rp, cz? Onek polskiej akademii nauk. Autor wielu pozycji ksi?? Kowych. ♦  spó? Dzielnia pszczelarska "apis" - producent miodów pitnych o ponad 70-letniej tradycji.   "apis" produkuje kilkana? Cie gatunków miodów pitnych oraz pszczelich, wielokrotnie nagradzanych na targach i wystawach. Obecnie produkty sp "apis" eksportowane s? Do: usa, niemiec, austrii, japonii oraz australii. ♦  m? Odzie? Owa orkiestra d? Ta "henryczki" z bychawy - od wielu lat wspó? Pracuje z polonijn? Orkiestr? D? T? "trójcowo" z chicago, góralsk? Orkiestr? D? T? Z?? Cka, m? Odzie? Ow? Orkiestr? D? T? Z kleszczowa i wojskow? Orkiestr? Garnizonu lubelskiego. W przeci? Gu dziesi? Ciu lat orkiestra da? A oko? O 680 koncertów!  2 0 0 4 ♦  scholares minores pro musica antiqua i chór szczygie? Ki - dzieci? Ce zespo? Y z domu muzyki w kraczewicach ko? O poniatowej znane s? Na ca? Ym? Wiecie. Zapraszane na najbardziej presti? Owe festiwale i konkursy muzyczne w europie, ameryce i azji. Tylko w ubieg? Ym roku zdoby? Y g? Owne nagrody na festiwalach w meksyka? Skim puebla i w ja? Cie na ukrainie. ♦  redakcja panoramy lubelskiej - informacyjny dziennik lokalnej telewizji lublin ukazuje si? Ju? Od 20 lat. Materia? Y z lubelszczyzny, przygotowywane przez zespó? Panoramy lubelskiej, goszcz? Ju? Regularnie na antenie ogólnopolskiej. ♦  zak? Ady azotowe pu? Awy s. A. - najpr?? Niejszy zak? Ad przemys? Owy, najwi? Kszy pracodawca i eksporter regionu lubelskiego. Poza nawozami azotowymi dla rolnictwa wytwarzaj?  pó? Produkty chemiczne dla odbiorców w kraju i za granic? . S? Drugim w europie i trzecim w? Wiecie producentem melaminy, wykorzystywanej w wyrobie mebli, paneli pod? Ogowych, art. Gospodarstwa domowego.  2 0 0 3♦  zespó? Pie? Ni i ta? Ca "jawor" uniwersytetu przyrodniczego w lublinie - reprezentuje swoj? Uczelni? I region od ponad 40 lat. W polsce da? Ju? Tysi? Ce wyst? Pów, odby? Te? Blisko sto tournee zagranicznych. ♦  firma biowet z pu? Aw - wytwórnia leków weterynaryjnych z 80-letni? Tradycj? . Jeden z krajowych liderów w produkcji preparatów iniekcyjnych. Wytwarza blisko 100 ró? Nych leków dla zwierz? T hodowlanych i dzikich, np. Szczepionki przeciw w? Ciekli? Nie dla lisów. ♦  gospodarstwo ogrodnicze jmp ze st?? Ycy - najwi? Kszy producent anturium w polsce i trzeci na? Wiecie - rocznie dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny 2,5 mln tych kwiatów. W kilkuhektarowych szklarniach zakwita te? Ka? Dego roku 5 mln ró?.  2 0 0 2♦  wy? Sza szko? A oficerska si? Powietrznych w d? Blinie - centrum szkolenia polskich lotników. Za? O? Ona w latach 20-tych xx w. Bohaterstwo absolwentów d? Bli? Skiej "szko? Y orl? T" znane jest dobrze w historii? Wiatowego lotnictwa, m. In. Za spraw? Pilotów z 315 dywizjonu my? Liwskiego "d? Bli? Skiego" czy utworzonych w anglii polskich dywizjonów 302 i 303, walcz? Cych w czasie ii wojny? Wiatowej. ♦  zespó? Ta? Ca ludowego umcs - od 50 lat kierowany przez stanis? Awa leszczy? Skiego, promuje polsk? Kultur? W wielu krajach europy i? Wiata. Wychowuj? C kolejne pokolenia polskiej m? Odzie? Y, zaszczepia im najlepsze wzorce szacunku dla ludowej i narodowej tradycji.  organizator letnich kursów folklorystycznych dla przedstawicieli polonii. ♦  per? A - browary lubelskie s. A. - nowoczesna firma dzia? Aj? Ca w bran? Y bardzo charakterystycznej dla gospodarki regionu - lubelszczyzna jest potentatem w produkcji chmielu (80 proc. Upraw krajowych). Dzi? Ki modernizacji zak? Adu w lublinie oraz profesjonalnej polityce marketingowej, lubelskie piwo sta? O si? Produktem znanym i cenionym nie tylko w regionie, ale daleko poza nim - nawet w usa.  2 0 0 1 ♦  muzeum lubelskie - najwi? Ksza muzealna placówka w regionie (10 oddzia? ów), z bogatymi galeriami malarstwa polskiego i europejskiego. Swoj? G? ówn? Siedzib? Ma w gmachu dawnego zamku w lublinie (najwy? Szej klasy zabytek - gotycka kaplica? Wi? Tej trójcy z wn? Trzem pokrytym w ca? O? Ci rusko-bizantyjskimi freskami z 1418 r. ). ♦  lubelski w? Giel "bogdanka" s. A. W bogdance - najbardziej dochodowa kopalnia w kraju.  w 2001 r. Zysk brutto lubelskiej kopalni si? Gn?? 102 mln z? , a rentowno?? Wynios? A 16 proc. Kwk bogdanka, zlokalizowana na granicy pojezierza?? Czy? Sko-w? Odawskiego i poleskiego parku narodowego, uruchomi? A program monitoringu? Rodowiska i minimalizacji szkodliwego wp? Ywu na otoczenie. ♦  prof. Dr hab. Tomasz trojanowski - kierownik katedry i kliniki neurochirurgii szpitala klinicznego nr 4 w lublinie. Zespó? Prof. Trojanowskiego jako pierwszy w polsce zastosowa? Metod? Brachyterapii - na? Wietlania nowotworów znajduj? Cych si?  w mózgu poprzez wprowadzenie? Ród? A promieniowania do wn? Trza guza. W lubelskiej klinice w 1998 r. Po raz pierwszy w polsce zastosowano metod? Tzw. Neuronawigacji, czyli przeprowadzania operacji neurochirurgicznej z wykorzystaniem informacji p? Yn? Cych z obrazów diagnostycznych uzyskiwanych podczas tomografii komputerowej.  2 0 0 0 ♦  stadnina koni w janowie podlaskim - najstarsza i najs? Ynniejsza stadnina koni czystej krwi arabskiej w polsce. Od lat 60-tych xx wieku organizuje dla kupców zagranicznych coroczne aukcje koni arabskich z polskich hodowli (janów podl. , bia? Ka, micha? ów, kurozw? Ki), poprzedzone narodowymi czempionatami konia arabskiego. ♦  muzeum zamoyskich w koz? ówce - jedno z najpopularniejszych muzeów w polsce. Znane z du? Ej troski o restauracj? I zachowanie unikalnego zespo? U pa? Acowo-parkowego rodziny zamoyskich, urz? Dzonego w bogatym, eklektycznym stylu ii cesarstwa z prze? Omu xix-xx wieku. Laureat wielu nagród dla najlepszego gospodarza zabytków, m. In. Presti? Owego medalu europa nostra oraz lauru konserwatorskiego. ♦  prof. Andrzej kokowski - archeolog, kierownik instytutu archeologii umcs. Odkrywca i wieloletni badacz osady i cmentarzyska gotów w mas? Om? Czu w kotlinie hrubieszowskiej. Niestrudzony propagator archeologii, autor kilkuset publikacji naukowych, pomys? Odawca i wspó? Autor g? O? Nych wystaw m. In. W mediolanie, bevern, warszawie. ♦  leszek m? Dzik - za? O? Yciel i szef sceny plastycznej kul, najd? U? Ej dzia? Aj? Cego (od 30 lat) w kraju teatru autorskiego. Autor scenografii do wielu wydarze? Kulturalnych, fotograf, twórca plakatów.  . 1 9 9 9 ♦  budka suflera - zespó? Legenda, dzia? Aj? Cy w polskiej muzyce rozrywkowej od 30 lat. Zdobywca z? Otych i platynowych p? Yt, stale obecny na antenie radiowych rozg? O? Ni. ♦  mks montex - najbardziej znany zespó? Kobiecej pi? Ki r? Cznej (ob. Spr lublin s. S. A. ), wielokrotny mistrz polski (nieprzerwanie od 1995 r. ), uczestnik pucharowych rozgrywek z udzia? Em najlepszych dru? Yn europy. ♦  prof. Jerzy k? Oczowski - historyk, profesor katolickiego uniwersytetu lubelskiego, kierownik instytutu geografii historycznej ko? Cio? A w polsce. Pomys? Odawca i dyrektor instytutu europy? Rodkowo-wschodniej w lublinie, przewodnicz? Cy polskiego komitetu ds. Unesco. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Komisja europejska opublikowa? A najnowszy eurobarometr, prezentuj? Cy jak europejczycy postrzegaj? Obecn? Sytuacj? W unii europejskiej oraz w poszczególnych krajach. Badanie zosta? O przeprowadzone za pomoc? Wywiadów bezpo? Rednich w maju 2010 r. W polsce wzi?? O w nim udzia? 1000 osób. » czytaj wi? Cej. Szko? Y? Rednie, które chc? Zg? Osi? Swoich uczniów do tegorocznej edycji konkursu ue dla m? Odych t? Umaczy, mog? Od dzi? Zarejestrowa? Si? Na stronie ec. Europa. Eu/translatores. Termin zg? Osze? Do udzia? U w konkursie znanym pod nazw? „juvenes translatores" (? Ac. „m? Odzi t? Umacze") up? Ywa 20 pa? Dziernika. Elektroniczny formularz zg? Oszenia dost? Pny jest we wszystkich urz? Dowych j? Zykach ue. Konkurs, przeznaczony dla uczniów urodzonych w 1993 r. , odb? Dzie si? Równocze? Nie we wszystkich wyselekcjonowanych szko? Ach w dniu 23 listopada. » czytaj wi? Cej. Dom polski wschodniej w brukseli to wspólne przedstawicielstwo województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,? Wi? Tokrzyskiego i warmi? Sko-mazurskiego.  w zwi? Zku z tym,? E trzy z pi? Ciu województw wchodz? Cych w jego sk? Ad dotkni? Tych zosta? O kl? Sk? Powodzi, solidaryzuj? C si? Z rodakami z tych regionów, organizuje akcj? Pomocy dla powodzian. » czytaj wi? Cej. Lubelskie region officeeast poland house - dom polski wschodniejav. De tervueren 481040 brusselstel. +32 2 738 02 24, fax +32 2 735 33 20lubelskie@taseuro. Com. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Do najwa? Niejszych o? Rodków rozwoju tego przemys? U w województwie lubelskim nale?? Lublin,? Widnik, be?? Yce, kra? Nik i janów lubelski. Przemys? Maszynowy ma du? E tradycje w regionie.  do najbardziej znanych przedsi? Biorstw dzia? Aj? Cych w tej bran? Y nale? Y wytwórnia sprz? Tu komunikacyjnego „pzl-? Widnik” s. A. , strategiczny i najwi? Kszy zak? Ad przemys? Owy na terenie powiatu? Widnickiego, zatrudniaj? Cy a? 3 000 pracowników. „pzl-? Widnik” s. A. Kooperuje z firmami takimi jak: agusta, eurocopter, boening czy bell. Produkcja opiera si? G? ównie na wielozadaniowych? Mig? Owcach: sw-4, mi-2, pzl-kania i pzl-sokó?. Firma szczyci si? Innowacyjno? Ci? Rynkow? , wysok? Dynamik? Sprzeda? Y, eksportu i zatrudnienia oraz znacz? Cymi nak? Adami inwestycyjnymi. Innym du? Ym zak? Adem dzia? Aj? Cym w tej bran? Y jest sipma s. A. W lublinie, lider w? Ród producentów maszyn rolniczych na rynku polskim. Znanymi przedsi? Biorstwami w tej bran? Y s? Ponadto: multivac sp. Z o. O. W jastkowie, fabryka maszyn sp. Z o. O. W janowie lubelskim, fabryka maszyn i urz? Dze? Przemys? U spo? Ywczego spomasz s. A. W be?? Ycach, warbo sp.  z o. O. W bogdance, wojskowe zak? Ady in? Ynieryjne s. A. W d? Blinie oraz przedsi? Biorstwo mechanizacji produkcji zwierz? Cej „meprozet” w mi? Dzyrzecu podlaskim zajmuj? Ce si? Produkcj? Maszyn rolniczych tj. Siewniki,? Adowacze i brony. W annopolu dzia? A famet s. A. - producent aparatury i urz? Dze? Przemys? Owych oraz komponentów do maszyn budowlanych. Rosn? Ce w ostatnich latach znaczenie tego sektora potwierdza nap? Yw inwestycji zagranicznych w regionie. Do najbardziej znanych inwestorów bran? Y maszynowej nale? Y m. In. Firma „aluteam” polska sp. Z o. O. Z bia? Ej podlaskiej, z kapita? Em niemieckim, zajmuj? Ca si? Produkcj? Przyczep, naczep oraz nadwozi pojazdów mechanicznych. Caterpillar poland sp. Z o. O. , spó? Ka z kapita? Em ameryka? Skim, jest znanym producentem maszyn dla przemys? U budowlanego i górniczego, silników wysokopr?? Nych oraz przemys? Owych turbin gazowych. Firma ulokowana jest w janowie lubelskim, gdzie zatrudnia oko? O 250 osób. Kolejn? Firm? Tej bran? Y, mieszcz? C? Si? W janowie, jest fi? Ski kompas sp. Z o. O. - dostawca systemów i podzespo? ów mechanicznych (ramy i inne struktury metalowe dla producentów koparek), który w 2006 roku przej?? Dzia? Aj? C? Od 30 lat fabryk? Maszyn w janowie lubelskim. Firma zatrudnia obecnie 53 osoby. W kra? Niku dzia? A fabryka? O? Ysk tocznych kra? Nik s. A. I tsubaki - hoover polska sp. Z o. O. . Zak? Ady te odgrywaj? Du?? Rol? W funkcjonowaniu polskiego przemys? U maszynowego i motoryzacyjnego dzi? Ki znacznemu eksportowi? O? Ysk i elementów tocznych. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Poleski park narodowy   ♦? Cie? Ka przyrodnicza „d? B dominik”: pocz? Tek – kolonia? Omnica, d? Ugo?? Ok. 4 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza „jezioro d? Ugie”: pocz? Tek – kolonia wola wereszczy? Ska, d? Ugo??  1,5 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza „perehod”: pocz? Tek – pieszowola, d? Ugo?? Ok. 3,5 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza „sp? Awy”: pocz? Tek – odm za? Ucze stare, d? Ugo?? Ok. 3,5 km. Roztocza? Ski park narodowy   ♦? Cie? Ka na bukow? Gór? : pocz? Tek – oem rpn, d? Ugo?? 2,6 km.    ♦? Cie? Ka na piaseczn? Gór? : pocz? Tek – stawy „echo”, d? Ugo?? 3,2 km.    ♦? Cie? Ka po wydmie do stawów „echo”: pocz? Tek – oem rpn, d? Ugo?? 1,5 km.    ♦? Cie? Ka do stawów „echo”: pocz? Tek – browar w zwierzy? Cu, d? Ugo?? 1,2 km.    ♦? Cie? Ka historyczno-przyrodnicza do wzgórza polak: pocz? Tek – parking przy drodze do bi? Goraja, d? Ugo?? 2,1 km.    ♦? Cie? Ka historyczno-przyrodnicza do wojdy: pocz? Tek – pomnik powstania zamojskiego w szewni, d? Ugo?? 4 km.    ♦? Cie? Ka alej? Aleksandry wachniewskiej: pocz? Tek – zwierzyniec, ul. Wachniewskiej, d? Ugo?? 0,7 km. Che? Mski park krajobrazowy   ♦? Cie? Ka przyrodnicza w rezerwacie „bagno serebryskie”: pocz? Tek – nowiny (obok dps), d? Ugo?? 3 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza „bachus": d? Ugo?? 4,5 km   . ? Cie? Ka zlokalizowana jest na terenie gminy che? M w po? Udniowo-wschodniej cz?? Ci che? Mskiego parku krajobrazowego. Przygotowana jest tak? E krótsza wersja? Cie? Ki o d? Ugo? Ci oko? O 2 km? Cie? Ka umo? Liwia poznanie ekosystemów: wodnego i le? Nego oraz zasad prowadzenia gospodarki le? Nej. Trasa? Cie? Ki zaczyna si? Przy zbiorniku sta? Ków, biegnie obok zabytkowych le? Niczówek i cha? Up oraz dawnej wy? Uszczarni nasion poprzez lasy nadle? Nictwa che? M do miejscowo? Ci nowiny. Tutaj zaczyna si? Kolejna? Cie? Ka przyrodnicza "bagno serebryskie". . Pocz? Tek? Cie? Ki znajduje si? Ok. 500 m. Od drogi dorohusk - w? Odawa, na pó? Nocno - zachodnim kra? Cu wsi. ? Cie? Ka biegnie dalej przez park podworski w hniszowie z bogatym i starym drzewostanem ( iglicznia trójcierniowa, jesion wynios? Y, brzoza brodawkowata d? By). ? Cie? Ka ko? Czy si? Przy d? Bie szypu? Kowym "bolko" - najpot?? Niejszym d? Bie na lubelszczy? Nie. Liczy sobie ok. 400 lat, ma 874 cm obwodu pnia i 28 m. Wysoko? Ci. . Wrzelowiecki park krajobrazowy   ♦? Cie? Ka „z? Ota góra”: pocz? Tek – chru? Lina, d? Ugo?? 6,5 km. Koz? Owiecki park krajobrazowy   ♦? Cie? Ka „kopanina”: pocz? Tek – le? Nictwo kopanina, d? Ugo?? 1,5 km.    ♦? Cie? Ka wandzin – wólka niemiecka: d? Ugo?? Ok. 8 km. Park krajobrazowy „podlaski prze? Om bugu”   ♦? Cie? Ka „bu? Ny most”: pocz? Tek – neple, d? Ugo?? 10,5 km.    ♦ „szwajcaria podlaska”: pocz? Tek – neple, d? Ugo?? 4,5 km.    ♦? Cie? Ka „nadbu? A? Skie?? Gi”: d? Ugo? Ci 12,5 km: pocz? Tek – stadnina koni w janowie podlaskim. Krasnobrodzki park krajobrazowy   ♦? Cie? Ka przyrodniczo-historyczna wokó? Krasnobrodu: pocz? Tek w dolinie? W. Rocha, d? Ugo?? 15 km. Park krajobrazowy „lasy janowskie”   ♦? Cie? Ka przez rezerwat „szklarnia”: d? Ugo?? 6 km. Park krajobrazowy puszczy solskiej   ♦? Cie? Ka przyrodnicza przez rezerwat „czartowe pole”: pocz? Tek - parking hamernia, d?. 1,2 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza przez rezerwat „nad tanwi? ”: pocz? Tek – parking rebizanty, d?. 6,8 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza „bojary”: p? Tla 4 km: pocz? Tek – parking przy drodze do szkó? Ki le? Nej „bojary” (z ul. Zamojskiej w bi? Goraju skr? Ci? W stron? Rap dyla? Skich). Kazimierski park krajobrazowy   ♦? Cie? Ka przez rezerwat „skarpa dobrska”: pocz? Tek – dobre, d? Ugo?? 4 km.    ♦? Cie? Ka przez rezerwat „korzeniowy dó? ”: pocz? Tek – rynek w kazimierzu din. , d? Ugo?? 6 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza „kamienny dó? ”: pocz? Tek w kazimierzu din. (o? . Tp sa), d? Ugo?? 5,5 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza do mi?? Mierza: pocz? Tek – rynek w kazimierzu din. , d? Ugo?? 7,5 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza w bochotnicy: pocz? Tek – centrum miejscowo? Ci, d? Ugo?? 6 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza w rogowie: pocz? Tek – przy szkole podstawowej, d? Ugo?? 6 km.    ♦? Cie? Ka przyrodnicza w? Ostowice-zb? Dowice: d? Ugo?? 6,5 km. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  ogromne walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa lubelskiego, nierzadko unikalne w skali europy, sprawiaj? ,? E region ten nale? Y do jednych z najbardziej interesuj? Cych w polsce. Wyst? Puj? Tutaj zarówno obszary poddane w przesz? O? Ci bardzo du? Ej presji cz? Owieka, która spowodowa? A wr? Cz nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów, ale równie? Obszary, na których przyroda i krajobraz zachowa? Y naturalny charakter.  specyficzne po? O? Enie fizjograficzne oraz geobotaniczne powoduje du? E zró? Nicowanie krajobrazu raz bogactwo? Wiata ro? Lin i zwierz? T. Województwo lubelskie charakteryzuje si? Bardzo du? Ym ró? Nicowaniem fizjograficznym. Na lubelszczy? Nie wyst? Puj? Zarówno tereny nizinne (pojezierze, polesie) oraz tereny wy? Ynne (roztocze), poprzecinane dolinami rzecznymi (bug i wis? A), które jako nieliczne nie zosta? Y poddane zabiegom regulacyjnym.  na terenie województwa lubelskiego spotka? Mo? Na szereg gatunków ro? Lin i zwierz? T charakterystycznych tylko dla tego regionu. Na terenie województwa wyst? Puj? Unikatowe w skali kraju i europy gatunki zwierz? T obj? Te specjalnymi programami (? ó? W b? Otny, suse? Pere? Kowany, cietrzew, bóbr europejski).  lubelszczyzna jest obszarem cennym przyrodniczo, dlatego jest wiele obszarów i obiektów prawnie chronionych tworz? Cych system ochrony przyrody. System ten tworz? : parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe z otulinami, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, u? Ytki ekologiczne, zespo? Y przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne.  obszary chronione nie s? Rozmieszczone równomiernie na terenie województwa. Najubo? Sze pod tym wzgl? Dem s? Pó? Nocne i po? Udniowo-wschodnie cz?? Ci województwa (powiaty: bialski, radzy? Ski, parczewski, rycki, tomaszowski).  na terenie województwa lubelskiego system obszarów chronionych tworz? :♦. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  oprócz istniej? Cych uniwersytetów oraz pozosta? Ych szkó? Wy? Szych wp? Yw na rozwój nauki maj? Instytuty i placówki naukowe.  najbardziej presti? Ow? Placówk? Jest mieszcz? Cy si? We by? Ym pa? Acu czartoryskich w lublinie oddzia? Polskiej akademii nauk, w sk? Ad którego wchodzi 18 komisji specjalistycznych, skupiaj? Cych 500 cz? Onków. Lubelski oddzia? Polskiej akademii nauk jest jedynym po? O? Onym na prawym brzegu wis? Y. Z tego te? Wzgl? Du za szczególnie istotne uznaje wspó? Prac? Z przygranicznymi o? Rodkami naukowymi. M. In. Zawarto umow? O wspó? Pracy naukowej z zachodnim centrum narodowej akademii nauk ukrainy we lwowie. Oddzia? Lubelski pan zmierza do nawi? Zania szerszych kontaktów ze? Rodowiskami naukowymi bia? Orusi i litwy.  w ramach akademii istnieje jedyny w polsce pan-owski instytut agrofizyki, którego g? ównym obszarem dzia? Alno? Ci s? Badania w? A? Ciwo? Ci fizycznych materia? ów oraz procesów istotnych dla? Rodowiska przyrodniczego, zrównowa? Onej produkcji rolniczej i przetwórstwa p? Odów rolnych.  wa? Nym o? Rodkiem naukowym jest równie? Wspomniany na pocz? Tku instytut uprawy, nawo? Enia i gleboznawstwa (iung) w pu? Awach, którego badania koncentruj? Si? Na doskonaleniu technologii produkcji ro? Linnej, systemach nawo? Enia i uprawy, gleboznawstwa, waloryzacji przestrzeni produkcyjnej oraz agrometeorologii i klimatycznej rejonizacji ro? Linnej. W pu? Awach maj? Równie? Swoj? Siedzib? Pa? Stwowy instytut weterynaryjny – pa? Stwowy instytut badawczy (piwet-pib) oraz instytut nawozów sztucznych (ins). W naukach humanistycznych du?? Renom? Cieszy si? Prowadzony przez prof. Jerzego k? Oczowskiego instytut europy? Rodkowo-wschodniej, którego zadaniem, oprócz badania dziejów narodów zamieszkuj? Cych t? Cz??? Europy - jest ukazywanie perspektyw rozwoju wschodniego pogranicza polski w p? Aszczy? Nie spo? Ecznej, gospodarczej, kulturowej oraz historycznego znaczenia i obecnego miejsca procesów integracji politycznej, gospodarczej w europie. Wa? N? Role w edukacji odgrywaj? Parki naukowo-technologiczne, które s? Miejscem praktycznej wspó? Pracy instytutów naukowych, uczelni wy? Szych oraz zak? Adów produkcyjnych w zakresie prowadzenia bada? Nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi. Celem tych placówek jest: stworzenia i udost? Pniania przedsi? Biorcom oraz instytucjom naukowo-badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia wysokiej aktywno? Ci innowacyjnej przedsi? Biorstw w tym efektywnego wykorzystania przez przemys? Wiedzy i bada? Naukowych, oraz poprawa warunków dla prowadzenia dzia? Alno? Ci gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsi? Wzi?? Innowacyjnych. Park naukowo-technologiczny dzia? A? A ju? W lublinie, a kolejny powstaje w pu? Awach.  ♦ polska akademia nauk – oddzia? W lubliniepa? Ac czartoryskich, plac litewski 2, 20-080 lublin, tel. /fax 81 441 30 00 e-mail: pan-ol@hektor. Umcs. Lublin. Pan-ol. Lublin. Pl/ ♦ instytut agrofizyki im. Bohdana dobrza? Skiego polskiej akademii nauk w lublinieul. Do? Wiadczalna 4, 20-290 lublin, tel. 81 744 50 61, fax. 81 744 50 67 e-mail: sekretariat@ipan. Lublin. Ipan. Lublin. Pl/ ♦ lubelskie towarzystwo naukowepl. Litewski 2, 20-080 lublin, tel. /fax. 81 532 13 00 e-mial: biuro@ltn. Lublin. Ltn. Lublin. Pl/ ♦ oddzia? Instytutu pami? Ci narodowej w lublinieul. Szewska 2, 20-086 lublin, tel. 81 536 34 01, fax. Ipn. Gov. Pl/ ♦ instytut uprawy, nawo? Enia i gleboznawstwa (iung) w pu? Awachul. Czartoryskich 8, 24-100 pu? Awy, tel. 81 886 34 21, fax 81 886 45 47 e-mail: iung@iung. Pulawy. Iung. Pulawy. Pl/ ♦ pa? Stwowy instytut weterynaryjny – pa? Stwowy instytut badawczy w pu? Awachal. Partyzantów 57, 24-100 pu? Awy, tel. 81 889 30 00, fax. 81 886 25 95 e-mail: sekretariat@piwet. Pulawy. Piwet. Pulawy. Pl/ ♦ instytut medycyny wsi w lublinieul. Jaczewskiego 2, 20-950 lublin, tel. 81 747 80 99, fax. 81 747 86 46 e-mail: imw@galen. Imw. Lublin. Imw. Lublin. Pl/ ♦ instytut nawozów sztucznych w pu? Awachal. Tysi? Clecia pa? Stwa polskiego 13a, 24-110 pu? Awy, tel. /fax. 81 473 14 00 w-mail: ins@ins. Pulawy. Ins. Pulawy. Pl/ ♦ instytut sadownictwa i kwiaciarstwa- oddzia? A pszczelnictwa w pu? Awachul. Kazimierska 2, 24-100 pu? Awy, tel. 81 886 42 08, fax. 81 886 42 09 e-mail: opisik@man. Pulawy. Opisik. Pulawy. Pl/ ♦ towarzystwo naukowe kulul. Gliniana 21, 20-616 lublin, tel. 81 525 01 93, fax. 81 524 31 77 e-mail: tnkul@kul. Lublin. Kul. Lublin. Pl/ ♦ instytut europy? Rodkowo-wschodniejul. Nieca? A 5, 20-080 lublin, tel. 81 532 29 07, fax. 81 534 72 32 e-mail: siew@iesw. Lublin. Iesw. Lublin. Pl/ ♦ park naukowo-technologiczny województwa lubelskiegoul. Dobrza? Skiego 3, 20-262 lublin, tel. /fax. 0-81-534-61-00 e-mail: pntwl@pntwl. Lublin. Pntwl. Lublin. Pl/. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Monaster? W. Onufrego w jab? Ecznej, po? O? Ony w odosobnieniu na nadbu? A? Skich?? Gach, uwa? Any jest za najstarszy obiekt prawos? Awia na polskich ziemiach. Wed? Ug ró? Nych poda? I zapisów istnia? Ju? W xv wieku. W po? Owie xix wieku wybudowano cerkiew na planie krzy? A greckiego wraz z dwoma budynkami bramnymi i dzwonnic? , a na pocz? Tku xx wieku dwie kaplice - pw. Za? Ni? Cia matki boskiej i? Wi? Tego ducha. . Jab? Eczna - z cudown? Ikon? Patrona -? W. Onufrego oraz jednym z trzech m? Skich zakonów prawos? Awnych w polsce jest miejscem szczególnym dla wyznawców tej religii. Co roku 24-25 czerwca na odpustowe uroczysto? Ci? Ci? Gaj? Tu dziesi? Tki tys. Wiernych z ca? Ego kraju i zagranicy, aby uczestniczy? W niezwykle barwnych wielogodzinnych uroczysto? Ciach liturgicznych w monasterze i kaplicach na nadbu? A? Skich?? Kach. . Klasztor? W. Onufrego, 21-526 jab? Eczna 69tel. /fax (0 83) 378 31 11. S? Ynne sanktuarium maryjne z cudownym wizerunkiem madonny de guadalupe, wykradzionym przez miko? Aja sapieh? Z kaplicy papieskiej w rzymie. Podlaski magnat, opanowany religijn? Obsesj? (wspó? Cze? Ni nadali mu nawet przydomek „pius”), przekupi? Zakrystianina i uciekaj? C przed pogoni? Wywióz? Obraz do kodnia (sensacyjn? Histori? Opisa? A zofia kossak-szczucka w ksi?? Ce „b? Ogos? Awiona wina”). Papie? Urban viii ob? O? Y? Kl? Tw? Zuchwa? Ego polaka, da? Si? Jednak prze-b? Aga? , a gorliwy magnat wybudowa? W kodniu wielki ko? Ció? , wzorowany na bazylice? W. Piotra. ? Wi? Tynia, zniszczona w czasie potopu szwedzkiego, zosta? A odbudowana i ozdobiona pi? Kn? Pó? Nobarokow? Fasad?. W kodniu zachowa? A si? Jeszcze murowana cerkiew z i po?. Xvi w. , b? D? Ca cz?? Ci? Dawnego zespo? U zamkowego sapiehów. . Tel. (0 83) 375 41 20, fax 375 41 92,. Dominika? Ski zespó? Klasztorny to znane sanktuarium maryjne - z cudownym obrazem matki bo? Ej krasnobrodzkiej, kaplic? Objawie? „na wodzie” zbudowan? Na palach nad? Ród? Em oraz rze? Bionymi kapliczkami i stacjami dró? Ek ró? A? Cowych, stawianymi tu – niejednokrotnie równie? Na? Ród? Ach – od i po?. Xix w. Ko? Ció? Z klasztorem dominikanów ufundowa? A w latach 1690-99 królowa marysie? Ka sobieska, w podzi? Ce za odzyskane zdrowie i si? Y. Pocz? Tek kultu maryjnego w krasnobrodzie zacz?? Si? W 1640 r. , kiedy to rozmodlonemu wie? Niakowi jakubowi ruszczykowi objawi? A si? Matka boska. Na ten czas datowany jest równie? Obraz, wzorowany na xvii-wiecznym malarstwie w? Oskim. G? ówne odpusty przypadaj? W dniach: 31 maja, 1-2 lipca, 15 sierpnia, 8 wrze? Nia. Przy ko? Ciele znajduje si? Interesuj? Ce muzeum z wystawami: geologiczn? , etnograficzn? (w tym wie? Ców do? Ynkowych) oraz ptaszarnia z hodowl? Ozdobnych kuraków. . Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia nmp i muzeum wsi krasnobrodzkiejul. Tomaszowska 18, 22-400 krasnobród, tel. (0 84) 660 78 14, 660 70 30. W xviii wieku, za spraw? Paulinów i kultu matki boskiej le? Nia? Skiej, osada zwana by? A podlask? Cz? Stochow?. Niewielki, rze? Biony w kamieniu wizerunek maryjny uznano za cudowny w roku 1700, a paulini z cz? Stochowy za? O? Yli tu klasztor i rozpocz? Li budow? Wielkiego bazylikowego ko? Cio? A. Warszawski architekt wincenty rachetti nada? Trójnawowej budowli monumentalny wyraz, zaakcentowany przez dwukondygnacyjn? I bardzo szerok? Fasad? Z dwoma wie? Ami. Do ko? Cio? A, wzniesionego w latach 1730-52, przylega wielki zespó? Zabudowa? Klasztornych, ukrytych niegdy? Za obronnym systemem wa? ów ziemnych, fos i murów ze strzelnicami. W sk? Ad sanktuarium wchodzi kaplica zjawienia ze studni? W miejscu gruszy, na której 26 wrze? Nia 1683 roku mia? Ukaza? Si? Po raz pierwszy cudowny wizerunek matki boskiej. . Parafia pw. Narodzenia nmp i? W. Aposto? ów piotra i paw? A21-542 le? Na podlaska, ul. Biskupa moszy? Skiego 2, tel. (0 83) 345 00 22, 345 00 15. Strzemie? Czyk, zwany piotrowinem mia? Wsta? Z grobu, wskrzeszony przez? Wi? Tego stanis? Awa, aby? Wiadczy? Na rzecz biskupa w sporze z porywczym w? Adc? Boles? Awem? Mia? Ym. Na wysokiej nadwi? La? Skiej skarpie (brzegi rzeki si? Gaj? Tu nawet 40 m wysoko? Ci) stoi ko? Ció? ? W. Stanis? Awa z 1440 roku. ? Wi? Tyni? , zachowan? Do dzi? W niezmienionej gotyckiej szacie, ufundowa? Biskup krakowski zbigniew ole? Nicki. Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem jest kamienna rze? Biona p? Yta erekcyjna umieszczona w? Cianie nawy, przedstawiaj? Ca biskupa ole? Nickiego z modelem ko? Cio? A przed madonn?. Równocze? Nie z ko? Cio? Em wybudowano kaplic? Nad grobem piotrowina. Parafia s? Ynie z bardzo ciekawego muzeum, z bogatymi zbiorami starych szat, ksi? G, naczy? Liturgicznych oraz ponad 50 obrazów wotywnych z xvii w. . Pratulin, letniskowa wie? Nad bugiem, jest symbolicznym miejscem dla ko? Cio? A unickiego w polsce. 26 stycznia 1874 r. Wojska carskie, chc? C si?? Wprowadzi? Do unickiej cerkwi ksi? Dza prawos? Awnego, napotka? Y na opór mieszka? Ców. Od kul zgin?? O 13 wiernych, którzy w 1996 r. Zostali uznani b? Ogos? Awionymi m? Czennikami za wiar? . W pratuli? Skim ko? Ciele znajduj? Si? Ich relikwie, a w miejscu nieistniej? Cej cerkwi stoi pomnik z nazwiskami pomordowanych. Podobny dramat spotka? Unitów w podlaskim drelowie, gdzie od kul i kijów carskich? O? Nierzy zgin?? O równie? 13 parafian. Ko? Ció? Unicki, zlikwidowany przez rosjan na terenie królestwa polskiego w 1875 r. , zacz?? Si? Odradza? W wolnej polsce, po 1918 r. Z powsta? Ych wówczas kilkudziesi? Ciu parafii neounickich obrz? Dku bizantyjsko-s? Owia? Skiego, do dzi? Istnieje tylko jedna – w nadbu? A? Skich kostom? Otach. Drewniana cerkiew z ok. 1631 r. , odnowiona i rozbudowana w 1852 r. , kryje bogato zdobiony ikonostas z ikonami z xvii w. . 21-507 bohuka? Y, tel. (0 83) 345 41 40;. 21-509 kode? , tel. (083) 375 52 27. Ko? Ció? I klasztor bernardynów wzniesione zosta? Y w ko? Cu xvii wieku na wzgórzu zwanym? Ys? Gór? . Poni? Ej, nad wod? , w miejscu objawie? ? Wi? Tego z padwy wie? Niakowi szymonowi tkaczowi (pierwsze mia? O miejsce 8 maja 1664 r. ) stoi drewniana, o? Mioboczna kaplica. Wed? Ug tradycji woda ze? Ród? A? W. Antoniego ma moc uzdrawiaj? C? . Projektant ko? Cio? A i klasztoru – architekt twierdzy zamojskiej jan micha? Link, nada? Obiektowi pi? Kn? Barokow? Szat? , z monumentaln? Dwuwie? Ow? Fasad?. Pielgrzymi, którzy licznie przybywaj? Na odpust? W. Antoniego (1-2 czerwca; w przesz? O? Ci - gdy radecznic? Nazywano „lubelsk? Cz? Stochow? ” - by? Y ich tu nawet setki tysi? Cy), wchodz? Do sanktuarium przez d? Ugi sklepiony tunel kryj? Cy 102 schody. Wielu z go? Ci pozostaje na noc, aby rankiem w niedziel? Wzi?? Udzia? W odpustowej mszy z po? Wi? Ceniem lilii w kaplicy na wodzie. . Klasztor oo. Bernardynów22-463 radecznica, ul. Klasztorna 6, tel. (0 84) 681 80 15;. Najwa? Niejsze sanktuarium na lubelszczy? Nie, z kultem maryjnym rozwijanym od ponad 700 lat. Wed? Ug poda? , w 1278 roku w k? Ble ko? O w? Wolnicy, w czasie odwrotu hord tatarskich pobitych na? L? Sku opolskim m. In. Przez wojska dziedzica w? Wolnickiego ottona jastrz? Bczyka, l? Ona przez barbarzy? Ców figura matki boskiej zaja? Nia? A nieziemskim blaskiem i unios? A si? , aby nie mogli dosi? Gn?? Jej poganie. Maryjny kult rozwin? Li benedyktyni z klasztoru na? Wi? Tym krzy? U. W? Wolnica zawdzi? Cza prawa miejskie i budow? Zamku obronnego kazimierzowi wielkiemu. Dzisiaj na wzgórzu zamkowym zachowa? A si? Tylko gotycka kaplica (prezbiterium dawnego ko? Cio? A zamkowego), rozbudowana w xx w. Obok stoi neogotycka bazylika z lat 1907-14. W? Wolnickie sanktuarium s? Ynie z dwóch gotyckich figur w ikonograficznym typie „pi? Knej madonny”: cudownej figury matki boskiej k? Belskiej z ok. 1440 r. W kaplicy oraz figury matki boskiej w? Wolnickiej z prze? Omu xiv-xv wieku w bazylice. W odpustowe dni (pierwsza sobota i niedziela wrze? Nia) do miejsca objawie? W k? Ble, gdzie stoi murowana kapliczka, organizowane s? Procesje? Wiat? A z udzia? Em wielotysi? Cznego t? Umu wiernych. . Parafia rzymskokatolicka pw. ? W. Wojciechaul. Zamkowa 6, 24-160 w? Wolnica, tel. (0 81) 882 50 04,. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.    filharmonia im. H. Wieniawskiego w lublinie dzia? A od grudnia 1944 r. , pocz? Tkowo jako lubelska orkiestra kameralna. W 1946 r. Zosta? A przekszta? Cona w miejsk? Filharmoni? W lublinie, a od 21 listopada 1949 r. Uzyska? A miano filharmonii pa? Stwowej w lublinie.  orkiestra filharmonii liczy obecnie 83 muzyków. Wykonuje zró? Nicowany repertuar, pocz? Wszy od muzyki baroku przez klasycyzm, romantyzm, a? Po muzyk? Wspó? Czesn?. Dyrekcja filharmonii zdobywa dodatkowe? Rodki finansowe w celu realizacji takich przedsi? Wzi?? Jak: festiwal spotka? Kultur caper lublinensis w sk? Ad którego wchodz? : „na?? Czowskie divertimento” – impreza cykliczna adresowana do kuracjuszy, mieszka? Ców, go? Ci z kraju i obcokrajowców przebywaj? Cych w miesi? Cach maj-czerwiec w znanym kurorcie. Historia divertimenta si? Ga lat 70-tych xx w. I stanowi wa? Ny element lokalnych zwyczajów i tradycji; „muzyka dawnej europy” – to prezentacja ma? O znanych form muzyki renesansowej i barokowej z udzia? Em znanych wykonawców naszych czasów. Celem tego zadania jest promocja ci? Gle ma? O znanej kultury muzycznej dawnych wieków; „koncerty prezydenckie”; „lubelskie atrium muzyczne”; „sanus per artem”. Od 1944 r. Do dnia dzisiejszego w filharmonii wyst? Pi? O wielu znakomitych dyrygentów: karol teusch, jerzy katlewicz, henryk czy? , vladimir kiradjiev, dalia atlas, jan krenz, wojciech michniewski, jerzy maksymiuk, antoni wit,? Ukasz borowicz, micha? Dworzy? Ski, krzysztof penderecki, zygmunt rychert, ahmed el saedi, dong h. Hyung, tadeusz wojciechowski, zbigniew graca, marek pijarowski, salvator brotons oraz wielu znakomitych solistów:? Wiatos? Aw rychter, lidia grychto? ówna, regina smendzianka, waldemar malicki, kevin kenner, aldona dvarionaite, , józef serafin, andrzej chorosi? Ski, joachim grubich, konstanty andrzej kulka, krzysztof jakowicz, dawid ojstrach, wanda wi? Komirska, yair kless, dominika falger, edward zbigniew zienkowski, piotr p? Awner, bart? Omiej nizio? , tomasz strahl, , adam klocek, jadwiga rappe, dorota radomska, izabela k? Osi? Ska, maria esther, guzman,? Ukasz d? Ugosz, dina yoffe, rafa? Blechacz, tatiana shebanova, stanis? Aw drzewiecki, krzysztof jab? O? Ski, kuba jakowicz, anna mairia sta? Kiewicz, pierre yves, el? Bieta kara? -krasztel, rafa? Siwek, victoria vatutina i wielu innych. Orkiestra symfoniczna filharmonii lubelskiej odby? A wiele zagranicznych tournee: do w? Och, szwajcarii, hiszpanii, szwecji,, niemiec, holandii, korei po? Udniowej, danii, austrii. Jej wyst? Py spotka? Y si? Z uznaniem krytyki i aplauzem publiczno? Ci. Zespó? Uczestniczy? W wielu festiwalach zagranicznych: festiwalu muzycznym w koszycach, festiwalu muzyki wspó? Czesnej w alicante, festiwalu flamenco w sewillii, festiwalu muzycznym w sor. Orkiestra dokona? A wielu rejestracji radiowych i telewizyjnych i nagra? A wiele p? Yt cd: „souvenir de lublin” pod dyr. A. Kreiner; „ja? I ma? Gosia” pod dyr. P. Kantschiedera, „z muzyk? Przez? Wiat” p. Czakowskiego, „koncert skrzypcowy d-dur op. 35” m. Musorgski pod dyr. P. Wijatkowskiego, d. Falger; philipp chamouard symfonia iii pod dyr. P. Wijatkowskiego; „symfonia koncertuj? Ca” k. Szymanowskiego, a. Tansma, „suita na dwa fortepiany” pod dyr. P. Wijatkowskiego, ewa wolak-moszy? Ska, andrzej pikul – fortepian; „the lublin concert” bernard lang hommege a martin arnold 2, wolfgang liebhart walzer, dieter kaufmann fur „clara ein romantischer konzert” pod dyr. Vladimira kiradjieva, elena rozanova – fortepian; g. Bizet „le docteu miracle”, uwertura a-moll, scherzo, scenas bohemiennes z opery la jolie de perth pod dyr. Didier talpain, olga pasiecznik – sopran, hjordis thebault – mezzosopran, yannis christopoulos – tenor, pierre yves pruvot – bas; k. Lipi? Ski „dzie? A orkiestrowe”, uwertura d-durr, ii koncert skrzypcowy d-dur op. 21 wojskowy, symfonia b-dur pod dyr. P. Wijatkowskiego, d. Falger; „wieczór organowy w filharmonii lubelskiej” j. Grubich – organy. Filharmonia im. H. Wieniawskiego w lublinie jest wojewódzk? Samorz? Dow? Instytucj? Kultury.  orkiestra:     i skrzypce: nur? An alimbajew – i koncertmistrz, irina stukaszina-g? Sior – ii koncertmistrz, dariusz drzazga, maciej rysak, natalia kozub, grzegorz cholewi? Ski, adam lulek, agata mrówczy? Ska, magdalena pi? Tka, izabela baca, alina dunin-kozicka, ewa dudek, eliza alimbajewa, barbara filipiak-? Obodzi? Ska, luiza drzazga     ii skrzypce: tomasz kusiak, lech g? Sior, tomasz lewandowski, agnieszka garbacz, katarzyna kostrzewa, aleksandra mazurek, anna kaczmarek, barbara go?? Biewska-kowalska, dorota klej, jolanta nowosadzka, andrzej dudek, anna pop? Awska-pojenta, anna kruk     altówki: piotr grzelak, artur andrzejewski, renaldo wójtowicz, katarzyna czerniawska, teresa szela, ewa woroch-wójcik, agata gumela, przemys? Aw raczek, marek tryniecki, agnieszka mai? Ska     wiolonczele: maria b? Aszczak-szost – koncertmistrz, miros? Aw kozub, marek smorawi? Ski, bo? Ena czerkies, ma? Gorzata wicka, magdalena mazur, mariusz go? Ci? O     kontrabasy: dariusz wa? Kowski, piotr? Cirka, robert brzozowski, ryszarda? Ozowska, aleksander resiak, urszula wi? Cek     harfa: el? Bieta janikowska     flety: lech szost, ewa szu? Owicz, beata d? Browska, maciej hankus     oboje: jan arnal, el? Bieta bana? -fota, aleksandra ko? Odziejczyk-bara? Ska, agnieszka misztal     klarnety: andrzej mazur, jaremi zienkowski, andrzej schab, dariusz d? Browski     fagoty: wies? Aw kapro? , grzegorz bara? Ski, piotr d? Browski, marek moczulski     waltornie: marek m? Ynarczyk, hipolit dziaduszek, zbigniew trochimiuk, arkadiusz konowa? Ek, jacek janczura     tr? Bki: dariusz lewandowski, pawe? Drabarz, zygmunt skwierz, grzegorz hordyjewicz     tuba: anton szaszkow     puzony: wojciech kopyci? Ski, w? Odzimierz warz? Chowski, mariusz pysz, eiko hasegawa     perkusja: w? Odzimierz sypniewski, dominik augustowski, andrzej zawisza. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W ofercie: informacja turystyczna, stanowisko do napraw sprz? Tu sportowego,? Wietlica, restauracja, parking. Miejsc noclegowych: 45. Ul. Pi? Sudskiego 38, 21-500 bia? A podlaska. Tel. (083) 343-45-50, (083) 343-22-46, fax (083) 343-26-18 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Muzeum czynne w godzinach 7. 30-15. 30, soboty i niedziele - dla grup po wcze? Niejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wst? P wolny, dla grup za us? Ugi przewodnickie - 20 z?. . 21-500 bia? A podlaska, ul. ? Omaska 21 (083) 343 56 27 . 23-400 bi? Goraj, ul. Nadstawna 32 (084) 686 04 84 . Muzeum czynne codziennie po uzgodnieniu telefonicznym, mo? Liwo?? Zwiedzania dla wycieczek po uzgodnieniu dzie? Wcze? Niej. Wst? P wolny. . Czynne od poniedzia? Ku do pi? Tku w godz. 7. 30-15. 30, wst? P wolny. . Dzia? Historii, przyrody i edukacji - budynek przy ul. Lubelskiej 57 (dawny zesp? Amieniczek mieszcza? Skich z po? Owy xix wieku) tel. (082) 565 30 35 wystawy sta? E: historyczna, przyrodnicza. Dzia? Sztuki, dyrekcja - budynek przy ul. Lubelskiej 55 (dawne kolegium pijar? Z i po? Owy xviii w. ) tel. (082) 565 26 93, 564 05 70. Muzeum czynne wtorek- pi? Tek. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Kwiecie? ♦ mistrzostwa ta? Ców polskich w formie towarzyskiej „ta? Cz? Ce trzewiczki" miejski o? Rodek kultury, bia? A podlaska, ul. Warszawska 11, tel. 83 343-75-01, www. Mok. Internetdsl. Pl♦ mi? Dzynarodowe dni filmu dokumentalnego „rozstaje europy"ack umcs chatka? Aka, ul. Radziszewskiego 16, 20-031 lublin, tel. /fax 81-537-58-17,  rozstaje@ack. Lublin. Pl, www. Ack. Lublin. Pl♦ mi? Dzynarodowe spotkania chóralne che? Mski dom kultury 22-100 che? M pl. Tysi? Clecia 1, tel. 82-563 00 81; tel. /fax 82-563 02 65, chdk@intercom. Pl, administrator@chdk. Chelm. Pl,  www. Chdk. Chelm. Pl maj♦ mi? Dzynarodowy rajd rowerowy centralnym szlakiem rowerowym roztocza, józefów-lwów tel. 502 241 983, www. Ejozefow. Pl, www. Jkr. Org. Pl, e-mail: info@jkr. Org. Pl♦ jazz na kresach zamojskie stowarzyszenie jazzowe im. Mieczys? Awa kosza 22-400 zamo?? , ul. Zamenhofa 5, tel. 84-638 60 41, 502578442, kosz@zam. Pl  www. Kosz. Zam. Pl♦ majówka archeologiczna w chodlikugminny o? Rodek kultury w karczmiskach, 20-310 karczmiska, tel. 81-828 70 32; 81-828 70 26/ wew. 12, www. Karczmiska. Lubelskie. Pl♦ ogólnopolskie spotkania lalkarzy pok „dom chemika" w pu? Awach oraz wok ul. Dolna panny marii 3, 20-010 lublin tel. 81-532 42 07, tel. /fax 532-37-75, www. Wok. Lublin. Pl, ewazuko@onet. Pl♦ widowisko historyczne „szturm twierdzy zamo?? Z 1648 roku" muzeum zamojskie, 22-400 zamo?? , ul. Ormia? Ska 30, tel. 84 638-64-94, sekretar@muzeum-zamoyskie. One. Pl, www. Muzeum-zamojskie. One. Pl maj-czerwiec♦ na?? Czowska wiosna kulturalna na?? Czowski o? Rodek kultury, al. Lipowa 6, 20-150 na?? Czów, tel. 81-501 40 69, www. Naleczow. Pl/nok, nok@naleczow. Pl czerwiec♦ ogólnopolski festiwal kapel i? Piewaków ludowych w kazimierzu dolnym wok, ul. Dolna panny marii 3, 20-010 lublin, tel. 81-532 42 07, 532 49 27, fax 81 532-37-75, www. Wok. Lublin. Pl♦? Wi? To krainy rumiankuho? Owno gmina podedwórze. Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszka? Ców polesia lubelskiego w podedwórzu i wójt gminy podedwórze, tel. 83-379 52 55, www. Gmina. Podedwórze. Pl czerwiec/lipiec♦ zamojskie lato teatralne zamojski dom kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 zamo?? , tel. 84 639-20-21, artyst@zdk. Zamosc. Pl  www. Zdk. Zamosc. Pl lipiec♦ mi? Dzynarodowy plener rze? Biarski twórców ludowych - jab? O? Parczewskie stowarzyszenie twórców i animatorów kultury, 21-200 ul. ? Abia 24, tel. 83-355 16 52, 83-355 15 76, ♦ mi? Dzynarodowy podlaski jarmark folklorumok w bia? Ej podlaskiej, ul. Warszawska 12c, 21-500 bia? A podlaska, fax 83-343 51 38, www. Mok. Internetdsl. Pl♦ festiwal artystów filmu i telewizji fart w janowie lubelskimjanowski o? Rodek kultury, tel. 602 443 787, 15-872 46 77, ul. Jana paw? A ii 3, 23-300 janów lubelskiwww. Fartfilm. Janowlubelski. Pl♦ jarmark hetma? Skizamojski dom kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 zamo?? , tel. 84-639 20 21, artyst@zdk. Zamosc. Pl,  www. Zdk. Zamosc. Pl♦ ogólnopolskie warsztaty kowalskie w wojciechowie ogólnopolskie targi sztuki kowalskiej, gok, 24-204 wojciechów, tel. 81-517 72 10, www. Kowale. Com. Pl♦ mi? Dzynarodowe poleskie lato z folklorem we w? Odawie poleskie stowarzyszenie folklorystyczne we w? Odawie, al. J. Pi? Sudskiego 10, 22-200 w? Odawa tel. /fax 82-572 16 23, w? Odawski dom kultury, ul. Wyzwolenia 4, 22-200 w? Odawa, tel. 82-572 17 51♦ mi? Dzynarodowy festiwal folklorystyczny eurofolk stowarzyszenie przyjació? Ludowego zespo? U pie? Ni i ta? Ca „zamojszczyzna" ul. Partyzantów 13, 22-400 zamo?? , tel. 84-639 20 21, www. Zdk. Zamosc. Pl♦ jarmark hole? Ski towarzystwo mi? O? Ników skansenu kultury materialnej che? Mszczyzny i podlasia w holi, 22-244 stary brus, tel. 82-56 07 635♦ ogólnopolski zlot kapel podwórkowych w parczewie parczewski dom kultury, 21-200 parczew, ul. Bema 7a tel. 83-355 12 45, www. Pdkparczew. Pl♦ dni krokodyla urz? D gminy w? Odawa, 22-200 w? Odawa, al. Jana paw? A ii 22, tel. 82-5721 234, 5721 235www. Gmina-wlodawa. Pl ♦ roztocze countryzwierzyniecki o? Rodek kultury i rekreacji, 22-470 zwierzyniec, ul. S? Owackiego 2, tel. 84-687 26 60,  www. Zwierzyniec. Info. Pllipiec/sierpie? ♦ mi? Dzynarodowe spotkania folklorystyczne w lubliniezespó? Pie? Ni i ta? Ca ziemi lubelskiej im. Wandy kaniorowej, ul. I armii wojska polskiego 3, 20-078 lublin, tel. 81-532 78 43, www. Zpit. Lublin. Pl♦ ogólnopolski festiwal kapel ulicznych i podwórkowych?? Czna - urz? D miasta, plac ko? Ciuszki 2, 21-010?? Czna, tel. 81-752 11 50, www. Leczna. Plsierpie? ♦ jarmark jagiello? Ski w parczewieparczewski dom kultury, tel. 83-355 12 45, pdk_parczew@onet. Pl  www. Pdkparczew. Pl♦ festiwal filmu i sztuki „dwa brzegi" - kazimierz dolny-janowiec03-922 warszawa, ul. Mi? Dzynarodowa 38/40a m. 27, fax: 22-617 67 00,biuro@dwabrzegi. Pl,  www. Dwabrzegi. Pl♦ ogólnopolska letnia akademia filmowa w zwierzy? Cu stowarzyszenie filmowe cinéeuropa, ul. Radziszewskiego 16 pok. 14, 20-031 lublin, tel. /fax: 81-53 332 01 w. 115, cineeuropa@umcs. Lublin. Pl ,  laf@laf. Net. Pl, www. Laf. Net. Pl♦ „pride of poland", dni konia arabskiego w janowie podlaskim stadnina koni, wygoda k. Janowa podlaskiego tel. 83-341 30 09, 341-33-60, www. Prideofpoland. Pl,  www. Janow. Arabians. Pl♦ „gryczaki" - festiwal kaszyjanowski o? Rodek kultury, tel. 602 443 787, 84-87-24-677, ul. Jana paw? A ii 3, 23-300 janów lubelski♦ ogólnopolski festiwal kultury ekologicznej miejsko-gminny o? Rodek kultury, 23-460 józefów na roztoczu, ul. Krótka 9, tel. 84  687 81 22, www. Ejozefow. Pl ♦ jarmark jagiello? Ski w lubliniecentrum kultury w lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 lublin, tel. : 81-53 603 14, fax: 81-53 603 12, jarmark@ck. Lublin. Pl, www. Jarmarkjagielonski. Pl ♦ „chmielaki krasnostawskie" ogólnopolskie? Wi? To chmielarzy i piwowarów krasnostawski dom kultury, 22-300 krasnystaw, ul. Okrzei 10, tel. 82-576 22 18, www. Kdkkrasnystaw. Pl♦ ogólnopolskie spotkania z piosenk? Autorsk? „oran? Eria" radzy? Ski o? Rodek kultury i rekreacji, 21-300 radzy? Podlaski, ul. Jana paw? A ii 4, tel. 83-352 73 14, www. Radzrok. Home. Pl ♦ xi letni festiwal filmowyckf stylowy w zamo? Ciuul. Pi? Sudskiego 36 22-400 zamo?? Tel. /fax: 084 639 23 13 e-mail: kino@stylowy. Netstrona www: www. Stylowy. Net, www. Filmowelato. Comsierpie? /wrzesie? ♦ mi? Dzynarodowe warsztaty garncarskie „urz? Dów" towarzystwo ziemi urz? Dowskiej, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 urz? Dów, tel. 81-822 50 81, www. Urzedow. Pl wrzesie? ♦ festiwal trzech kultur muzeum pojezierza?? Czy? Sko-w? Odawskiego we w? Odawie, 22-200 w? Odawa, ul. Czerwonego krzy? A 7, tel. 82-572 21 78, www. Ftk-wlodawa. Pl ♦ mi? Dzynarodowe spotkania wokalistów jazzowych   stowarzyszenie zamojski klub jazzowy im. M. Kosza, 22-400 zamo?? , ul. Zamenhofa 5, tel. 84 -638 60 42, www. Kosz. Zam. Pl,  kosz@zam. Pl♦ zamojskie dni muzyki polska orkiestra w? O? Cia? Ska im. Karola namys? Owskiego, 22-400 zamo?? , ul. Partyzantów 2 tel. 84-639 48 33, www. Orkierstrawloscianska. Pl♦? Wi? To pieczonego ziemniaka. Tomaszów lubelski♦ „z zagrody na jarmark i do miasteczka" muzeum wsi lubelskiej, 20-824 lublin, al. Warszawska 96, tel. 81-533 85 13, fax 81-533 30 51, www. Skansen. Lublin. Pl♦ festiwal otwarte zagrody? Eszczynka, pow. Bialski, gm. Sosnówka, stowarzyszenie na rzecz inicjatyw lokalnych w? Eszczynce. Www. Otwartezagrody. Orgpa? Dziernik♦ mi? Dzynarodowy festiwal teatralny „konfrontacje teatralne" towarzystwo edukacji kulturalnej, 20-007 lublin, ul. Peowiaków 12, tel. 81-532 75 83, www. Konfrontacje. Pl♦ ogólnopolski sejmik teatrów wsi polskiej tarnogrodzki o? Rodek kultury, rynek 18, 23-420 tarnogród, tel. 84-689 71 43 ♦ podlasie jazz festiwal bialskopodlaskie stowarzyszenie jazzowe, bia? A podlaska, ul. Warszawska 12, tel. 83-432 48 16listopad♦ mi? Dzynarodowe spotkania teatrów ta? Ca towarzystwo edukacji kulturalnej, 20-007 lublin, ul. Peowiaków 12, tel. 81-536 03 23, www. Ltt. Art. Plgrudzie? ♦ miko? Ajki folkowe w lublinie tel. 601 732 249, fax 81-537 51 02, www. Mikolajki. Folk. Pl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Fundacja fundusz lokalny ziemi bi? Gorajskiej (krs 82324) to niezale? Na, apolityczna organizacja filantropijna dzia? Aj? Ca na obszarze powiatu bi? Gorajskiego i gminy zwierzyniec. W latach 1999-2010 fundacja przekaza? A spo? Eczno? Ci lokalnej kwot? 1. 467. 773,54 z? W formie stypendi? 805. 540 z? ), grant? (569. 000 z? ) i darowizn (93. 233,54 z? ). Od 2004 roku posiada. . Ul. Ko? Ciuszki 65, 23-400 bi? Goraj 84 686 48 77 . 23-400 bi? Goraj, ul. Nadstawna 56a (084) 686 89 56, 686 89 57 . 23-300 jan? Lubelski, ul. Zamoyskiego 52 (015) 871 75 75 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  lubelszczyzna jest wa? Nym o? Rodkiem naukowym na mapie polski. Tradycja szkolnictwa wy? Szego si? Ga xvi wieku.  w 1594 roku z inicjatywy jana zamojskiego powsta? A w zamo? Ciu akademia, której powo? Anie zatwierdzi? Stosown? Bull? Papie? Klemens viii, przy okazji dodaj? C swój herb rodowy aldobrandinich do god? A uczelni. Statut akademii zatwierdzi? W imieniu papie? A biskup che? Mski stanis? Aw gomoli? Ski. Oficjalne otwarcie uczelni odby? O si? 15 marca 1595 roku. Akademia by? A pierwsz? Prywatn? Uczelni? A czwart? – po krakowskiej (1364), lubra? Skiego w poznaniu (1519) i wile? Skiej (1578) – wy? Sz? Uczelni? W rzeczypospolitej.  akademia zamojska by? A w ca? O? Ci op? Acana przez wielkiego kanclerza b? D? C symbolem pot? Gi i ogromnych ambicji fundatora. To w? A? Nie w akcie fundacyjnym uczelni z 1600 r. Zawarte zosta? Y powszechnie znane s? Owa kanclerza zamoyskiego: "takie s? Rzeczypospolite, jakie ich m? Odzie? Y chowanie". W planach kanclerza akademia mia? A by? Pr?? Nym o? Rodkiem kultury polskiej i katolickiej, który oddzia? Ywa? By silnie na ludno?? Prawos? Awn? , przewa? Aj? C? W województwach po? Udniowo-wschodnich. W pierwszej dekadzie swojego istnienia (do? Mierci hetmana), akademia zdoby? A sobie znaczny rozg? Os nie tylko w polsce, ale tak? E w ca? Ej europie. Dzi? Ki niej zamo?? Na prze? Omie xvi i xvii wieku by? Jednym z g? ównych o? Rodków my? Li naukowej w polsce. Godno?? Kanclerza akademii zamojskiej przys? Ugiwa? A biskupowi che? Mskiemu. Okres jej? Wietno? Ci przypada? Na prze? Om xvi i xvii wieku. Pó? Niej stopniowo podupada? A, ostatecznie zosta? A zlikwidowana w roku 1784, kiedy zamieniono j? W liceum. . W okresie zaborów w? Adze carskie z my? L? O rusyfikacji powo? A? Y w pu? Awach w 1862 roku instytut politechniczny i rolniczo-le? Ny, który w 1869 roku zosta? Przekszta? Cony w instytut gospodarstwa wiejskiego i le? Nictwa w pu? Awach, zwany potocznie „now? Aleksandri? ”. Siedziba instytutu mie? Ci? A si? W gmachu pa? Acu czartoryskich. W latach 1869-1892 uczelnia nie mia? A statusu akademickiego, zakres nauczania lokowa? J? Mi? Dzy technikum a wy? Sz? Szko?? Zawodow?. Po reformie szkolnej z 1892 roku status uczelni zosta? Zrównany z uniwersytetami, a program nauczania wyd? U? Ono do 4 lat. Równie? W instytucie tym powsta? A w 1895, dzi? Ki staraniom dokuczajewa, pierwsza na? Wiecie katedra gleboznawstwa. Instytut osi? Gn?? Znaczny i licz? Cy si? W? Wiecie dorobek naukowy. Dzia? Alno?? Dydaktyczn? Instytut przerwa? W 1914 roku, wraz z rozpocz? Ciem i wojny? Wiatowej. W latach 1869-1914, uko? Czy? O j? Oko? O 2100 agronomów polskich i rosyjskich. Jego spadkobierc? Sta? Si? Powsta? Y w 1917 roku za zgod? Austriackich w? Adz okupacyjnych instytut naukowy gospodarstwa wiejskiego, który przej?? M. In. Budynki i poka? Ny ksi? Gozbiór (licz? Cy 81700 woluminów) po rosyjskiej uczelni. Nie kontynuowa? On ju? Jednak dzia? Alno? Ci dydaktycznej poprzedniczki. Obecnie istnieje on jako instytut uprawy, nawo? Enia i gleboznawstwa (iung) w pu? Awach. . W okresie ii rzeczpospolitej lublin sta? Si? Wa? Nym i rozwijaj? Cym si? O? Rodkiem naukowym, w którym mie? Ci? Y si? Trzy wy? Sze uczelnie. Idea utworzenia uniwersytetu w lublinie zrodzi? A si? W petersburgu w tamtejszej carskiej akademii duchownej. W zwi? Zku z rewolucj? Pa? Dziernikow? Przewidywano konieczno?? Przeniesienia uczelni do polski. Uniwersytet w lublinie powsta? Dzi? Ki inicjatywie ks. Idziego radziszewskiego, który w latach 1914-1918 by? Rektorem akademii w petersburgu. Ks. Radziszewski organizuj? C uniwersytet wzorowa? Si? Na katolickim uniwersytecie w leuven. G? ównymi fundatorami uniwersytetu zostali karol jaroszy? Ski, in?. Franciszek sk? Pski, ordynat maurycy zamoyski, antoni hr. Rostworowski, du?? Pomoc pierwszej lubelskiej alma mater udzieli? Tak? E wojewoda lubelski stanis? Aw moskalewski. Uniwersytet powsta? Pod zwierzchnictwem episkopatu, który wyznacza? Rektora uczelni. Ponadto istnia? A do spraw uniwersytetu specjalna rada biskupia, a ordynariusz lubelski by? Jednocze? Nie jego wielkim kanclerzem. Pocz? Tkowo dzia? A? Y cztery wydzia? Y: teologiczny, prawa kanonicznego i nauk moralnych, prawa i nauk spo? Eczno-ekonomicznych oraz  humanistyczny. Ustawa o szko? Ach akademickich z 1933 r. , lubelsk? Wszechnic? Uzna? A za „prywatn? Szko?? Akademick? ”. Lubelska placówka naukowa dzia? Alno?? Podj?? A po inauguracji, która mia? A miejsce 8 grudnia 1918 r. Nazwa „katolicki uniwersytet lubelski” zosta? A zatwierdzona przez ministerstwo wyzna? Religijnych i o? Wiecenia publicznego 2 marca 1928 r. , do tego czasu funkcjonowa? A nazwa „uniwersytet lubelski”. W chwili obecnej w ramach uniwersytetu istnieje 9 wydzia? ów oraz kolegium mi? Dzywydzia? Owych indywidualnych studiów humanistycznych. Od 1926 roku w lublinie siedzib? Mia? O collegium bobolanum prowadzone przez ojców jezuitów, które w 1929 roku uzyska? O prawa równorz? Dne z uniwersytetami pa? Stwowymi. Siedziba kolegium jezuickiego mie? Ci? A si? W obecnym szpitalu wojskowym przy alejach rac? Awickich. W 1930 roku w kozim grodzie powsta? A najwi? Ksza na? Wiecie uczelnia talmudyczna lubelska szko? A m? Drców (jesziwa). Ponadto mie? Ci? Y si? W stolicy regionu towarzystwa naukowe, instytucje i organizacje naukowe oraz organizacje kulturalne. .  najwi? Ksz? Uczelni? Wy? Sz? Ziemi lubelskiej jest obecnie uniwersytet marii curie sk? Odowskiej. Uniwersytet zosta? Powo? Any do? Ycia dnia 23 pa? Dziernika 1944 roku jako uczelnia pa? Stwowa, pocz? Tkowo z czterema wydzia? Ami: lekarskim, przyrodniczym, rolnym i weterynaryjnym. Kadr? Naukow? Stanowi? O wówczas 42 profesorów, m. In. Z uczelni lwowa i wilna. Studia podj?? O wtedy 806 s? Uchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem uniwersytetu by? Zoolog prof. Henryk raabe. Dzi? Uniwersytet marii curie-sk? Odowskiej prowadzi dzia? Alno?? Naukowo-badawcz? W ramach dziesi? Ciu wydzia? ów, dwudziestu pi? Ciu instytutów oraz pi? Ciu jednostek na prawach instytutu. Wraz z rozwojem i rozbudow? Uniwersytetu wyodr? Bni? Y si? Kolejne szko? Y wy? Sze. W 1950 roku wydzia? Y lekarski i farmaceutyczny uzyska? Y autonomi? Z umcs i zosta? Y przekszta? Cone w akademi? Lekarsk? , która po trzech miesi? Cach funkcjonowania przyj?? A ostatecznie nazw? Akademii medycznej. Obecnie uczelnia funkcjonuje jako uniwersytet medyczny, w sk? Ad którego wchodz? 4 wydzia? Y. Um prowadzi trzy szpitale oraz stomatologiczne centrum kliniczne. W 1955 roku na bazie umcs powsta? A wy? Sza szko? A rolnicza, która najpierw zosta? A przekszta? Cona w akademi? Rolnicz? A od 2008 roku uzyska? A rang? Uniwersytetu przyrodniczego, w sk? Ad którego wchodzi 7 wydzia? ów. W lublinie funkcjonuje tak? E politechnika lubelska, która powsta? A z inicjatywy lubelskiego? Rodowiska techników, in? Ynierów i naukowców w roku 1953. Obecnie w strukturze organizacyjnej politechniki lubelskiej funkcjonuje 6 wydzia? ów. . Posiadaj? C? D? U? Sz? Tradycj? Uczelni? Lubelszczyzny jest równie? Wy? Sza szko? A oficerska si? Powietrznych w d? Blinie. Znana na? Wiecie jako d? Bli? Ska „szko? A orl? T", nawi? Zuje do tradycji oficerskich szkó? Lotniczych, dzia? Aj? Cych od 1918 roku. Oficerska szko? A lotnictwa powsta? A w grudzi? Dzu w listopadzie 1925 roku. Na przyznane wojsku w 1919 roku d? Bli? Skie grunty, „szko?? Orl? T" przeniesiono 14 kwietnia 1927 roku. Od 1928 roku, ju? Jako szko? A podchor?? Ych lotnictwa, rozpocz?? A kszta? Cenie kadr oficerskich, obserwatorów i pilotów. W 1968 roku oficersk? Szko?? Lotnicz? Przeformowano w wy? Sz? Oficersk? Szko?? Lotnicz? , której absolwenci uzyskiwali wy? Sze wykszta? Cenie. Rozporz? Dzeniem rady ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku przekszta? Cono szko?? W uczelni? O nazwie wy? Sza szko? A oficerska si? Powietrznych. W bia? Ej podlaskiej istnieje zamiejscowy wydzia? Wychowania fizycznego – awf w warszawie. Jego tradycje si? Gaj? 1969 roku, kiedy to powsta? O wy? Sze studium nauczycielskie jako filii umcs. W ramach studium powsta? Y 3 kierunki kszta? Cenia: wychowanie fizyczne z nauczaniem pocz? Tkowym, nauczanie pocz? Tkowe z wychowaniem fizycznym i nauczanie pocz? Tkowe z zaj? Ciami praktyczno – technicznymi. Jednak od 1970 roku mimo,? E przechodzi? Wiele przekszta? Ce? Organizacyjnych, bialski wydzia? Jest integraln? Cz?? Ci? Awf w warszawie. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku nast? Pi? O upowszechnienie szkolnictwa wy? Szego zarówno w stolicy województwa jak i w mniejszych miastach regionu. Z uczelni publicznych powsta? Y pa? Stwowe wy? Sze szko? Y zawodowe w bia? Ej podlaskiej, che? Mie i zamo? Ciu. Nast? Pi? Tak? E dynamiczny rozwój wy? Szych szkó? Niepublicznych w? Ród których wymieni? Mo? Na lubelsk? Szko?? Biznesu czy wy? Sz? Szko?? Przedsi? Biorczo? Ci i administracji w lublinie. Uczelnie prywatne powsta? Y tak? E w che? Mie,? Ukowie, pu? Awach, rykach, zamo? Ciu. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Bia? A podlaska♦ juventur biuro turystyki m? Odzie? Owejul. Budkiewicza 1, 21-500 bia? A podlaska, tel. /fax 83 343-59-27, 343-71-84. Paulina - biuro turystyki i handlu21-500 bia? A podlaska, ul. Warszawska 13, tel. 83 343-57-64, www. Paulina. Bt. Plbi? Goraj♦ powiatowy o? Rodek informacji turystycznej23-400 bi? Goraj, ul. Ko? Ciuszki 41/43, tel. /fax 84-688 00 00,www. Poit. Bilgorajski. Pl, e-mail: poitbilgoraj@interia. Plche? M. Che? Mski o? Rodek informacji turystycznej22-100 che? M, ul. Lubelska 63, tel. 82-565-36-67, 565-41-85 tel. /fax 82 565-41-85www. Itchelm. Pl, e-mail: itchelm@wp. Pl. Pttk oddzia? Miejski im. K. Janczykowskiegoul. Narutowicza 14, tel. 600 419 664. Pttk oddzia? Wojskowy22-109 che? M 6, ul. Lubelska 139d/15, tel. 82 565 59 67, 507 324 323, 600 970 932www. Ow_chelm. Pttk. Pl, e-mail: ow_pttk_chelm@op. Pld? Blin. Pttk oddzia? Miejski (przewodnicy i piloci)08-530 d? Blin, ul. 15 p. P. „wilków" 32a, tel. 81 883-07-68, 880-01-61janów lubelski. Punkt informacji turystycznej23-300 janów lubelski, ul. Zamoyskiego 52, tel. 15-87 17 575kazimierz dolny. Biuro obs? Ugi ruchu turystycznego pttk24-120 kazimierz dolny, rynek 27, tel. 81 881-00-46lublin. Antur - us? Ugi przewodnickiewyjazdy sobibór, be?? Ec, kazimierz dolny i inne, tel. 502 097 263. Biuro obs? Ugi ruchu turystycznego pttk20-112 lublin, ul. Rynek 8, tel. 81 53-227-58 , 532 49 42. Centrum us? Ug przewodnickich20-632 lublin, ul. Jana sawy 8, tel. /fax 81 743 74 72 , 81-532 50 27, 602 251 875e-mail: bpik@op. Pl, ctj@op. Pl, www. Cup. Bpik. Pl. Agencja przewodnicka angloj? Zyczna20-125 lublin, droga m? Czenników majdanka 55/5tel. 503 503 206, 81 444 09 00, e-mail: s. Nowodworski@op. Pl. Biuro us? Ug przewodnickich „kami"20-530 lublin, ul. Sympatyczna 14/25, tel. 81 553-92-03, 502 027 717. Deutsch 200020-831 lublin, ul. Na?? Czowska 113, tel. Pl, www. Przwodnikturystyczny. Lublin. Pl. Atlas travel - guide service,"20-111 lublin, ul. Rynek 2, 20-111, tel. /fax: 81 532-83-34; tel. 534-33-66www. Atlastravel. Pl; e-mail: biuro@atlastravel. Pl. . Lubelus20-858 lublin, ul. Noskowskiego 2/4, tel. /fax 81-441 96 25, tel. 509 555 998, 600 656 777www. Lubelus. Plpu? Awy. Biuro obs? Ugi ruchu turystycznego pttk24-100 pu? Awy, ul. Czartoryskich 8a, tel. /fax 81-886 47 56, 505 206 775www. Oddzial. Pulawy. Pttk. Pl, e-mail: bortpttk. Pulawy@wp. Plradzy? Podlaski. Biuro promocji miasta21-300 radzy? Podlaski, ul. Jana paw? A ii 4, (budynek oran? Erii pa? Acowej) tel. 83 352-73-14tomaszów lubelski. Quandul. Zamojska 2, 22-600 tomaszów lubelski, tel. 84 665 89 90e-mail: quand@quand. Com. Pl, www. Quand. Com. Plurszulin. Poleski park narodowyul. Lubelska 3a, 22-234 urszulin, tel. 82 571 30 71, fax 82 571 30 03www. Poleskipn. Plw? Odawa. Pttk oddzia? W? Odawaul. ? O? Nierzy win 25, tel. 82-572-17-09. Gra? Ka ii22-200 w? Odawa, ul. Rynek 4, tel. 82 572 20 69, www. Grazka. Ovh. Orgzamo?? . Biuro obs? Ugi ruchu turystycznego pttk22-400 zamo?? , ul. Staszica 31, tel. 84 639-31-43, fax 84 638-56-87. Zamojski o? Rodek informacji turystycznej - zoit22-400 zamo?? , rynek wielki 13. Tel. 84 639-22-92, fax 84 627-08-13www. Zoit. Zamosc. Pl. Gromada22-400 zamo?? , ul. Grodzka 13, tel. /fax 84-627 12 26, 84-638 62 89www. Gromada. Pl, e-mail: zamosc. Bt@gromada. Pl. Quandul. Ormia? Ska 30, 22-400 zamo?? , tel. 84 639 06 72e-mail: zamosc@quand. Com. Pl, www. Quand. Com. Pl. Inturul. Ormia? Ska 3, 22-400 zamo?? , tel. 84 639-18-08, tel. /fax: 84 638-52-23e-mail: biuro@intur-zamosc. Pl, www. Intur-zamosc. Pl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Rolnicy, osoby prowadz? Ce dzia? Alno?? Gospodarcz? Oraz przedstawiciele samorz? Dów, to adresaci warsztatów szkoleniowych, na które zapraszamy ju? We wrze? Niu. Szkolenia „zrównowa? Ony rozwój na obszarach wiejskich podstaw? Polityki ekologicznej na lubelszczy? Nie", skierowane s? Do wszystkich zainteresowanych produkcj? I dostawami substratu do biogazowi oraz jego przetwarzaniem na cele energetyczne. » czytaj wi? Cej. Beneficjenci z terenu województwa lubelskiego, zainteresowani dotacjami na inwestycje zwi? Zane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, mog? Skorzysta? Ze? Rodków krajowych narodowego funduszu ochrony? Rodowiska i gospodarki wodnej. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk rozpocz?? Starania o wprowadzenie do kolejowego rozk? Adu jazdy 2010/2011 dodatkowych bezpo? Rednich poci? Gów z dorohuska, che? Ma i lublina do warszawy i radomia. Koncepcj? T? Popiera równie? Marsza? Ek województwa mazowieckiego adam struzik. » czytaj wi? Cej. ? E? -sze? Z ekologicznej plantacji w suchodo? Ach ko? O fajs? Awic, olej tarnogrodzki oraz pyzy lubelskie, to specja? Y, w których zapewne rozsmakuj? Si? Odwiedzaj? Cy pozna? Skie mi? Dzynarodowe targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food. » czytaj wi? Cej. Zapraszamy do udzia? U w kolejnej, iii edycji konkursu „krajowi liderzy innowacji i rozwoju - 2010". Organizatorem konkursu jest fundacja innowacji i rozwoju z siedzib? W warszawie. Ide? Konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsi? Wzi?? I inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Udzia? W konkursie dla firm mikro, m? P, gmin, oraz organizacji pozarz? Dowych i innych podmiotów jest bezp? Atny na wszystkich etapach. » czytaj wi? Cej. W poniedzia? Ek, 30 sierpnia o godz. 12. Rozpocznie si? Spotkanie dotycz? Ce sytuacji zak? Adów opieki zdrowotnej województwa lubelskiego oraz podj? Cia na szczeblu centralnym dzia? A? Zmierzaj? Cych do tego, by dodatkowe? Rodki finansowe narodowego funduszu zdrowia dzielono z uwzgl? Dnieniem niedoborów finansowych naszego województwa w stosunku do? Redniej krajowej. » czytaj wi? Cej. Generalny dyrektor ochrony? Rodowiska odrzuci? Wszystkie 54 skargi i utrzyma? W mocy decyzj? ? Rodowiskow? Dla mi? Dzynarodowego portu lotniczego w? Widniku. Oznacza to,? E niemal na pewno jeszcze w tym roku na plac budowy wjedzie ci?? Ki sprz? T. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie i lubelski zwi? Zek stowarzysze? Agroturystycznych z siedzib? W na?? Czowie  wraz z sekretariatem regionalnym krajowej sieci obszarów wiejskich województwa lubelskiego zapraszaj? Do udzia? U w konkursie na najbardziej bogat? Ofert? Agroturystyczn? Oraz innowacyjny produkt turystyki wiejskiej w regionie lubelskim. Pochwalmy si? Tym, co nas wyró? Nia i promuje malownicz? Lubelszczyzn? W? Wiecie! » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  muzeum wsi lubelskiej powsta? O w 1970 r. A w 1976 zdecydowano o aktualnej lokalizacji skansenu. W ró? Norodnym i malowniczym krajobrazie, na terenie dawnego maj? Tku s? Awin, zgromadzono bezcenne pami? Tki zwi? Zane z dawnym? Yciem wsi, dworów i miasteczek lubelszczyzny.  w chwili obecnej muzeum jest nadal w fazie budowy, a ch? Opskie budownictwo drewniane prezentuj? Muzealne wsie w sektorach wy? Yna lubelska, roztocze i powi? Le, z charakterystycznym dla poszczególnych regionów rodzajem zabudowy i struktur? Siedlisk. Ca? O?? Architektonicznej kolekcji muzeum, niezwykle ró? Norodna pod wzgl? Dem form (cha? Upy szeroko- i w? Skofrontowe, symetryczne i asymetryczne, z podcieniami i bez), reprezentuj? C poszczególne regiony, odzwierciedla jednocze? Nie „ma? E historie zwyk? Ych ludzi” poprzez ekspozycyjne odtworzenie indywidualnych poczyna? I upodoba? Gospodarzy, którzy zamieszkiwali poszczególne zagrody.  modelowo w muzeum prezentowany jest zespó? Dworsko-parkowy i rzymskokatolicki zespó? Sakralny, b? D? Cy zacz? Tkiem przysz? Ego sektora „miasteczko”. Wa? Nymi elementami wzbogacaj? Cymi i uzupe? Niaj? Cymi ekspozycj? Skansenowsk? S? Uprawy rolne i ogrodnicze, obecno?? Dzikiej ro? Linno? Ci, a tak? E zwierz? T hodowlanych w wybranych zagrodach i tych? Yj? Cych w stanie dzikim.  muzeum zaprasza na cykliczne imprezy zwi? Zane z tradycjami i obrz? Dami ludowymi na lubelszczy? Nie. Dzieciom i m? Odzie? Y proponujemy skorzystanie z bogatej oferty zaj?? Edukacyjnych – lekcji muzealnych, warsztatów, wycieczek.  muzeum proponuje:- zwiedzanie skansenu z przewodnikiem;- wyk? Ady tematyczne;- lekcje muzealne;- wycieczki po regionie w ramach spotka? Z obiektami zabytkowymi, krajobrazem kulturowym, twórcami ludowymi, artystami czy rzemie? Lnikami;- uczestnictwo zwiedzaj? Cych w pracach rolnych (sianokosy,? Niwa, wykopki, czy przy karmieniu zwierz? T). Muzeum wsi lubelskiej daje najpe? Niejszy muzealny obraz funkcjonowania parafii w czasach ii rzeczypospolitej. W dniu 25 maja 2010 r. W lubelskim skansenie otwarto ekspozycj? Ma? Omiasteczkowej plebanii w budynku z? Eszczynki. Uzupe? Nia ona istniej? Cy ju? Zespó? Sakralny, z? O? Ony z: ko? Cio? A z matczyna, spichlerza pleba? Skiego z wrzelowca, dzwonnicy z motycza i studni z kijan. Muzeum wsi lubelskiej, podobnie jak kilka innych polskich muzeów skansenowskich, stara si? Przybli? Y? Rol? Ko? Cio? A w? Rodowisku wiejskim i miasteczkowym w okresie zaborów i w ii rzeczypospolitej. Aspekty religijne i spo? Eczne pokazane s? Przez translokowane i wyposa? One obiekty architektoniczne, w których urz? Dzono ekspozycj? Dawnych wn? Trz. Funkcja parafii ukazana jest poprzez wybrane kadry z? Ycia codziennego tej instytucji, cho? Okre? Lenie to akurat w tym przypadku zr? Czne nie jest, poniewa? To w? A? Nie ko? Ció? W g? ównej mierze wspó? Tworzy to, co etnolodzy nazywaj? Czasem? Wi? Tecznym. Plebania z? Eszczynki w podlaskiej gminie sosnówka nale? A? A pierwotnie do parafii greckokatolickiej. Wybudowana w 1824 roku s? U? Y? A za dom paroha. Po kasacie unii w 1875 r. Przesz? A na w? Asno?? Ko? Cio? A prawos? Awnego, a po i wojnie? Wiatowej wróci? A do ko? Cio? A rzymskokatolickiego. Plebani? Posadowiono w skansenie w 1977 r. , w 1986 r. Opracowano scenariusz ekspozycji, wykorzystuj? C ró? Ne elementy zabytkowego wyposa? Enia gromadzone przez muzeum od 1970 r. W latach 2005-2010 przeprowadzano konserwacj? Muzealiów, a w latach 2009-2010 prace budowlano-konserwatorskie. Przygotowana ekspozycja wn? Trz to edukacyjny model miasteczkowej plebanii rzymskokatolickiej z ii po?. Lat 30. Xx w. ? Ród? Owo oparta jest przede wszystkim na przeprowadzonych w latach 1985-1986 wywiadach z kap? Anami, którzy w okresie ii rzeczypospolitej byli wikariuszami i proboszczami w parafiach miasteczkowych na lubelszczy? Nie. Odtworzono tu kancelari? Parafialn? Oraz mieszkanie ksi? Dza: salonik, jadalni? , gabinet, pokój gospodyni, kuchni? , spi? Arni? , pralni? , przedpokój i dwie sienie. Górn? Cezur? Czasow? Tej ekspozycji jest pontyfikat papie? A piusa xi zm. 10 lutego 1939 r. W ko? Ciele lokalnym biskupem by? Wówczas leon fulman, za? Prymasem august hlond. Ka? Da z tych postaci to wielow? Tkowy materia? Do edukacji szkolnej - od ewangelizacji? Ycia publicznego po patriotyzm. Edukacyjny osobowy wzór proboszcza miasteczkowej parafii, podkre? Lony wyborem eksponatów to kap? An intelektualista, spo? Ecznik, wspó? Organizator stowarzysze? Chrze? Cija? Skich i u? Yteczno? Ci publicznej (lokalne spó? Dzielnie, stra? Ogniowa), zaanga? Owany w dzia? Alno?? Kulturalno-o? Wiatow? (macierz szkolna, teatr amatorski). W eksponowanych czasach wyposa? Enie plebanii, poza ruchomo? Ciami w kancelarii parafialnej, by? O prywatn? W? Asno? Ci? Przyby? Ego na parafi? Ksi? Dza. Zale? A? O wi? C od tzw. Pochodzenia, sta? U, osobowo? Ci proboszcza, a po zasiedzeniu w parafii równie? Od zysków z ziemi i od zamo? No? Ci miejscowej ludno? Ci. Pensja duchowie? Stwa parafialnego, tak jak urz? Dników pa? Stwowych, by? A okre? Lona ustawowo. Meble, obrazy i sprz? Ty w gospodarstwie ksi?? Owskim pojawia? Y si? Wi? C stopniowo i pochodzi? Y z ró? Nych? Róde? : z domu rodzinnego, z w? Asnych zakupów, a nawet z licytowanych dworów. Wykonane by? Y przez miasteczkowego rzemie? Lnika, zakupywane w du? Ym mie? Cie, trafia? Y si? I sprz? Ty sporz? Dzone prowizorycznie. Zabytki na ekspozycji datowane s? Na okres od xviii w. Po 1939 r. , np. S? Tu biedermeierowskie meble i formy art deco. Warto podkre? Li? ,? E du? A cz??? Mebli np. W salonie, w kuchni, gabinecie ma udokumentowane pochodzenie z dawnych plebani z?? Cznej, krasienina,? Uszczowa, garbowa. Na ekspozycji s? Te? Osobiste pami? Tki, np. Ks. Tadeusza piotra de tramecourt, brata jerzego, ostatniego wojewody lubelskiego ii rp w latach 1937-1939. Autor ekspozycji -? Ucja kondratowicz-miliszkiewicz, autorzy fotografii: krzysztof wasilczyk, andrzej wrona. Muzeum wsi lubelskiej zaprasza codziennie od godz. 9 do 18 (www. Skansen. Lublin. Pl). . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W domu muzyki w kraczewicach prowadzonych jest wiele dzieci? Cych i m? Odzie? Owych muzycznych zespo? ów artystycznych we wspó? Pracy z ogniskiem pracy pozaszkolnej i stowarzyszeniem „musica antiqua” w poniatowej. Pocz? Wszy od 4 grup chóralnych o nazwie szczygie? Ki poprzez zespo? Y muzyki dawnej scholares minores pro musica antiqua, kameralne orkiestry smyczkowe, zespo? Y gitarowe, fletowe, wokalno-instrumentalne do zespo? U muzyki m? Odzie? Owej junior band.  od 1975 roku zespo? Y te zdobywaj? Najwy? Sze oceny w kraju i na? Wiecie bior? C udzia? Prawie we wszystkich konkursach i festiwalach organizowanych dla zespo? ów o tym charakterze. W ci? Gu tych lat zespo? Y domu muzyki prowadzone przez pp. Danielewiczów wykona? Y ponad 2400 koncertów w kraju i poza granicami rp podczas 95 zagranicznych tournee artystycznych m. In. Po australii, japonii, usa, kanadzie, meksyku i ca? Ej europie. Do najwi? Kszych osi? Gni?? Zaliczy? Mo? Na uzyskanie l miejsca w? Wiatowym konkursie chóralnym bbc organizowanym przez? Wiatow? Uni? Radiofonii w londynie, dyplom ministerstwa spraw zagranicznych za promowanie kultury polskiej zagranic? , nagrod? Im. Brata alberta, ró?? Rotaria? Sk? Przyznan? W uznaniu zas? Ug dla kultury dzieci i m? Odzie? Y przez warszawski klub rotary oraz krzy? E kawalerskie orderu odrodzenia polski przyznane pp. Danielewiczom (za? O? Ycielom i prowadz? Cym do dnia dzisiejszego wi? Kszo?? Z w/w zespo? ów) w uznaniu ich wk? Adu w tworzenie kultury naszego kraju, jak równie? Promocj? Polski poza jej granicami. Nie wymieniamy licznych nagród uzyskiwanych na konkursach w kraju i zagranic? Gdy? Ilo?? Ich jest zbyt wielka aby zmie? Ci? Chocia? By ich spis w niniejszym wniosku. W domu muzyki pp. Danielewiczowie stworzyli zupe? Nie nowatorsk? Szko?? Nauczania i prezentowania muzyki dawnej, nowe, nieznane przedtem metody umuzykalniania dzieci, a tak? E byli (w pocz? Tkach swej dzia? Alno? Ci) prekursorami tworzenia w polsce dzieci? Cych zespo? ów muzyki dawnej – za ich przyk? Adem zacz? To tworzy? Zespo? Y o podobnym charakterze udost? Pniaj? C dzieciom i m? Odzie? Y ca? Kowicie dot? D nie eksplorowany obszar kultury narodowej. Sukcesy sztuki proponowanej przez zespo? Y prowadzone w domu muzyki spowodowa? Y propozycj? Podpisania umowy o partnerskiej wspó? Pracy pomi? Dzy berlinem (sic!! ), a poniatow? - umowa taka podpisana zosta? A w berlinie w 1993 roku, a tak? E miastem gross siegharts w austrii. Od 16 lat koncertuj? Stale w filharmonii narodowej w warszawie i innych filharmoniach polski. Wydali kilkana? Cie pozycji fonograficznych. Scholares. Poniatowa. Pl/. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Chmielinne - równina? Ukowska, gmina le? Na podlaska,  pow. 69,55 ha, . Czapli stóg - równina? Ukowska, gmina zalesie, pow. 4,82 ha,. Dobry? - zakl? S? O?? ? Omaska, gmina zalesie, pow. 86,62 ha,. Liski - zakl? S? O?? ? Omaska, gmina drelów, pow. 129,03 ha. ?? G d? Bowy -  równina? Ukowska, gmina janów podlaski, pow. 132,38 ha. Omelno - równina? Ukowska, gmina drelów, pow. 132,38 ha. Stary - równina? Ukowska, gmina konstantynów, pow. 5,90 ha,. - równina? Ukowska, gmina: terespol, pow. 24,00 ha,. Czartowe pole - roztocze? Rodkowe, gmina józefów, pow. 80,07 ha,. Obary - równina bi? Gorajska, gmina bi? Goraj, pow. 82,25 ha,. Szum - roztocze? Rodkowe, gmina józefów, pow. 18,17 ha,. Bachus - pagóry che? Mskie, gmina sawin, pow. 82,59 ha,. Bagno serebryskie - obni? Enie dubie? Skie, gmina che? M, ruda huta, pow. 376,62 ha,. Brze? No - pagóry che? Mskie, gmina dorohusk, che? M, pow. 124,49 ha,. Liski - obni? Enie dubie? Skie, gmina bia? Opole, horod? O (powiat hrubieszów), pow. 93,57 ha. Roskosz - obni? Enie dubie? Skie, gmina: dorohusk, kamie? , pow. 276,03 ha,. Serniawy - równina?? Czy? Sko-w? Odawska, gmina sawin, pow. 38,00 ha,. Siedliszcze - obni? Enie dubie? Skie, gmina bia? Opole, pow. 15,12 ha. Stawska góra - pagóry che? Mskie, gmina che? M, pow. 4,00 ha,. - zachowanie naturalnego zbiorowiska ro? Linno? Ci stepowej z rzadkimi gatunkami ro? Lin, m. In. Dziewi?? Si? Em pop? Ocholistnym. Torfowisko sobowice - pagóry che? Mskie, gmina che? M, pow. 95,46 ha,. Wolwinów - obni? Enie dubie? Skie, gmina che? M, pow. 1,12 ha,. ? Mud? - obni? Enie dubie? Skie, gmina? Mud? , pow. 5,81 ha,. Gliniska - dzia? Y grabowieckie, gmina uchanie, pow. 34,00 ha,. Su? Le wzgórza - grz? Da sokalska, gmina do? Hobyczów, pow. 27,11 ha,. Imielty? Ug - równina bi? Gorajska, gmina modliborzyce, pow. 802,68 ha,. Lasy janowskie - równina bi? Gorajska, gmina dzwola, janów lubelski, pow. 2674,44,. Kacze b? Ota - równina bi? Gorajska, gmina dzwola, pow. 167,89 ha,. Szklarnia - równina bi? Gorajska, gmina dzwola, janów lubelski, pow. 278,14 ha,. G?? Boka dolina - dzia? Y grabowieckie, gmina kra? Niczyn, pow. 288,38 ha,. Wodny dó? - wynios? O?? Gie? Czewska, gmina krasnystaw, pow. 186,18 ha,. Do? Y szczeckie - równina bi? Gorajska, gmina go? Cieradów, pow. 203,62 ha,. - zachowanie gromadnego stanowiska buka na p? N. -wsch. Granicy naturalnego zasi? Gu oraz malowniczo poci? Tego terenu w formie jarów, w? Wozów i tzw. Suchych dolin. Marynopole - równina bi? Gorajska, gmina go? Cieradów, pow. 156,12 ha,. Natalin - wzniesienie urz? Dowskie, gmina urz? Dów, pow. 2,52 ha,. Wis? A pod zawichostem - nizina nadwi? La? Ska, gmina annopol, pow. 313,32 ha,. Kozie góry - wysoczyzna lubartowska, gmina lubartów, pow. 41,04 ha,. Chmiel - wynios? O?? Gie? Czewska, gmina jab? Onna, pow. 25,77 ha,. Las królewski - wynios? O?? Gie? Czewska, gmina krzczonów, pow. 48,72,. Olszanka - wynios? O?? Gie? Czewska, gmina jab? Onna, pow. 8,75 ha,. Podzamcze - wynios? O?? Gie? Czewska, gmina bychawa, pow. 3,4 ha,. Stasin - p? Askowy? ? Widnicki, gmina miasto lublin, pow. 24,4 ha,. Jezioro brzeziczno - równina?? Czy? Sko-w? Odawska, gmina ludwin, pow. 97,78 ha,. Jezioro? Wierszczów - równina?? Czy? Sko-w? Odawska, gmina cyców, pow. 46,08 ha,. Jata - równina? Ukowska, gmina? Uków, pow. 1116,81 ha,. - zachowanie wielogatunkowego lasu o charakterze naturalnym z udzia? Em jod? Y, wyst? Puj? Cej tu na p? N. -wsch. Granicy swego zasi? Gu. Kania - równina? Ukowska, gmina trzebieszów, pow. 28,86 ha,. Kra jurajska - równina? Ukowska, gmina? Uków, pow. 8,00 ha,. Kulak - równina? Ukowska, gmina stoczek? Ukowski, pow. 47,16 ha,. Las wagramski - równina? Ukowska, gmina? Uków, pow. 5,37 ha,. Topór - równina? Ukowska, gmina? Uków, pow. 58,20 ha,. Krowia wyspa - kotlina chodelska, gmina wilków, kazimierz dolny (powiat pu? Awy), pow. 62,30 ha,. Skarpa dobrska - kotlina chodelska,  gmina wilków, pow. 39,70 ha,. Czarny las - równina parczewska, gmina milanów, pow. 15,96 ha,. Jezioro obrazowskie - równina parczewska, gmina parczew, pow. 82,74 ha,. Królowa droga - równina parczewska, gmina d? Bowa k? Oda, pow. 38,79 ha,. Lasy parczewskie - równina parczewska, gmina d? Bowa k? Oda, pow. 157,29 ha,. Torfowisko przy jeziorze czarnym - garb w? Odawski, gmina cyców, pow. 47,87 ha,. Warzewo - równina parczewska, gmina podedwórze, pow. 58,25 ha,. Czapliniec - pradolina wieprza, gmina pu? Awy, pow. 19,04 ha,. ?? G na k? Pie - p? Askowy? Na?? Czowski, gmina pu? Awy, pow. 4,71 ha,. Piskory - wysoczyzna lubartowska, gmina? Yrzyn, pow. 203,02 ha,. Czapliniec - pradolina wieprza, gmina radzy? Podlaski, pow. 15,67 ha,. Wierzchowiska - wynios? O?? Gie? Czewska, gmina piaski, pow. 25,06 ha,. Jalinka - roztocze wschodnie, gmina lubycza królewska, pow. 3,80 ha,. Las lipowy w uroczysku bukowiec - grz? Da sokalska, gmina jarczów, pow. 12,41 ha,. Machnowska góra - roztocze wschodnie, gmina lubycza królewska, pow. 25,30 ha,. Nad tanwi? - roztocze? Rodkowe, gmina susiec, pow. 47,49 ha,. Nowiny - roztocze? Rodkowe, gmina susiec, pow. 3,83 ha,. Piekie? Ko - kotlina pobu? A, gmina tomaszów lubelski, pow. 1,20 ha,. Przecinka - roztocze? Rodkowe, gmina rachanie, pow. 32,91 ha,. Skarpa dobu? A? Ska - roztocze? Rodkowe, gmina tyszowce, pow. 5,07 ha,. Skrzypny dolne - roztocze? Rodkowe, gmina tarnawatka, pow. 1,80 ha,. Zaro? Le - roztocze? Rodkowe, gmina tomaszów lubelski, pow. 64,02 ha,. Brudzieniec - równina?? Czy? Sko-w? Odawska, gmina wola uhruska, pow. 36,43 ha,. Jezioro orchowe - równina?? Czy? Sko-w? Odawska, gmina w? Odawa, pow. 58,23 ha,. Magazyn - równina?? Czy? Ko-w? Odawska, gmina w? Odawa, pow. 51,98 ha,. Ma? Oziemce - równina?? Czy? Sko-w? Odawska, gmina wola uhruska, pow. 38,02 ha,. Trzy jeziora - równina?? Czy? Sko-w? Odawska, gmina wola uhruska, w? Odawa, pow. 749,75 ha,. ? ó? Wiowe b? Ota - równina?? Czy? Sko-w? Odawska, gmina w? Odawa, ha? Sk, pow. 724,08 ha,. Broczówka - dzia? Y grabowieckie, gmina skierbieszów, pow. 6,17 ha,. Debry - roztocze? Rodkowe, gmina adamów, pow. 179,62 ha,. Hubale - roztocze? Rodkowe, gmina zamo?? , pow. 35,00 ha,. Ksi?? Ostany - roztocze wschodnie, gmina? Abunie, pow. 50,55 ha,. ? Abunie - roztocze? Rodkowe, gmina? Abunie, pow. 108,54 ha,. Popówka - dzia? Y grabowieckie, gmina mi? Czyn, pow. 53,71 ha,. Rogów - dzia? Y grabowieckie, gmina grabowiec, pow. 0,95 ha,. ? Wi? Ty roch - roztocze? Rodkowe, gmina krasnobród, pow. 202,60 ha,. Wieprzec - roztocze? Rodkowe, gmina zamo?? , pow. 31,92 ha,. Wygon grabowiecki - dzia? Y grabowieckie, gmina grabowie, pow. 6,38 ha,. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  w? A? Ciwe wykorzystanie odnawialnych? Róde? Energii (oze) to wci?? Jeden z najwa? Niejszych elementów idei zrównowa? Onego rozwoju, które mo? E przynie?? Wymierne efekty i korzy? Ci, m. In. Oszcz? Dzanie zasobów surowców energetycznych, poprawa stanu? Rodowiska, redukcja odpadów, jak i zwi? Kszenie poziomu bezpiecze? Stwa energetycznego.  województwo lubelskie posiada znaczne zasoby ró? Nych rodzajów oze, mo? Liwych do wykorzystania g? ównie w energetyce rozproszonej. Jednak ich udzia? W produkcji energii elektrycznej w regionie jest bardzo ma? Y. W 2006 roku wyniós? On 7,14 gwh, co stanowi? O zaledwie 0,4% produkcji. Dominuj? Cym? Ród? Em „zielonej energii” w województwie by? Y dotychczas rzeki. Od kilku lat zauwa? A si? Jednak tendencj? Do zmiany tych relacji na rzecz pozosta? Ych? Róde? (udzia? Wód spad? W tym wzgl? Dzie z 51% w roku 2005 do ok. 45% w roku 2006).  analizuj? C zasoby odnawialnych? Róde? Uznaje si? ,? E najwi? Ksze mo? Liwo? Ci pozyskania i wykorzystania ma na lubelszczy? Nie biomasa. Poleca si? Szczególnie wykorzystanie ro? Lin z celowych upraw (np. Kukurydza, rzepak, itp. ) oraz odpadów poprodukcyjnych w celu pozyskania biogazu do produkcji energii elektrycznej b? D? Cieplnej. Najnowszy projekt polityki energetycznej polski - strategia do 2030 roku proponuje lokalizacj? Biogazowni rolniczej w ka? Dej gminie do roku 2020. W przypadku udokumentowania istnienia innych znacznych? Róde? Energii (np. Wód geotermalnych) mo? Liwych do wykorzystania, kierunek rozwoju odnawialnych? Róde? Na lubelszczy? Nie mo? E ulec zmianie.  mo? Liwo? Ci rozwoju poszczególnych dziedzin energetyki na bazie? Róde? Odnawialnych w regionie nie zale?? Tylko od wielko? Ci zasobów i warunków ich wyst? Powania, lecz równie? Od uregulowa? Prawnych w zakresie ochrony przyrody i ustalonymi w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego zasadami gospodarowania przestrzeni?.  samorz? D województwa czyni starania w kierunku poszerzenia zakresu informacji dotycz? Cych mo? Liwo? Ci wykorzystania lokalnych? Róde? Oraz promuje t? Ide?. Swoje zadania realizuje m. In. W ramach dzia? Alno? Ci zespo? U doradczo-konsultacyjnego ds. Energii odnawialnej przy zarz? Dzie województwa lubelskiego [www. Lubelskie. Pl/energia]. Dostrzega tak? E szans? W aktywizacji samorz? Dów gminnych, do których nale? Y planowanie energetyczne w gminie. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Województwo lubelskie le? Y w? Rodkowo-wschodniej cz?? Ci polski. Graniczy z województwami: podlaskim, mazowieckim,? Wi? Tokrzyskim i podkarpackim. Lubelszczyzna s? Siaduje z bia? Orusi? I ukrain?. . Zachodni? Granic? Stanowi wis? A, wschodni? Za? Rzeka bug. Obszar pó? Nocno-zachodni po? O? Ony jest na nizinie po? Udniowopodlaskiej. Jest ona lekko falist? Równin? Z polodowcowymi wzniesieniami. Pó? Nocno-wschodni? Cz??? Województwa zajmuje z kolei polesie (zachodnie i wo? Y? Skie). To p? Aska równina, na której wyst? Puj? Obszary bagienne, torfowiska oraz jeziora (najcz?? Ciej jeziora krasowe na równinie?? Czy? Sko-w? Odawskiej). ? Rodkow? I po? Udniowo-zachodni? Cz??? Województwa stanowi wy? Yna lubelska, z licznie wyst? Puj? Cymi w? Wozami i dolinami rzek, za? Po? Udniowo-wschodni? Wy? Yna zachodniowo? Y? Ska. Po? Udniowy obszar zajmuje wy? Ynne pasmo roztocza o szeroko? Ci 15 km ci? Gn? Ce si? Od okolic kra? Nika a? Do lwowa. Wyst? Puje tu najwy? Szy punkt lubelszczyzny - wzgórze wapielnia (387 m n. P. M. ). Ziemie po? Udniowo-zachodnie zajmuje kotlina sandomierska. . G? ównymi rzekami lubelszczyzny s? : wis? A, bug i wieprz oraz bystrzyca, huczwa i krzna. Wy? Yna lubelska posiada rzadk? Sie? Rzeczn? , a tereny wokó? Lublina zagro? One s? Deficytem wody. Du? E zaplecze wody stanowi polesie, a szczególnie jego cz??? Po? Udniowa z licznymi jeziorami (68 jezior równiny?? Czy? Sko-w? Odawskiej), spo? Ród których najwi? Ksze to: u? Ciwierz (2,8 km2) i wytyckie (2,7 km2). Najg?? Bszymi jeziorami s? : piaseczno (w najg?? Bszym miejscu - 38,8 m), bia? E (ok. 35 m), krasne (ok. 34 m) i zag?? Bocze (23 m). Województwo lubelskie nale? Y do najs? Abiej zalesionych obszarów w polsce, lasy stanowi? 21,7% ogólnej jego powierzchni (? Rednia w polsce wynosi 28,5%). Najni? Szy wska? Nik lesisto? Ci wyst? Puje na wy? Ynie lubelskiej i zachodniowo? Y? Skiej z uwagi na? Yzne gleby wykorzystywane na rzecz rolnictwa. Do najsilniej zalesionych obszarów województwa nale?? Powiaty: janowski (38,1%), bi? Gorajski (37,9%) i w? Odawski (37,3%). Przewa? A drzewostan iglasty (ok. 75%). Najwi? Ksze kompleksy le? Ne lubelszczyzny to: puszcza solska, lasy janowskie, parczewskie i w? Odawskie. . Na terenie województwa lubelskiego znajduj? Si? Dwa parki narodowe: poleski i roztocza? Ski, oraz liczne parki krajobrazowe: che? Mski, kazimierski, koz? Owiecki, krasnobrodzki, krzczonowski, lasy janowskie, nadwieprza? Ski, podlaski prze? Om bugu, pojezierze?? Czy? Skie, poleski, puszcza solska, skierbieszowski, sobiborski, strzelecki, szczebrzeszy? Ski i wrzelowiecki. Klimat województwa lubelskiego tworz? ? Cieraj? Ce si? Masy powietrza kontynentalnego i oceanicznego. Charakteryzuj? Go znaczne wahania temperatur rocznych, gor? Ce lata i mro? Ne zimy oraz umiarkowane opady - roczna suma opadów wynosi 550-650 mm, okres wegetacji trwa 205-210 dni. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Po? O? Enie przy wschodniej granicy unii europejskiej z ukrain? I bia? Orusi? , to jeden z atutów regionu lubelskiego, jako miejsca przyjaznego inwestorom, chc? Cym dzia? A? W s? Siedztwie rynków wschodnich. Przez region i sze?? Przej?? Granicznych prowadz? Najwa? Niejsze transkontynentalne szlaki drogowe i kolejowe z brukseli, berlina i warszawy do lwowa, odessy, kijowa, mi? Ska, moskwy. Przej? Cia graniczne w regionie przejmuj? Blisko po? Ow? Ruchu osobowego i towarowego przypadaj? Cego na ca?? Polsk? Granic? Wschodni?. W koroszczynie funkcjonuje jeden z najnowocze? Niejszych w europie terminali odpraw towarowych, a w ma? Aszewiczach najwi? Kszy w tej cz?? Ci kontynentu kolejowo-samochodowy port prze? Adunkowy. Olbrzymie znaczenie dla spedycji towarów na szlaku z azji do europy ma linia hutnicza szerokotorowa.  lublin, z czterema uniwersytetami, politechnik? I kilkoma prywatnymi szko? Ami wy? Szymi,  jest jednym z najwi? Kszych o? Rodków akademickich kraju – co czwarty mieszkaniec miasta jest studentem. Warto zaznaczy? ,? E od wielu lat z oferty lubelskich uczelni korzystaj? Tysi? Ce m? Odych ludzi z ukrainy, bia? Orusi, kazachstanu i innych krajów by? Ej wspólnoty niepodleg? Ych pa? Stw. Natomiast doktorantów z tych pa? Stw kszta? Ci kolegium polsko-ukrai? Skich uniwersytetów. W 20 szko? Ach wy? Szych ca? Ego regionu zdobywa wiedz? Ju? Grubo ponad 100 tys. Studentów. Obok uczelni dzia? Aj? Liczne pa? Stwowe instytuty badawcze i centra badawczo-rozwojowe, w tym instytut agrofizyki pan i krajowe laboratorium pasz instytutu zootechniki w lublinie oraz presti? Owe o? Rodki w pu? Awach: instytut nawo? Enia uprawy i gleboznawstwa, pa? Stwowy instytut weterynaryjny, instytut nawozów sztucznych, oddzia? Pszczelnictwa instytutu sadownictwa i kwiaciarstwa, o? Rodek diagnostyki i zwalczania zagro? E? Biologicznych wojskowego instytutu higieny i epidemiologii, zak? Ad do? Wiadczalny instytutu podstawowych problemów techniki pan. Silne zaplecze naukowe sprawia,? E najbardziej obiecuj? Cym dla gospodarki regionu jest sektor nowych technologii.  gospodarka regionu opiera si? Na rolnictwie - lubelskie, maj? C dobre warunki glebowo-klimatyczne, jest krajowym liderem wielu upraw rolniczych i sadowniczych, m. In. Chmielu, malin, porzeczek, truskawek. W ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwija si? Produkcja i przetwórstwo zdrowej, certyfikowanej? Ywno? Ci, coraz wi? Ksze znaczenie zyskuj? Te? Uprawy ro? Lin energetycznych.  w przemy? Le wa? N? Rol? Odgrywaj? Sektory: budowlany - bazuj? Cy na lokalnych z? O? Ach wapienia, kredy, margla i piasku, drzewny i meblarski, wykorzystuj? Cy towarowe drzewostany lasów pa? Stwowych, wydobywczy – z górnictwem w? Gla kamiennego oraz maszynowy – z produkcj? ? Mig? Owców, traktorów, maszyn rolniczych i budowlanych.  region lubelski to obszar atrakcyjny dla turystów lubi? Cych aktywne formy wypoczynku, do których zach? Caj? Tysi? Ce kilometrów znakowanych szlaków pieszych, rowerowych, konnych oraz liczne? Cie? Ki przyrodnicze w parkach narodowych i krajobrazowych. Wypoczynek i relaks w bliskim kontakcie z natur? Gwarantuj? Setki gospodarstw agroturystycznych, specjalizuj? Cych si? W wyrobie tradycyjnych produktów, regionalnej kuchni, prowadz? Cych szkó? Ki je? Dzieckie,? Owiska w? Dkarskie, organizuj? Cych sp? Ywy kajakowe, rajdy rowerowe czy np. Fotograficzne safari.  poza bogactwem przyrody lubelskie oferuje wiele miejsc i zabytków zwi? Zanych z ró? Nymi kulturami i religiami. Najwa? Niejszym jest zamo?? – idealne miasto renesansu z listy? Wiatowego dziedzictwa unesco, tworzone i zamieszkiwane w przesz? O? Ci przez katolików, prawos? Awnych, greków,? Ydów, ormian. Znakomitym przyk? Adem przenikania kultury i religii wschodu i zachodu europy jest kaplica trójcy? Wi? Tej na lubelskim zamku - zabytek najwy? Szej? Wiatowej klasy,?? Cz? Cy gotyck? Architektur? Z rusko-bizanty? Skimi malowid? Ami. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. . Ustawa okre? La zasady post? Powania z odpadami w sposób zapewniaj? Cy ochron? ? Ycia i zdrowia ludzi oraz ochron? ? Rodowiska zgodnie z zasad? Zrównowa? Onego rozwoju. Podstawowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilo? Ci odpadów i ich negatywnego oddzia? Ywania na? Rodowisko, a tak? E odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.  powstawanie odpadów staje si?   coraz powa? Niejszym problemem  w skali? Wiatowej ze wzgl? Du na rosn? C? Liczb? Ludno? Ci, zwi? Kszaj? C? Si? Produkcj? Dóbr konsumpcyjnych oraz  coraz szybszy post? P technologiczny, powoduj? Cy coraz krótsz? „d? Ugo?? ? Ycia” niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego u? Ytku.  dla osi? Gni? Cia celów za? O? Onych w. Uchwalony przez sejmik województwa lubelskiego w dniu 27 pa? Dziernika 2008 r.  wed? Ug „planu. ” szacuje si? ,? E ilo?? Wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego odpadów komunalnych wynosi ok. 314 kg/mieszka? Ca/rok. Ponad po? Owa gmin prowadzi selektywn? Zbiórk? Odpadów opakowaniowych, przekazuj? C je do odzysku i recyklingu. Pozosta? E niesegregowane odpady komunalne deponowane s? Na sk? Adowiskach odpadów komunalnych.  w województwie funkcjonuje 110 sk? Adowisk odpadów komunalnych. Ponadto istniej? Instalacje wspomagaj? Ce gospodark? Odpadami np. Kompostownie, linie do segregacji odpadów zlokalizowane g? ównie przy sk? Adowiskach odpadów, linie do produkcji paliwa alternatywnego, wspó? Spalarnie odpadów.  . W ramach mi? Dzynarodowych targów pozna? Skich poleko 2009 ministerstwo? Rodowiska  wyda? O praktyczny poradnik dla spo? Ecze? Stwa, przedsi? Biorstw i administracji, który powsta? Aby wyja? Ni? W? Tpliwo? Ci z zakresu gospodarki odpadami w polsce. Z poradnika mo? Na dowiedzie? Si? Jak  post? Powa? Z wytworzonymi odpadami, co zrobi? , by uzyska? Decyzje i pozwolenia na przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz w jaki sposób prowadzi? Sprawozdawczo?? Z dzia? Alno? Ci w zakresie gospodarki odpadami. Poradnik jest dost? Pny na stronie internetowej ministerstwa? Rodowiska . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Istnieje od 100 lat. Powsta? A w 1907 r. , jako placówka spo? Eczna, powo? Ana przez towarzystwo biblioteki publicznej im. H. ? Opaci? Skiego. Trzonem jej by? 12-tysi? Czny ksi? Gozbiór, pozostawiony przez tragicznie zmar? Ego uczonego i bibliofila, hieronima? Opaci? Skiego. Biblioteka by? A w posiadaniu towarzystwa przez ponad 40 lat, mocna poparciem spo? Ecznym, finansowym i materialnym. Szybko sta? A si? Jedn? Z wa? Niejszych instytucji kulturalnych w lublinie i taki stan utrzymuje si? Do dnia dzisiejszego. W tym pierwszym  okresie prze? Ywa? A trudne i tragiczne chwile, kiedy grozi? O jej zamkni? Cie lub zaprzestanie dzia? Alno? Ci (pocz? Tek lat trzydziestych, pierwsze powojenne lata) lub likwidacja (okres wojny i okupacji). Przed wojn? (w 1939 r. ) przenios? A si? Do w? Asnego lokalu przy ul. Narutowicza (mie? Ci si? Tam do dzi? ). Po wojnie towarzystwo przekaza? O bibliotek? W? Adzom lublina, po?? Czono j? Z miejsk? Bibliotek? Publiczn? (1948 r. ) tworz? C miejsk? Bibliotek? Publiczna  im. H. ? Opaci? Skiego. W 1955 r. Utworzy? A ona z wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? Now? Jednostk? Organizacyjn? – wojewódzk? I miejska bibliotek? Publiczn? Im. H. ? Opaci? Skiego (wraz z rozwijaj? C? Si? Sieci? Filii miejskich) istniej? Ca do ko? Ca 2001 r.   w wyniku podzia? U od 1 stycznia 2002 r. Powsta? Y: wojewódzka biblioteka publiczna im. H. ? Opaci? Skiego, której organizatorem jest samorz? D województwa lubelskiego oraz miejska biblioteka publiczna im. H. ? Opaci? Skiego, której organizatorem jest gmina lublin. Zbiory biblioteki nale?? Do najwi? Kszych i niezwykle cennych kolekcji krajowych. W zasobie ksi?? Nicy znajduj? Si? Druki pocz? Wszy od xv wieku, reprezentuj? Ce wa? Niejsze oficyny drukarskie polski i europy, egzemplarze unikatowych druków, bogaty zestaw publikacji oficyn lubelskich xvii – xviii wieku. Zbiór r? Kopisów licz? Cy ponad 2 800 jedn. Zawiera dokumenty królewskie, miejskie, cechowe, rodów ziemia? Skich z terenu lubelszczyzny (orzechowscy, suchodolscy, kiccy), autografy najwi? Kszych polskich pisarzy. W zbiorach kartograficznych ozdob? Kolekcji jest najstarszy r? Kopi? Mienny plan lublina z po? Owy xvii w. Do bada? Nad przesz? O? Ci? I kultur? Regionu du? E znaczenie maj? Czasopisma lubelskie xix i xx w. , które stanowi? Najbogatszy zbiór biblioteczny (blisko 40 tys. Vol. )na lubelszczy? Nie. W? Ród nich jest m. In. Najstarsze wydanie „kuriera lubelskiego” z 1830 r. Warto?? Zbiorów zadecydowa? A o przyznaniu bibliotece w 1965 r. Statusu biblioteki naukowej (tak jest do dzi? ) oraz o w?? Czeniu ich (w 1998 r. ) do narodowego zasobu bibliotecznego. Biblioteka dysponuje najnowszym systemem informacji naukowej, opartym na programie vtls/virtua. Zapewnia on wspó? Tworzenie  narodowego katalogu nukat oraz wspó? Prac? Z najwi? Kszymi bibliotekami krajowymi. W dzia? Alno? Ci informacyjnej wykorzystuje si? Mo? Liwo? Ci internetu oraz bazy danych komputerowych, w? Asnych i kupowanych w bibliotece narodowej. Katalogi elektroniczne ksi?? Nicy obejmuj? Po? Ow? Zbiorów (tzn. Druki wydane po  1985 r. Oraz 2/3 najstarszych zbiorów biblioteki do 1948 r. ) i czasopisma. Pomoc? W indywidualnych poszukiwaniach s? U? Y profesjonalne informatorium. Danych na temat pi? Miennictwa zwi? Zanego z regionem nale? Y szuka? W bazie komputerowej region (od 2000 r. ) oraz wielotomowej publikacji „bibliografia lubelszczyzny” (do 2000 r. ). Pomoc? S? U? Y te? Specjalistyczny dzia? Bibliografii lubelszczyzny i wiedzy o regionie (dysponuje czytelni? ).       z us? Ug biblioteki korzysta kilkana? Cie tysi? Cy u? Ytkowników: studentów, uczniów, pracowników naukowych, dziennikarzy, regionalistów, dzia? Aczy samorz? Dowych. Do ich dyspozycji s? : czytelnia naukowa, czytelnia czasopism, czytelnia internetowa, czytelnia zbiorów specjalnych, czytelnia regionalna oraz wypo? Yczalnia. Agendy czynne s? W poniedzia? Ki, wtorki,? Rody oraz pi? Tki w godz. 9 – 19. 45, a w czwartki i soboty w godz. 9 – 15. Czytelnicy i sympatycy biblioteki maja mo? Liwo?? Skorzystania z bogatej oferty programowej: spotka? Autorskich, promocji ksi?? Ek, lekcji bibliotecznych, wystaw ksi?? Kowych, wystaw plastycznych, prelekcji. W bibliotece rocznie organizuje si? 150 – 180 imprez. Biblioteka jest równie? O? Rodkiem naukowym podejmuj? Cym w? Asne prace badawcze (np. Regionalizm w bibliotekach, czytelnictwo, historia bibliotek). Wydaje dwa czasopisma: naukowy rocznik „bibliotekarz lubelski” i  kwartalnik informacyjno–metodyczny „dostrzegacz biblioteczny”. W 2007 r. Do dyspozycji czytelników oddano nowe skrzyd? O gmachu biblioteki (wybudowane w latach 2004–2006 ze? Rodków ue i województwa lubelskiego). S? Tam zlokalizowane: wypo? Yczalnia, czytelnie (czasopism, internetowa), sala konferencyjna, zbiory specjalne, magazyny ksi?? Ek i czasopism.   instytucja jako biblioteka wojewódzka jest g? ówn? Placówk? Sieci bibliotek publicznych na terenie województwa. Pod jej opiek? Instrukcyjno – metodyczn? Znajduje si? 220 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych oraz ok. 400 filii bibliotecznych. Biblioteka prowadzi te? Dokszta? Canie i doskonalenie zawodowe. W realizacji celów statutowych wojewódzka biblioteka publiczna wspó? Pracuje z w? Adzami samorz? Dowymi, zwi? Zkami twórczymi (zwi? Zek literatów polskich, stowarzyszenie pisarzy polskich), organizacjami zawodowymi (stowarzyszenie bibliotekarzy polskich), ruchem spo? Ecznym (lubelskie towarzystwo mi? O? Ników ksi?? Ki, uniwersytet iii wieku, towarzystwo biblioteki publicznej im. H. ? Opaci? Skiego).      →. Ul. Rynek 14, 24-105 081/883 40 45 wew. 26 . Ul. Lwowska 5, 22-670 be?? Ec 084/665 21 20 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  29 wrze? Nia w hannie w powiecie w? Odawskim oddano do u? Ytku kolejne ju? Boisko wielofunkcyjne, wybudowane w ramach programu „orlik 2012”. Podczas uroczysto? Ci marsza? Ek woj. Lubelskiego krzysztof grabczuk przypomnia? ,? E dzi? Ki rz? Dowemu programowi takie nowoczesne boiska powinny powsta? W wi? Kszo? Ci gmin w polsce. -? Ycz? Wam, aby ten orlik nigdy nie sta? Pusty – mówi? K. Grabczuk do m? Odzie? Y. Po? Wi? Cenia orlika dokona? Ks. Wies? Aw sitarski - proboszcz parafii? W. Aposto? ów piotra i paw? A w hannie, a w rol? Gospodarza wcieli? A si? Gra? Yna kowalik – wójt gminy hanna. Po cz?? Ci oficjalnej starsi i m? Odsi pi? Karze rozpocz? Li inauguracyjne rozgrywki na nowej murawie. Wyst? Pili m. In. Zawodnicy klubu bug hanna (marsza? Ek dosta? Od nich okazjonaln? Koszulk? ). Program orlik 2012 zak? Ada budow? Boisk, które kosztuj? Oko? O 1 mln z?. Za ka? Dym razem po jednej trzeciej tej kwoty wyk? Adaj? Rz? D, lokalny samorz? D i urz? D marsza? Kowski. . Wprawdzie z kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy i liceum ogólnokszta? C? Cym w? Ukowie mo? Na korzysta? Ju? Od kilku tygodni, ale oficjalne jego otwarcie odb? Dzie si? We wtorek 15 czerwca. » czytaj wi? Cej. Tegoroczny obchody dnia dziecka we w? Odawie b? D? Po?? Czone z oficjalnym otwarciem „orlika". Kompleks boisk wielofunkcyjnych, przy ul. Szkolnej 4, ju? Jest czynny, ale uroczyste jego przekazanie nast? Pi 1 czerwca. Udzia? W uroczysto? Ci zapowiedzia? M. In. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk. To w? A? Nie samorz? D wojewódzki, miasto w? Odawa i ministerstwo sportu sfinansowa? Y budow? Boisk. » czytaj wi? Cej. Z udzia? Em przedstawicieli ministerstwa sportu, polskiego zwi? Zku pi? Ki no? Nej, spó? Ek zaanga? Owanych w organizacje euro 2012 oraz w? Adz wojewódzkich i miejskich w na?? Czowie uroczy? Cie otwarto kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Paderewskiego 9.  w? Ród go? Ci byli by? Y prezes polskiego zwi? Zku pi? Ki no? Nej i jeden z pomys? Odawców euro 2012 w polsce i na ukrainie micha? Listkiewicz oraz by? Y premier krzysztof bielecki » czytaj wi? Cej. Uroczysto?? Otwarcie kompleksu boisk sportowych w parczewie, w której zapowiedzieli udzia? M. In. Marsza? Ek województwa krzysztof grabczuk i wicewojewoda henryka strojnowska, rozpocznie si? W czwartek 25 marca o 10. 30. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. - wyci? G orczykowy wn-400 - d? Ugo?? Trasy w poziomie 267,8 m, - d? Ugo?? Trasy po stoku 276,4 m, r? Ica poziom? 3,3 m -? Rednie nachylenie stoku 14%, - pr? Dko?? Jazdy 2,1 m/s, czas przejazdu trasy 2 min. 15 sek. - przepustowo?? 780 os. /godz. - wyci? G po? O? Ony jest na p? Nocnym stoku wzniesienia bia? A g? (350 m n. P. M. ) - nie posiada. . Justyn? , 5 km od tomaszowa lubelskiego tel. 84 - 665 93 50, 666 00 28 . Nowoczesny wyci? G talerzykowy, szeroki stok (ok. 50 m w najw?? Szym miejscu)? Sztuczne na? Nie? Anie? Sztuczne o? Wietlenie? Wypo? Yczalnia sprz? Tu? Gastronomia? Serwis sprz? Tu? Instruktorzy trasy: - d? Ugo?? : 650m, r? Ica poziom? 75m - d? Ugo?? : 200m, r? Ica poziom? 25m. Bobliwo 1, 22-375 izbica tel. 84- 539 81 55, 603 933 038  . Chrzan? Iv pow. Jan? Ubelski tel. 81- 440 66 08, 602 676 900 . Stok znajduje si? W krasnobrodzkim parku krajobrazowym. ? Wyci? Gi narciarskie i snowtubing? Szko? A narciarska i snowboardowa? Gastronomia? Sztuczne na? Nie? Anie? Sztuczne o? Wietlenie? Wypo? Yczalnia sprz? Tu? Gastronomia trasy: - 200m, r? Ica poziom? 0m, dwie trasy zjazdowe - 460m, r? Ica poziom? 53m, dwie trasy zjazdowe -. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Muzeum zamoyskich w koz? ówce to jedyne na lubelszczy? Nie muzeum – rezydencja. Mie? Ci si? W xviii-wiecznym zespole pa? Acowo-parkowym, nale?? Cym do rodzin bieli? Skich i zamoyskich. Jest to najlepiej zachowana rezydencja magnacka w polsce i jedna z nielicznych w europie z tak autentycznym, niemal kompletnym wyposa? Eniem. Niepowtarzalna atmosfera i bogactwo wystroju wn? Trz pa? Acowych z wyposa? Eniem z prze? Omu xix i xx wieku – zbiorami rodziny zamoyskich, sprawiaj? ,? E muzeum cieszy si? Du? Ym zainteresowaniem zwiedzaj? Cych. Niew? Tpliwym walorem muzeum jest tak? E kaplica pa? Acowa, wzorowana na kaplicy królewskiej w wersalu. Od kwietnia 2002 roku mo? Na tak? E zwiedza? Powozowni? – z ekspozycj? Xix-wiecznych powozów i akcesoriów podró? Nych. W dawnej teatralni corocznie organizowane s? Ró? Norodne wystawy czasowe. Szczególn? Atrakcj? Oferowan? Turystom jest galeria sztuki socrealizmu, z najwi? Kszymi w polsce zbiorami rze? By oraz malarstwa i grafiki z tego okresu. Muzeum zamoyskich w koz? ówce, zarz? Dzane jest zgodnie z mi? Dzynarodowa norm? Iso 9001:2000. Znakomite odrestaurowanie i utrzymanie zespo? U pa? Acowo-parkowego oraz jego unikalnej kolekcji znalaz? O uznanie mi? Dzynarodowych komisji i zaowocowa? O przyznaniem koz? ówce presti? Owej nagrody – medalu europa nostra 1997 oraz nominacji do nagrody europejskie muzeum roku 1999 (emya). Zabytkowy prawie 20-hektarowy park dwukrotnie zosta? Nagrodzony z? Otym medalem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 25 kwietnia 2007 roku prezydent rzeczpospolitej polskiej uzna? Zespó? Pa? Acowo- parkowy w koz? ówce za pomnik historii.       muzeum zamoyskich w koz? ówce cieszy si? Ogromnym zainteresowaniem zwiedzaj? Cych. W ostatnich latach plasuje si? W pierwszej pi? Tce najch? Tniej odwiedzanych muzeów w polsce. Ka? Dego roku ekspozycje muzealne ogl? Da ok. 250 000 osób. Stale wzrasta liczba turystów indywidualnych, tak? E zagranicznych. Oprowadzanie odbywa si? W pi? Ciu j? Zykach obcych. Swoist? Atrakcj? Jest oprowadzanie w historycznych strojach. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Tereny po? O? One pomi? Dzy wis?? A bugiem stanowi? Y pogranicze tworz? Cego si? We wczesnym? Redniowieczu pa? Stwa polskiego. 0? Yciu codziennym i zwyczajach najstarszych mieszka? Ców regionu mo­? Emy dowiedzie? Si? Penetruj? C grodziska, budowane zazwyczaj na trudnodost? Pnych wzniesieniach lub po? Ród mokrade?. Zamieszka?? Cz??? Grodziska, zwan? Majdanem, otacza? Y zazwyczaj wa? Y obronne o konstrukcji drewniano-ziemnej. Pami? Tkami odleg? Ej przesz? O? Ci s? Tak? E murowane obiekty obronne: baszty, wie? E, mury miejskie, trwa? E ruiny zamków rycerskich i warowni królewskich. Budowano je pocz? Tkowo z surowców kamiennych - g? ównie z miejscowych wapie­ni i opok, a w pó? Niejszym okresie z czerwonej ceg? Y.  -  zaliczane do najwi? ­kszych w europie - wczesno? Redniowieczne grodzisko w chodliku, - obwa? Owania ziemne w gródku nad bugiem, pozosta? O? Ci? Red­niowiecznego grodu wo? Y? , po? O? Onego na pograniczu polsko-ruskim, a wa? Y ziemne w czermnie fragmentem grodu czerwie? - stoli­cy grodów czerwie? Skich, - mas? Om? Cz znany w europie z odkrytej osady gotów z ii-iv w. , znaleziska prezentowane s? W muzeach w hrubieszowie i zamo? Ciu, - kamienna wie? A mieszkalno-obronna w sto? Piu z xi-xii wieku, najstarszy zabytek architektury w regionie, - gotyckie obiekty - wie? A i ruiny zamku w kazimierzu dolnym od wieków strzeg? Ce przeprawy przez wis?? , - pozosta? O? Ci gotyckiego zamku esterki w bochotnicy po? O? One przy skrzy? Owaniu dawnych traktów handlowych, - w lublinie, wie? A zamkowa (don? On) oraz pozosta? O? Ci? Redniowiecznych za? O? E? Obronnych - brama krakowska i baszta, - góruj? Ce nad janowcem ruiny zamku bastejowego firlejów i lubomirskich, b? D? Cego niegdy? Jedn? Z najwi? Kszych fortec rzeczypospolitej, - wie? A aria? Ska w wojciechowie – trójkondygnacyjna budowla obronno-mieszkalna, wzniesiona z kamieni i cegie? Przed 1527 r. Przez starost? Lubelskiego jana pileckiego, - ruiny zamku w krupem zachowa? Y cz??? Renesansowych dekoracji, - fortyfikacje w zamo? Ciu, tworz? Ce wraz z miastem renesansowy uk? Ad urbanistyczny, nale?? Do najwspanialszych dzie? Architektury europejskiej, - d? Blin, jeden z najwi? Kszych zespo? ów fortecznych wybudowanych przez wojska carskie na ziemiach polskich, - pozosta? O? Ci fortów twierdzy brzeskiej w terespolu, koroszczynie, lebiedziewie i kobylanach, - bunkry tzw. Linii mo? Otowa w okolicach lubyczy królewskiej, ponad 50 obiektów obronnych z lat 1940-41 wybudowanych przez wojska sowieckie. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  strategicznym dokumentem, który okre? La cele i kierunki dzia? A? Innowacyjnych na ró? Nych poziomach jest regionalna strategia innowacji. Rsi to równie? Ci? G? Y proces rozwoju systemu innowacji w regionie oraz? Wiadomo? Ci systematycznego rozwoju potencja? U innowacyjnego. Rsi to analiza potencja? U badawczo–naukowego regionu oraz poziomu technologicznego przedsi? Biorstw, ich mo? Liwo? Ci do tworzenia i absorpcji innowacji oraz pobudzenia wspó? Pracy i wymiany do? Wiadcze? Pomi? Dzy firmami a o? Rodkami badawczo–rozwojowymi.      →. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Jest w unii europejskiej region bardzo pi? Kny i egzotyczny, po? O? Ony na wschodnich kra? Cach polski, kraina od stuleci pozostaj? Ca na styku kultury zachodu i wschodu,?? Cz? Ca tradycje katolickie, prawos? Awne, judaistyczne, ale tak? E znacznie bardziej orientalne - greckie, ormia? Skie, tatarskie. Przedstawiciele tych nacji zamieszkiwali idealne renesansowe miasto zamo?? , nazwane z uwagi na wyj? Tkowe walory architektury - padw? Pó? Nocy. Wspó? Tworzyli te? Pot? G? Lublina - stolicy regionu do dzi? Najwi? Kszej we wschodniej polsce miejskiej aglomeracji, a przy tym najwa? Niejszego o? Rodka nauki i kultury. Znakiem dawnej wielonarodowej i wieloreligijnej przesz? O? Ci jest kaplica trójcy? Wi? Tej na lubelskim zamku - zabytek najwy? Szej? Wiatowej klasy,?? Cz? Cy gotyck? Architektur? Z ruskobizanty? Skimi malowid? Ami.  województwo lubelskie, licz? Ce sobie ju? Ponad 530 lat, jest regionem czystej, nieska? Onej przyrody (chronionej w dwu parkach narodowych i 17 krajobrazowych),? Ywych ludowych tradycji i rzemios? A, a do tego wspania? Ych, nie spotykanych nigdzie poza tym regionem zabytków przesz? O? Ci. Takie s? Np. Unikalne w skali europy kredowe podziemia w che? Mie, jedyne w swoim rodzaju muzeum wn? Trz pa? Acowych w koz? ówce, najstarszy w polsce sakralny zespó? Monastyczny w jab? Ecznej. By pozna? Urod? Regionu lubelskiego, rozkoszowa? Si? Jego niepowtarzalnymi klimatami i smakami, najlepiej przyjecha? Tu na d? U? Ej, aby mie? Do?? Czasu na d? Ugie spacery, rowerowe wycieczki, a mo? E na wczasy w siodle. Bo tylko wówczas mo? Na zobaczy? Z bliska najbardziej rozleg? E w kraju torfowiska polesia, poczu? Si?? Pot?? Nych jode? I buków w borach roztocza, da? Si? Ponie?? Magii cichego, nostalgicznego pobu? A. . ? Rodkowe i p? D. -wsch. Obszary województwa zajmuje wy? Yna lubelska. Zbudowana jest ze ska? Okresu kredowego: wapieni, opok krzemionkowych, gez, margli i kredy pisz? Cej. Ró? Nice odporno? Ciowe wym. Ska? Przyczyni? Y si? Do powstania urozmaiconej rze? By, któr? Tworz? : osta? Ce, pagóry, p? Askowy? E, obni? Enia bezodp? Ywowe, doliny - w tym prze? Omowe. W miejscach pokrytych grubsz? Warstw? (15-20 m) lessu, np. Na p? Askowy? U na?? Czowskim, powsta? A g? Sta sie? W? Wozów. ? Rednia wysoko?? Wy? Yny – 200-220 m. Npm. W cz?? Ci zachodniej, 220-240 m. Npm. W cz?? Ci po? Udniowo-wschodniej. Od wschodu do wy? Yny lubelskiej przylega wy? Yna wo? Y? Ska, a od p? D. -wsch. – wa? Roztocza, który rozci? Ga si? Od okolic kra? Nika do hrebennego, a poza granic? Polski – do lwowa, wykazuj? C ró? Norodny typ krajobrazu: w cz?? Ci zachodniej – lessowy, w? Rodkowej – wapienno-piaszczysty, we wschodniej – osta? Cowy, o kulminacjach do 390 m. Npm. Roztocze opada ku kotlinie sandomierskiej tektoniczn? Kraw? Dzi? , której maksymalna wysoko?? Wynosi 80 m (ko? O frampola). W granicach województwa znajduje si? Tylko fragment kotliny, obejmuj? Cy dorzecze? Rodkowej tanwi i dolnej sanny. Na piaszczystym, cz? Sto zwydmionym terenie kotliny, rozprzestrzeni? Y si? Lasy janowskie i puszcza solska. Na pó? Noc od pasa wy? Yn rozci? Gaj? Si? Nizinne i przewa? Nie równinne krainy: polesia lubelskiego i niziny po? Udniowpodlaskiej. Deniwelacje s? Tu rz? Du 10-20 m, przeci? Tne wysoko? Ci 150-170 m npm. W pod? O? U wyst? Puj? Osady wodno-lodowcowe: piaski,? Wiry, mu? Ki oraz obszary bagienno-torfowiskowe, np. Krowie bagno ko? O urszulina. Urozmaiceniem krajobrazu s? Moreny, wydmy, prze? Omowy odcinek bugu oraz obszerne kompleksy le? Ne. W? Ród krain geograficznych ni? Szego rz? Du najatrakcyjniejszymi s? Nast? Puj? Ce krainy:na wy? Ynie lubelskiej- p? Askowy? Na?? Czowski, pomi? Dzy lublinem a dolin? Wis? Y, z lessow? Rze? B? , m. In. G? St? Sieci? W? Wozów,- ma? Opolski prze? Om wis? Y, od annopola do pu? Aw, o deniwelacjach do 100 m,- dzia? Y grabowieckie, ko? O skierbieszowa i wojs? Awic; liczne w? Wozy, jary, parowy, wzniesienia do 311 m n. P. M. – kulminacja wy? Yny lubelskiej. Na polesiu wo? Y? Skim- pagóry che? Mskie, z osta? Cami wapiennymi i obni? Eniami w pod? O? U marglowym, z che? Mskimi podziemiami kredowymi. Na wy? Ynie wo? Y? Skiej- nadbu? A? Skie obszary pomi? Dzy horod? Em a hrebennem, z urozmaicon? Rze? B? , lasami, cerkwiami greckokatolickimi i prawos? Awnymi. Na roztoczu- roztocze? Rodkowe, ze wzgórzami wapiennymi, w cz?? Ci kraw? Dziowej, przy granicy z równin? Bi? Gorajsk? , wodospadami, lasami jod? Owymi i bukowymi oraz roztocza? Skim parkiem narodowym,- roztocze wschodnie (po? Udniowe) po? O? One na po? Udnie od be?? Ca z najwy? Szym wzgórzem kr? G? Y goraj, skamienia? Ymi drzewami oraz tajemniczymi bunkrami z lat 1940-41 tzw. Linii mo? Otowa. Na polesiu lubelskim- pojezierze?? Czy? Sko-w? Odawskie; 68 jezior od 1 ha do 284 ha (u? Ciwierz) i g?? Boko? Ci do 39 m (piaseczno), z poleskim parkiem narodowym,- garb w? Odawski. Wzniesienia morenowe z pi? Knym kompleksem lasów w? Odawskich i sosnowickich. Na nizinie po? Udniowopodlaskiej- podlaski prze? Om bugu, mi? Dzy terespolem a gnojnem (i drohiczynem – poza granicami województwa),- dolina dolnego wieprza, od kocka do uj? Cia wis? Y w d? Blinie, naturalny bieg rzeki, dolina do 4 km szeroko? Ci, miejscami wyniesione brzegi, starorzecza. W kotlinie sandomierskiej- równina bi? Gorajska w mi? Dzyrzeczu sanny i sanu, z lasami janowskimi, wieloma jeziorkami? Ródle? Nymi, wydmami. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Z uwagi na rolniczy charakter województwa lubelskiego przetwórstwo rolno-spo? Ywcze stanowi jedn? Z podstawowych ga?? Zi przemys? U. Na terenie ca? Ego regionu dzia? Aj? Gospodarstwa rolne o wysokim potencjale produkcyjnym, które zapewniaj? Dost? Pno?? Surowców niezb? Dnych do rozwoju bran? Y przetwórstwa owocowo-warzywnego. Dzia? Aj? Tak? E liczne grupy producenckie np. Grupa producencka owoców mi? Kkich i warzyw w gminie frampol, zrzeszenie producentów owoców i warzyw w wandalinie, nadwi? La? Skie towarzystwo producentów owoców w wojciechowie, nadwi? La? Skie zrzeszenie producentów chmielu w wilkowie czy zrzeszenie producentów owoców i warzyw we franciszkowie w gminie me? Giew. Do najwi? Kszych zak? Adów dzia? Aj? Cych w bran? Y przetwórstwa owoców i warzyw nale?? M. In. : ch? Odnia „mors” sp. Z o. O. W zamo? Ciu (produkcja i sprzeda? Mro? Onek oraz us? Ugi ch? Odnicze), polski ogród sp. Z o. O. W rykach (przetwórstwo owocowo-warzywne), zak? Ad przetwórstwa owocowo-warzywnego vin – kon - nieledew sp. Z o. O. Potencja? Regionu w zakresie produkcji owoców i warzyw przyci? Ga tak? E zagranicznych inwestorów. Nale?? Do nich m. In. : przedsi? Biorstwo uren novaberry sp.  z o. O. , którego kapita? W 49% pochodzi z wielkiej brytanii. Firma zatrudnia 70 pracowników. Podstawowe jej produkty to mro? One owoce i warzywa oraz mro? One przeciery owocowe. Przedsi? Biorstwo prowadzi eksport produktów do wielkiej brytanii, francji, danii, norwegii, szwecji, niemiec i na? Otw?. Inwestor uruchomi? Swój zak? Ad w gminie be?? Yce ze wzgl? Du na dost? Pno?? Surowców niezb? Dnych do produkcji. Innym przedstawicielem tej bran? Y jest firma osmofrost sp. Z o. O. Z udzia? Em kapita? U niemieckiego, produkuj? Ca mro? One owoce i warzywa. Na terenie województwa dzia? Aj? Tak? E przedsi? Biorstwa: lst - polska sp. Z o. O. - skup, produkcja i sprzeda? Owoców, bi? Gorajska wytwórnia win ambra s. A. Z kapita? Em niemieckim - produkcja win, ybbstaler fruchtsaft z che? Ma - producent zag? Szczonych soków owocowych, a tak? E materne - polska sp.  z o. O. W? Opatkach z udzia? Em kapita? U belgijskiego - producent przetworów owocowo-warzywnych. W ostatnich latach na terenie województwa lubelskiego dynamicznie rozwija si? Równie? Bran? A przetwórstwa zbó?. Do wiod? Cych zak? Adów nale?? : lubella s. A. W lublinie, che? Mskie zak? Ady zbo? Owe, zamojskie zak? Ady zbo? Owe sp. Z o. O. , zak? Ady zbo? Owo-m? Ynarskie werbkowice, elewator zbo? Owy elewarr sp. Z o. O. Oddzia? W krupcu, wytwórnia makaronów domowych pol – mak s. A. W ludwinie, as - babuni sp. Z o. O. W niemcach oraz janex producent kasz sp. Z o. O. W janowie lubelskim. W województwie lubelskim dzia? Aj? Tak? E cukrownie, mleczarnie, przedsi? Biorstwa produkuj? Ce wyroby mi? Sne. Do najbardziej znanych przedstawicieli tych bran? Nale?? : cukrownia krasnystaw - oddzia? Krajowej spó? Ki cukrowniczej s. A. W toruniu, cukrownia „werbkowice” s. A. , cukrownia „strzy? ów” s. A. , spó? Dzielnia mleczarska „biomlek” w che? Mie, okr? Gowe spó? Dzielnie mleczarskie m. In. W krasnymstawie, lublinie i piaskach, zak? Ady mi? Sne? Meat? Uków s. A. , zak? Ad przetwórstwa mi? Snego jaros? Awiec. Region lubelski ma tak? E tradycje piwowarskie i gorzelnicze. Najwi? Kszymi zak? Adami tych bran? S? : per? A browary lubelskie s. A. , lubelskie zak? Ady przemys? U spirytusowego polmos lublin sp. Z o. O. Wchodz? Cy w sk? Ad stock spirits group ltd. , browar janów lubelski sp. Z o. O. , gorzelnia jagie?? O sp. Z o. O. Z pokrówki ko? O che? Ma i podlaskie gorzelnie surwin sp. Z o. O. Na terenie lublina swoje siedziby maj? Równie? Lubelskie zak? Ady tytoniowe i herbapol lublin s. A. – lider polskiego rynku zielarskiego. Dzia? A tutaj tak? E gie? Dowa spó? Ka emperia holding s. A. , do której nale?? Hurtownie spo? Ywcze eldorado, sie? Supermarketów stokrotka oraz sie? Ma? Ych sklepów osiedlowych groszek. Województwo lubelskie posiada tak? E liczne z? O? A wód mineralnych. G? ównym inwestorem zagranicznym w tej bran? Y jest na?? Czowianka sp. Z o. O. W na?? Czowie. Kapita? Tej spó? Ki pochodzi z francji i szwajcarii (nestle polska s. A. ). . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Gród powsta?  ju? W czasach boles? Awa chrobrego, za? Nazwa miasta zosta? A zanotowana po raz pierwszy w 1198 r. Prawo magdeburskie nada? Lublinowi w? Adys? Aw? Okietek w 1317 r. W 1569 r. Podpisano tu pami? Tn? Uni? Lubelsk? , a od 1578 r. Lublin zosta? Siedzib? Trybuna? U koronnego, czyli najwy? Szego s? Du szlacheckiego dla ma? Opolski. I wówczas, na prze? Omie xvi i xvii w. , nadszed? Okres rozkwitu miasta. . Kazimierza dolnego nie da si? Porówna? Z? Adnym innym miejscem w polsce. Jego wyj? Tkowe walory urbanistyczne s? Rezultatem harmonijnego wkomponowania architektury w urozmaicony pejza?.  nazw? Miejscowo? Ci wi?? E si? Z imieniem kazimierza sprawiedliwego, ksi? Cia krakowskiego z xii w. , natomiast prawa miejskie nada? Jej król kazimierz wielki w 1356 r. Miasto bogaci? O si? Na handlu, przede wszystkim na sp? Awie zbo? A wis?? , staj? C si? Drugim po lublinie o? Rodkiem gospodarczym województwa. Szczyt rozwoju osi? Gn?? Kazimierz w 1. Po? Owie xvii w. , kiedy jako wa? Ny port rzeczny by? Nazywany "ma? Ym gda? Skiem". . Miasto za? O? Y? W 1580 r. Jan zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, wybitny m?? Stanu, polityk, protektor uczonych i artystów, prawdziwy cz? Owiek renesansu. Zamo?? Sta? Si? Centrum administracyjnym ogromnych dóbr, przekszta? Conych w 1589 r. W niepodzieln? Ordynacj? , która znajdowa? A si? W r? Kach zamoyskich do r. 1944. W 1594 r. Jan zamoyski ufundowa? Akademi? Zamojsk? - trzeci po krakowie i wilnie polski uniwersytet (istnia? A do r. 1784). . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  region lubelski kojarzy si? Wielu polakom z wielk? Przestrzeni? , stwarzaj? C? Doskona? E warunki do wypoczynku, relaksu, nabierania si? Do? Ycia. Blisko natury, po? Ród go? Cinnych ludzi, na wsi czy w ma? Ym miasteczku, gdzie? Ycie toczy si? Niespiesznym rytmem, zupe? Nie odmiennym od codziennego po? Piechu i stresu towarzysz? Cego mieszka? Com du? Ych miast.  ta ekopozytywna przestrze? Jest dla lubelszczyzny nadrz? Dn? Warto? Ci? , która w po?? Czeniu z ró? Norodno? Ci? Przyrodniczo-krajobrazow? Oraz bogactwem miejsc i zabytków zwi? Zanych z wieloreligijn? I wielokulturow? Przesz? O? Ci? Stanowi potencja? Marki regionu. Potencja? Ten zdecydowanie ro? Nie w po?? Czeniu z mark? Lublina jako najsilniejszego we wschodniej polsce o? Rodka kulturalnego i akademickiego. Pami? Tamy o naszej przesz? O? Ci, szczególnie w odniesieniu do z? Otej epoki jagiello? Skiej (z tak donios? Ymi wydarzeniami polskiej historii, jak dwie mi? Dzynarodowe unie - w 1413 roku w horodle oraz w 1569 w lublinie! ), szczycimy si? Ni? , ale my? Limy te? O przysz? O? Ci. Tym bardziej,? E od 2004 roku to tu - na wschodniej granicy regionu lubelskiego - zaczyna si? Unia europejska! Mówi? C o ekopozytywnej przestrzeni lubelszczyzny, nie zamykamy si? W tradycyjnym rozumieniu ekologii, z pomini? Ciem sfery high-tech, otwieraj? Cej nowe mo? Liwo? Ci zarówno ochrony, jak i korzystania ze? Rodowiska - i to na ró? Nych polach ludzkiej aktywno? Ci. W?? Cznie z wypoczynkiem, zamieszkaniem, rozwijaniem dzia? Alno? Ci gospodarczej, spo? Ecznej, kulturalnej. Lubelskie jest ekopozytywne. ?? Czymy w jedn? Ca? O?? Ambicj? , dynamizm i kreatywno?? W? A? Ciw? Dla m? Odych duchem europejczyków z przestrzeni? , spokojem, kultur? I tradycjami regionu przyjaznego ludziom oraz czystej naturze. To jest dla nas najwa? Niejsze, warte zachodu! Poparciem takiego kursu dla nowej strategii promocji regionu lubelskiego s? M. In. Wielkie masowe wydarzenia osadzone w bogactwie wielokulturowo? Ci regionu, jak: jarmark jagiello? Ski, transgraniczne dni dobros? Siedztwa, festiwal trzech kultur. S? Te? Interesuj? Ce lokalne imprezy, organizowane w janowie lubelskim, na?? Czowie, zwierzy? Cu, wojciechowie,??? Ku garncarskim i wielu innych miejscach. Du? E mo? Liwo? Ci dla promocji stwarza bogata paleta regionalnych potraw i produktów, w tym produktów z certyfikatem ekologicznym. Na ekologi? W nowym znaczeniu, na przyk? Ad z ofert? Naturalnych kuracji zio? Owych, mog? Nastawia? Si? Liczne w lubelskiem gospodarstwa agroturystyczne. Podstawow? Spraw? W promocji regionów jest oparcie wszelkich dzia? A? Na silnej marce i dobrej, przemy? Lanej strategii, mocno osadzonej w to? Samo? Ci miejsca. W regonie lubelskim tak? Mark? Jest ekpozytywna przestrze? , nios? Ca obietnic? Udanego wypoczynku, ale tak? E wygodnego? Ycia i bezpiecznego prowadzenia biznesu. W zgodzie z naturalnym? Rodowiskiem, przy zrównowa? Onym rozwoju ekoturystyki, zielonej energii i tego, z czego ju? Dzi? S? Ynie lubelszczyzna, czyli zdrowej ekologicznej? Ywno? Ci. T? Zdrow? ? Ywno?? Promujemy na najwi? Kszych europejskich targach biofach i grune woche, do odwiedzenia i wypoczynku na lubelszczy? Nie zach? Camy na wi? Kszo? Ci licz? Cych si? Turystycznych wystaw w kraju i za granic? - berli? Skiej itb, pozna? Skim tour salonie, warszawskich ttw, katowickim globie. W regionie wspó? Organizujemy najbardziej spektakularne wydarzenia kulturalne, sportowe, spo? Eczne. Dostrzegamy te? Dzia? Ania innych, nagradzaj? C corocznie najs? Awniejszych w kraju i? Wiecie lublinian, instytucje i przedsi? Biorstwa presti? Owymi tytu? Ami ambasadora województwa lubelskiego. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  lubelszczyzna to przede wszystkim jeden z najwi? Kszych i najwa? Niejszych regionów rolniczych polski. Bogate zaplecze czystej ekologicznie? Ywno? Ci sprzyja rozwojowi przemys? U spo? Ywczego: owocowo-warzywnego, cukrowniczego, m? Ynarskiego, mleczarskiego, mi? Snego, piwowarskiego, spirytusowego i tytoniowego. Lubelszczyzna to tak? E znane zag?? Bie zielarskie i pszczelarskie - lubelskie herbatki i syropy zio? Owe oraz miody pitne s? Bardzo poszukiwane na krajowych i europejskich rynkach.  wa? Ne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje przemys? Wydobywczy - lubelskie to najwi? Ksze po? L? Sku w? Glowe zag?? Bie kraju, a kopalnia w? Gla kamiennego w bogdance od wielu lat przewodzi stawce najbardziej rentownych i zarazem bezpiecznych kopal? W polsce. Ziemia lubelska bogata jest tak? E w zasoby surowców budowlanych, takich jak: wapie? , margiel, kreda, glina, piasek budowlany i szklarski, co znajduje odbicie w du? Ej liczbie cementowni i zak? Adów materia? ów budowlanych, produkuj? Cych ceg?? Tradycyjn? I klinkierow? , wyroby silikatowe, beton komórkowy i prefabrykaty betonowe. Znaczne s? Te? Pok? Ady ropy naftowej i gazu ziemnego, eksploatowane m. In. W okolicach lublina,? Widnika i st?? Ycy. Kolejnym bogactwem s? Wody mineralne, z których s? Ynie przede wszystkim uzdrowisko na?? Czów. Gospodarka regionu to tak? E przemys? Chemiczny, drzewny i meblarski, metalowy i maszynowy, w tym przemys? Lotniczy. Atutami lubelszczyzny s? Przede wszystkim lubelski o? Rodek naukowy i m? Ode, dobrze wykszta? Cone kadry. Akademickie o? Rodki badawcze dysponuj? Ogromnym potencja? Em, który znajdzie bezpo? Rednie zastosowanie w gospodarce regionu dzi? Ki lubelskiemu parkowi naukowo-technologicznemu. Jest to wspólny projekt samorz? Du województwa oraz? Rodowisk naukowego i biznesowego. Samorz? D województwa lubelskiego jest te? G? ównym inwestorem regionalnego centrum targowego w lublinie, zajmuj? Cego si? Organizacj? Profesjonalnych imprez targowo-wystawienniczych o znaczeniu krajowym i mi? Dzynarodowym. Dogodne warunki inwestowania i rozwijania dzia? Alno? Ci gospodarczej oferuj? Podstrefy ekonomiczne i parki przemys? Owe. W lublinie, na obszarze blisko 40 ha, funkcjonuje podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej euro-park mielec. A? Trzy podstrefy - w janowie lubelskim (17,8 ha), tomaszowie lubelskim (10,6 ha) oraz w? Ukowie 24,3 ha) rozwija na lubelszczy? Nie tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna euro-park wis? Osan. Najwi? Kszy obszar do zagospodarowania, bo 99 ha, oferuje w pu? Awach podstrefa specjalnej stefy ekonomicznej starachowice. Pu? Awska podstrefa sse znajduje si? W obszarze znacznie bardziej rozleg? Ego (700 ha) pu? Awskiego parku przemys? Owego, utworzonego przez miasto pu? Awy oraz zak? Ady azotowe, przy wspó? Pracy z pu? Awskimi instytutami naukowo-badawczymi. Regionalny park przemys? Owy? Widnik to z kolei wspólny projekt polskich zak? Adów lotniczych? Widnik sa i miasta? Widnik. Park oferuje 40 ha powierzchni niezabudowanej i zabudowanej, wyposa? Onej w infrastruktur? Przemys? Ow? , wydzielonej i wy?? Czonej z procesu produkcyjnego pzl? Widnik sa. Hurtowemu obrotowi towarów, w tym produktów rolnych, sprzyja najwi? Ksza na wschodzie kraju gie? Da rolno-towarowa w podlubelskiej elizówce, zajmuj? Ca 70 ha powierzchni. Na pó? Nocy regionu, w s? Siedztwie przysz? Ej autostrady a2, funkcjonuje terminal odpraw towarowych w koroszczynie, po?? Czony specjaln? Drog? Celn? Z przej? Ciem granicznym w kukurykach. Obiekt, uchodz? Cy za jeden z najnowocze? Niejszych w europie, mo? E odprawi? W ci? Gu doby 1000-1400 tirów. Kilkana? Cie kilometrów od terminalu dzia? A natomiast dobrze znany w kraju i za granic? Suchy port prze? Adunkowy w ma? Aszewiczach, s? Siaduj? Cy z woln? Stref? Celn? , otwart? Dla inwestorów zainteresowanych produkcj? I dystrybucj? Towarów. W ostatnich latach wzros? O te? Znaczenie przebiegaj? Cej na po? Udniu lubelszczyzny linii hutniczej szerokotorowej,?? Cz? Cej wschód europy z nowobudowanym terminalem i centrum logistycznym w? L? Skim s? Awkowie.  na lubelszczy? Nie dzia? Alno?? Swoja prowadzi kilkana? Cie renomowanych firm – filarów lubelskiej gospodarki, wykazuj? Cych du?? Aktywno?? Eksportow? I innowacyjn?. Nale?? Do nich mi? Dzy innymi: • zak? Ady azotowe pu? Awy s. A.    →. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  teatr muzyczny w lublinie jest scen? Operetkowo-musicalowo-operow? , dzia? Aj? C? Nieprzerwanie od 1947 roku. W sezonie artystycznym  2007/2008 teatr obchodzi? Swój 60-ty jubileusz twórczego istnienia. W okresie tych sze?? Dziesi? Ciu lat, dzi? Ki wytrwa? Ej pracy zapale? Ców zrodzi? Si? Teatr, którego wcze? Niej nie by? O, teatr, który na sta? E zago? Ci? W? Wiadomo? Ci i sercach lublinian.  w bogatym dorobku teatru znajduj? Si? Najznakomitsze pozycje muzyki operowej, operetkowej, i musicalowej, jak „carmen" g. Bizeta i „straszny dwór" s. Moniuszki, „weso? A wdówka" f. Lehara i „baron cyga? Ski" j. Straussa, czy te? Ciesz? Cy si? Ogromnym i nies? Abn? Cym zainteresowaniem publiczno? Ci musical „skrzypek na dachu"  j. Bocka, grany ju? Od 1984 roku (! ). Teatr zaprasza  do wspó? Pracy znakomitych solistów operowych z ca? Ej polski oraz znanych  i cenionych re? Yserów, scenografów i dyrygentów. W? Ród zaproszonych go? Ci znajd? Pa? Stwo najznakomitsze nazwiska jak marta abako, solistka opery krakowskiej, beatriz balnco, solistka m. In. Teatru wielkiego - opery narodowej w warszawie i warszawskiej opery kameralnej, joanna horodko, solistka teatru wielkiego w? Odzi, el? Bieta kaczmarzyk-janczak, wspó? Pracuj? Ca na sta? E z oper? Wroc? Awsk? I teatrem wielkim - oper? Narodow? W warszawie, izabela k? Osi? Ska, mieczys? Aw milun, i ka? Udi ka? Udow, soli? Ci teatru wielkiego - opery narodowej, leszek skrla i pawe? Ska? Uba, soli? Ci opery ba? Tyckiej, a tak? E innych znanych artystów wyst? Puj? Cych na scenie zas? Uguj? Cych naszym zdaniem na pa? Stwa uwag?. Na scenie teatru zobaczy? Mo? Emy równie? Wspania? E zespo? Y baletu i chóru, które w najpe? Niejszym stopniu przyczyniaj? Si? Przekazywaniu najwarto? Ciowszej rozrywki. Nie mo? Na te? Zapomnie? O orkiestrze, bez której nie by? Oby teatru muzycznego - to ona pozwala mi? O? Nikom muzyki delektowa? Si? Wspania? Ymi melodiami. Wielkie tytu? Y operowe s? Dzie? Ami znakomitych re? Yserów tego gatunku, m. In. Waldemar zawodzi? Ski – „carmen” g. Bizeta i roberto skolmowski – „straszny dwór”  s. Moniuszki oraz anette leistenschneider – „cyrulik sewilski” g. Rossinego, a operetki m. In. Zbigniew czeski – „baron cyga? Ski” j. Straussa, „weso? A wdówka” f. Lehara i artur hoffman „ksi?? Niczka czardasza” e. Kalmana, andrzej rozhin „ptasznik z tyrolu” karla zellera. W roli re? Yserów teatr muzyczny w lublinie go? Ci? Tak? E znanych aktorów - jana machulskego – „amadeusz”  b. Schaffera oraz bohdana? Azuk? - rewia „szanujmy wspomnienia”. Do bogatej oferty do?? Czy? O przedstawienie baletowe  w re? Yserii giennadija silina z udzia? Em rosyjskich tancerzy, zaproszonych do tego przedsi? Wzi? Cia z rosji -? Wiatowej stolicy baletu. Teatr z dum? Chwali si?  bogat? Ofert? Dla najm? Odszych: „królewna? Nie? Ka”, „pinokio”, „kot w butach”, „o dwóch takich, co ukradli ksi?? Yc”.  kontakt →. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ul. Ko? Ciuszki 129, 24-200 be?? Yce tel. /fax 81-516 28 73, 504 416 724 . Ul. Przechodnia 1, 21-500 bia? A podlaska (083) 343 31 81 . Al. Jana paw? A ii 96, 21-500 bia? A podlaska tel. /fax 83-344 33 33 . Ul. Podmiejska 36, 21-500 bia? A podlaska tel 83-343 29 53, 341 64 71, fax 83 344 38 78 . Al. Jana paw? A ii 11, 21-500 bia? A podlaska tel. /fax 83 344-51-41, 344 51 42 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Bia? A podlaska, ul. Narutowicza 23b (083) 343 51 15 . 21-500 bia? A podlaska, ul. Warszawska 083 3416725 . 21-505 jan? Odlaski, ul. Pi? Sudskiego 9 (083) 341 32 22 . Kazmierz dolny, ul. Nadrzeczna 24 (081) 881 05 79 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. 23- 435 biszcza? Ary 26 (084) 639 78 16, kom. 0 602 533 723  . Ul. ? Ubiarska 4 (ko? O zalewu) tel. (084) 686 33 30, 0 604 959 025 . Ul. Wczasowa 1, 21-136 firlej tel. /fax 81 857 50 13 . Ul. Wczasowa 2, 21-136 firlej tel. 818 575 023, 691 660 210 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Lubelskie - smakuj? Ycie! 12 odcinków serialu zach? Caj? Cego turystów do przyjazdu na lubelszczyzn?. Gdzie warto pojecha? , jakie czekaj? Na nich atrakcje, gdzie mog? Si? Zatrzyma? , mi? O i ciekawie sp? Dzi? Czas, a tak? E spróbowa? Regionalnej kuchni. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 okre? La zakres i form? Wsparcia obszarów wiejskich w polsce w kolejnym okresie programowania to jest w latach 2007-2013. Prow 2007-2013 jest wspó? Finansowany z europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (efrrow). ?? Czna kwota? Rodków na prow 2007-2013 to oko? O 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro b? Dzie pochodzi? Z bud? Etu ue (efrrow), a oko? O 4 mld euro stanowi? B? D? Krajowe? Rodki publiczne. Instrumenty prow 2007-2013 podzielono na cztery osie priorytetowe, których realizacja ma przyczyni? Si? Do osi? Gni? Cia nast? Puj? Cych celów:♦ poprawa konkurencyjno? Ci rolnictwa i le? Nictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,♦ poprawa? Rodowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami,♦ poprawa jako? Ci? Ycia na obszarach wiejskich oraz popieranie ró? Nicowania dzia? Alno? Ci gospodarczej,♦ budowanie kapita? U spo? Ecznego poprzez aktywizacj? Ludno? Ci na obszarach wiejskich. Samorz? Dy województw s? Instytucjami wdra? Aj? Cymi dla nast? Puj? Cych dzia? A? W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013: ♦ „poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi? Zanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i le? Nictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi",♦ „podstawowe us? Ugi dla gospodarki i ludno? Ci wiejskiej",♦ „odnowa i rozwój wsi",♦ „wdra? Anie lokalnych strategii rozwoju",♦ „wdra? Anie projektów wspó? Pracy",♦ „funkcjonowanie lokalnych grup dzia? Ania, nabywanie umiej? Tno? Ci i aktywizacja". Samorz? D województwa lubelskiego na wdro? Enie wymienionych dzia? A? Otrzyma ponad 230 mln euro wsparcia. Zadania z zakresu realizacji dzia? A? Samorz? Dowych prow 2007-2013 wykonuje departament koordynacji projektów europejskich urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego. Szczegó? Owe informacje znajduj? Si? Na stronie internetowej departamentu koordynacji projektów europejskich urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego → www. Prow. Lubelskie. Pl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  du? A cz??? Przychodów do bud? Etu unii europejskiej uzale? Niona jest od poziomu gospodarczego pa? Stw cz? Onkowskich. Oznacza to,? E pa? Stwa bogatsze wp? Acaj? Do unii europejskiej wi? Cej ni? Kraje biedniejsze, mimo to nie otrzymuj? Wi? Cej dotacji unijnych. Przyk? Adowo, polska nale? Y do tych krajów, które wp? Acaj? O wiele mniej, ni? Otrzymuj? Od unii europejskiej. W 2007 roku do polski trafi? O 7,8 miliarda euro (7,4 proc.  wszystkich unijnych wydatków). Po zap? Aceniu sk? Adki, „na czysto” polska zarobi? A oko? O 5,1 miliarda euro. Inaczej mówi? C suma, któr? Wp? Acamy do bud? Etu unii stanowi tylko ¼ tego, co otrzymujemy. W porównaniu z 2006 rokiem, jest to ponad dwa razy wi? Cej. Szacuje si? , i? W latach 2007-2013 polska otrzyma od unii europejskiej w sumie 87 miliardów euro, a do bud? Etu odda 22 miliardy euro, co oznacza, i? „na czysto” otrzyma oko? O 65 miliardów euro. To zdecydowanie najwi? Cej ze wszystkich krajów cz? Onkowskich. Na co unia europejska przeznacza zebrane? Rodki? Przede wszystkim na realizacj? Wspólnej polityki rolnej (w tym rybactwa i rybo? ówstwa), a tak? E polityki spójno? Ci, które maj? Pomóc w podniesieniu konkurencyjno? Ci unii europejskiej oraz wp? Yn?? Pozytywnie na rozwój m. In. Rolnictwa, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru bezpiecze? Stwa. Z bud? Etu finansowane s? Równie? Koszty administracyjne utrzymania instytucji unii europejskiej oraz pomoc humanitarna i rozwojowa dla krajów spoza unii europejskiej. Poni? Szy wykres przedstawia te dziedziny, na które obecnie wydawane s? Unijne pieni? Dze. W aktualnym okresie programowania 2007-2013 po raz pierwszy w historii unii europejskiej mamy do czynienia z sytuacj? , w której? Rodki na wsparcie konkurencyjno? Ci i spójno? Ci przewy? Szaj? Fundusze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.  . Komisja europejska, dyrekcja generalna ds. Bud? Etu. Z powy? Szego wykresu wynika, i? Najwi? Cej? Rodków unijnych przeznaczonych jest na konkurencyjno?? I spójno?? (44,2 proc. ) w nast? Pnej kolejno? Ci unia europejska przeznacza? Rodki na rolnictwo, ochron? ? Rodowiska i rybactwo (43 proc. ). Na finansowanie unii europejskiej na arenie mi? Dzynarodowej jest przeznaczone 5,7proc? Rodków, za? 5,9 proc na koszty zatrudnienia personelu i utrzymania budynków wszystkich instytucji unii europejskiej. Natomiast najmniej? Rodków (1,2 proc. ) przeznaczone jest na kultur? , walk? Z terroryzmem i nielegaln? Imigracj? , w ramach kategorii wydatków „obywatelstwo, wolno?? , bezpiecze? Stwo i sprawiedliwo??. Bud? Et unii europejskiej i perspektywy finansowebud? Ety roczne unii europejskiej funkcjonuj? W ramach bud? Etów wieloletnich. Bud? Et roczny bardzo przypomina bud? Et narodowy: ma okre? Lon? Dok? Adnie wielko?? Wp? Ywów i wydatków). Natomiast bud? Et wieloletni (tzw. Perspektywa finansowa) to plan finansowy, w którym ustalane s? Jedynie limity (inaczej pu? Apy) wydatków w poszczególnych pozycjach bud? Etowych. W perspektywie finansowej nie chodzi o wykazanie dok? Adnej wielko? Ci dochodów i wydatków, lecz o okre? Lenie najwa? Niejszych priorytetów na kolejne 7 lat i umieszczenie maksymalnej kwoty, jak? Unia europejska mo? E na nie wyda?. G? ównym celem perspektywy finansowej jest utrzymywanie wydatków unii europejskiej pod kontrol?. Bud? Et unii europejskiej nie mo? E mie? Deficytu bud? Etowego ani nadwy? Ki bud? Etowej. Na koniec ka? Dego roku ró? Nica pomi? Dzy wp? Ywami i wydatkami powinna wynosi? 0. Polityka regionalna/spójno? Ci/strukturalna (wyt? Umaczenie poj?? )w kontek? Cie dotacji unijnych mo? Na si? Spotka? Z poj? Ciami polityki regionalnej, polityki spójno? Ci i polityki strukturalnej. Czy s? Mi? Dzy nimi jakie? Ró? Nice? Teoretycznie tak. Polityka strukturalna jest to tradycyjne poj? Cie dotycz? Ce interwencji wspólnot europejskich (a od 1993 roku – unii europejskiej) u? Ywane ju? Od 1957 roku. Polityka regionalna jest zorientowana na zwi? Kszenie spójno? Ci ekonomicznej i spo? Ecznej w unii europejskiej, co oznacza,? E jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów. Polityka spójno? Ci za? Wskazuje na podstawowy cel interwencji jakim jest zmniejszenie zró? Nicowa? We wspólnocie. Praktycznie jednak poj? Cia te s? Cz? Sto u? Ywane zamiennie, w zwi? Zku z czym mo? Na przyj?? ,? E polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójno? Ci unii europejskiej ma ten sam cel – wyrównanie ró? Nic gospodarczych mi? Dzy regionami unii europejskiej i w efekcie – ich mieszka? Cami. Jest to taki sposób rozdzielania? Rodków finansowych unii europejskiej, aby wi? Kszo?? Z nich trafi? A do regionów znajduj? Cych si? W gorszej sytuacji spo? Ecznej i gospodarczej. Nale? Y pami? Ta? ,? E kryterium podzia? U? Rodków finansowych unii europejskiej jest pkb (produkt krajowy brutto) regionu – poziom zamo? No? Ci obywateli jest tylko jednym z elementów, które decyduj? O tym, czy dany region obj? Ty zostanie interwencj? ? Rodkami unii europejskiej. Nie chodzi tutaj o spowolnienie rozwoju bogatych regionów i krajów, ale o przyspieszenie rozwoju regionów opó? Nionych. Dzi? Ki temu wzro? Nie konkurencyjno?? Ca? Ej unii europejskiej. Zasady polityki regionalnej♦ zasada partnerstwa i zasada dodatkowo? Ci (zwana równie? Zasad? Wspó? Finansowania lub zasad? Uzupe? Nienia) to dwie g? ówne zasady polityki regionalnej unii europejskiej. Zasada partnerstwa polega na tym,? E zarówno na etapie programowania, jak i w realizacji, powinni uczestniczy? Wszyscy zainteresowani partnerzy spo? Eczni. Wymaga to wspó? Pracy pomi? Dzy komisj? Europejsk? A odpowiednimi w? Adzami publicznymi danego pa? Stwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym (tj. Gminami, powiatami i województwami), a tak? E wspó? Pracy z partnerami gospodarczymi i spo? Ecznymi). ♦ zasada dodatkowo? Ci (uzupe? Nienia) oznacza,? E fundusze unii europejskiej powinny uzupe? Nia? ? Rodki finansowe poszczególnych pa? Stw cz? Onkowskich, a nie zast? Powa? Je. Dzia? Ania unii europejskiej nie powinny wypiera? I zast? Powa? Dzia? A? Na szczeblu krajowym i regionalnym, lecz je wzbogaca? I wzmacnia?. ♦ zasada subsydiarno? Ci oznacza,? E wszelkie dzia? Ania powinny by? Podejmowane na mo? Liwie najni? Szym szczeblu, który jest zdolny do ich realizacji w obr? Bie regionu lub pa? Stwa cz? Onkowskiego. Instytucje unii europejskiej mog? Realizowa? Okre? Lone zadania tylko wtedy, je? Eli nie mog? By? One skutecznie wykonane samodzielnie przez regiony lub kraje cz? Onkowskie. ♦ zasada koncentracji polega na ograniczeniu wsparcia ze? Rodków unijnych jedynie do tych typów dzia? A? , które maj? Podstawowe znaczenie dla spójno? Ci spo? Eczno-gospodarczej unii. Chodzi tu na przyk? Ad o wsparcie regionów znajduj? Cych si? W najtrudniejszej sytuacji. Z horyzontalnego punktu widzenia zasada ta oznacza tak? E,? E interwencja funduszy, aby przynios? A efekt, nie powinna by? Rozproszona, lecz skoncentrowana na niewielu precyzyjnie okre? Lonych celach, wobec tego pomoc finansowa unii europejskiej ukierunkowana jest na niewielk? Liczb? Precyzyjnie okre? Lonych celów i projektów. ♦ zasada programowania oznacza,? E instytucje unii europejskiej kontroluj? I monitoruj? Wykorzystanie? Rodków i zapewniaj? , by proces ten by? Zgodny z ogólnymi politykami wspólnotowymi i szczegó? Owymi wytycznymi komisji europejskiej. Zgodnie z t? Zasad? Wypracowane musz? By? Formalne procedury uzgodnie? Mi? Dzy w? Adzami regionalnymi w celu zdefiniowania i wcielenia regionalnych strategii rozwoju. Nale? Y pami? Ta? ,? E celem polityki regionalnej jest trwa? E rozwi? Zywanie problemów danego regionu, a nie realizacja pojedynczych krótkotrwa? Ych programów. ♦ zasada koordynacji reguluje dzia? Anie funduszy strukturalnych. Jej celem jest d?? Enie do skupiania dzia? A? I? Rodków polityki regionalnej na priorytetach, które maj? Podstawowe znaczenie dla spójno? Ci spo? Eczno-gospodarczej unii europejskiej. Przejawem tej zasady s? Dzia? Ania komisji zmierzaj? Ce do przeznaczenia? Rodków z funduszy strukturalnych na ograniczon? Liczb? , wyselekcjonowania regionów dotkni? Tych najpowa? Niejszymi problemami na podstawie odpowiednio dobranych kryteriów. Dotacje – element polityki spójno? Ci (+ obowi? Zek wk? Adu krajowego)warto zauwa? Y? , i? Dotacja, któr? Mo? Esz otrzyma? Jako przedsi? Biorca, gmina, szko? A, organizacja pozarz? Dowa itp. Nie pochodzi w ca? O? Ci ze? Rodków unii europejskiej lecz cz?? Ciowo finansowana jest ze? Rodków krajowych. Jest to zgodne z jedn? Z zasad polityki spójno? Ci, a mianowicie z zasad? Dodatkowo? Ci. Jak t? Umaczy danuta hübner –  by? Y komisarz ds. Polityki regionalnej (pierwszy polski komisarz w unii europejskiej) w praktyce zasada ta oznacza,? E w? Adze krajowe musz? Wyda? Rocznie oko? O 1% pkb na wspó? Finansowanie 3,5-4 proc.  pkb pochodz? Cych z unii europejskiej (czyli na ka? D? Z? Otówk? Dotacji wydan? Przez w? Adze krajowe przypadaj? 4 z? Ote otrzymane z unii europejskiej). Z punktu widzenia twojego projektu, ca? Kowite dofinansowanie jaki mo? Esz uzyska? Ze? Rodków unijnych to 85 proc. . W poprzednich latach by? O to 75 proc. Wi? Cej → www. Funduszeeuropejskie. Gov. Pl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. 21-412 adam? Pow. ? Uk? (25) 755-31-47 . 23-235 annopol, pow. Kra? Nik (015) 861-31-83 . Ul. Rynek 14, 24-105 baran? 81) 883-40-45 . Ul. Lwowska 5, 22-670 be?? Ec, pow. Tomasz? Lub. (84) 665-21-20 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  lubelskie kojarzy si? Turystom z wielk? Ekologiczn? Przestrzeni? , stwarzaj? C? Dobre warunki do wypoczynku i nabierania si? Do? Ycia. Blisko natury, po? Ród go? Cinnych ludzi, na wsi czy w ma? Ym miasteczku, gdzie? Ycie toczy si? Odmiennym rytmem od codziennego po? Piechu i stresu towarzysz? Cego mieszka? Com du? Ych aglomeracji. Taki region - interesuj? Cy i inspiruj? Cy do dzia? Ania ludzi aktywnych, poszukuj? Cych autentycznych warto? Ci i prze? Y? - pokazuj? Zdj? Cia nades? Ane w iii edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego "lubelskie - przestrze? Ekopozytywna", organizowanego przez departament promocji i turystyki urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego. Na konkurs nades? Ano ponad 250 zdj?? 59 autorów.  prace oceni? O profesjonalne jury pod przewodnictwem piotra maciuka, z? O? One z artystów fotografików, reprezentuj? Cych m. In. Lubelskie towarzystwo fotograficzne, zwi? Zek polskich artystów fotografików, zwi? Zek polskich fotografów przyrody.  laureatami konkursu zostali: ♦ i nagroda - tadeusz? Aczek za zdj? Cie. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  województwo lubelskie aktywnie bierze udzia? W projektach o charakterze mi? Dzynarodowym, które wp? Ywaj? Na podniesienie potencja? U regionu w uk? Adzie krajowym i unijnym. W latach 2004-2007 samorz? D województwa lubelskiego uczestniczy? W szeregu inicjatyw mi? Dzynarodowych wspó? Finansowanych ze? Rodków ue, których rezultatem by? A wymiana do? Wiadcze? I transfer know-how realizowanych zarówno przez samorz? D województwa lubelskiego, jak i przez instytucje z terenu województwa lubelskiego, w nast? Puj? Cych dziedzinach: ♦ innowacje i rozwój nowoczesnych technologii♦ ochrona? Rodowiska♦ planowanie spo? Eczno-gospodarcze♦ rozwój zasobów ludzkich♦ turystyka♦ kultura i media w bie?? Cym okresie programowania 2007-2013 kontynuowane b? D? Dzia? Ania wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej skupiaj? Cej si? Na innowacyjno? Ci i gospodarce opartej na wiedzy oraz na dzia? Aniach prewencyjnych w odniesieniu do? Rodowiska i zapobieganiu zagro? Eniom.  . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Jan aranowski - jazdy konne, przeja? D? Ki bryczkami, kuligi. . Przeja? D? Ki bryczkami, kuligi. . 22-300 bia? Ka k. Krasnegostawu (082) 577 12 01, 577 12 00 . 23-100 bychawa, ul. 11 listopada 88 (081) 566 00 40 . W ofercie:? Jazdy konne dla dzieci i doros? Ych? Nauka jazdy pod opiek? Instruktora? Jazda na lon? Y? Jazdy terenowe? 2 dniowe rajdy konne po roztoczu? Przeja? D? Ki tramwajem konnym? Skoki przez przeszkody? Organizacja imprez integracyjnych? Okoliczno? Ciowych, piknik? Biesiad? Organizacja jazd konnych, kulig? Rajd? Onnych. . D? Browa tomaszowska 93, 22-600 tomasz? Ubelski kom. 609 478 022 . Jazdy konne, przeja? D? Ki bryczkami, kuligi, pokoje go? Cinne. . 08-530 d? Blin, ul. Wiejska 17 (081) 880 00 71 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Obwód? Uga? Ski jest jednym z 24 obwodów ukrainy. Le? Y we wschodniej cz?? Ci ukrainy, przy granicy z rosj? (graniczy z ni? Od pó? Nocy, wschodu i po? Udnia). Na zachodzie graniczy z obwodem donieckim i charkowskim. ? Uga? Sk, stolica obwodu, to du? Y o? Rodek przemys? U ci?? Kiego, znany mi? Dzy innymi z wielkiej fabryki lokomotyw spalinowych (? Uhan? Kyj tep? Owozobudiwnyj zawod). Miasto zosta? O za? O? One w 1795, gdy powsta? A tu pierwsza w po? Udniowej rosji huta? Elaza. W 1882 roku uzyska? O prawa miejskie. ? Uga? Sk jest miastem partnerskim miasta lublin. Innym du? Ym miastem tego regionu jest starobielsk. Znajduje si? Tutaj najwi? Ksza mleczarnia na ukrainie oraz wysoko rozwini? Te zak? Ady przetwórstwa owocowo-warzywnego, a tak? E zak? Ady remontowo-mechaniczne i meblowe. Starobielsk w sposób szczególny zwi? Zany jest z polsk? , bowiem w latach 1039-40 wywieziono tu i stracono 4,5 polskich? O? Nierzy. W 1944 r. Odkryto zbiorowe mogi? Y, a w ostatnich latach otoczono opiek? Miejsce tych tragicznych wydarze?. Dzi? Ki staraniom w? Adz starobielska zosta? Utworzony cmentarz, na którym spoczywaj? Prochy pomordowanych polaków. Polonia starobielska jest bardzo aktywna w podejmowaniu dzia? A? Maj? Cych na celu utrzymywanie? Cis? Ych zwi? Zków z ojczyzn?. Umowa partnerska, podpisana 14 marca 1996 r. Pomi? Dzy starobielskiem i lublinem, oprócz wielu zagadnie? Dotycz? Cych wspó? Pracy, zawiera deklaracj? O wzajemnym poparciu w d?? Eniach do ochrony zabytków historycznych i miejsc pami? Ci.  donieckie zag?? Bie w? Glowe obejmuje dwa obwody (oblast'i) – doniecki i? Uga? Ski, a tak? E szachty? Skie zag?? Bie w? Glowe, znajduj? Ce si? W federacji rosyjskiej. Region jest bogaty w z? O? A w? Gla kamiennego (koksowego i antracytu), rt? Ci i soli kamiennej. Oprócz wydobycia w? Gla kamiennego, rozwin?? Si? Tu przemys? Hutniczy, na bazie rud? Elaza i niklu dowo? Onych z krzywego rogu i nikopola. G? ównymi o? Rodkami hutnictwa s? : donieck, jenakijewo i kramatorsk. W miejscowo? Ci mariupol nad morzem azowskim znajduje si? Druga co do wielko? Ci huta? Wiata. Z hutnictwem zwi? Zany jest przemys? Elektromaszynowy, produkcja urz? Dze? Dla hutnictwa i górnictwa (w kramatorsku i gor? ówce), taboru kolejowego, obrabiarek i maszyn budowlanych. ? Uga? Sk zosta? Za? O? Ony w 1795 roku. Charakteryzuje si? Tym,? E wspó? Istniej? Tam obok siebie ró? Ne religie i ko? Cio? Y. Obecnie jest równie? Znanym o? Rodkiem akademickim i kulturalnym. Dzia? Aj? Tu liczne teatry, filharmonia, kina, muzea. Usytuowany jest w mie? Cie przemys? Ci?? Ki, fabryka lokomotyw spalinowych, fabryka maszyn górniczych, akumulatorów, ponadto przemys? Lekki, spo? Ywczy, materia? ów budowlanych. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Wspó? Czesny? Wiat cechuj? Gwa? Towne procesy urbanizacyjne. Trudno jest dzisiaj prognozowa? , jakie b? D? Pe? Ne konsekwencj? Takiego stanu rzeczy. Pewne jest tylko, i? Miasta b? D? Dalej si? Rozrasta? , wzrasta? Tak? E b? Dzie liczba ich mieszka? Ców. Dotyczy to zw? Aszcza najwi? Kszych o? Rodków nazywanych metropoliami. W latach 50-tych ubieg? Ego wieku na? Wiecie by? O tylko 8 megamiast przekraczaj? Cych 5 mln mieszka? Ców, a w roku 2015 takich mega o? Rodków b? Dzie ju? 37. G? ówn? Przyczyn? Takiego zjawiska s? Procesy globalizacyjne prowadz? Ce do koncentracji przemys? U i us? Ug w wielkich o? Rodkach miejskich. Jako? E w metropoliach zlokalizowane s? Zwykle najwa? Niejsze urz? Dy i instytucje publiczne, pe? Ni? One funkcj? Centrów decyzyjnych dla danego regionu. Posiadaj? Korzystne warunki dla rozwijania kooperacji i wspó? Pracy pomi? Dzy podmiotami gospodarczymi a sfer? Naukowo-badawcz? . Stwarzaj? Najlepsze? Rodowisko dla osiedlania wysokokwalifikowanych pracowników oraz lokalizacji wyspecjalizowanych us? Ug, zwi? Zanych z obs? Ug? Dzia? Alno? Ci gospodarczej. Dlatego te? , tam zwykle lokalizuj? Si? Przedsi? Biorstwa zwi? Zane z nowoczesnymi technologiami. Metropolie daj? Efekt skali pozwalaj? Cy na elastyczne przeciwdzia? Anie ewentualnym kryzysom. Wielko?? Rynku pracy oraz koncentracja firm umo? Liwia stosunkowo? Atw? Adaptacj? Do zmieniaj? Cych si? Wymogów rynku. Z racji swojej wyj? Tkowej pozycji operuj? One cz? Sto w skali ponad krajowej. W wi? Kszo? Ci pa? Stw prawdziwa jest teza, i? Pozycja gospodarki krajowej uzale? Niona jest od kondycji jego metropolii niezale? Nie od s? Abo? Ci ich dalszego otoczenia. W krajach zjednoczonej europy (eu27) blisko 74% (361,9 mln) populacji zamieszkuje w obszarach  zurbanizowanych. Wi? Kszo?? Najwa? Niejszych, nap? Dzaj? Cych rozwój europy miast jest zlokalizowana w obszarze tzw. „pentagonu" wytyczonego przez takie metropolie jak: londyn, pary? , monachium, mediolan, hamburg. W obszarze tym koncentruje si? Gros najwa? Niejszych o? Rodków decyzyjnych, przemys? Owych, finansowych, naukowo-badawczych w europie. Pomimo i? Zajmuje on tylko ok. 14% powierzchni to zamieszkuje tam blisko 32% ca? Ej ludno? Ci i wytwarza si? Blisko 46% pkb obecnej unii. . W polsce nie wyst? Puj? Metropolie oddzia? Ywuj? Ce na? Wiatow? , czy kontynentaln? Skal?. Niemniej jednak, aby dany o? Rodek w warunkach polskich móg? Pretendowa? Do miana metropolii powinien on spe? Nia? Poni? Sze kryteria:♦ posiada? Odpowiedni potencja? Demograficzny (0,5 - 1 milion mieszka? Ców)♦ posiada? Znaczny potencja? Ekonomiczny oraz silnie rozwini? Ty sektor us? Ug wy? Szego rz? Du♦ charakteryzowa? Si? Du? Ym potencja? Em innowacyjnym (jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe)♦ pe? Ni? Funkcje o charakterze metropolitalnym, tj. Funkcje centralne wysokiego rz? Du hierarchicznego o zasi? Gu co najmniej krajowym♦ odgrywa? Rol? W? Z? A w systemie powi? Za? Komunikacyjnych, organizacyjnych i informacyjnych oraz charakteryzowa? Si? Du?? Dost? Pno? Ci? W ró? Nych skalach przestrzennych, tak? E w skali mi? Dzynarodowej♦ stymulowa? Rozwój sieciowego modelu gospodarki i zarz? Dzaniaprecyzyjna i jednoznaczna identyfikacja o? Rodków metropolitalnych w polsce wymaga przeprowadzenia szczegó? Owych analiz na podstawie precyzyjnie sformu? Owanych wska? Ników. Literatura przedmiotowa wyró? Nia zale? Nie od przyj? Tych kryteriów 5, 8 lub 12 potencjalnych metropolii. S? To warszawa, szczecin, gda? Sk, bia? Ystok, pozna? , bydgoszcz i toru? ,? ód? , lublin, wroc? Aw, katowice, kraków, rzeszów. . Na przestrzeni wieków lublin nale? A? Zawsze do najwa? Niejszych o? Rodków miejskich rzeczpospolitej. Obecnie jest on dziewi? Tym miastem w kraju pod wzgl? Dem liczby mieszka? Ców i zarazem najwi? Kszym o? Rodkiem we wschodniej cz?? Ci polski. Lublin jest uznanym o? Rodkiem naukowo-akademickim w polsce, najwi? Kszym po tej stronie wis? Y. Z racji zgromadzenia licznych obiektów zabytkowych istotnych dla kultury polski i europy, miasto pe? Ni role znacz? Cego o? Rodka ruchu turystycznego. Lublin wraz otaczaj? Cymi obszarami pe? Ni funkcj? G? ównego o? Rodka? Ycia gospodarczego, ze znacznym skupieniem ró? Nego rodzaju podmiotów gospodarczych oraz instytucji i us? Ug oko? Obiznesowych. Zlokalizowane jest tutaj szereg firm, które mog? By? Zarówno producentami jaki i odbiorcami sektora nowoczesnych technologii. Liczba mieszka? Ców lubelskiego obszaru metropolitalnego wacha si? Pomi? Dzy 550 tys. A 700 tys. Ró? Nica ta wynika z liczby gmin, które spe? Niaj? Warto? Ci progowe odno? Nie kryteriów delimitacji. Bezsprzecznie jednak obszar, którego rdze? Stanowi lublin wraz ze? Widnikiem stanowi najwi? Ksz? Koncentracje terenów zurbanizowanych we wschodniej cz?? Ci polski. Nawet z tej krótkiej charakterystyki wynika, i? Lublin wraz z przyleg? Ymi obszarami posiada wiele mocnych stron. Niestety w chwili obecnej miasto nie posiada wystarczaj? Cego potencja? U, aby je w pe? Ni wykorzysta? I stanowi? Si?? Nap? Dow? Regionu. Prawne osadzenie lubelskiego obszaru metropolitalnego w systemie metropolii polskich w znacz? Cy sposób wzmocni? O by jego szanse rozwojowe. Dotyczy to zw? Aszcza takich aspektów jak:♦ prowadzenie efektywnej i zintegrowanej polityki rozwojowej (planowanie przestrzenne, systemy infrastruktury technicznej, gospodarka komunalna, ochrona? Rodowiska itd. )♦ mo? Liwo?? Realizacji sprawnego oraz zintegrowanego systemu komunikacyjnego co stanowi podstaw? Dla rozwoju spo? Eczno-gospodarczego obszaru lom♦ mo? Liwo? Ci wspó? Pracy i kooperacji z innymi obszarami metropolitalnymi. Zwi? Zane jest to z wymian? Do? Wiadcze? , podnoszeniem kwalifikacji  lub wspó? Uczestnictwem w ró? Nego rodzaju programachnie bez znaczenia jest tak? E mo? Liwo?? Pozyskania dodatkowych funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów metropolitalnych. W nadchodz? Cych dekadach sukces odnios? Te obszary metropolitalne, które w mo? Liwie najlepszy sposób wykreuj? I wykorzystaj? Swoje potencja? Y. Jednym z ich g? ównych? Róde? Jest wielofunkcyjna atrakcyjno?? Przestrzeni wielkomiejskiej przejawiaj? Ca si? W takich aspektach jak jako?? Zasobów mieszkaniowych, dost? Pno?? I wyposa? Enie terenów rekreacyjno-sportowych, stan zachowania tkanki zabytkowej, warunki dla prowadzenia dzia? Alno? Ci gospodarczej i naukowej. Jest ma? O prawdopodobne, aby taki atrakcyjny obszar wielkomiejski powsta? Na skutek spontanicznych, nieskoordynowanych oraz przypadkowych dzia? A? Poszczególnych inwestorów. Dlatego te? Konieczne jest racjonalne i  maksymalnie efektywne wykorzystanie przestrzeni lom. Rozwój tak du? Ego obszaru z racji wielofunkcyjno? Ci i wielow? Tkowo? Ci procesów tam zachodz? Cych oraz znacznej ilo? Ci uczestnicz? Cych podmiotów musi podlega? Odpowiedniemu przygotowaniu planistycznemu, co w znacznym stopniu zmniejszy ryzyko podj? Cia niew? A? Ciwych decyzji. Konieczne jest sporz? Dzenie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, który jako akt prawa miejscowego obowi? Zuj? Cy w ca? Ym obszarze umo? Liwi? By wypracowanie spójnej polityki zabezpieczaj? Cej przestrzennie zrównowa? Ony rozwój spo? Eczno-gospodarczy oraz kontrol? Procesów urbanizacji i racjonaln? Gospodark? Gruntami. Rozstrzygni? Cia planu dotyczy? B? D? Nie tylko aspektu przestrzennego ale i czasowego, gdzie zabudowa dalszych obszarów mo? Liwa by? Aby dopiero po wyczerpaniu rezerw terenowych (terenów wskazanych w pierwszej kolejno? Ci pod dan? Funkcj? ). Etapowanie urbanizacji wp? Ywa? Oby tak? E na optymalizacj? Wydatków zwi? Zanych z realizacj? Infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. 21-500 bia? A podlaska, ul. Brzeska 43 (083) 343 28 97 . 23-400 bi? Goraj, ul. Ko? Ciuszki 16 (084) 686 29 92 . 08-521 d? Blin, ul. Dywizjonu 303 6 (081) 883 78 59, 883 78 69 . 23-300 jan? Lubelski, ul. Jana paw? A ii 3 (015) 872 46 78 . 22-300 krasnystaw, ul. Okrzei 10 (082) 576 22 18 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ul. Partyzant? 9, 21-050 piaski  . 20-346 lublin, ul. D? Uga13a (081) 744-48-25 . Ul. Plagego i la? Kiewicza 3, 20-317 lublin 663502134  . 20 -612 lublin, ul. G?? Boka 8a (81) 743 71 04 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  ♦ obszarwojewództwo lubelskie, o?? Cznej powierzchni 25 122 km2, jest trzecim co do wielko? Ci województwem w polsce. Usytuowane w po? Udniowo-wschodniej cz?? Ci kraju s? Siaduje od pó? Nocy z województwami podlaskim i mazowieckim, od zachodu ze? Wi? Tokrzyskim, a od po? Udnia z podkarpackim. Jego wschodnia granica z bia? Orusi? I ukrain? Wyznacza jednocze? Nie wschodni? Granic? Unii europejskiej. Lubelszczyzna dzieli si? Na 213 gmin oraz 20 powiatów, w obr? Bie których znajduje si? 4 116 miejscowo? Ci wiejskich i 41 miast, z których 4 to miasta na prawach powiatu. Zgodnie z wymogami statystyki regionalnej unii europejskiej w województwie wydzielono 3 podregiony (nuts iii): bialskopodlaski, che? Msko-zamojski i lubelski.  stolic? Województwa lubelskiego, a zarazem najwi? Kszym miastem wschodniej polski, jest lublin (353 483 mieszka? Ców), pe? Ni? Cy rol? Administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. O jego sile stanowi przede wszystkim znacz? Cy potencja? Akademicki oraz rozwini? Te zaplecze naukowo-badawcze. Do du? Ych miast regionu nale?? Tak? E: bia? A podlaska (58 075 mieszka? Ców), zamo?? (66 507 mieszka? Ców), che? M (67 887 mieszka? Ców) i pu? Awy (49 755 mieszka? Ców). . Wed? Ug danych szacunkowych liczba ludno? Ci województwa lubelskiego na koniec wrze? Nia 2007 roku wynios? A 2 167,8 tys. Osób i zmniejszy? A si? O 0,3% w porównaniu z analogicznym miesi? Cem 2006 roku. Na 100 m?? Czyzn przypada? O 106 kobiet. G? Sto?? Zaludnienia w województwie by? A stosunkowo niewielka, na 1 km2 przypada? O 86 osób. W miastach zamieszkiwa? O 46,6% ludno? Ci. Tendencj? Wzrostow? Wykazywa? Wska? Nik urodze? ? Ywych, który zwi? Kszy? Si? O 2,2% w stosunku do 2006 roku. Na koniec listopada 2007 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynios? A 12,7% i by? A wy? Sza o 1,5 % od wska? Nika krajowego. W lokalnych urz? Dach pracy by? O zarejestrowanych 114,9 tys. Bezrobotnych, z czego 53,8% stanowi? Y kobiety. Liczba bezrobotnych zmala? A o 17,5% w stosunku do listopada 2006 roku. Spo? Ród osób bezrobotnych 55% stanowili mieszka? Cy wsi, a 65,2% osoby wcze? Niej pracuj? Ce. Udzia? Osób w wieku 18-24 lat wyniós? 23,6% ogó? U bezrobotnych. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W czasach gdy mieszko przyjmowa? Chrze? Cija? Stwo (966 r. ) tereny  na wschód od wis? Y znajdowa? Y si? Na skraju ówczesnego pa? Stwa polskiego, z dala od wi? Kszych centrów administracyj­nych, tote? Pierwsze ko? Cio? Y zacz?? Y tu powstawa? , by? Mo? E w 2 po? Owie xi w. , a na pewno w xii w. W tym samym czasie tereny wschodniej lubelszczyzny zna­laz? Y si? W orbicie oddzia? Ywania ksi? Stw ruskich, które przyj?? Y chrze? Cija? Stwo z bizancjum (988 r. ). Tradycja ko? Cio? A wschodniego jest tu? Ywa do dzi?. Pocz? Tkowo ko? Cio? Y rzymskokatolickie wznoszone by? Y g? ównie w o? Rodkach w? Adzy królewskiej, ksi??? Cej i mo? Now? Adczej, takich jak lublin, w? Wolnica czy? Uków. Budowano je na ogó? Z drewna, tote? Si?? Rzeczy, nie dotrwa? Y do dzi?. Nie zachowa? Y si? Równie? Najstarsze? Wi? Tynie murowane. Dopiero od 2. Po? Owy xiv w. Na naszym terenie powsta? Y pierwsze ko? Cio? Y w stylu gotyckim, wzniesione z czerwonej ceg? Y, z ostro? Ukowymi oknami i obramieniami otworów wej? Ciowych, sklepieniami? Ebrowymi i skarpami wspieraj? Cymi? Ciany. By? Y one stosunkowo jeszcze nieliczne, np. W lublinie (kaplica na zamku, domini­kanie, bernardyni, brygidki, ko? Ció? Szpitalny? W. Ducha), do i po? Owy xvi w. Pobudowano gotyc­kie? Wi? Tynie w innych wi? Kszych miastach np. W kazimierzu, kra? Niku czy st?? Ycy lub wa? Nych miejscach kultu np. W piotrawinie. Renesans dotar? Na lubelszczyzn? W 2 po­? Owie xvi w. Pozostawiaj? C po sobie szereg znakomitych realizacji, które powsta? Y w okresie manieryzmu w xvii w. Cechuje go specyficzne dla tego terenu po?? Czenie w? Oskich i niderlandzkich form i detali - charakterystycznych sterczynowych szczytów, elementów attykowych, zdobio­nych gzymsów i pilastrów, ch? Tnie stosowanej de­koracji okuciowej oraz sztukateryjnego sieciowego zdobienia sklepie?. Ten styl wznoszonych wów­czas budowli, tak? E zamków, dworów, ratuszy, kamienic, klasztorów, synagog i cerkwi, okre? La si? Mianem renesansu lubelskiego. Najznakomitsze przyk? Ady ko? Cio? ów w tym stylu spotykamy w czemiernikach. Kazimierzu, kodniu, ko? Skowoli, kurowie, lublinie (kilka ko? Cio? ów), markuszowie, radzyniu podlaskim, szczebrzeszynie, turobinie, uchaniach czy zamo? Ciu. Obiekty sakralne w stylu renesansu lubelskiego powstawa? Y równie? W innych re­gionach rzeczpospolitej. Zwi? Zana z kontrreformacj? , pe? Na ekspresji architektura baroku, z dekora­cyjnymi fasadami i bogatym wyposa? Eniem wn? Trz, pojawi? A si? Na terenie lubelszczyzny ju? Na prze? Omie xvi i xvii w. Jej popularno?? Sprawi? A,? E ko? Cio? Y w tym stylu wznoszono nawet do ko? Ca xviii w. Ko? Cowa faza tego okresu zwana jest rokokiem. Z tego okresu wyró? Nia si? Powsta? A w xviii w. Interesuj? Ca grupa ko? Cio? ów, projektu paw? A antoniego fontany np. W che? Mie (katedra unicka i pijarzy), lubartowie, w? Odawie, a tak? E zapewne w ostrowie lubelskim i ko? Ció? Pw. ? W. Eliasza w lublinie. Charakteryzuje si? One owalnym planem i naj­cz?? Ciej dwuwie? Ow? Fasad?. W naszym regionie zachowa? Si? Szereg innych znakomitych przyk? Adów? Wi? Ty? , wznoszonych w tym stylu. Do najciekawszych obiektów nale?? Ko? Cio? Y w horodle, janowie podlaskim, jele? Cu, krasnobrodzie, krasnymstawie, le? Nej podlaskiej, lublinie (ko? Ció? Jezuitów - obecnie archi­katedra, dawny ko? Ció? Bernardynek),? Ukowie, orchówku, radecznicy, woli gu? Owskiej, wo? Uczynie. Pi? Kne drewniane ko? Cio? Y w ostrówkach ko? O radzynia oraz w tomaszowie lubelskim powsta? Y równie? W tym okresie. Dominuj? Cym stylem epoki o? Wiecenia (koniec xviii i pocz? Tek xix w. ), równie? W sztuce sakralnej, by? Klasycyzm, wywodz? Cy si? Z antycznych tradycji greckich i rzymskich. Interesuj? Cym przyk? Adem ko? Cio? A klasycystycznego jest? Wi? Tynia w pu? Awach wzorowana na budowlach rzymskich. Inne ko? Cio? Y wznoszone, b? D? Przebudowane w tym stylu to m. In. ? Wi? Tynie w kocku, opolu podedwórzu, sosnowicy,? Yrzynie, czy drewniana w borowicy. Popularnym stylem architektury ko? Cielnej okresu zaborów by? Neogotyk, zupe? Nie ró? Ny od imperialnego stylu moskiewskiego cerkwi prawos? Awnych, wznoszonych na terenie ca? Ego królestwa kongresowego. Ciekawymi przyk? Adami neogotyku na naszym terenie s? M. In. Ko? Cio? Y w bobach, garbowie, jab? Oniu, komarowie, konstantynowie,? Opienniku,? Omazach, niemcach, parczewie, radory? U, rykach,? Wier? Ach, w? Wolnicy czy wojcieszkowie. Czo? Owym architektem by? Pius dzieko? Ski.  . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ukraina jako niezale? Ne pa? Stwo istnieje od 24 sierpnia 1991 roku, za? Konstytucja zosta? A uchwalona w 1996 roku. Jest to pa? Stwo demokratyczne, na którego czele stoi prezydent, a najwy? Szym organem w? Adzy pa? Stwowej jest parlament jednoizbowy - rada najwy? Sza ukrainy. Organem w? Adzy wykonawczej jest gabinet ministrów. Terytorium pa? Stwa ukrai? Skiego dzieli si? Na 24 obwody, 2 miasta wydzielone - kijów i sewastopol oraz autonomiczn? Republik? Krym. Obwód lwowski le? Y w zachodniej cz?? Ci ukrainy, przy granicy z polsk?. Obwód lwowski graniczy z obwodami: wo? Y? Skim, rówie? Skim, tarnopolskim, iwanofrankowskim i zakarpackim oraz województwem podkarpackim i lubelskim. G? ówny sektor przemys? U obwodu lwowskiego stanowi wydobycie w? Gla kamiennego, gazu ziemnego, soli potasowej i siarki. Równie dobrze rozwini? Ty jest przemys? Elektromaszynowy, chemiczny, drzewny, celulozowo-papierniczy, lekki, porcelanowy, materia? ów budowlanych. W przemy? Le rolniczym dominuje uprawa zbó? , buraków cukrowych, lnu, ro? Lin pastewnych, ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla byd? A, drobiu. Obwód lwowski wspiera wspó? Prac? Ma? Ych i? Rednich przedsi? Biorstw, opracowywanie i realizacj? Wspólnych projektów inwestycyjnych w ró? Nych dziedzinach przemys? U, organizacj? I wspó? Uczestnictwo w misjach, konferencjach i forach gospodarczych, wymian? Do? Wiadcze? , badania naukowe, a tak? E wspó? Prac? Pomi? Dzy izbami lekarskimi, specjalistycznymi szpitalami i klinikami, wymian? Do? Wiadcze? I informacji nt. Nowoczesnych metod leczenia, promowanie kultury, udzia? Zespo? ów teatralnych i muzycznych w tradycyjnych festiwalach i koncertach, wspó? Prac? W dziedzinie muzealnictwa oraz administracj? Szczebla regionalnego. Najstarsze budowle lwowa pochodz? Z xiii w. , jednak zachowa? Y si? Tylko nieliczne - wi? Kszo?? Sp? On?? A w po? Arach w roku 1527 i 1556. W 1998 roku stare miasto we lwowie zosta? O wpisane na list? ? Wiatowego dziedzictwa unesco. Nale? Y tu wymieni? Katedr? ? Aci? Sk? , kaplic? Boimów, teatr operowy. Uniwersytet lwowski jest jednym z najstarszych w europie? Rodkowej, a jego pocz? Tki si? Gaj? 1608 roku. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Program: inicjatywa wspólnotowa interreg iiic, strefa zachodniapartnerzy: holandia – groningen (partner wiod? Cy programu), drenthe, pó? Nocna holandia, fryzja, flevoland; niemcy – dolna saksonia, wolne miasto brema; wielka brytania – yorkshire i humber; francja - pó? Nocna normandia; polska – województwa: lubelskie, dolno? L? Skie i pomorskie;? Otwa – ryga, kurzeme. Bud? Et: 7,2 mln euro. Warto?? Cz?? Ci projektu realizowanego przez województwo lubelskie ­ 320 tys. Euro, z czego 240 tys euro stanowi? ? Rodki efrr, a 80 tys. Euro to wk? Ad w? Asny. Termin realizacji: maj 2003 – grudzie? 2007opis projektu: celem wiod? Cym rfo hanse passage by? O wzmocnienie efektywno? Ci polityk i instrumentów stymuluj? Cych rozwój regionalny i spójno?? Spo? Eczno-gospodarcz?. W ramach rfo hanse passage instytucje z terenu województwa lubelskiego mia? Y mo? Liwo?? Realizacji sub-projektów w ka? Dym z ni? Ej wymienionych priorytetów, tj. : prowadzenie nowych form samorz? Dno? Ci, zwi? Kszenie spójno? Ci spo? Eczno-ekonomicznej, rozwój potencja? U ludzkiego i innowacyjnegow rezultacie zrealizowano 8 sub-projektów, w których uczestniczy? O 5 instytucji z terenu województwa lubelskiego: europejskiego centrum integracji i wspó? Pracy samorz? Dowej „dom europy” w lublinie, lubelska fundacja rozwoju w lublinie, kancelaria sejmiku województwa lubelskiego, biuro planowania przestrzennego w lublinie, fundacja oic poland w lublinie.      → wi? Cej informacji . Program: inicjatywa wspólnotowa interreg iiic, strefa zachodniapartnerzy: austria – dolna austria i górna austria; finlandia – pó? Nocna karelia; francja – prowincja rhone-alps; czechy –euroregion nysa; grecja – region po? Udniowoegejski, zwi? Zek regionów granicznych macedonia, hiszpania – andaluzja, nawarra; holandia – geldria, limburg, overijsesel; litwa – euroregion nemunas; niemcy – pó? Nocna nadrenia westfalia (partner wiod? Cy programu), bawaria, saksonia, dolna saksonia; szwecja – region värmland, szwajcaria – szwajcaria pó? Nocno-zachodnia, bazylea, w? Gry – hajdu-bihar, s? Owenia – narodowa agencja rozwoju regionalnego, w? Ochy – autonomiczny region friuli-venezia giulia, autonomiczna prowincja bolzano oraz województwo lubelskie. Bud? Et: 8,3 mln euro, w tym wk? Ad efrr – 4,9 mln euro. Bud? Et ca? Kowity województwa lubelskiego wynosi? 400 tys. Euro, przy czym 300 tys. Euro to? Rodki efrr. Termin realizacji: marzec 2004 – pa? Dziernik 2007opis projektu: celem wiod? Cym rfo change on borders by? A pomoc w niwelowaniu granic i wszelkich barier w europie poprzez rozwój nowych mo? Liwo? Ci wspó? Pracy we wszystkich aspektach codziennego? Ycia. W ramach rfo change on borders zosta? Y wyszczególnione obszary tematyczne, w obr? Bie których realizowana by? Y sub-projekty:♦ promocja zintegrowanego, skoordynowanego i przyjaznego? Rodowisku rozwoju obszarów transgranicznych. ♦ rozwój gospodarczy. ♦ promocja integracji spo? Eczno-kulturalnej pomi? Dzy regionami granicznymi oraz kontakty indywidualne obywateliw sumie zrealizowano 6 sub-projektów, w których w roli partnera wzi?? Y udzia? 3 instytucje z terenu województwa lubelskiego: europejskiego centrum integracji i wspó? Pracy samorz? Dowej „dom europy” w lublinie, katolicki uniwersytet lubelski jana paw? A ii w lublinie oraz fundacja umcs w lublinie.      → wi? Cej informacji . Program: szósty ramowy program komisji europejskiejpartnerzy: polska – politechnika lubelska (partner wiod? Cy), urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie, instytut agrofizyki pan w lublinie; hiszpania – departamento de industria, comerccio y turismo gobierno casco, fundacja labein; francja –conseil regional de lorraine, conseil regional de alsace. Bud? Et projektu: 1 mln 59 tys. Euro, w tym 473,5 tys. To? Rodki dost? Pne dla województwa lubelskiego. Termin realizacji: 2005-2008opis projektu: celem projektu ris lubelskie by? O spe? Nienie warunków wst? Pnych, koniecznych do implementacji strategii innowacyjno? Ci dla województwa lubelskiego. W ramach poszczególnych etapów zosta? Y rozdzielone zadania ukierunkowane na popraw? Wspó? Pracy pomi? Dzy najwa? Niejszymi instytucjami w regionie, które zarówno odgrywaj? Czynn? Rol? , jak i posiadaj? Do? Wiadczenie w zakresie transferu innowacji technologicznych. Ich zadaniem by? O stworzenie kluczowych analiz szacuj? Cych zapotrzebowanie oraz potencja? Innowacyjny przedsi? Biorstw reprezentuj? Cych te dziedziny gospodarki, które s? Decyduj? Ce dla rozwoju województwa lubelskiego.      → wi? Cej informacji . Program: szósty ramowy program komisji europejskiejpartnerzy: austria – wiener wissenschafts-, forschungs- und technologiefonds (wwtf), interdisciplinary centre for comparative research in the social sciences (iccr), w? Gry – széchenyi istván university (sze), west-transdanubia regional development agency (wprda); s? Owacja – institute for forecasting, slovak academy of sciences (if-sav), regional government bratislava (bsk); francja – centre interdisciplinaire de recherche comparative en sciences sociales (cir), mairie de paris (mdp); estonia – institute of baltic studies (ibs); niemcy – technologiestiftung innovationszentrum berlin (tsb); anglia – the university of manchester (uniman); polska –województwo lubelskie, fundacja oic poland, o? Rodek pan w jab? Onnej k. Warszawy. Bud? Et projektu: ok. 1 mln euro, w tym kwota dost? Pna dla województwa lubelskiego to 31,2 tys. Euro. Termin realizacji: 2005-2007opis projektu: celem projektu eurocoop by? Rozwój systemu innowacji oraz bada? Wp? Ywu polityki innowacyjnej na rozwój regionu. Ró? Norodno?? Partnerów zapewni? A wypracowanie wspólnych metod monitoringu innowacji odpowiednich do specyfiki regionów. Realizowane w ramach projektu badania  bazowa? Y na metodologiach regionalnych strategii innowacyjnych ju? Istniej? Cych, a ich rezultatem by? O wypracowanie katalogu wska? Ników okre? Laj? Cych poziom innowacji w regionach oraz wp? Yw innowacji na rozwój regionalny.      → wi? Cej informacji. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.   program: program wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej interreg ivcpartnerzy: hiszpania – sprilur s. A. (partner wiod? Cy projektu), labein tecnalia, incasol; w? Gry – pannon business network association; polska – województwo lubelskie, rzeszowska agencja rozwoju regionalnego; rumunia – zachodnia agencja rozwoju regionalna; w? Ochy – soprip spa. ; wielka brytania – first. The wakefield disrict development agency; irlandia – shannon development, údarás na gaeltachta na border. Bud? Et: 1,95 mln euro, w tym wk? Ad efrr – 1,48 mln euro. Bud? Et ca? Kowity województwa lubelskiego wynosi 82,5 tys. Euro, przy czym 70 tys. Euro to? Rodki efrr. Termin realizacji: listopad 2008 – pa? Dziernik 2011opis projektu: celem projektu jest stworzenie nowych modeli zarz? Dzania parkami naukowo – technologicznymi i strefami ekonomicznymi, które dostosowane by? Yby do potrzeb ma? Ych i? Rednich przedsi? Biorstw oraz zmieniaj? Cej si? Gospodarki. G? ównym za? O? Eniem projektu mitke jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarz? Dzania parkami przemys? Owymi i strefami ekonomicznymi w europie. Planowane rezultaty:♦ osi? Gni? Cie zrównowa? Onego wzrostu stref ekonomicznych i parków naukowo – technologicznych,♦ nowe umiej? Tno? Ci i zwi? Kszenie potencja? U rozwoju w zarz? Dzaniu se i pnt,♦ nowy profil dzia? A? Wzmacniaj? Cy wspó? Prac? I wsparcie dla ma? Ych i? Rednich przedsi? Biorstw,♦ sie? Organizacji mog? Cych wspó? Pracowa? Równie? Po zako? Czeniu projektu.      → wi? Cej informacji     → broszura projektu     → newsletter . Program: program wspó? Pracy ponadnarodowej regionu morza ba? Tyckiego 2007-2013partnerzy: niemcy - luebeck business development corp. , luebeck university of applied science, university of rostock, miasto hamburg; dania - roskilde university, oresund food; szwecja - university of lund, skane food innovation network, finlandia - university of turku, agropolis ltd,; polska - województwo lubelskie, uniwersytet warmi? Sko - mazurski; litwa - lithuanian cluster of food sector. Bud? Et: 2,4mln euro, w tym 1,8 mln euro z efrr. Województwo lubelskie uczestniczy w projekcie z bud? Etem 141 tys. Euro, w tym 119, 85 tys. Euro to? Rodki efrr a 21,15 tys. Euro to wk? Ad w? Asny. Termin realizacji: 2009-2012opis projektu: projekt baltfood zak? Ada wspomaganie procesu budowania zrównowa? Onej struktury panba? Tyckiego klastra? Ywno? Ci w celu zwi? Kszenia transferu wiedzy i wykorzystania nowoczesnych technologii pomi? Dzy przedstawicielami? Rodowisk naukowych, producentów i przedsi? Biorstw sektora spo? Ywczego oraz w? Adz publicznych. W ramach projektu przewiduje si? Ustanowienie struktury organizacyjnej oraz zapocz? Tkowanie pilota? Owych projektów mi? Dzyregionalnych, które b? D? Wspiera? Utworzenie wspólnej platformy przemys? Owej w regionie morza ba? Tyckiego, w tym:♦ identyfikacj? Regionalnych najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych podej?? Przetwarzania? Ywno? Ci,♦ ocen? Oraz zaadoptowanie tych procesów na poziomie transnarodowym,♦ testowanie ich przydatno? Ci w transnarodowym kontek? Cie,♦ ocen? Ich zastosowania w projektach pilota? Owych. Województwo lubelskie wspó? Pracuje w projekcie z instytucjami zwi? Zanymi z sektorem spo? Ywczym, tj. Uniwersytetem przyrodniczym w lublinie, stowarzyszeniem „ekolubelszczyzna" w lublinie oraz instytutem agrofizyki im. Bohdana dobrza? Skiego pan w lublinie. Instytucje te pe? Ni? Rol? Partnerów stowarzyszonych.    → wi? Cej informacji .  program: program wspó? Pracy mi? Dzyregionalnej interreg ivcpartnerzy:kainnun etu - regionalna agencja rozwoju (finlandia) - partner wiod? Cyjoint authority of kainnun etu region - w? Adza regionu  (finlandia)regional council of paijat hame - w? Adza regionu (finlandia)uniwersytet w  lahti (finlandia)mid-west regional authority- w? Adza regionu (irlandia)south-west regional authority - w? Adza regionu (irlandia)uniwersytet w  limerick (irlandia)  region veneto (w? Ochy)uniwersytet w padwie (w? Ochy)london thames gateway development corporation (wielka brytania)regional development agency - west region - regionalana agencja rozwoju (rumunia)województwo lubelskie (polska)bud? Et:  2,14 mln euro, w tym wk? Ad efrr - 1,62 mln euro. Bud? Et ca? Kowity województwa lubelskiego wynosi 115,5 tys. Euro, przy czym 98 tys. Euro to? Rodki efrr. Termin realizacji: stycze? 2010 - luty 2013opis projektu: celem projektu jest poprawa efektywno? Ci polityki rozwoju regionalnego poszczególnych regionów poprzez wymian? Dobrych praktyk w zakresie programowania regionalnego (programy operacyjne, strategie rozwoju regionalnego, regionalne strategie innowacji). Cel ten ma by? Osi? Gni? Ty poprzez wypracowanie nowych instrumentów kszta? Towania tych polityk oraz zapewnienie ich efektywnego wdra? Ania. G? ówny nacisk b? Dzie po? O? Ony na ekoinnowacje, które maj? By? Kluczowym elementem regionalnej strategii innowacji. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Park krajobrazowy jest to obszar chroniony ze wzgl? Du na warto? Ci przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych warto? Ci w warunkach racjonalnego gospodarowania. Wokó? Parku krajobrazowego mo? E by? Utworzona otulina (strefa ochronna) zabezpieczaj? Ca park przed szkodliwym dzia? Aniem czynników zewn? Trznych. Na terenie województwa lubelskiego utworzono 17 parków krajobrazowych. . Zespó? Lubelskich parków krajobrazowych w lublinie 20-072 lublin, ul. Czechowska 4, tel. /fax 81 532 50 39. , e-mail: zpkwl1@lublin. Uw. Gov. Plw sk? Ad zespo? U lubelskich parków krajobrazowych wchodzi 5 oddzia? ów terenowych: w lublinie, zamo? Ciu, che? Mie, janowie podlaskim i janowie lubelskim.  oddzia? Terenowy w lublinie - d. Zespó? Parków krajobrazowych wy? Yny lubelskiej. Kazimierski park krajobrazowy– pow. 14 961 ha – celem ochrony parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych? Rodowiska ze szczególnym uwzgl? Dnieniem interesuj? Cych biocenoz zboczy doliny wis? Y, w? Wozów i skarp lessowych z licznie wyst? Puj? Cymi gatunkami rzadkich i chronionych ro? Lin i zwierz? T. . Koz? Owiecki park krajobrazowy– pow. 6 121 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzgl? Dnieniem ekosystemów le? Nych. Lasy koz? Owieckie s? Du? Ym, dobrze zachowanym kompleksem le? Nym po? O? Onym w pobli? U miasta lublina. . Krzczonowski park krajobrazowy– pow. 12 421 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzgl? Dnieniem bogatej rze? By lessowej wynios? O? Ci gie? Czewskiej oraz cennych przyrodniczo kompleksów le? Nych. . Park krajobrazowy „pojezierze?? Czy? Skie”– pow. 11 816 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzgl? Dnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych. . Wrzelowiecki park krajobrazowy– pow. 4 989 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzgl? Dnieniem krajobrazu kulturowego pó? Nocno-zachodniej cz?? Ci wzniesie? Urz? Dowskich oraz ma? Opolskiego prze? Omu wis? Y pomi? Dzy józefowem a piotrawinem. . Oddzia? Terenowy w che? Mie - d. Zespó?  parków krajobrazowych polesia22-100 che? M, ul. Kamie? Skiego 6, tel. 82 563 25 20, 82 563 16 33. Che? Mski park krajobrazowy- powsta? W 1983 roku. Zajmuje powierzchni? 14 350 ha. Po? O? Ony jest w powiecie che? Mskim na terenie gmin: che? M, dorohusk, sawin i ruda huta. Do najciekawszych zbiorowisk le? Nych nale?? ? Wietliste d? Browy z ciep? Olubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. W? Ród zbiorowisk niele? Nych do najciekawszych nale?? Unikalne w skali kraju torfowiska w? Glanowe. . Sobiborski park krajobrazowy- powsta? W 1983 roku. Zajmuje powierzchni? 11 165,78 ha. Po? O? Ony jest w powiecie w? Odawskim, na terenie gmin: w? Odawa, ha? Sk i wola uhruska. Cech? Charakterystyczn? Tego terenu s? Rozleg? E równiny poro? Ni? Te lasami, w? Ród których znajduj? Si? ? Ródle? Ne jeziora i torfowiska. . Strzelecki park krajobrazowy- utworzony w 1983 roku. Zajmuje powierzchni? 12 026 ha. Po? O? Ony jest w powiecie che? Mskim, na terenie gmin dubienka i bia? Opole oraz w powiecie hrubieszowskim na terenie gmin horod? O i hrubieszów.  . Oddzia? Terenowy w zamo? Ciu - d. Zespó? Parków krajobrazowych roztocza z/s w zamo? Ciu22-400 zamo?? , ul. Partyzantów 3, tel. 84 677 66 15, fax 84 639 22 09e-mail: zpkr@interia. Pl oddzia? Terenowy w zamo? Ciu prowadzi dzia? Alno?? Na terenie 5 parków krajobrazowych:. Po? Udnioworoztocza? Ski park krajobrazowy - wynios? E wzgórza (wielki dzia? , kr? G? Y goraj 390 m npm), pow. 20300 ha, w granicach woj. Lubelskiego 4139 ha; cerkwie greckokatolickie. Krasnobrodzki park krajobrazowy - na roztoczu? Rodkowym, z wzniesieniami do 397 m (wapielnia 385 m npm), pow. 9390 ha, w tym 5693 ha lasów o bogatym sk? Adzie gatunkowym. Szczebrzeszy? Ski park krajobrazowy - na roztoczu zachodnim, z lessowymi w? Wozami i wierzchowinami do 235 m npm, pow. 20109 ha. Skierbieszowski park krajobrazowy - urozmaicona rze? Ba dzia? ów grabowieckich, ro? Linno?? Stepowa, pow. 35488 ha. Puszczy solskiej- od po? Udnia przylegaj? Cy do roztocza, pow. 21305 ha. Oddzia? Terenowy w janowie lubelskim 23-300 janów lubelski, ul. Bohaterów porytowego wzgórza 35tel. 15 872 13 74, fax 15 872 13 74. Lasy janowskie"- w kotlinie sandomierskiej, pow. 39150 ha, powsta? W 1984 roku w celu ochrony i zachowania unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej cz?? Ci jednego z najwi? Kszych zwartych kompleksów le? Nych w polsce - puszczy solskiej ci? Gn? Cej si? Od doliny wis? Y ku wschodowi a? Do granicy pa? Stwa. Oddzia? Terenowy w janowie podlaskim 21-505 janów podlaski, ul. Pi? Sudskiego 10tel. 83 341 37 35. Park krajobrazowy podlaski prze? Om bugu- obejmuje fragment doliny dolnego bugu od terespola do rzeki tocznej oraz du? E kompleksy le? Ne po? O? One na wysoczyznach polodowcowych. D? Ugo?? Parku w linii prostej wynosi 65 km, przeci? Tna szeroko?? Cz?? Ci zachodniej, le?? Cej w granicach woj. Mazowieckiego, wynosi 6 km, cz?? Ci wschodniej, po? O? Onej w woj. Lubelskim i granicz? Cej z bia? Orusi? , 3-5 km. Park zajmuje powierzchni? 30. 904 ha. Lasy zajmuj? 33,4% powierzchni parku,?? Ki i pastwiska 21,6%, a wody powierzchniowe 2,6%.  . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Wieprz to trzecia co do wielko? Ci rzeka woj. Lubelskiego, prawy dop? Yw wis? Y, d? Ugo?? 303 km, powierzchnia dorzecza 10422 km. ,? Ród? A w okolicach jeziora wieprzowego w pobli? U tomaszowa lubelskiego, wp? Ywa do wis? Y w d? Blinie. Pocz? Tkowo p? Ynie na zachód i pó? Noc, ko? O krasnegostawu przyjmuje kierunek pó? Nocno-zachodni, a po uj? Ciu rzeki ty? Mienicy, na zachód. Rzeka jest po?? Czona z krzn? Za pomoc? Kana? U wieprz-krzna. G? ówne dop? Ywy to: por,? Abu? Ka, wolica, bystrzyca, ty? Mienica. Wieprz to typowa rzeka nizinna o urozmaiconym biegu, ma charakter naturalny- koryto silnie meandruje cz? Sto zmieniaj? C bieg. Zalesienie brzegów stosunkowo niskie, z wyj? Tkiem górnego biegu. Bystrzyca to lewy dop? Yw wieprza d? Ugo? Ci 70,3 km, powierzchnia dorzecza wynosi ok. 1315 km. . Swój pocz? Tek bierze ze? Róde? W sulowie, uchodzi do wieprza ko? O spiczyna. Pocz? Tkowo p? Ynie w kierunku pó? Nocnym, ko? O lublina ku pó? Nocnemu wschodowi. Dop? Ywami bystrzycy s? : kosarzewka i kr?? Niczanka. Na rzece tej znajduje si? Zbiornik retencyjny w po? Udniowej cz?? Ci lublina (zemborzyce ko? Cielne).  szlak do?? Uci?? Liwy, du? O przenosek. Ty? Mienica, prawy dop? Yw wieprza, d? Ugo? Ci ok 76 km, powierzchnia dorzecza 2688,6 km. ,? Ród? A w jeziorze rogó? No, po? O? Onym na pojezierzu?? Czy? Sko-w? Odawskim, wp? Ywa do wieprza pod kockiem. P? Ynie stosunkowo p? Ask? , polesk? Równin? Na pó? Noc. Po omini? Ciu wsi o nazwie ty? Mienica, rzeka delikatnie skr? Ca na pó? Nocny zachód, by w okolicach wioski niew? G? Osz nag? Ym skr? Tem na po? Udniowy zachód wzi?? W obj? Cia gmin? Czemierniki i dalej - ju? Ustalonym kierunkiem - p? Yn?? Do wieprza. Dolina rzeki ma zmienn? Szeroko?? , dawniej bagnista i zalewana, potem na du? Ym obszarze poci? Ta zosta? A rowami melioracyjnymi, za? Ty? Mienica podzieli? A los wi? Kszo?? Rzek tej wielko? Ci - zosta? A wt? Oczona w prosty kana? , co w? Argonie meliorantów nazywa si? "przecinaniem starorzeczy". G? ówne dop? Ywy to: bystrzyca, piwonia (i), piwonia (ii) lub piwonia stara, czarna. Cz??? Doliny wytypowano, we wst? Pnej koncepcji opracowanej przez instytut ochrony przyrody pan i grid, jako obszar natury 2000. Obszar ten ma powierzchni? 8839 ha i rozci? Ga si? Od mostu kolejowego na ty? Mienicy w okolicach wsi laski, a? Po uj? Cie rzeki do wieprza. . 21-500 bia? A podlaska, ul. Okopowa 18/28 tel. 83 343-87-59, 605732158 . W? Odawa, s? Awatycze, kode? , terespol - organizacja sp? Yw? Ajakowych jedno i wielodniowych na dziewiczej, pi? Knej rzece granicznej bug, na obszarze obj? Tym programem natura 2000. Organizacja imprez integracyjnych dla firm, po?? Czonych ze sp? Ywami kajakowymi i innymi rodzajami aktywnego wypoczynku. Catering, imprezy, eventy. Opieka wykwalifikowanych i. . 21-500 bia? A podlaska, ul. Narutowicza 38/32 606 972 793 . 23-400 bi? Goraj, ul. Nadstawna 60/38 tel. 84 686-5759, 691-920-777 lub 697-938-454 . 23-400 bi? Goraj, ul. 3 maja tel. 691 355 500 . Sp? Ywy po rzece wieprz trasy: bondyrz - guci? Hutki - rozt. Park krajobrazowy. Bondyrz 126, 22-442 adam? El. 608 850 371  . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Tereny mi? Dzy wis?? A bugiem, stanowi? Ce dzisiejszy region lubelski, od? Redniowiecza by? Y obszarem wspó? Istnienia wielu kultur, wyzna? , j? Zyków, narodowo? Ci. Ka? Da z grup wyznaniowych i narodowo? Ciowych pozostawi? A tutaj mniej lub bardziej widoczne i zrozumia? E dla wspó? Czesnych? Lady swego pobytu, stwarzaj? Ce specyficzny, wielobarwny krajobraz kulturowy.  . Zetkn?? Y si? Tu: s? Owia? Szczyzna wschodnia i zachodnia, prawos? Awie i katolicyzm. Obok tych dwu wyzna? Chrze? Cija? Skich w map? Religijn? Wpisywali si? Wyznawcy judaizmu, a poczynaj? C. Od czasów nowo? Ytnych tak? E mahometanie, protestanci, grekokatolicy (unici), od xx w. Tak? E przedstawiciele ko? Cio? ów starokatolickich. . Powstanie konglomeratu religijnego by? O konsekwencj? Historycznych losów tego terenu, dziejów polski, kszta? Towanych przez polityk? W? Adców, magnatów czy te? Sejmu rzeczypospolitej. Za czasów piastowskich (x-xiv w. ) ziemie dzisiejszej lubelszczyzny by? Y podzielone mi? Dzy polskie i ruskie organizmy pa? Stwowe. Stanowi? Y pogranicze, etniczno-religijne i polityczne, pustoszone w czasie zbrojnych konfliktów s? Siedzkich, przez najazdy tatarów, jad? Wingów, czy litwinów. Te peryferia znalaz? Y si? Po unii polsko-litewskiej w krewie (1385) w centrum w? Adztwa dynastii jagiellonów, a czasy? Wietno? Ci pa? Stwa polsko-litewskiego, przejawiaj? Cej si? W o? Ywionej akcji osadniczej oraz lokacji nowych miast i wsi, by? Y te? Okresem rozkwitu tych ziem. . Xvi w. W dziejach regionu lubelskiego, jak i pozosta? Ych ziem polskich, to okres wyj? Tkowej w europie tolerancji religijnej. W polsce znale? Li schronienie? Ydzi prze? Ladowani w wielu krajach europejskich, którzy podobnie jak ormianie, niemcy, w? Osi i grecy prowadzili tu o? Ywiony handel.  . Wojny xvii stulecia spowodowa? Y z jednej strony wyludnienie  miast i wsi, ale z drugiej osadzanie we wsiach je? Ców wojennych (bra? Ców) oraz zadomowienie si? Na podmok? Ych terenach przybyszów z dzisiejszej holandii, zwanych olendrami. W epoce porozbiorowej nast? Pi? Wzmo? Ony nap? Yw obcych urz? Dników, kolejno z monarchii habsburskiej i imperium rosyjskiego. Rozwin?? O si? Wiejskie osadnictwo niemieckie, a do miast i o? Rodków przemys? Owych przybyli kupcy i przedsi? Biorcy z zachodniej europy. . Od i wojny? Wiatowej proces zró? Nicowania narodowo? Ciowego i religijnego uleg? Zahamowaniu. Szczególnie dramatyczne by? Y lata 1939-1947, kiedy przesta? A istnie? Spo? Eczno?? ? Ydowska, a ludno?? Ukrai? Ska zosta? A wysiedlona do zsrr, albo na ziemie pó? Nocnej i zachodniej polski. Po dawnej ró? Norodno? Ci kulturowej pozosta? Y nie zawsze czytelne? Wiadectwa w postaci architektury, niszczej? Cych cmentarzy, czy nazewnictwa. . Szczególnie wielobarwny pod wzgl? Dem religijnym i kulturowym jest pas nadbu? A? Ski, si? Gaj? Cy od po? Udniowego podlasia po okolice hrubieszowa i tomaszowa lubelskiego. P. Rzez wiele stuleci bug nie by? Rzek? Graniczn? , co wp? Yn?? O na podobie? Stwo krajobrazu kulturowego obu jego brzegów. Parafie wielu wyzna? Znajdowa? Y si? Na tym samym terenie, a ich mieszka? Cy? Yli nie tylko obok siebie, ale i ze sob? , wiele by? O ma?? E? Stw mieszanych (wyj? Tkiem by? A tu ludno?? ? Ydowska). Szanowano? Wi? Ta wyznawców innych religii, a wzajemna tolerancja, mimo konfliktów, pozwala? A wspó? Istnie? Tym spo? Eczno? Ciom. Prowadzi? O to do wzajemnego oddzia? Ywania zró? Nicowanych kultur. . Dobitnym wyrazem zró? Nicowania kulturowego, a zarazem wzajemnego oddzia? Ywania s? Cmentarze - cz? Sto te same warsztaty kamieniarskie wyrabia? Y nagrobki dla katolików, unitów i prawos? Awnych. . Wymownym? Wiadectwem wielokulturowo? Ci lubelszczyzny jest nazewnictwo, przechowuj? Ce mimo wielokrotnych prób zacierania? Lady obecno? Ci ró? Nych narodów. Nazwa podlubelskich niemiec wywodzi si? Od je? Ców krzy? Ackich osadzonych tu przez króla jagie???. Cyców pochodzi od nazwy wyrabianego przez olendrów p? ótna. Historyczne horod? O i dubienka, horyszów ruski, do? Hobyczów, do? Hobrody, krasne i jab? Eczna to tylko nieliczne przyk? Ady wp? Ywów i obecno? Ci na tych ziemiach naszych wschodnich s? Siadów. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W ofercie: parking, altanka z miejscem na ognisko. Miejsc noclegowych: 11 domk? Empingowych- 90 miejsc noclegowych, 10 stanowisk obozowania. . Ul. Tomaszowska 7, 22-672 susiec. Tel. (084) 665-48-94 . W ofercie: boisko do: pi? Ki no? Nej, siatk? , koszyk? , kort tenisowy, basen, st? O tenisa sto? Owego, sauna, si? Ownia, bar, restauracja, parking strze? Ony. Miejsc noclegowych: domki kempingowe-62, namiot? 50 stanowisk, przyczepy kempingowe- 15 stanowisk. . Ul. Kr? Ej jadwigi 14, 22-400 zamo??. Tel. (084) 639-24-99, fax (084) 639-24-99 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. A? Trzy du? E stoiska targowe promowa? Y ofert? Turystyczn? Regionu lubelskiego na xv targach turystyki i wypoczynku lato 2010 w warszawie. Impreza, która odby? A si? W dniach 24-25 kwietnia 2010 roku w centrum targowo-kongresowym mt polska, ma dla nas pierwszorz? Dne znaczenie, bo skierowana jest do mieszka? Ców sto? Ecznej aglomeracji, którzy od lat stanowi? Najliczniejsz? Grup? Turystów odwiedzaj? Cych lubelszczyzn?. » czytaj wi? Cej. Wiele interesuj? Cych spotka? , które ju? W najbli? Szych miesi? Cach zaowocuj? Rozwojem wspó? Pracy w ró? Nych dziedzinach, odbyli przedstawiciele regionu lubelskiego w partnerskim regionie odeskim. W dniach od 8 do 10 kwietnia lublinianie uczestniczyli w viii mi? Dzynarodowych targach biznesu turystycznego w odessie. » czytaj wi? Cej. Trzy trofea przywie? Li? My z odbywaj? Cych si? W dniach 9-11 kwietnia ii mi? Dzynarodowych targów turystyki wiejskiej i agroturystyki agrotravel 2010. Województwo lubelskie, kontynuuj? C dobr? Pass? Sprzed roku, zdoby? O laury w kategoriach na najciekawsze: stoisko promocyjne, pami? Tk? Oraz produkt agroturystyczny. » czytaj wi? Cej. Województwo lubelskie by? O jednym z trzech regionów polski, które zdecydowa? Y si? Na udzia? W targach turystycznych tur w goeteborgu, w dniach od 25 do 28 marca 2010 r. Szwedzi interesowali si? Lubelszczyzn? G? ównie z powodów sentymentalnych, chocia? Nie brakowa? O pyta? O produkty turystyki przyrodniczej i aktywnej. » czytaj wi? Cej. Tury? Ci ze? L? Ska to po mieszka? Cach warszawy i mazowsza najliczniejsza grupa krajowych go? Ci odwiedzaj? Cych corocznie nasz region. Nie dziwi wi? C spora popularno?? Lubelskiego stoiska na xvi mi? Dzynarodowych targach turystyki, sprz? Tu turystycznego,? Eglarskiego i sportowego glob 2010. » czytaj wi? Cej. Ponad 11 tys. Wystawców ze 187 krajów, w tym pawilon polski z promocyjnymi stoiskami wszystkich regionów. 44 mi? Dzynarodowe targi turystyczne itb, które odby? Y si? W dniach 10-14 marca w berlinie, raz jeszcze dowiod? Y,? E wci?? S? Najwi? Ksz? Bran? Ow? Wystaw? Nie tylko w europie, ale i w? Wiecie. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Lubelski obszar metropolitalny stanowi g? ówny potencja? Rozwojowy województwa, ale równie? Koncentruje wiele zjawisk konfliktowych i problemowych, ograniczaj? Cych mo? Liwo? Ci rozwojowe. Studium urbanizacji lubelskiego obszaru metropolitalnego daje mo? Liwo?? Dokonania rozpoznania jego struktury funkcjonalno-przestrzennej, stanu urbanizacji, identyfikacji zagro? E? I barier rozwojowych. Rozwi? Zania koncepcyjne i zapisy studium uwzgl? Dniaj? Ce uwarunkowania lokalne, a tak? E wytyczne europejskiej polityki miejskiej stanowi? Wytyczne dla racjonalnego kszta? Towania polityki przestrzennej lom-u i wprowadzone zostan? Do planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Ponadto, po ostatecznych rozstrzygni? Ciach odno? Nie obszarów metropolitalnych w polsce, dokument ten b? Dzie punktem wyj? Cia dla planu zagospodarowania przestrzennego lubelskiego obszaru metropolitalnego. Studium urbanizacji lubelskiego obszaru metropolitalnego zosta? O opracowane przez biuro  planowania przestrzennego w lublinie w ramach prac zwi? Zanych ze zmian? Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego i w dniu 23 listopada  2009 r. Zarz? D województwa lubelskiego podj?? Uchwa?? W sprawie przyj? Cia niniejszego opracowania (uchwa? A nr cclxxiii/3527/09). → pobierz. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  celem programu operacyjnego innowacyjna gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o racjonalizatorskie przedsi? Biorstwa. Cel ten zostanie osi? Gni? Ty poprzez wspieranie szeroko rozumianej innowacyjno? Ci oraz projektów o du? Ym znaczeniu dla gospodarki.  beneficjentami odbiorcami efektów projektów programu mog? By? Przedsi? Biorcy, jednostki sfery badawczo-rozwojowej, instytucje otoczenia biznesu? Wiadcz? Ce us? Ugi innowacyjne, administracja publiczna w zakresie elektronicznych us? Ug na rzecz obywateli,  w szczególno? Ci przedsi? Biorców.  po ig przewiduje realizacj? Wsparcia z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego dla nast? Puj? Cych typów projektów: a) systemowych; - polegaj? Na realizacji zada? Publicznych przez podmioty dzia? Aj? Ce na podstawie odr? Bnych przepisów, w zakresie okre? Lonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyj? Tymi przez rad? Ministrów. Projekty systemowe (nie dotycz? Ce pomocy technicznej) mog? By? Realizowane przez:1) beneficjentów wskazanych w dokumencie poig;2) instytucje po? Rednicz? Ce (ip i);3) instytucje wdra? Aj? Ce (ip ii/iw); b) indywidualnych;- to projekty inwestycyjne, których realizacja jest wa? Na i uzasadniona z punktu widzenia realizacji strategii danego sektora lub obszaru oraz przyczyni si? W znacz? Cy sposób do osi? Gni? Cia celów osi priorytetowej, w ramach której dany projekt jest realizowany. Umieszczenie projektu na li? Cie jest jedynie warunkow? Deklaracj? Jego dofinansowania i zwi? Zane jest z zarezerwowaniem? Rodków w ramach bud? Etu programu na jego realizacj?. Projekty nie b? D? Podlega? Y pó? Niejszej procedurze konkursowej i nie b? D? Konkurowa? Y o? Rodki.  c) wybieranych w trybie konkursowym;- projekty wybierane s? W trybie otwartego lub zamkni? Tego konkursu. Wybór projektów obejmuje nast? Puj? Ce etapy: og? Oszenie konkursu, nabór wniosków o dofinansowanie, weryfikacj? Formaln? Wniosków oraz ich ocen? Merytoryczn? , og? Oszenie wyników konkursu, procedur? Odwo? Awcz? , podpisanie umów o dofinansowanie projektów oraz rejestracj? Dokumentacji w systemie informatycznym.  alokacja finansowa? Rodków unijnych zaanga? Owanych w realizacj? Programu w latach 2007 – 2013 wynosi ok. 9,7  mld euro, w tym kwota? Rodków unijnych to ponad 8,25 mld euro (z efrr). Na realizacj? Projektów znajduj? Cych si? Na „li? Cie projektów indywidualnych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka”, zaktualizowanej 30 lipca 2009 roku zosta? O przeznaczonych 3258,3115 mln euro, z czego szacunkowa kwota dofinansowania stanowi 2577,1072 mln euro. W województwie lubelskim projekty w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka b? D? Realizowane za?? Czn? Kwot? 383,46 mln euro, z czego dofinansowanie to a? 240,21 mln euro. Obecnie realizowane s? M. In. Projekty zwi? Zane z budow? Parku wodnego "termy na?? Czowskie – eurospa 2012", z wykorzystaniem walorów rzeki wis? Y w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez kazimierz dolny, pu? Awy i janowiec oraz „ecotech-complex – cz? Owiek,? Rodowisko, produkcja”. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Ul. J. Pi? Sudskiego 34, 23-100 bychawa 81/566 00 80 . Ul. Lubelska 93, 24-130 ko? Skowola 081/881 62 69 . Ul. Ko? Ciuszki 33, 22-444 krasnobr? 1/747 09 37 . Ul. Okrzei 10, 22-300 krasnystaw 81/576 44 12 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Historia  muzeum lubelskie powsta? O w 1906 roku dzi? Ki ofiarno? Ci miejscowej inteligencji. Inicjatorem zorganizowania muzeum by? Hieronim? Opaci? Ski, profesor lubelskiego gimnazjum. Muzeum mia? O gromadzi? Zabytki dotycz? Ce guberni lubelskiej – od szeroko rozumianej przyrody po kultur?. 12 grudnia 1906 roku zbiory zosta? Y udost? Pnione publiczno? Ci. Podstaw? Kolekcji stanowi? Y eksponaty pozosta? E z dwóch przygotowanych w 1901 roku wystaw – rolniczo-przemys? Owej i przedmiotów sztuki i staro? Ytno? Ci. Pierwszym pomieszczeniem lubelskiej placówki muzealnej by? Gmach podominika? Ski, który okaza? Si? Niewystarczaj? Cy na potrzeby muzeum. Dlatego w 1914 roku powo? Ano towarzystwo pn. Muzeum lubelskie, którego zadaniem by? O pozyskanie budynku odpowiadaj? Cego realizowaniu zada? Nowo powsta? Ej instytucji kulturalnej.  liczba zbiorów muzealnych systematycznie wzrasta? A dzi? Ki zakupom i hojnym ofiarodawcom. W 1939 roku by? O to 14. 000 eksponatów. W lubelskim muzeum pracowali m. In. Marian trzebi? Ski, ludwik grajewski, józef dutkiewicz i maria? Ywirska. Wspomagali ich miejscowi zapale? Cy – nauczyciele, lekarze, kolekcjonerzy.  w czasie ii wojny? Wiatowej zbiory muzealne powa? Nie ucierpia? Y. Cz??? Z nich zosta? A rozkradziona przez okupantów, pozosta? E za? Nara? One by? Y na z? E warunki przechowywania. W sierpniu 1944 roku szacowano,? E z przedwojennych zbiorów zosta? O jedynie oko? O 30%.  w 1950 roku muzeum upa? Stwowiono. By? O jednym z wielu polskich muzeów okr? Gowych. W 1987 roku powróci? O do nazwy muzeum lubelskie. Od 2006 roku jest instytucj? Wspó? Prowadzon? Przez samorz? D województwa lubelskiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zbiory muzeum lubelskie ma pod swoj? Opiek? 170 tysi? Cy  eksponatów. Kolekcja obejmuje zbiory z zakresu archeologii, historii, sztuki, literatury, etnografii, geografii oraz militaria, numizmaty i judaika. Pochodz? One w niewielkiej cz?? Ci z zakupów i darowizn okresu dwudziestolecia mi? Dzywojennego. Wi? Kszo?? Trafi? A do muzeum lubelskiego po ii wojnie? Wiatowej.  w zbiorach sztuki s? Reprezentowani najwybitniejsi twórcy polscy. Wymieni? Mo? Na cho? By m. Bacciarellego, j. Matejk? , h. Rodakowskiego, j. Stanis? Awskiego, s. Wyspia? Skiego, o. Bozna? Sk? , j. Malczewskiego. Interesuj? Ca jest równie? Kolekcja polskiej sztuki xx wieku. W zbiorach  swoich muzeum posiada prace h. Wa? Ka, j. Lebensteina, t. Kantora,  j. Nowosielskiego czy w. Hasiora.  struktura muzeum lubelskie jest muzeum wielodzia? Owym. Siedziba g? ówna mie? Ci si? W zamku lubelskim. W sk? Ad muzeum wchodz? Budowle wzgórza zamkowego – gotycka kaplica trójcy? Wi? Tej z unikatowymi malowid? Ami w stylu rusko-bizanty? Skim i xiii-wieczna baszta obronno-mieszkalna. W lublinie mamy ponadto 4 oddzia? Y miejscowe: muzeum historii miasta lublina, muzeum dworek wincentego pola – jedyne w polsce muzeum biograficzne poety i geografa urodzonego w lublinie, muzeum literackie im. Józefa czechowicza i muzeum martyrologii „pod zegarem”. W sk? Ad muzeum wchodzi te? 5 oddzia? ów zamiejscowych: muzeum boles? Awa prusa i muzeum stefana? Eromskiego w na?? Czowie oraz muzea regionalne w kra? Niku - z jedynym w polsce muzeum pu? Kowym – 24 pu? Ku u? Anów, lubartowie i?? Cznej. Dzia? Y muzeum lubelskiego:   dzia? Sztuki   gabinet rycin   dzia? Archeologii   dzia? Etnografii   dzia? Militariów   gabinet numizmatyczny   dzia? Kuratora zbiorów i wystaw   dzia? Edukacji i informacji   dzia? Promocji   dzia? Wydawnictw   pracownie konserwacji – malarstwa                                          papieru i ram                                          ceramiki i metaluwystawy w siedzibie g? ównej zorganizowane s? Wystawy sta? E po? Wi? Cone sztuce    galeria malarstwa polskiego xvii-xix wieku   galeria malarstwa polskiego xx wieku   galeria malarstwa obcego   malarstwo lubelskie   galeria sztuki zdobniczej polskiej i obcej  ? Ladami przesz? O? Ci. Najdawniejsze dzieje ziemi lubelskiej (w przygotowaniu)   kultura ludowa lubelszczyzny (w przygotowaniu)   monety i medale na ziemiach polskich x-xx wiek   militaria polskie i obcerokrocznie w muzeum lubelskim i oddzia? Ach jest organizowanych oko? O 20-30 wystaw czasowych. Prezentuj? One prace najwybitniejszych twórców polskich xx wieku. Dzia? Alno?? Wystawiennicza, edukacyjna, konserwatorska, badawcza i wydawnicza muzeum lubelskiego zosta? A dostrze? Ona w wielu konkursach i plebiscytach krajowych i regionalnych. Muzeum lubelskie otrzyma? O m. In. Nagrod? Komisji europejskiej w brukseli za konserwacj? Kaplicy trójcy? Wi? Tej, honorowy tytu? Ambasadora województwa lubelskiego, 15 nagród i wyró? Nie? – w tym 3 „sybille” w ogólnopolskim konkursie na wydarzenie muzealne roku organizowanym przez ministra kultury, nagrod? Za pierwsze miejsce w plebiscycie na wydarzenie 2003 roku w województwie lubelskim, dwukrotnie nagrod? Miasta lublina za upowszechnianie kultury.  dzia? Alno?? Wydawnicza muzeum znalaz? A uznanie w nominacji do krakowskiej nagrody im. Jana d? Ugosza, wyró? Nieniu na targach ksi?? Ki naukowej we wroc? Awiu i uzyskaniu tytu? U „amicus libri” nadawanego przez rektora i wydawnictwo umcs.  muzeum lubelskie bierze udzia? W wielu przedsi? Wzi? Ciach o charakterze kulturalnym organizowanych w lublinie, np. W „nocy z kultur? ” czy „jarmarku jagiello? Skim”. W sta? Ym kalendarzu imprez o charakterze ogólnopolskim jest te? „majówka z panem prusem” i konkursy literackie organizowane przez muzeum s. ? Eromskiego. W dzia? Alno? Ci edukacyjnej g? ówny nacisk jest po? O? Ony na prac? Z dzie? Mi i m? Odzie??. W pracy tej wykorzystywane s? Najnowsze osi? Gni? Cia pedagogiki muzealnej. Istotn? Cz??? Dzia? A? Edukacyjnych zajmuje te? Ciesz? Cy si? Ogromnym zainteresowaniem uniwersytet trzeciego wieku.  adres strony internetowej – www. Zamek-lublin. Pl e-mail: kancelaria@zamek-lublin. Pl. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  zdecydowanie najliczniejsz? Grup? Zak? Adów przemys? Owych regionu s? Przetwórnie rolno-spo? Ywcze, a w? Ród nich m? Yny i wytwórnie m? K, kasz, makaronów, spó? Dzielnie mleczarskie, masarnie, cukrownie, ch? Odnie i zak? Ady przetwórstwa owocowo-warzywnego.  sektor rolno-spo? Ywczy to tak? E licz? Ce si? Na rynku zak? Ady spirytusowe, tytoniowe, browarnicze, zielarskie i pszczelarskie. Miody pitne, wódka gorzka? O?? Dkowa, herbaty i syropy zio? Owe - to wyroby o znanej marce na krajowym rynku.  lubelskie to jednak nie tylko rolnictwo i zwi? Zany z nim przemys? Przetwórczy, ale tak? E dobrze rozbudowany przemys? Cementowy i materia? ów budowlanych, bazuj? Cy na miejscowych pok? Adach surowców. Najlepszymi wizytówkami tej bran? Y s? Cementownie w che? Mie i rejowcu, zak? Ady materia? ów drobnowymiarowych (pustaki, ceg? Y, elementy stropowe) w niemcach k/ lublina, markowiczach, d? Ugim k? Cie k/ bi? Goraja oraz wytwórnie betonów i prefabrykatów betonowych w lublinie, lubartowie i w wielu innych miastach regionu. Niemniej wa? Ne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje górnictwo - lubelskie to najwi? Ksze po? L? Sku w? Glowe zag?? Bie kraju. Od ponad? Wier? Wieku we wschodniej cz?? Ci wy? Yny lubelskiej dzia? A kopalnia w? Gla kamiennego bogdanka, eksploatuj? Ca z? O? A w bogdance, a od niedawna tak? E w stefanowie w powiecie?? Czy? Skim.  du? E tradycje w regionie lubelskim ma przemys? Maszynowy - od ko? Ca xix stulecia w lublinie i innych wi? Kszych o? Rodkach rozwija? A si? Na du?? Skal? Produkcja maszyn i narz? Dzi rolniczych oraz urz? Dze? Dla wspomnianego na wst? Pie przemys? U m? Ynarskiego, cukrowniczego, browarniczego, gorzelnianego. W dwudziestoleciu mi? Dzywojennym, szczególnie w okresie rozbudowy centralnego okr? Gu przemys? Owego, pojawi? Y si? Nowe zak? Ady w bran? Y metalowej i maszynowej, rozbudowano te? Licz? Ce si? Ju? Na krajowym rynku wytwórnie samolotów w lublinie i w bia? Ej podlaskiej. Kontynuatorem lotniczych tradycji jest wytwórnia sprz? Tu komunikacyjnego pzl? Widnik sa - najwi? Kszy producent? Mig? Owców. Po ii wojnie sektor przemys? U maszynowego zdominowa? Y przedsi? Biorstwa wyspecjalizowane w produkcji maszyn dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo? Ywczego oraz dla budownictwa. I trend ten utrzyma? Si? Do dzisiaj, czego najlepszym przyk? Adem s? Fabryki maszyn i urz? Dze? W lublinie, janowie lubelskim, be?? Ycach, annopolu, d? Blinie, mi? Dzyrzecu podlaskim. Najwi? Kszym zak? Adem produkcyjnym, a jednocze? Nie pracodawc? I eksporterem w regionie s? Zak? Ady azotowe pu? Awy sa. Krajowy lider rynku chemicznego jest czo? Owym producentem nawozów sztucznych dla rolnictwa, ale tak? E ró? Nych pó? Produktów (np. Melaminy i kaprolaktamu) poszukiwanych przez inne bran? E przemys? U. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Rosja jest pa? Stwem federacyjnym o mieszanym systemie rz? Dów. G? Ow? Pa? Stwa jest prezydent. Organem w? Adzy wykonawczej jest dwuizbowy parlament (duma), w którego sk? Ad wchodzi 450 deputowanych. W sk? Ad terytorium rosji wchodzi 46 obwodów. Obwód novgorodzki po? O? Ony jest na pó? Nocnym zachodzie rosji, na obszarze niziny wschodnioeuropejskiej. Region graniczy z obwodami: leningradzkim, wo? Ogodzkim, twerskim, i pskowskim. Pod wzgl? Dem administracyjnym obwód wchodzi w sk? Ad utworzonego w 2000 r. Pó? Nocno-zachodniego okr? Gu federalnego. Na ludno?? Obwodu sk? Adaj? Si? Przedstawiciele ponad 100 ró? Nych narodowo? Ci, za? Pod wzgl? Dem wyznaniowym wi? Kszo?? Stanowi? Ludzie obrz? Dku prawos? Awnego. Istotn? Ga?? Zi? Nowgorodzkiej gospodarki jest przemys? I rolnictwo, a kompleks produkcyjno-przemys? Owy reprezentowany jest w regionie przez 1519 przedsi? Biorstw, w? Ród których 187 zalicza si? Do grupy du? Ych i? Rednich. Obwód novgorodzki, podobnie jak inne cz?? Ci federacji rosyjskiej posiada szeroki zakres samorz? Dno? Ci. W? Adz? Prawodawcz? W regionie sprawuje lokalny parlament, a administracj? Obwodu kieruje gubernator. Akty prawa mog? By? Stanowione przez te organy tylko w ramach kompetencji im przyznanych i nie mog? Sta? One w sprzeczno? Ci z prawem ogólnorosyjskim. Obwód jest samodzielna jednostk? Podzia? U administracyjnego utworzonego 5 lipca 1944 roku. Novgorod wielki to pierwsza stolica rusi za? O? Ona przez kniazia ruryka w 862 roku. Mimo zniszcze? Wojennych novgorod jest jednym z g? ównych miast zabytkowych rosji. Wykopaliska prowadzone od 1932 roku ods? Oni? Y 28 warstw osadniczych (pocz? Tek x do po? Owy xvi wieku). O? Rodkiem lewobrze? Nej cz?? Ci miasta, zwanej sofijsk? , jest kreml (dietiniec) z zachowanymi cz?? Ciowo murami i 9 basztami (mi? Dzy innymi baszta kokuj, xvii wiek). Novgorodobl. Ru. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Poleski park narodowyutworzony w 1990 r. , obejmuje 9648 ha terenów wodno-torfowiskowych pojezierza?? Czy? Sko-w? Odawskiego, wchodz? Cego w sk? Ad znacznie wi? Kszego obszarowo mi? Dzynarodowego rezerwatu bio­sfery polesie zachodnie (rozci? Gaj? Cego si? Tak? E na cz??? Ukrainy i bia? Orusi). ? Aden inny park narodowy w polsce (poza biebrza? Skim na podla­siu) nie ma tak rozleg? Ych torfowisk, z du?? Ilo? Ci? P? Ytkich jezior, sta­wów, sadzawek, rowów, zag?? Bie? Krasowych i ró? Nych podmok? O? Ci, nazywanych tu m? Akami. Torfowiska pomi? Dzy jeziorami, poro? Ni? Te kar? Owatymi wierzbami (rokita, szara, pi? Ciopr? Cikowa) i brzozami (ni­ska, omszona, brodawkowata), przechodz? Ce w naturalne (powsta? E z samosiewu) lasy bagienne, s? Przyk? Adem najdalej wysuni? Tej na po­? Udniowy zachód europy tundry i iasotundry. Muliste brzegi zbior­ników wodnych zarastaj? Mchy torfowcowe, turzyce i inne ro? Liny, two­rz? C zwarte p? Ywaj? Ce ko? Uchy, tzw. Splej? , uginaj? Ce si? Pod ci?? Arem cz? Owieka. W poznaniu tego unikalnego? Rodowiska pozwalaj? ? Cie? Ki przyrodnicze, które w bagnistym terenie przebiegaj? Przez specjalnie u? O? One drewniane k? Adki i pomosty (? Cie? Ki: „d? B dominik", jezioro d? Ugie" i „sp? Awy"). Symbolem ppn jest? Uraw, jeden z blisko 150 gatunków zamieszku­j? Cych tu ptaków. W? Ród nich spotka? Mo? Na bardzo rzadkie w polsce: bociana czarnego, wodniczk? , sow? B? Otna, cietrzewia, orlika krzykli­wego, a na polowania zlatuj? Najwi? Ksi skrzydlaci drapie? Nicy - orze? Przedni i bielik. Poleskie bagna i torfowiska to ostoja? Osi. Te wielkie ssaki stworzy? Y tu jedn? Z najliczniejszych w kraju populacji, podobnie jak chronione gady -? ó? Wie b? Otne, które w ppn znalaz? Y szczególnie sprzyjaj? Ce wa­runki. Warto te? Zwróci? Uwag? Na bogaty? Wiat motyli - w parku zaob­serwowano ponad 70 gatunków tych kolorowych owadów. Flor? I faun? Polesia przybli? Aj? Filmy i wystawy w o? Rodku dydaktyczno-muzealnym ppn w za? Uczu starym. 22-234 urszulin, ul. Lubelska 3a tel. (082) 571 30 71, (082) 571 30 72, fax (082) 571 30 03, e-mail:. Roztocza? Ski park narodowyutworzony w 1974 r. , chroni cenne lasy roztocza? Rodkowego na obszarze 8482 ha, z czego 93 proc. Stanowi? Lasy. Znajduj? Si? Tu ró? Ne? Rodowiska le? Ne - od torfowisk przez olsy,?? Gi i gr? Dy po typowe dla karpat bory jodlowo-bukowe. Drzewa, niejednokrotnie pomnikowe, osi? Gaj? Imponuj? Ce wymiary - do 50 metrów wysoko? Ci i 3,5 m obwodu. Najcenniejsze fragmenty borów chronione s? W pi? Ciu rezerwatach, z których jeden - bukowa góra dost? Pny jest dla turystów po­przez? Cie? K? Przyrodnicz?. U podnó? A bukowej góry po? O? Ony jest zwierzyniec - niegdy? Wydzielony i ogrodzony le? Ny teren? Owiecki ordynatów zamoyskich, ch? Tnie odwiedzany przez polskich królów: w? Adys? Awa iv, jana kazimierza, micha? A korybuta wi? Niowieckiego. Z czasów ordynacji pozosta? Y w miasteczku liczne zabytki, z których najwybitniejszym jest barokowy ko? Ció? Pw. ? W. Jana nepomucena, ufundowany w latach 1741-47 przez tomasza antoniego zamoyskiego jako wotum za odzyskane zdrowie. Ko? Ció? Stoi na wyspie na stawie, gdzie wcze? Niej znajdowa? Si? Teatr. . Na wodzie", urz? Dzony przez? On? Ordynata jana sobiepana zamoyskiego - mari? Kazimier? D'arquien, pó? Niejsz? Królow? Marysie? K? Sobiesk?. Nieopodal ko? Cio? A zachowa? Y si? Klasycystyczne bu­dynki pa? Acu ordynata i zarz? Du ordynacji, stary browar z 1806 roku, zak? Ady rzemie? Lnicze, a tak? E pi? Kna drewniana willa - rezydencja plenipotenta ordynacji zamojskiej. Dzi? Zwierzyniec jest popularnym letniskiem i siedzib? Dyrekcji roztocza? Skiego parku narodowego. W o? Rodku edukacyjno-muzeal-nym rpn mo? Na obejrze? Filmy i wystaw? Przyrodnicz? , natomiast nieco dalej na po? Udnie - nad stawami echo -? Yje stado le? Nych koniów polskich, wywodz? Cych si? Od wymar? Ego ju? Konia tarpana. Druga ho­dowla tych zwierz? T, b? D? Cych symbolem rpn, prowadzona jest - w warunkach stajennych - w le? Nictwie florianka. Miejsce to s? Ynie z muzealnej izby le? Nej, urz? Dzonej w zagrodzie z le? Niczówk? Z 1830 roku.  22-470 zwierzyniec, ul. Pla? Owa 3tel. /fax (084) 687 20 66, (084) 687 22 86e-mail:. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Z inicjatywy ministra sportu i turystyki zosta? Powo? Any program „moje boisko orlik 2012”, który zak? Ada budow? Kompleksów sportowych, umo? Liwiaj? Cych uprawianie ró? Nych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych i nowoczesnych boiskach sportowych. G? ównymi celami programu s? :•  udost? Pnienie dzieciom i m? Odzie? Y nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora, •  popularyzacja aktywnego stylu? Ycia, a wi? C rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyk?. Podstawowym warunkiem przyst? Pienia do programu jest za? O? Enie,? E wybudowany obiekt b? Dzie dofinansowywany z bud? Etu jednostki samorz? Du terytorialnego, ogólnodost? Pny, korzystanie z niego b? Dzie nieodp? Atne oraz pod nadzorem trenera – animatora sportu. Adresatem projektu s? Jednostki samorz? Du terytorialnego, które aplikuj?  o udzia? W programie do w? A? Ciwych terenowo urz? Dów marsza? Kowskich. Urz? Dy marsza? Kowskie dokonuj? Wyboru beneficjentów do programu, przekazuj? C ich wykaz do zatwierdzenia przez ministra sportu i turystyki. Program „moje boisko orlik – 2012” obejmuje budow?   kompleksu sportowo-rekreacyjnego w sk? Ad którego wchodz? : a) dwa boiska sportowe : - boisko pi? Karskie  o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone jest po obwodzie ogrodzeniem o wysoko? Ci min. 4m, z siatki stalowej powlekanej o ma? Ych oczkach oraz wyposa? One w pi? Kochwyty o wysoko? Ci  min.  6 m, wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposób trwa? Y z pod? O? Em. Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie  boiska powinno by? Poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysoko? Ci  min. 40 mm. Wyposa? Enie sportowe trwale montowane do pod? O? A (dwie bramki do gry w pi? K? No? N? ). - boisko wielofunkcyjne do koszykówki i pi? Ki siatkowej o wymiarach 19. 1m x 32. 1m, ogrodzone jest po obwodzie ogrodzeniem o wysoko? Ci min. 4m, z siatki stalowej powlekanej o ma? Ych oczkach. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, wykonana jest na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno by? Poprzedzone badaniami geologicznymi), przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych.   wyposa? Enie sportowe montowane w sposób trwa? Y z pod? O? Em (kosze do koszykówki i komplet wyposa? Enia  do gry w pi? K? Siatkow? ). Dopuszcza si? Budow? Boiska wielofunkcyjnego  o wymiarach  umo? Liwiaj? Cych dodatkowo gr? W pi? K? R? Czn? Tj. 30mx50m – za? O? Enia szczegó? Owe w projekcie  typowym „boisko wielofunkcyjne 30mx50m” (pole do gry 20mx40m). B) budynek  sanitarno – szatniowy o powierzchni u? Ytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo – modu? Owy. W za? O? Eniach spe? Nia on nast? Puj? Ce wymogi funkcjonalne:•  magazyn sprz? Tu gospodarczo - sportowego, •  szatnie oddzielnie dla ka? Dej p? Ci lub dru? Yny,•  zespó? Higieniczno-sanitarny, •  pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera? Rodowiskowego. Dopuszcza si? :•  w zale? No? Ci od potrzeb i warunków lokalizacyjnych, zwi? Kszenie powierzchni u? Ytkowej budynku poprzez zamontowanie wi? Kszej ilo? Ci segmentów;• za zgod?   ministerstwa sportu i turystyki zmiany  w stosunku  do projektu typowego:- wykonanie budynku zaplecza w innej technologii ni? Projekt typowy pod warunkiem  zachowania funkcji u? Ytkowej  i architektury okre? Lonych w za? O? Eniach programowych,- adaptacji pomieszcze? W istniej? Cym, wolnostoj? Cym budynku zlokalizowanym w odleg? O? Ci nie wi? Kszej ni? 20m od planowanego usytuowania boisk oraz pod warunkiem uzyskania efektu rzeczowego okre? Lonego w za? O? Eniach programowych dla  zaplecza.  c) o? Wietlanie kompleksu. Budowa min 8 s? Upów o? Wietleniowych: boiska pi? Karskiego i boiska wielofunkcyjnego. Powierzchni? Dzia? Ki niezb? Dn? Do  zabudowy kompleksu okre? La si? Na ok. 3 000 m2. W celu profesjonalnego prowadzenia zaj?? Sportowo-rekreacyjnych oraz prawid? Owego wykorzystania kompleksu sportowego na obiekcie zatrudniony b? Dzie trener – animator sportu. Ministerstwo sportu i turystyki w 2009 roku realizuje projekt pilota? Owy p. N. „animator - moje boisko orlik 2012”.   polega on na  udziale finansowym msit w pokryciu kosztów zatrudnienia „animatorów sportu” (instruktora / trenera / nauczyciela wychowania fizycznego) tzn. Osób organizuj? Cych i prowadz? Cych zaj? Cia sportowo-rekreacyjne na w/w obiektach. W roku 2009 przewiduje on ? Rodki funduszu rozwoju kultury fizycznej  w wysoko? Ci do 1. 000,0 z? Otych brutto miesi? Cznie, przez okres maksymalnie 9 miesi? Cy w roku (np. W okresie: marzec – listopad), jako wynagrodzenie za wykonan? Prac?. Samorz? D lokalny – np. Urz? D gminy, starostwo powiatowe, itp. - mo? E zg? Osi? Jedn? Osob? Przypisan? Do ka? Dego oddanego do u? Ytku obiektu „moje boisko orlik – 2012”, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zaj?? Sportowo-rekreacyjnych. Koszty kwalifikowane:• opracowanie dokumentacji adaptacyjnej,• wykonanie podbudowy pod nawierzchni? ,• wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa),• wykonanie ogrodzenia:  boisk, pi? Kochwytów,  oraz  ca? Ego kompleksu,• zakup sprz? Tu sportowego  trwale mocowanego do pod? O? A,• wykonanie o? Wietlenia,• wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,• wykonanie przy?? Czy infrastruktury technicznej. • doj? Cia i dojazdy w granicach opracowania planu zagospodarowania kompleksu i dotycz? Ce bezpo? Rednio obiektu. Kwota? Rodków bud? Etowych przeznaczona na realizacj? Zada? Obj? Tych programem  wynosi:• do 33% warto? Ci kosztorysowej, nie wi? Cej jednak ni? 333 tys. Z?   brutto-bud? Et pa? Stwa• do 33% warto? Ci kosztorysowej, nie wi? Cej jednak ni? 333 tys. Z?   brutto-? Rodki samorz? Du wojewódzkiego• ? Rodki w? Asne wnioskodawcy,? Rodki w bud? Ecie wnioskodawcy, zaplanowane  w wysoko? Ci  gwarantuj? Cej  rzeczowe zako? Czenie zadania. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. ♦ wy? Ynny (czerwony, ok. 102 km):cz??? Zachodnia: kazimierz dolny - w? Wolnica - na?? Czów - wojciechów - d? Browica - lublin cz??? Wschodnia: lublin (majdanek) - bystrzejowice - piaski - biskupice - trawniki - che? M ♦ szlak im. W. Podobi? Skiej (zielony, 57 km): zamo?? - lipsko - suchowola -krasnobród - góra wapielnia (387 m n. P. M. ) - susiec. ♦ szlak nadwi? La? Ski (niebieski, 107 km):annopol - basonia - józefów - zgoda - piotrawin - kamie? - k? Pa chotecka - podgórz - kazimierz dolny - bochotnica - pu? Awy - go?? B - d? Blin. ♦ szlak kazimierz dolny - dorohusk (czerwony, 203 km):kazimierz dolny - r? Blów - w? Wolnica - na?? Czów - nowy gaj - wojciechów - radawiec - motycz - d? Browica - lublin - kazimierzówka - bystrzejowice - kaw? Czyn - piaski - brzezice - siedliszczki - biskupice - trawniki - kanie - krasne - paw? ów - zawadówka - che? M - horodyszczeserebrzyszcze - brze? No - p? Awanice - zalew husynne - dorohusk. ♦ szlak partyzancki (niebieski, 77 km):r? Blów - zawada -? Opatki - markuszów - samokl? Ski - koz? ówka - skrobów - lubartów - serniki - ostrów lubelski. ♦ szlak im. Genera? A kleeberga (zielony, 122 km):d? Blin - bobrowniki - sarny - u??? - sobieszyn - wola gu? Owska - poizdów - kock - borki - radzy? Podlaski - branica radzy? Ska - czemierniki. ♦ szlak urszulin - parczew (czerwony, 106 km):parczew - makoszka - rezerwat „królowa droga" - rezerwat „lasy parczewskie" - ostrów lubelski - jedlanka - stary u? Cimów - krasne - rogó? No - piaseczno - kaniwola - za? Ucze stare - zawadówka - jamniki - kol. Wola wereszczy? Ska - babsk - urszulin. ♦ szlak centralny pojezierza (niebieski, 103 km):urszulin - andrzejów - wereszczyn -? Wierszczów - kopina - za? Ucze stare - zag?? Bocze - orzechów stary - bia? Ka - libiszów - sosnowica - pieszowola - wytyczno - ha? Sk - luta - okuninka - orchówek - w? Odawa. ♦ szlak urszulin - hniszów (? ó? Ty, 58 km):urszulin - wereszczyn - s? Ków - wielkopole - tarnów - serniawy - rezerwat bachus - sawin - ruda opalin - hniszów. ♦ szlak urszulin - wojs? Awice (zielony, 102 km):urszulin -? Wierszczów - cyców - kulik - olchowiec - rezerwat stawska góra - horodyszcze - che? M - uher - sielec - kumów pleba? Ski - wojs? Awice. ♦ szlak nadbu? A? Ski (czerwony, 324 km):kózki - mierzwice stare - zabu? E - serpelice - borsuki - gnojno - bubel? Ukowiska - stare buczyce - janów podlaski - rezerwat?? G d? Bowy - woroblin - zaczopki - pratulin - rezerwat szwajcaria podlaska - krzyczew - neple -? Obaczew - terespol - lebiedziew - kostom? Oty - kode? - jab? Eczna - liszna - s? Awatycze - ku? Awka - hanna - do? Hobrody - ró? Anka - w? Odawa - orchówek - sobibór - zbere? E - stare sulno - byty? - wola uhruska - uhrusk - hniszów -? Wier? E - dorohusk - husynne - kolemczyce - ucha? Ka - dubienka - starosiele - skryhiczyn - horod? O - wieniawka - rogalin - husynne, moroczyn - dziekanów - hrubieszów. ♦ centralny roztocza? Ski (niebieski, ok. 143 km):szastarka - batorz - radecznica - zwierzyniec - senderki - wzg. Wapielnia - be?? Ec♦ szlak im. Tadeusza ko? Ciuszki (niebieski, 120 km): krasnystaw - ma? Ochwiej - wólka or? Owska - or? ów murowany - surhów - kra? Niczyn - bo? Cza -wojs? Awice - uchanie - bu? No - maziarnia strzelecka - krynica - starosiele - dubienka - ucha? Ka. ♦ szlak batorz - porytowe wzgórze (? ó? Ty, 40 km): batorz - wierzchowiska - janów lubelski (zalew) - rezerwat szklarnia - rezerwat lasy janowskie - porytowe wzgórze. ♦ szlak kraw? Dziowy (czerwony, 52 km): zwierzyniec - sochy - florianka -górecko ko? Cielne - józefów - rez. Czartowe pole -hamernia - rez. Nad tanwi? - susiec. ♦ pojezierny pó? Nocny (d. Centralny pojezierza?? Czy? Sko-w? Odawskiego) (niebieski, ok. 120 km):urszulin - jez. U? Ciwierz - jez. Rotcze - za? Ucze stare (o? Rodek dydaktyczno-muzealny poleskiego parku narodowego) - orzechów stary - jez. Bia? E i czarne sosnowickie - sosnowica - jez. Wytyckie - krowie bagno - ha? Sk - jez. Bia? E w? Odawskie - w? Odawa stacja pkp♦ szlak che? Mskich torfowisk w? Glanowych (niebieski, ok. 52 km):che? M (podziemia) - kol. Horodyszcze - bagno serebryskie - srebrzyszcze - brze? No - p? Awnice - bagno roskosz - stefanów - micha? ówka - turka - dorohusk wie? - dorohusk pkp♦ szlak aria? Ski  (? ó? Ty, ok. 60 km):paw? ów (pks) - marysin - krynice - krupe - krasnystaw - surhów - brzeziny - drewniki -skierbieszów. ♦ szlak „po dzialach grabowieckich" (zielony, 28 km):kornelówka - skierbieszów - wierzba ♦ szlak skierbieszów - rejowiec fabryczny (? ó? Ty, 61,5 km):kolonia zastawie - kolonia surhów - surhów - majdan surhowski - anielpol - kolonia wiszenki - po? Udniowo-zachodni skraj projektowanego rezerwatu sulmice - zawada - skierbieszów. Szlak wyznaczony na obszarze dzia? ów grabowieckich i pagórów che? Mskich, prowadz? Cy po miejscach zwi? Zanych z? Yciem i dzia? Alno? Ci? Paw? A orzechowskiego, w? A? Ciciela zamku w krupem, który nale? A? Do radykalnego od? Amu protestantów - arian, zwanych te? Bra? Mi polskimi. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  post? P biologiczny, mimo swej enigmatycznej nazwy, tak naprawd? Otacza nas na co dzie? I towarzyszy nam przy ka? Dej wizycie w sklepie: po owoce, warzywa czy w? Dliny. Z chwil? , gdy bierzemy do r? Ki np. Jab? Ko o kszta? Cie b? D? Barwie dot? D nam nieznanej, na ogó? Nie zdajemy sobie sprawy,? E do jego powstania potrzebna by? A dok? Adna i mozolna praca sztabu ludzi – hodowców. I to przez wiele lat… post? P ten oznacza bowiem udoskonalanie organizmów ro? Linnych i zwierz? Cych na drodze hodowli pod k? Tem uzyskania okre? Lonych cech u? Ytkowych, takich jak wysoko?? Plonu, odporno?? Na patogeny - w przypadku ro? Lin, oraz szybko?? , zachowanie proporcji w budowie cia? A, walory smakowe i inne - w przypadku zwierz? T. Dzi? Ki tym? Mudnym, d? Ugoletnim osi? Gni? Ciom w hodowli ro? Lin uprawnych i zwierz? T gospodarskich oraz ich upowszechnieniu w praktyce rolniczej mo? Emy cieszy? Si? Z jednej strony coraz nowszymi i smakowitszymi potrawami, a z drugiej zmniejszeniem kosztów produkcji rolniczej oraz nak? Adów rzeczowych.  obecnie jest on przez wielu badaczy uwa? Any za najwa? Niejszy czynnik oddzia? Uj? Cy na wzrost efektywno? Ci ekonomicznej rolnictwa, zarówno ilo? Ciowego, jak i jako? Ciowego, co dobrze ukazuje poni? Sze zestawienie: . ? Ród? O: procesy dostosowawcze produkcji ro? Linnej w polsce w kontek? Cie integracji z uni? Europejsk? , wydawnictwo: wie? Jutra sp. Z o. O. , praca zbiorowa pod redakcj? Naukow? Bogdana klepackiego, warszawa 2002. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Wed? Ug opracowania urz? Du statystycznego w lublinie z kwietnia 2009 roku w województwie lubelskim jest 103 209 studentów z czego 60 951 studiuje w trybie stacjonarnym a 42 258 w innych trybach (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne), co daje siódmy wynik po znacznie bardziej uprzemys? Owionych województwach w polsce. W skali kraju nauk? W systemie szkolnictwa wy? Szego pobiera 1 910 979 osób. W stolicy regionu mamy obecnie 85 911 studentów, co stanowi 6 wynik w kraju pod wzgl? Dem studentów miast wojewódzkich. Wi? Ksz? Liczb? Studiuj? Cej m? Odzie? Y mog? Pochwali? Si? : warszawa, kraków, wroc? Aw, pozna? I? ód? . Wielu absolwentów lubelskich uczelni w celu podniesienia kwalifikacji kontynuuje nauk? Na studiach podyplomowych. Lubelskie uczelnie zarówno te publiczne jak i niepubliczne oferuj? Bardzo szeroki wachlarz studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia zawodowego. Na studiach podyplomowych w 2008 roku uczestniczy? O 6 964 s? Uchaczy, a w roku akademickim 2007/2008 uczelnie te wyda? Y 6 565 dyplomów, co? Wiadczy o tym, i? Spo? Ecze? Stwo regionu lubelskiego d?? Y do podnoszenia swoich kwalifikacji. Uzupe? Niaj? C cz??? Statystyczna odno? Nie studentów nale? Y zaznaczy? , i? Na lubelszczy? Nie studiuje 1 205 cudzoziemców, a najwi? Ksz? Liczb? Mog? Pochwali? Si? Uniwersytet medyczny w lublinie (610) oraz katolicki uniwersytet lubelski jana paw? A ii (235). Kadr? Naukowa zatrudnion? Na lubelskich uczelniach stanowi 6 240 naukowców, z czego tytu? Em profesorskim mo? E poszczyci? Si? 1 249 osób, co stawia nasz region w czo? ówce  województw polski. W chwili obecnej na studiach doktoranckich nauk? Kontynuuje 2 298 s? Uchaczy, z czego pewna cz??? Niew? Tpliwie zasili szeregi kadry naukowej. Lubelskie uczelnie w ostatnich latach podj?? Y si? Realizacji du? Ych inwestycji, na co niew? Tpliwie wp? Yw ma mo? Liwo?? Pozyskiwania funduszy w ramach programów europejskich. W wielu szko? Ach wy? Szych znacz? Cej poprawie uleg? A baza dydaktyczna, powsta? Y nowe kampusy, oraz dokonano modernizacji i generalnych remontów budynków dydaktycznych. Cz??? Uczelni du? E? Rodki zainwestowa? Y w kompleksy sportowo-rekreacyjne oraz centra kongresowo-konferencyjne (np. Uniwersytet przyrodniczy i kul). . Lubelskie uczelnie w swoich inwestycjach, (na których realizacj? Staraj? Si? O? Rodki z unii europejskiej) nacisk k? Ad? Na rozwój nowoczesnych technologii z mo? Liwo? Ci? Wykorzystania ich w praktyce. W? Ród wspomnianych projektów twardych realizowanych przez akademickie o? Rodki naukowe w ramach programu rozwój polski wschodniej wymieni? Mo? Na nast? Puj? Ce inwestycje:♦ adaptacja i wyposa? Enie laboratoriów centrum bada? I transferu technologii (cebitt) pa? Stwowej wy? Szej szko? Y zawodowej w zamo? Ciu. ♦ budowa budynku dydaktycznego instytutu informatyki umcs w lublinie. ♦ budowa centrum innowacyjno-wdro? Eniowego nowych technik i technologii w in? Ynierii rolniczej. ♦ budowa gmachu naukowo-dydaktycznego biotechnologii kul. ♦ budowa i wyposa? Enie interdyscyplinarnego centrum bada? Naukowych kul. ♦ budowa teoretycznych zak? Adów naukowych iii uniwersytetu medycznego w lublinie. ♦ budowa wraz z wyposa? Eniem obiektu badawczo-dydaktycznego instytutu nauk o ziemi umcs w lublinie. ♦ centrum innowacji i zaawansowanych technologii politechniki lubelskiej. ♦ centrum studiów in? Ynierskich pa? Stwowej wy? Szej szko? Y zawodowej w che? Mie. ♦ kompleksowe doposa? Enie laboratoriów b+r prowadz? Cych badania nad biomateria? Ami oraz nowoczesnymi metodami analizy substancji wykorzystywanych w naukach biomedycznych i farmaceutycznych – projekt uniwersytetu medycznego w lublinie. ♦ przebudowa centrum innowacyjnych technologii nanobiomedycznych uniwersytetu medycznego w lublinie. ♦ rozbudowa i modernizacja potencja? U edukacyjnego i badawczego wydzia? U budownictwa i architektury politechniki lubelskiej. ♦ wzrost potencja? U badawczo-rozwojowego wydzia? ów chemii oraz biologii i nauk o ziemi umcs w lublinie. ♦ katolicki uniwersytet lubelski jana paw? A iial. Rac? Awickie 14 20-950 lublin, tel. 81 445 41 01, fax. 81 445 41 90e-mail: oinfo@kul. Lublin. Kul. Pl ♦ uniwersytet marii curie–sk? Odowskiejpl. Marii curie – sk? Odowskiej 5 20-031 lublin, tel. 81 537 51 00, fax. 81 537 51 02e-mail: umcs@umcs. Lublin. Umcs. Pl ♦ uniwersytet medyczny w lublinieal rac? Awickie 1 20-059 lublin, tel. 81 528 88 66, fax. 81 528 89 33  e-mail: biuro. Rektora@umlubl. Pl   www. Umlub. Pl ♦ uniwersytet przyrodniczy w lublinieul. Akademicka 13 20-950 lublin, tel. 81 445 66 77 66, fax. 81 533 35 49e-mail: biuro. Rektora@up. Lublin. Up. Lublin. Pl ♦ politechnika lubelskaul. Nadbystrzycka 38 d 20-618 lublin, tel. 81 538 41 00, fax. 538 4657e-mail:  politechnika@pollub. Pollub. Pl/ ♦ wy? Sza szko? A oficerska si? Powietrznych w d? Blinieul. Dywizjonu 303 nr 12 08-521 d? Blin, tel. 81 551 71 00, fax. 81 551 71 03e-mail: sekretariatkomendanta@wsosp. Deblin. Wsosp. Deblin. Pl/ ♦ zamiejscowy wydzia? Wychowania fizycznego w bia? Ej podlaskiejul. Akademicka 2, 21-500 bia? A podlaska, tel. : 83 342 87 00, fax: 83 342 88 00e-mail: rektorat@awf-bp. Edu. Pl   www. Awf-bp. Edu. Pl ♦ pa? Stwowa szko? A wy? Sza im. Papie? A jana paw? A ii w bia? Ej podlaskiejul. Sidorska 95/97, 21-500 bia? A podlaska, tel. 83 342 65 30, fax. 83 342 65 31e-mail: pwsz@pwsz. Bialapodlaska. Pwsz. Bialapodlaska. Pl ♦ pa? Stwowa wy? Sza szko? A zawodowa w che? Mieul. Pocztowa 54, 22-100 che? M, tel. 82 565 88 95, fa?. 82 565 88 94e-mail: rektorat@pwsz. Chelm. Pl   www. Pwsz. Chelm. Pl ♦ pa? Stwowa wy? Sza szko? A zawodowa im. Szymona szymonowica w zamo? Ciuul. Akademicka 8, 22-400 zamo?? Tel. 84 638 34 44, fax. 84 638 35 00e-mail: rektorat@pwszzamosc. Pl   www. Pwszzamosc. Pl ♦ wy? Sza szko? A przedsi? Biorczo? Ci i administracji w lublinieul. Bursaki 12, 20-150 lublin, tel. 81 740 84 11, fax. 81 740 84 73e-mail: sekretariat@wspa. Lublin. Wspa. Pl/ ♦ pu? Awska szko? A wy? Sza z siedziba w pu? Awachul. Moniuszki 1, 24-100 pu? Awy, tel. 81 887 49 49e-mail: psw@psw. Pulawy. Psw. Pulawy. Pl/ ♦ lubelska szko? A wy? Sza im. Króla w? Adys? Awa jagie?? Yul. Archidiako? Ska 6, 20-113 lubin, tel. 81 441 33 00, fax. 55. 100. 58/~marek/lsw/index. Php ♦ wy? Sza szko? A spo? Eczno-przyrodnicza im. Wincentego pola w lublinieul. Choiny 2, 20-816 lublin, tel. 81 740 25 08, fax. 81 740 72 40e-mail: info@wssp. Edu. Wssp. Edu. Pl/ ♦ mi? Dzyuczelniany instytut dziennikarstwa i nauk spo? Ecznych im. Melchiora wa? Kowicza w lublinieul. Szewska 4, 20-086 lublin, tel. 81 534 30 24, fax. 81 534 93 73e-mail: lublin@wsd. Edu. Lublin. Wsd. Edu. Pl/ ♦ wy? Sza szko? A ekonomii i innowacji w lublinieul. Me? Giewska 7/9 20-209 lublin, tel. 81 749 17 77, fax 81 749 32 13www. Sekretariat@wsei. Lublin. Wsei. Lublin. Pl/wy? Sza szko? A ekonomii i innowacji zosta? A utworzona na mocy zezwolenia men z dnia 24 pa? Dziernika 2000 roku. Wsei wpisana jest do rejestru mnisw wy? Szych szkó? Zawodowych pod numerem 57. Za? Ozycielem uczelni jest polska fundacja o? Rodków wspomagania rozwoju gospodarczego "oic poland". Uczelnia kszta? Ci na 5-letnich jednolitych i 2-letnich uzupe? Niaj? Cych studiach magisterskich oraz na studiach 3-letnich licencjackich i 3,5-letnich in? Ynierskich. Wy? Sza szko? A ekonomii i innowacji w lublinie kszta? Ci na 9 kierunkach w tym  jako jedyna uczelnia niepubliczna w regionie posiada uprawnienia do prowadzenia kszta? Cenia na poziomie magisterskim na czterech kierunkach: psychologia, ekonomia, pedagogika, administracja. Obecnie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach na poziomie magisterskim, licencjackim, in? Ynierskim oraz na studiach podyplomowych kszta? Ci ponad 10 000 studentów, a nabory na pierwszy rok studiów od dwóch lat osi? Gaj? Ponad 3500 osób.  ♦ wy? Sza szko? A nauk spo? Ecznych z siedziba w lublinieul. Olchowa 8, 20-355 lublin, tel. 81 744 21 13, fax. 81 463 17 30e-mail: info@wsns. Lublin. Wsns. Lublin. Pl/ ♦ wy? Sza szko? A zarz? Dzania i administracji w zamo? Ciuul. Akademicka 4, 22-400 zamo?? , tel. 84 667 67 09, fax. 84 667 67 10e-mail: poczta@wszia. Edu. Wszia. Edu. Pl/♦ wy? Sza szko? A humanistyczno-ekonomiczna im. Jana zamoyskiego w zamo? Ciuul. Koszary 8, 22-400 zamo?? , tel. 84 638 82 22, fax. 84 638 82 00e-mail: dziekanat@wszh-e. Edu. Wshe. Zamosc. Pl/ ♦ wy? Sza szko? A umiej? Tno? Ci pedagogicznych i zarz? Dzania w rykachul. Warszawska 3b 08-500 ryki, tel. 81 865 70 10, fax. 81 865 70 05e-mail: kanclerz@wsupiz. Edu. Wsupiz. Edu. Pl/ ♦ wy? Sza szko? A biznesu i administracji w? Ukowieul. Siedlecka 56, 21-400? Uków, tel. 25 798 54 01, fax. 25 798 99 41e-mail: dziekanat@wsbia. Edu. Wsbia. Edu. Pl/ ♦ lubelska szko? A biznesuul. Konstantynów 1h, 20-708 lublin, tel. 81 445 46 60, fax: 081 445 46 63e-mail: info@lbs. Lbs. Pl/. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  dzia? Ania promocyjne organizowane przez departament promocji i turystyki umwl w 2010 mo? Emy podzieli? Na dwie kategorie:     i. Organizacja w? Asnych przedsi? Wzi?? Promocyjnych:♦ ambasador województwa lubelskiego – coroczny konkurs i gala fina? Owa z przyznaniem tytu? U ambasador województwa lubelskiego dla osób, instytucji i firm promuj? Cych region poprzez swoj? Zawodow? Dzia? Alno?? W kraju i zagranic?.  ♦ smaki lubelszczyzny – coroczny konkurs na najlepsze potrawy regionalne, wspó? Organizowany z redakcjami radia lublin i kuriera lubelskiego. Uczestnikami tegorocznej vii edycji s? Restauracje i szko? Y gastronomiczne regionu lubelskiego.  ♦ per? Y i pere? Ki – coroczny konkurs  wspó? Organizowany z redakcjami kuriera lubelskiego i radia lublin, promuj? Cy najpopularniejsze turystyczne miejscowo? Ci oraz najciekawsze nowe produkty turystyczne regionu.  ♦ konkurs fotograficzny – coroczny konkurs na najlepsz? Fotografi? Ukazuj? C? Lubelszczyzn? Jako region idealny do wypoczynku, relaksu w bliskim kontakcie z natur? A tak? E interesuj? Ce miejsce do zamieszkania i? Yciowej aktywno? Ci – w sferze gospodarczej, spo? Ecznej, kulturalnej.  ♦ konferencja promocyjna – w konferencji bior? Udzia?  przedstawiciele gmin i powiatów regionu, wielu placówek kulturalnych i o? Rodków informacji turystycznej, a tak? E stowarzysze? , fundacji i innych organizacji pozarz? Dowych. Pojawi? Si? Równie?  specjali? Ci z agencji reklamowych i firm konsultingowych. Na konferencji zostan? Zaprezentowane g? ówne kierunki strategii promocji regionu lubelskiego.  ♦ dziennikarze poznaj? Lubelskiegrupa 25 dziennikarzy z mediów warszawskich, ogólnopolskich oraz zagranicznych uczestniczy? A w study tour na lubelszczy? Nie, wspó? Organizowanym przez urz? D miasta lublina i urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego. W? Ród go? Ci byli przedstawiciele kana? ów i programów telewizyjnych (m. In. Dzie? Dobry tvn, tvn turbo, tvp info, superstacja), radiowych (polskie radio jedynka, polskie radio euro, radio pin), portali internetowych (onet. Pl, pap life, efakt) oraz gazet, czasopism, wydawnictw bran? Owych (polska presse, grupa wydawnicza infor, media&marketing, the warsaw voice, starpress, obie? Y? Wiat, travel express). - mamy nadziej? ,? E poznaj? Nieco bli? Ej nasz region jako atrakcyjny kierunek turystycznych wyjazdów czy biznesowych kontaktów i poprzez relacje w swoich mediach zach? C? Mieszka? Ców warszawy i innych miast i regionów kraju do przyjazdu na lubelszczyzn? - mówi? Piotr franaszek, dyrektor departamentu promocji i turystyki umwl. Program study tour, organizowanego w dniach 27-31 maja, obejmowa? Zwiedzanie lublina z zabytkowym starym miastem, muzeum lubelskim oraz muzeum na majdanku, ale tak? E wycieczki do na?? Czowa, kazimierza dolnego, janowca nad wis?? , zamo? Cia, zwierzy? Ca, górecka. Dziennikarze odwiedzili te? Spó? Dzielni? Pszczelarsk? Apis i browary lubelskie, gdzie poznali tajniki produkcji regionalnych wyrobów - miodów pitnych i piwa. Warto doda? ,? E podobny media tour dla grupy ponad 20 dziennikarzy zosta? Zorganizowany przez um i umwl we wrze? Niu ubieg? Ego roku, a dwa lata temu na zaproszenie urz? Du marsza? Kowskiego przyjecha? O na lubelszczyzn? 25 dziennikarzy z regionów partnerskich w ue (austriackiej styrii, niemieckiego kraju saary, holenderskiej geldrii, francuskiej lotaryngii, hiszpa? Skiej murcji, w? Oskiego veneto, w? Gierskiego hajdu-bihar oraz esto? Skich hrabstw voru, valga i polva). Efektem tych wizyt by? Y dziesi? Tki relacji w programach telewizyjnych i radiowych oraz na? Amach gazet, czasopism i portali internetowych.      ii. Promocja podczas imprez o zasi? Gu ogólnokrajowym i mi? Dzynarodowym: ♦ scandia mtb 30-31 maja 2010 - organizowana od 15 lat seria wy? Cigów w kolarstwie górskim jest jedn? Z najwa? Niejszych imprez kolarskich w europie, które odby? Y si? W na?? Czowie i na obszarze pomi? Dzy na?? Czowem i kazimierzem dolnym. G? ównym organizatorem wy? Cigu jest lang team sp. Z o. O. , organizatorem lokalnym  zawodów na terenie województwa jest zak? Ad leczniczy „uzdrowisko na?? Czów” przy wspó? Udziale urz? Du miasta na?? Czów, urz? Du miasta kazimierz oraz lokalnej organizacji turystycznej „kraina lessowych w? Wozów”.  ♦ festiwal teatrów „s? Siedzi” - odby? Si? W dniach 15-19 czerwca 2010 r. W lublinie. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest lubelskie centrum kultury. Podczas tegorocznej edycji festiwalu zaprezentowa? Y si? Teatry z polski, czech, s? Owacji, ukrainy i bia? Orusi oraz teatr ze s? Owenii. Ka? Dego roku pokazuje blisko 40 spektakli teatralnych. Odby? O si? Szereg spektakli w przestrzeni miasta, w muszli koncertowej ogrodu saskiego oraz w namiocie cyrkowym na placu litewskim. O randze imprezy? Wiadczy fakt, i? Festiwal „s? Siedzi” jako jedna z 11 imprez kulturalnych w polsce w roku ubieg? Ym otrzyma? Dofinansowanie w ramach europejskiego roku dialogu mi? Dzykulturowego.  ♦ festiwal filmu i sztuki dwa brzegi - w dniach 1-9 sierpnia 2010 przebiega? A iii edycja festiwalu filmu i sztuki dwa brzegi w kazimierzu dolnym i janowcu n/wis??. Organizatorami festiwalu s? Stowarzyszenie dwa brzegi, gmina kazimierz dolny oraz gmina janowiec n/wis??. Festiwal jest kontynuatorem ponad dziesi? Cioletniej tradycji festiwalu „lato filmów”, jednak jego formu? A dostosowana by? A bardziej do wymogów i charakteru miejscowo? Ci, w których by? Realizowany. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest pani gra? Yna torbicka.  program festiwalu zosta? Wzbogacony o ró? Nego rodzaju imprezy, koncerty i wydarzenia muzyczne.  ♦ „pride of poland” - w dniach 8-10 sierpnia 2010 r. W janowie podlaskim. Ka? Dego roku gromadzi oko? O 10 tys. Uczestników, w tym wiele znanych osób z ca? Ego? Wiata.  patronat medialny nad imprez? Obj? Li: program 2 tvp, viva, radio tok fm, gazeta wyborcza. Wydarzenie relacjonowa? Na? Ywo i program tvp. Www. Prideofpoland. Pl       www. Janow. Arabians. Pl ♦ letnia akademia filmowa w zwierzy? Cu - 7-16 sierpnia 2010 r. Odby? A si? Cykliczna impreza organizowana przez zwierzyniecki dom kultury i rekreacji w zwierzy? Cu. Festiwal jest od kilku lat jednym z najwi? Kszych i najwa? Niejszych letnich wydarze? Kulturalnych na lubelszczy? Nie. Skutecznie promuje kino nietuzinkowe, wybitne, a jednocze? Nie atrakcyjne dla widzów. Co roku na festiwal do zwierzy? Ca  przyje? D? A ok. 7 tys. Go? Ci z ca? Ej polski. Festiwal jest zauwa? Ony przez najwa? Niejsze media w polsce.  ♦ mi? Dzynarodowe zawody balonowe - 27-30 sierpnia 2010 odbywaj? Si? V mi? Dzynarodowe zawody balonowe o puchar spa na?? Czów. W zawodach udzia?  bierze wiele balonowych za? óg krajowych i zagranicznych m. In. Z  litwy, ukrainy i kataru. W tym czasie odbywaj? Si? Regulaminowe loty balonów oraz plenerowe imprezy towarzysz? Ce z udzia? Em gwiazd polskiej estrady.  ♦ „dni dobros? Siedztwa” (koncert na granicy) + jarmark - odby? Y si? 21-22 sierpnia 2010 r. W kry? Owie/kreczowie-nowowo? Y? Sku na wyspie rzeki bug w powiecie hrubieszowskim. Projekt realizowany jest przez fundacj? Kultury duchowej pogranicza. By? Y to koncerty plenerowe na granicy w miejscu planowanego przej? Cia granicznego.  w programie dni  dobros? Siedztwa  znalaz? Y si? : koncert „granica 835” z udzia? Em znanych zespo? ów z polski i ukrainy, prezentacja towarzystw, zwi? Zków, organizacji kulturalnych, o? Wiatowych i religijnych – jarmark twórczo? Ci sztuki regionalnej pogranicza, plenery „land art”, happeningi w strefie przygranicznej, targi, wystawy, gie? Dy – stoiska z materia? Ami promocyjnymi poszczególnych samorz? Dów z obydwu stron granicy, targi agroturystyki oraz prezentacja ma? Ego biznesu regionów przygranicznych. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  1 marca 2010 roku obchodzi? B? Dziemy 200-setn? Rocznic? Urodzin naszego znakomitego rodaka - fryderyka chopina. W zwi? Zku z t? Wyj? Tkow? Dat? Rok 2010 og? Oszony zosta? Rokiem chopinowskim.  uruchomiony zosta? Portal internetowy www. Chopin2010. Pl, który ju? Dzi? Jest najpe? Niejszym? Ród? Em informacji o przedsi? Wzi? Ciach przygotowywanych lub realizowanych. Oprócz walorów informacyjnych, zbudowana zosta? A platforma nawigacyjn? Pozwalaj? C? Na wprowadzenie przez poszczególnych organizatorów ka? Dego projektu powstaj? Cego w polsce i za granic? , z mo? Liwo? Ci? Przekazywania do publicznej wiadomo? Ci bezpo? Rednich, relacji, komentarzy i materia? ów ikonograficznych dotycz? Cych zg? Oszonych do kalendarza imprez. Promowane równie? B? D? Chopinowskie wydawnictwa, przewodniki turystyczne, nagrania p? Ytowe. Wiadomo? Ci zamieszczane na uruchomionym portalu stanowi? Istotne dane dla mediów, biur turystycznych, szkó? , a tak? E indywidualnych odbiorców. Koordynatorem ogólnopolskim przedsi? Wzi? Cia, do którego nale? Y kierowa? Zg? Oszenia jest biuro obchodów chopin2010, pl. Teatralny 1, 00-950 warszawa, tel. 022/69 20 583, fax: 022/69 20 517. Informacje dotycz? Ce zg? Aszanych projektów prosimy równie? O przekazywanie do dnia 10 sierpnia br. Do departamentu kultury, edukacji i sportu urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego, który to aktywnie uczestniczy w powy? Szych obchodach jako koordynator regionu lubelskiego (nasz adres: ul. Lubomelska 1-3, 20-074 lublin, tel. 081/44 16 720; e-mail: dorota. Mojak@lubelskie. Pl. ). Zach? Camy do jak najpe? Niejszego udzia? U w tych wyj? Tkowych wydarzeniach poprzez inicjowanie programów artystycznych, edukacyjnych, promocyjnych, turystycznych, a tak? E wystaw i konkursów. Szczególnym adresatem przedsi? Wzi?? B? D? Dzieci i m? Odzie? , ale tak? E osoby doros? E, którym warto przybli? Y? Sylwetk? I twórczo?? Wybitnego, znanego na ca? Ym? Wiecie rodaka.  .  w zwi? Zku z obchodami roku chopinowskiego ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego uruchomi? O system dotacji finansowych program fryderyk chopin 2010 – promesa. Celem og? Oszonej promesy s? Przygotowanie i realizacja programu obchodów roku chopinowskiego 2010 oraz promocja polskiej kultury, poprzez dzia? Ania zwi? Zane z osob? I twórczo? Ci? Fryderyka chopina. Bud? Et programu na 2010 r. Wynosi 50. 000. 000 z? , w tym kwota przeznaczona jest na projekty kluczowe, których bud? Et jest wi? Kszy ni? 400. 000 z? , wynosi 30. 000. 000 z? , natomiast 20. 000. 000 z? Przeznaczone jest na projekty pozosta? E, których bud? Et jest nie mniejszy ni? 62. 500 z? . Instytucj? Zarz? Dzaj? C? Programem i rozliczaj? C? Dotacje przyznane decyzj? Ministra kultury i dziedzictwa narodowego jest narodowy instytut fryderyka chopina. Wnioski nale? Y sk? Ada? W terminie do 30 wrze? Nia 2009 r. I do 31 grudnia 2009 r. O wsparcie finansowe mog? Ubiega? Si? Wy?? Cznie podmioty prawa polskiego: pa? Stwowe i samorz? Dowe instytucje kultury, organizacje pozarz? Dowe oraz ko? Cio? Y i zwi? Zki wyznaniowe, podmioty prowadz? Ce dzia? Alno?? Gospodarcz? W zakresie kultury oraz publiczne i niepubliczne szko? Y i uczelnie artystyczne. Regulamin oceny wniosków wraz z za?? Cznikami jest dost? Pny na stronach internetowych ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego oraz na stronie roku chopinowskiego.  .  marsza? Kowie województw zostali poproszeni przez pe? Nomocnika ministra kultury i dziedzictwa narodowego ds. Obchodów roku chopinowskiego waldemara d? Browskiego o nadanie, wydarzeniom o szczególnej randze artystycznej organizowanym na terenie województwa, oficjalnego logo obchodów. Organizatorów wydarze? Zwi? Zanych z obchodami roku chopinowskiego 2010, zainteresowanych przyznaniem presti? Owego logo, prosimy zatem o sk? Adanie do departamentu kultury, edukacji i sportu urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego, wniosków (formularz w za?? Czniku nr 1), które zgodnie z regulaminem przyznawania i pos? Ugiwania si? Logo „chopin 2010” (za?? Cznik nr 2) poddane zostan? Ocenie zasadno? Ci przyznania logo. Z racji tego,? E powsta? Y na u? Ytek wspomnianej rocznicy znak s? Owno-graficzny „chopin 2010” jest znakiem podlegaj? Cym ochronie prawnej, organizatorzy wydarze? Zakwalifikowani do przyznania logo, zobowi? Zani b? D? Do podpisania porozumienia z województwem lubelskim, posiadaj? Cym pe? Nomocnictwo substytucyjne udzielone przez biuro obchodów chopin 2010 do udost? Pnienia logo podmiotom trzecim. Na mocy powy? Szego porozumienia marsza? Ek województwa lubelskiego nadana wybranym wydarzeniom logo „chopin 2010”. Dokumenty te maj? Na celu zapewnienie jednolitych zasad pos? Ugiwania si? Logo przez organizatorów wydarze? Rocznicowych. Wykaz wydarze? Organizowanych w województwie lubelskim, którym marsza? Ek województwa przyzna logo, zostanie przekazany do biura obchodów chopin 2010 w warszawie do celów medialnych i promocyjnych.  portal www. Chopin2010. Pl rekomendowa? B? Dzie szczególnie te w? A? Nie przedsi? Wzi? Cia odbiorcom indywidualnym, przedstawicielom mediów, organizatorom turystyki.  ♦  formularz wniosku o nadanie logo „chopin 2010”♦ regulamin przyznawania i pos? Ugiwania si? Znakiem chopin 2010. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Byli wychowankowie i obecni uczniowie liceum ogólnokszta? C? Cego w józefowie kolejny raz uczcz? Pami?? Swojego nauczyciela prof. Józefa jó? Wiaka. Jednak w tym roku wezm? Udzia? Nie tylko w tradycyjnych w? Drówkach pieszych, ale tak? E w sp? Ywie kajakowym po wieprzu. Dwudniowy 14 rajd im. Prof. J. Jó? Wiaka rozpocznie si? W pi? Tek 24 wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Jak powinno si? Nalewa? Piwo, jak dobra? I odpowiednio przygotowa? Szk? O oraz co zrobi? , by wydoby? Z tego trunku wszystkie jego w? A? Ciwo? Ci? Odpowiedzi na te i inne pytanie, dotycz? Ce warzenia i serwowania z? Otego napoju b? Dzie mo? Na uzyska? Podczas ii profesjonaliów piwowarów i barmanów, które odb? D? Si? W najbli? Szy pi? Tek i sobot? W kazimierzu dolnym. » czytaj wi? Cej. Pami? Tasz muzyk? Z filmów emila kusturicy „underground" i „arizona dream"? Teraz pos? Uchamy jej na? Ywo. 11 wrze? Nia serbscy muzycy zagraj? Na placu po farze w lublinie. S? Gwiazd? Ii edycji europejskiego festiwalu smaku, wspólnego projektu województwa lubelskiego, miasta lublin  i stowarzyszenia kresowa akademia smaku, przygotowanego razem z dziennikiem wschodnim i radiem lublin. » czytaj wi? Cej. Organizatorzy i mi? Dzynarodowego biegu ulicznego „szlakiem gotów" przyjmuj? Zg? Oszenia ch? Tnych do udzia? U w zawodach, które odb? D? Si? W najbli? Sz? Niedziel? 5 wrze? Nia. W biegu g? ównym, na trasie mi? Dzy mas? Om? Czem a hrubieszowem, licz? Cej 10 kilometrów, mog? Uczestniczy? Osoby urodzone w 1993 roku i starsze. M? Odsi mog? Wzi?? Udzia? W biegach, które odb? D? Si? Na stadionie hrubieszowskiego o? Rodka sportu i rekreacji. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Miejsca nieznane lub ma? O znane, niejednokrotnie kryj? Ce historie bardzo tajemniczych wydarze? Z przesz? O? Ci regionu, odwiedzali? My w wakacyjnym cyklu „12 cudów lubelszczyzny", zrealizowanym od lipca do wrze? Nia 2009 roku przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego i gazet? Wyborcz? Lublin. Gazeta co czwartek - przed ka? Dym letnim weekendem - publikowa? A obszerne relacje z ró? Nych miejsc lubelszczyzny, które warto odkry? I promowa? W turystycznej ofercie regionu. Odwiedzili? My krupe, gdzie zachowa? A si? Najwi? Ksza w regionie (obok janowca nad wis?? ) ruina zamczyska.  odkryli? My siedliska tomaszowskie z bardzo rzadk? Przyrodnicz? Osobliwo? Ci? , jak? S? Liczne szcz? Tki skamienia? Ych drzew.  potem zwiedzali? My karczmiska - z centraln? Stacj? W? Skotorowej kolejki, najstarszym w regionie d? Bem i sieci? Wczesno? Redniowiecznych s? Owia? Skich grodów nad chodelk?.  poszukiwali? My? Ladów henryka sienkiewicza w okrzei i woli okrzejskiej oraz w? Adys? Awa tatarkiewicza w pobliskim radory? U.  dotarli? My do k? Pielisk nad zalewami w lasach gminy? Mud? I odkrywali? My tajemnice dramatycznych wydarze? W wojs? Awicach, znanych z fantastycznych opowiada? Andrzeja pilipiuka.  odbyli? My wycieczk? Lewym brzegiem wis? Y, z zamkiem w janowcu, kamienio? Omami i odradzaj? Cymi si? Winnicami.  stan? Li? My ponownie nad wis?? , ogl? Daj? C p? Askie tereny mazowsza z wysokiej skarpy kamienio? Omu pomi? Dzy piotrawinem a kaliszanami.  zorganizowali? My dalek? Wypraw? Nad bug - do dawnego grodu wo? Y? , gdzie blisko tysi? C lat temu boles? Aw chrobry forsowa? Rzek? W zwyci? Skim marszu na kijów.  próbowali? My przeprawy przez rzek? W gnojnie, gdzie bug ko? Czy swój d? Ugi graniczny bieg, wp? Ywaj? C na terytorium polski i rozdzielaj? C lubelszczyzn? Od podlasia.  trafili? My do tajemniczego zamczyska w kry? Owie, zwi? Zanego ze znakomitymi rodami i rzeczypospolitej.  zaprosili? My wszystkich ch? Tnych na weekend w lasy janowskie, stanowi? Ce jeden z najwi? Kszych i najlepiej zachowanych zespo? ów le? Nych polski.  na zako? Czenie letniego cyklu, zaproponowali? My wycieczk? W najbardziej odleg? E i zarazem odludne tereny regionu - szlakiem dawnych greckokatolickich cerkwi na polsko-ukrai? Skim pograniczu. Zapraszamy do poznania lubelszczyzny i wypraw w te lub inne nieznane, a warte odkrycia miejsca regionu!. Dzisiaj du? A wie? Gminna, znana z centralnej stacji na?? Czowskiej w? Skotorówki i z po? O? Onego w s? Siedztwie chodlika - z pozosta? O? Ciami najwi? Kszego w kraju wczesno? Redniowiecznego grodziska. Dawne karczmiska to karczmy przy wa? Nym handlowym trakcie do wi? Lanego portu i królewski folwark zaopatruj? Cy za? Og? Kazimierskiego zamku. Folwark produkowa? Jednak du? O wi? Cej zbó? , kaszy, grochu, a tak? E miodów, które sp? Awiano wis?? Do gda? Ska. Nazw? Wsi do?? ? Atwo skojarzy? Z ow? „gastronomiczno-noclegow? " dzia? Alno? Ci? Mieszka? Ców karczmisk. » czytaj wi? Cej. Niegdy? Ksi??? Pawe? Sapieha w wyj? Tkowy sposób dba? O okoliczne lasy, stanowi? Ce najwi? Ksze bogactwo jego maj? Tku w siedliskach. Te po? Udniowo-roztocza? Skie lasy, s? Yn? Ce tyle? Z urody krajobrazów i starych drzewostanów, co z licznych skamienia? Ych drzew z okresu miocenu, s? Dzi? Najmocniejszym magnesem przyci? Gaj? Cym turystów. Wiedz? O tym doskonale mieszka? Cy siedlisk, którzy od sapiehów wynie? Li wielki szacunek i dba? O?? O miejsce swego urodzenia i zamieszkania. Wielu z ich dziadów pracowa? O w s? U? Bie le? Nej u ksi? Cia, a sadzone i dogl? Dane przez nich lasy s? Dzisiaj miejscem pracy synów i wnuków. I mimo? E wi? Kszo?? Ksi??? Cego maj? Tku zosta? A po ii wojnie? Wiatowej po ukrai? Skiej stronie granicy, to i tak zielone siedliska robi? Niesamowite wra? Enie na ka? Dym przybyszu. » czytaj wi? Cej. Przed 535 laty by? Y to ziemie starostwa? Ukowskiego - jednego z trzech wchodz? Cych w sk? Ad nowoutworzonego województwa lubelskiego. Obecny powiat? Ukowski nale? Y do najmniej znanych w regionie, chocia? Ma na swoim terenie prawdziw? Pere? K? - wol? Okrzejsk? Z muzeum henryka sienkiewicza, a w oddalonym o niespe? Na 10 km radory? U smolanym zachowa? Si? Dworski maj? Tek potworowskich, z którym przez lata zwi? Zany by? W? Adys? Aw tatarkiewicz. » czytaj wi? Cej. Lubelskie powi? Le przez wielu lublinian kojarzone jest z zachodni? Cz?? Ci? Regionu, po? O? On? Pomi? Dzy mostowymi przeprawami w annopolu i pu? Awach, albo bardziej na pó? Noc - w d? Blinie. Inni powiedz? ,? E to kraina? Agodnego klimatu,? Yznych gleb i wszechobecnych sadów. Gdy do tej, do?? Obiegowej, opinii dorzucimy jeszcze wiele? Adnie po? O? Onych miejscowo? Ci z wysokiej klasy zabytkami, b? Dziemy mieli znacznie pe? Niejszy obraz naszego powi? La - wr? Cz idealnego do turystycznych w? Drówek. » czytaj wi? Cej. Wprawdzie to nie s? Ynne zamczysko otranto, które hrabia horacy walpole uczyni? Miejscem pierwszej powie? Ci grozy, ale nasze krupe - z wielk? Ruin? Magnackiej rezydencji orzechowskich - te? Znalaz? O bogate odbicie w literaturze xix stulecia, gdzie do?? Cz? Sto fikcja przeplata? A si? Lub zast? Powa? A fakty. Doprowadzi? O to do zamieszania w ustaleniu w? A? Ciwej historii miejsca, okrywaj? C je do dzi? Niedomówieniami i tajemnicami. » czytaj wi? Cej. Tereny, które chcemy opisa? , oddalone zaledwie o 20 km od che? Ma, nale?? Do zdecydowanie najmniej znanych w regionie. Szkoda, bo jest tu niemal wszystko, co potrzebne tury? Cie do letniego wypoczynku, a tak? E miejsca i zabytki kryj? Ce tajemnice dawnych mieszka? Ców tych ziem. Ju? Sama nazwa wsi? Mud? Brzmi co najmniej obco i budzi skojarzenia z dzik? Krain? Na litwie. Wed? Ug poda? , król w? Adys? Aw jagie?? O, wdzi? Czny? Mudzinom za pomoc w bitwie grunwaldzkiej, osadzi? Wielu z nich w le? Nych ost? Pach ziemi che? Mskiej. Nowi osadnicy, korzystaj? C z przychylno? Ci w? Adców, karczowali lasy i pomna? Ali maj? Tek, dochodz? C do du? Ej fortuny. » czytaj wi? Cej. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Marka regionalna lubelskie to pionierska inicjatywa w skali kraju, promuj? Ca gospodarcze walory lubelszczyzny poprzez wspieranie rodzimych produktów i us? Ug.  pocz? Tki projektu si? Gaj? 2007 roku, kiedy to zosta? Opracowany logotyp marki, który zarejestrowano jako znak towarowy lubelskie. Jest on wyró? Nieniem dla podmiotów gospodarczych i instytucji, które mog? Poszczyci? Si? Wysokiej jako? Ci, zdrowymi, ekologicznymi produktami i us? Ugami. Koncepcja promocji obejmuje wspieranie produktów i us? Ug, których wspóln? Cech? Jest pochodzenie geograficzne i jako?? Ciesz? Ca si? Uznaniem konsumentów. Atutem marki jest powszechno?? Umo? Liwiaj? Ca przedsi? Biorcom reprezentuj? Cym wszystkie bran? E uczestnictwo w procesie wzmacniania konkurencyjno? Ci regionu. Marka regionalna lubelskie po dwóch latach obecno? Ci na rynku regionalnym zdobywa znamiona marki pozytywnie kojarzonej i odbieranej w? Ród mieszka? Ców lubelszczyzny. Naszym celem jest promocja markowych produktów nie tylko w województwie lubelskim, ale tak? E poza granicami regionu i kraju.        → zobacz spot promuj? Cy regionalne produkty i  laureatów marki lubelskie . O nadanie unikatowego znaku dla swoich produktów i us? Ug, b? D? Cego gwarancj? Wysokiej jako? Ci, mog? Ubiega? Si? Przedsi? Biorcy, którzy spe? Niaj? Okre? Lone w regulaminie warunki i potwierdz? Swój udzia? W projekcie poprzez przes? Anie formularza zg? Oszeniowego. Niezb? Dne informacje znajduj? Si? Na stronie. Www. Marka. Lubelskie. Pl mark? Lubelskie przyznaje kapitu? A powo? Ana przez marsza? Ka województwa lubelskiego. Laureaci mog? Pos? Ugiwa? Si? Logotypem lubelskie zamieszczaj? C go na swoich produktach, na siedzibie firmy, na stronie internetowej, w folderach reklamowych czy te? Wykorzystuj? C inne formy  komunikacji firmy z otoczeniem. Prawo pos? Ugiwania si? Znakiem towarowym przys? Uguje firmie w okresie dwóch lat z mo? Liwo? Ci? Przed? U? Enia.  dotychczas, w czterech edycjach tego projektu, zastrze? Ony znak marki regionalnej lubelskie otrzyma? Y produkty i us? Ugi osiemnastu przedsi? Biorstw uznawanych w regionie za profesjonalistów w swoich bran? Ach: ♦ markowicze s. A. Zak? Ad ceramiki budowlanej - producent materia? ów budowlanych (cegie? I pustaków? Ciennych, stropowych, wentylacyjnych) wytwarzanych z naturalnych surowców, pozyskiwanych z miejscowych z? ó? Gliny. Wyroby ceramiczne zak? Adu, dysponuj? Cego nowoczesnym laboratorium, maj? Wysok? Renom? Na rynku, czego najlepszym dowodem s? Coroczne laury. Tylko w ubieg? Ym roku zcb markowicze zosta? Uhonorowany: tytu? Em wojewódzkiego lidera biznesu, odznak? Zrzeszenia producentów ceramiki budowlanej, z? Otym certyfikatem „przedsi? Biorstwo fair play". ♦ przedsi? Biorstwo bednarskie "paw? Owianka" - firma kontynuuje znakomite tradycje paw? Owskiego o? Rodka bednarskiego, si? Gaj? Ce po? Owy xix w. Produkuje beczki, anta? Ki, kufy, kadzie i inne opakowania drewniane dla browarów, gorzelni, przetwórni owocowo-warzywnych oraz na potrzeby gospodarstw domowych. Wyroby sygnowane mark? „paw? Owianka", zdoby? Y sobie uznanie na targach polagra w poznaniu i biofach w norymberdze. Rynki zbytu firmy obejmuj? M. In. Polsk? , wielk? Brytani? , niemcy, hiszpani? , w? Ochy oraz japoni? . ♦ herbapol lublin s. A. - lider rynku produktów zielarskich, dzia? Aj? Cy od ponad 60 lat. Surowce pozyskuje wy?? Cznie z czystych ekologicznie terenów polski, g? ównie z lubelszczyzny, podlasia, bieszczad (z kontraktowanych i monitorowanych upraw oraz ze stanowisk naturalnych). Bogata oferta handlowa obejmuje wyroby spo? Ywcze i farmaceutyczne - od herbat, soków i syropów owocowo-zio? Owych przez zio? A jednorodne oraz lecznicze mieszanki, po krople i syropy farmaceutyczne. Marka „herbapol", rozpoznawana i pozytywnie kojarzona przez polaków, jest synonimem zdrowia, naturalno? Ci i wysokiej jako? Ci. A jako?? T? Po? Wiadczaj? Liczne trofea lubelskiej firmy, m. In. Z? Oty medal targów polagra, z? Ote god? O laur konsumenta, z? Oty otis, per? Y rynku fmcg. ♦ osm krasnystaw - firma z blisko 100-letni? Tradycj? , jest najwi? Kszym producentem bran? Y mleczarskiej w regionie. Ma trzy zak? Ady produkcyjne - w krasnymstawie, lublinie i zamo? Ciu, wspó? Pracuje z blisko trzystoma dystrybutorami produktów nabia? Owych w polsce. ♦ spó? Dzielnia pszczelarska „apis” w lublinie - firma o bogatej, ponad 70-letniej tradycji. Lider krajowego i europejskiego rynku miodów pitnych, w tym wyrobów o tradycyjnej recepturze, wpisanych na list? Produktów tradycyjnych ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Spó? Dzielnia produkuje te? Miody pszczele. Za swoje wyroby by? A wielokrotnie nagradzana na krajowych i zagranicznych targach i wystawach, w tym z? Otym medalem targów polagra-food w poznaniu. ♦ ch? Odnia zomar oddzia? Zomar s. A. W lublinie - w ci? Gu trzech lat zomar skupi? 35 tysi? Cy ton owoców i warzyw, a rolnikom - dostawcom surowca wyp? Aci? Ponad 40 mln z? Otych. 80 procent produkcji ch? Odni jest eksportowana g? ównie na rynki unii europejskiej, a tak? E na rynki wschodnie (rosja i ukraina). ♦ polskone sp. Z o. O. W lublinie - jest producentem drzwi i okien drewnianych. Przez 17 lat dzia? Alno? Ci sta? A si? Jedn? Z najwi? Kszych i najbardziej dynamicznie rozwijaj? Cych si? Firm bran? Y stolarki budowlanej w polsce. W swoim dorobku ma wiele nagród, zdobywanych na najwi? Kszych i najbardziej presti? Owych targach i wystawach, w tym z? Oty medal mi? Dzynarodowych targów budownictwa budma w poznaniu. ♦ uzdrowisko na?? Czów s. A. - jest przygotowane na przyj? Cie jednocze? Nie blisko tysi? Ca kuracjuszy i zapewnienie pe? Nej i kompleksowej opieki medycznej. Na terenie uzdrowiska znajduje si? Nowoczesny, w pe? Ni wyposa? Ony szpital kardiologiczny z oddzia? Em intensywnej opieki kardiologicznej oraz centrum wodnej rehabilitacji i rekreacji spa na?? Czów. ♦ icom sp. Z o. O. W lublinie - firma, powsta? A w 1996 roku, jest licz? Cym si? Na rynku ogólnopolskim producentem i dystrybutorem znanej marki komputerów icom®. ♦ pph „reypol” - rejmak sp. J. W janowcu - rodzinna spó? Ka przetwórstwa rolno-spo? Ywczego, powsta? A na prze? Omie 1991/1992 roku, oferuj? Ca produkty wytworzone z surowców ekologicznie czystych, pochodz? Cych z terenów kazimierskiego parku krajobrazowego. ♦ popielniccy g i p popielnicki sp. J. W niemcach - firma rodzinna za? O? Ona w 1997 roku. Opracowana i przez lata ulepszana technologia oraz naturalne, starannie dobierane sk? Adniki sprawiaj? ,? E produkowane w niemcach makarony smakuj? Tak, jak domowe, robione przez nasze babcie.  ♦ fabryka? O? Ysk tocznych - kra? Nik s. A. - pierwsza firma produkuj? Ca? O? Yska w polsce. Wraz z odmianami wytwarza oko? O 1500 typonumerów? O? Ysk w ró? Nych grupach konstrukcyjnych dla odbiorców z ca? Ego? Wiata. ♦ zamojskie zak? Ady zbo? Owe sp. Z o. O. W zamo? Ciu - produkuj? M? Ki pszenne piekarnicze i rynkowe, kasz? Mann? Oraz otr? By. Do ich wyrobu wykorzystuje si? Wysokiej jako? Ci surowce, a wieloletnie do? Wiadczenie po?? Czone z modernizowan? Baz? Technologiczn? , pozwala sprosta? Oczekiwaniom klientów zarówno na lubelszczy? Nie, jak i w innych regionach kraju. ♦ per? A – browary lubelskie s. A. – firma, zajmuj? Ca si? Produkcj? I sprzeda?? Piwa, jest wizytówk? Przedsi? Biorstw regionu? Rodkowo-wschodniego. Jako firma regionalna aktywnie uczestniczy w? Yciu spo? Ecznym lubelszczyzny. Ca? Y proces warzenia odbywa si? Wed? Ug wypróbowanej, tradycyjnej receptury, natomiast kontrola jako? Ci sterowana jest przy u? Yciu najnowszych technologii komputerowych. ♦ asseco bussines solutions sa – dostarcza wysokiej jako? Ci rozwi? Zania informatyczne dla przedsi? Biorstw. Firma posiada kompleksow? Ofert? Dla wszystkich bran? I segmentów rynku. Rozwi? Zania asseco bs zosta? Y wdro? One ju? W ponad 66 tysi? Cach firm, uwzgl? Dniaj? C ich specyfik? I preferowan? Technologi?. ♦ perfekt - lubelska fabryka okien – firma dzia? Aj? Ca od 1995 r. Na rynku krajowym i zagranicznym, zajmuj? Ca si? Produkcj? Stolarki otworowej pcv i aluminium. Zgodnie z nazw? , firm? Perfekt wyró? Nia na rynku dobra jako?? Produktów i szybki czas realizacji zlecenia, co w po?? Czeniu z profesjonalnym doradztwem technicznym i konkurencyjnymi cenami czyni j? Wiarygodnym partnerem. ♦ infinite sp.  z o. O. – firma oferuj? Ca zaawansowane narz? Dzia i us? Ugi informatyczne dla przedsi? Biorstw, specjalizuj? Ca si? W strategicznych obszarach nowoczesnego biznesu takich jak elektroniczna wymiana danych edi, czy nowoczesny marketing. Z rozwi? Za? I us? Ug infinite korzysta blisko 2500 przedsi? Biorstw w sze? Ciu krajach europy. ♦ buda henryk - wyrób i sprzeda? Wafli – firma zajmuj? Ca si? Wyrobem wafli na podstawie wieloletniej tradycyjnej receptury, w oparciu o ekologiczne produkty. Firma cieszy si? Uznaniem i renom? W szerokim kr? Gu odbiorców, przede wszystkim za jako?? I trwa? O?? Produktu, a tak? E za jego wy? Mienity smak - co zosta? O potwierdzone presti? Owym tytu? Em „polski producent? Ywno? Ci 2009”.  marka lubelskie♦ wspiera rozwój gospodarczy lubelszczyzny poprzez aktywizacj? Przedsi? Biorców i przekazanie im dodatkowego narz? Dzia podnosz? Cego ich konkurencyjno?? ♦ promuje region poprzez podniesienie rangi markowych produktów w? Rodowisku przedsi? Biorców oraz klientów♦ podnosi poziom popytu na produkty regionalne♦ tworzy innowacyjny system warto? Ciowania produktów i us? Ug w oparciu o miejsce ich wytwarzania♦ integruje system promocji gospodarczej regionu♦ stanowi skuteczne narz? Dzia rozwoju eksportu poprzez wp? Yw na jako?? Produktów i us? Ug oraz tworzy bran? Owe, rdzennie lubelskie sieci wspó? Pracy.  cele projektu marki „lubelskie” realizowane s? Poprzez kampanie informacyjno-promocyjne wspó? Finansowane ze? Rodków bud? Etu unii europejskiej. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Francja jest niepodzieln? , laick? , demokratyczn? Oraz socjaln? Republik? . W? Adz? Wykonawcz? Sprawuje prezydent (wybierany na 5 lat) oraz rada ministrów, na której czele stoi premier. W? Adza ustawodawcza nale? Y do dwuizbowego parlamentu sk? Adaj? Cego si? Ze zgromadzenia narodowego i senatu. Republika francuska jest pa? Stwem silnie scentralizowanym, aczkolwiek w 1982 r. Rozpocz? To, trwaj? Cy do dzisiejszego dnia, proces decentralizacji. Ca? Y kraj jest podzielony na departamenty (odpowiednik polskich powiatów), w których w? Adz? Z ramienia rz? Du sprawuje prefekt. Podzia? Administracyjny opiera si? Na oko? O 36 tys. Gmin (zarz? Dzanych przez rady oraz merów), 100 departamentach posiadaj? Cych rady generalne oraz 26 regionach (22 we francji metropolitalnej) zarz? Dzanych przez rady regionalne. . Lotaryngia znajduje si? W pó? Nocno-wschodniej francji i graniczy z trzema pa? Stwami: belgi? , luksemburgiem i niemcami (lotaryngia nale? Y do sieci wspó? Pracy trangranicznej „saar-lor-lux”, która?? Czy luksemburg, land saary w niemczech i lotaryngi? ). Pod wzgl? Dem administracyjnym, region dzieli si? Na 4 departamenty: meurthe-et-moselle, meuse, moselle i vosges. W? Adze regionu znajduj? Si? W metz. Przez wiele lat metz i nancy zamiennie pe? Ni? Y dominuj? C? Rol? W lotaryngii. Z tego te? Powodu mo? Na mówi? O pewnej rywalizacji obu miast, któr? W? Adze regionu pragn? Zniwelowa? Poprzez harmonijny rozwój linii moselle (sie? Komunikacyjna). Lotaryngia to region o du? Ym znaczeniu przemys? Owym. W przesz? O? Ci by? A g? ównie kojarzona z przemys? Em wydobywczym (kopalnie rud? Elaza, w? Gla kamiennego, soli kamiennej), a w chwili obecnej bardzo dobrze rozwijaj? Si? Sektory logistyki (najwi? Kszy pracodawca lotaryngii) i transportu. W regionie znajduje si? 80 000 przedsi? Biorstw, z czego 570 to firmy zagraniczne z 27 krajów. . Aktualnie najlepiej rozwini? Te ga?? Zie gospodarki to: przemys? Samochodowy (fabryki smart d’hambach, peugeot-citroen), przemys? Spo? Ywczy (francuski lider w produkcji rzepaku, wody mineralnej, zbó? I mirabelki), przemys? Chemiczny, przemys? Metalurgiczny (pont-a-mousson, sollac, arcelor, mittal steel), przemys? Drzewny, szk? O i kryszta?. Turystyka w lotaryngii to nowe zjawisko. Pod wzgl? Dem liczby turystów region znajduje si? Dopiero na 15 miejscu pomi? Dzy wszystkimi regionami francji. G? ównymi atrakcjami przyci? Gaj? Cymi odwiedzaj? Cych s? Muzea, zabytki (zamki i miejsca historyczne), kuchnia i arty? Ci. Dzi? Ki masywowi wogezów, mo? Na równie? Mówi? O turystyce zimowej w lotaryngii. . Metz znajduje si? W zlewni dwóch rzeki: mozeli i seille. Posiada 3 wyspy, które?? Cz? Si? Mi? Dzy sob? I z miastem za pomoc? Kilku mostów. Do najwi? Kszych zabytków stolicy nale? Y katedra saint-etienne w metz s? Yn? Ca z najwi? Kszej powierzchni witra? Y tj. 6500 m2 i trzeciej pod wzgl? Dem wysoko? Ci nawy (sklepienie na wysoko? Ci 41 m). W 2009 r. Nast? Pi równie? Otwarcie centrum pompidou – metz, które prezentowa? B? Dzie kolekcje narodowego muzeum sztuki nowoczesnej „beaubourg”. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.      administracja publicznaadministracja publiczna to zespó? Organów administracyjnych i obs? Uguj? Cych je urz? Dów, które s? Powo? Ane do  praktycznego realizowania zada? Pa? Stwa. W polsce administracja publiczna dzieli si? Na administracj? Rz? Dow? I administracj? Samorz? Dow?.       administracja samorz? Dowasamorz? D terytorialny tworzy spo? Eczno?? Lokalna, ma ona prawo i zdolno?? Do kierowania i zarz? Dzania zasadnicz? Cz?? Ci? Spraw publicznych  w  interesie i na w? Asn? Odpowiedzialno??. Dlatego cz? Sto samorz? D  terytorialny jest nazywany ma?? Ojczyzn?. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podzia? U terytorialnego pa? Stwa (dz. U. Nr 96, poz. 603, z poz. Zm. )  ustanowi? A z dniem 1 stycznia 1999 roku, obok istniej? Cych ju? Gmin, powiaty i 16 województw samorz? Dowych. Województwo samorz? Dowe oznacza jednostk? Samorz? Du terytorialnego tworzon? Z mocy prawa przez mieszka? Ców województwa, jest ono najwi? Ksz? Jednostk? Zasadniczego podzia? U terytorialnego kraju w celu wykonywania administracji publicznej  (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz? Dzie województwa, dz. U. Nr 91, poz. 575, z pó? N. Zm. ) samorz? D województwa wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, które nie zosta? Y zastrze? One prawem na rzecz organów administracji rz? Dowej. Samorz? D województwa nie jest organem nadrz? Dnym i  kontrolnym nad dzia? Alno? Ci? Samorz? Du powiatowego i gminnego, nie wkracza zatem w sfer? Samodzielno? Ci powiatu i gminy. Dlatego te? Organy samorz? Du województwa, takie jak: zarz? D, czy sejmik nie s? Organami wy? Szego szczebla wobec organów powiatu czy gminy – nie sprawuj? Nadzoru nad tymi samorz? Dami. Województwo ma osobowo?? Prawn? , posiada tak? E zdolno?? Prawn? I zdolno?? S? Dow? , mo? E wi? C wyst? Powa? W procesach cywilnych jako strona. W imieniu województwa, do wykonywania czynno? Ci prawnych, uprawniony jest zarz? D jako organ wykonawczy województwa.  organami samorz? Du województwa lubelskiego s? :     sejmik województwasejmik województwa lubelskiego, z? O? Ony z 33 radnych, wybieranych w wyborach bezpo? Rednich. Jego kadencja trwa cztery lata licz? C od dnia wyborów. Wyborów dokonuje si? Na podstawie ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa. Wybory do sejmiku przebiegaj? Wg ordynacji proporcjonalnej. Sejmik jest organem stanowi? Cym i kontrolnym województwa. Na czele sejmiku województwa stoi przewodnicz? Cy sejmiku i dwóch wiceprzewodnicz? Cych wybieranych z  grona radnych. Przewodnicz? Cy sejmiku organizuje prac? Sejmiku  i prowadzi jego obrady, nie ma uprawnie? Do reprezentowania województwa na zewn? Trz. Sejmik województwa obraduje na sesjach zwo? Anych przez przewodnicz? Cego co najmniej raz na kwarta?. Sejmik województwa ze swego grona mo? E powo? Ywa? Sta? E i  dora? Nie komisje do wykonywania okre? Lonych czynno? Ci i zada?. Sejmik swoje zadania stanowi? Ce wykonuje poprzez uchwalanie uchwa?.      zarz? D województwazarz? D województwa jest organem wykonawczym województwa. Zarz? D województwa lubelskiego z? O? Ony jest z 5 cz? Onków. W sk? Ad zarz? Du województwa lubelskiego wchodz? : marsza? Ek województwa lubelskiego, dwóch wicemarsza? Ków województwa lubelskiego oraz dwóch cz? Onków zarz? Du województwa lubelskiego. Marsza? Ek województwa jest wybierany przez sejmik bezwzgl? Dn? Wi? Kszo? Ci? G? Osów.   na wniosek marsza? Ka sejmik wybiera pozosta? Ych cz? Onków zarz? Du. Zarz? D  jest organem kolegialnym, swoje zadania pe? Ni mi? Dzy innymi poprzez podejmowanie uchwa?. Jest uprawniony do wykonywania zada? Samorz? Du, które nie zosta? Y zastrze? One na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorz? Dowych jednostek organizacyjnych. Oprócz w? Adz samorz? Dowych, w ka? Dym województwie urz? D sprawuje mianowany przez prezesa rady ministrów – wojewoda. Jest on zwierzchnikiem zespolonej administracji rz? Dowej, stanowi tak? E organ nadzoru nad jednostkami samorz? Du terytorialnego oraz organ wy? Szego stopnia w rozumieniu przepisów o post? Powaniu administracyjnym. Wojewoda reprezentuje skarb pa? Stwa w zakresie i na zasadach okre? Lonych w odr? Bnych ustawach. Jako przedstawiciel rady ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rz? Du na obszarze województwa.       powiatwyst? Puj? Dwa rodzaje powiatów: zasadnicza jednostka podzia? U terytorialnego, która obejmuje ca? E obszary granicz? Cych ze sob? Gmin – powiat ziemski albo ca? Y obszar miasta – miasto na prawach powiatu. Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Pe? Ni us? Ugi dla mieszka? Ców w do?? Ogólnym zakresie, m. In. Utrzymuje i prowadzi szko? Y oraz biblioteki i domy kultury, nadzoruje budowy i remonty dróg, a tak? E prowadzi pomoc spo? Eczn? I walczy z bezrobociem.      gminapodstawow? Wspólnot? Jest gmina - najmniejsza jednostka administracyjna. Do zakresu dzia? Ania gminy nale?? Wszystkie sprawy publiczne  o znaczeniu lokalnym, nie zastrze? One ustawowo dla innych podmiotów. Gmina odpowiada przede wszystkim za zaspokajanie podstawowych, konkretnych potrzeb swoich mieszka? Ców; zajmuje si? Planowaniem i zarz? Dzaniem gruntami, ochron? ? Rodowiska, drogami, mostami, ulicami, transportem publicznym, zaopatrzeniem mieszka? Ców w elektryczno?? I ogrzewanie; utrzymywaniem czysto? Ci na swoim terenie, a tak? E zarz? Dzaniem i utrzymywaniem budynków gminnych oraz wszelkich obiektów u? Yteczno? Ci publicznej. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. W? Gry s? Demokratyczn? Republik? O charakterze parlamentarno-gabinetowym. Jednoizbowy parlament wybierany co cztery lata w wyborach powszechnych i tajnych. Prezydenta wybiera zgromadzenie narodowe na okres pi? Ciu lat. W? Gry podzielone s? Na 19 komitatów (w? G. Megye), 22 miasta na prawach komitatów (w? G. Megyei jogú város), 214 miast (w? G. Város), 2898 gmin (w? G. Község). Hajdu-bihar to region we wschodnich w? Grzech, nad granic? Z rumuni?. Komitat powsta? W 1950 z po?? Czenia komitatu hajdú z cz?? Ci? Komitatu bihar pozosta?? Przy w? Grzech po traktacie w trianon. Przy?? Czono do niego równie? Cz??? Komitatu szabolcskomitat dzieli si? Na 9 powiatów: balmazújváros, berettyóújfalu, debrecen, derecske-létavértes, hajdúböszörmény, hajdúhadház, hajdúszoboszló, polgár, püspökladány. Debreczyn jest najwi? Kszym miastem wschodnich w? Gier i jednym z najwi? Kszych centrum kultury w kraju. G? ówne zabytki: ko? Ció? Wielki, liceum kalwi? Skie, ko? Ció? ? W. Anny, budynek g? ówny uniwersytetu (za? O? Onego w 1537 r. ), kamienice w centrum miasta. Debrecen. Hu. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Gospodarka? Owiecka obejmuje nie tylko pozyskiwanie zwierzyny w drodze polowa? Lub  od? Owów, ale tak? E jej hodowl? I ochron?. Jest ona prowadzona na podstawie wieloletnich planów hodowlanych sporz? Dzanych dla rejonów obejmuj? Cych s? Siaduj? Ce ze sob? Obwody? Owieckie o zbli? Onych warunkach przyrodniczych. Teren lubelszczyzny podzielony jest na 8 takich rejonów, w których gospodark? ? Owieck? Prowadz? 152 ko? A zrzeszone w. (pz? ). W województwie lubelskim dzia? Aj? 4 równorz? Dne organizacje (zarz? Dy) okr? Gowe zwi? Zku w:♦ bia? Ej podlaskiej (powiat bialski, radzy? Ski i parczewski);♦ che? Mie (powiat che? Mski, krasnostawski i w? Odawski);♦ lublinie (powiat lubelski,? Widnicki, kra? Nicki, opolski, pu? Awski,?? Czy? Ski, lubartowski i rycki);♦ zamo? Ciu (powiat zamojski, bi? Gorajski, hrubieszowski i tomaszowski). Zarz? Dy w ramach swojej statutowej dzia? Alno? Ci prowadz? M. In. Trzy strzelnice my? Liwskie w: bia? Ej podlaskiej, che? Mie i pu? Awach, na których mo? Na - pod okiem instruktora - doskonali? Swoje umiej? Tno? Ci strzeleckie. Malownicze tereny regionu sprzyjaj? Te? Organizacji zawodów strzeleckich i konkursów pracy psów ras my? Liwskich. To prawdziwa gratka dla hodowców i sympatyków zarówno z kraju, jak i zagranicy. Region podzielony jest ponadto na 331 obwodów? Owieckich, z czego 62 to obwody le? Ne, a 9 jest wy?? Czonych z dzier? Awy i przeznaczonych na o? Rodki hodowli zwierzyny. Na terenie ka? Dego obwodu prowadzona jest ocena liczebno? Ci zwierzyny? Ownej, na podstawie której mo? Liwe jest w? A? Ciwe i racjonalne gospodarowanie jej populacjami. W województwie lubelskim wyst? Puje wi? Kszo?? Z ponad 30 gatunków zwierz? T prawnie uznanych za? Owne. Do najwa? Niejszych nale?? :a)? O? , jele? Szlachetny, daniel, sarna, dzik (zwierzyna gruba),b) zaj? C, dziki królik, ba? Ant, kuropatwa, dzikie g? Si, dzikie kaczki,? Yska, s? Onka, jarz? Bek, grzywacz (zwierzyna drobna),c) lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, norka ameryka? Ska, szop pracz (drapie? Niki). To w? A? Nie polowania na t? Zwierzyn? Stanowi? G? ówn? Atrakcj? Dla zagranicznych my? Liwych. Tym wi? Ksz? ,? E o walorach zwierz? T? Ownych z terenu województwa lubelskiego? Wiadcz? Liczne nagrody przyznawane za trofea podczas krajowych i mi? Dzynarodowych wystaw. W wykazie najlepszych (z? Otych) trofeów prowadzonym przez polski zwi? Zek? Owiecki znalaz? Y si? M. In. Trofea z:♦ saren: ustrzelone w radzyniu podlaskim i pu? Awach (wystawy w polsce w 2003 r. ),♦ dzików: ustrzelone w mi? Dzyrzecu (wystawa w polsce w 2003 r. ),♦ skór wilka: ustrzelone w janowie lubelskim (wystawy w polsce w 1983 i 1998 r. , brnie w 1985 r. Oraz norymberdze w 1986 r. ),♦ czaszek wilka: ustrzelone w janowie lubelskim (wystawy w polsce w 1983 r. , nitrze w 1990 r. , brnie w 1985 r. Oraz norymberdze w 1986 r. ). Polowania organizowane na terenie lubelszczyzny s? Jednocze? Nie jednym z podstawowych dochodów tutejszych kó? ? Owieckich. Fundusze zdobyte w ten sposób przeznacza si? G? ównie na zagospodarowanie dzier? Awionych obwodów w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny - wyk? Adanie karmy oraz wyp? Aty odszkodowa? Za szkody wyrz? Dzone w uprawach rolnych.       . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Pierwsze dwory by? Y zespo? Em zabudowa? Mieszkalnych i gospodarczych, które od po? . Xvi w. Stopniowo zacz? To?? Czy? W jeden dom. Pojawi? Y si? Równie? Renesansowe dwory murowane. . Od po? . Xvii w. Na obszarze lubelszczyzny upowszechni? Si? Parterowy budynek dworu o skromnej architekturze, b? D? Cy wygodn? Rezydencj? Mieszkaln?. Zwykle by? To budynek trzytraktowy z du?? Sieni? Na osi, która czasami pe? Ni? A rol? Izby sto? Owej. Na zewn? Trz dworu znajdowa? Y si? Osiowo usytuowane ganki i alkierze akcentuj? Ce naro? A. Malowniczym elementem dworu by? Wydatny, czterospadowy dach, kryty gontem. . Pod koniec xviii wieku wygl? D dworu zmieni? Si? Pod wp? Ywem klasycystycznej architektury pa? Acowej. Zacz?? Y zanika? Boczne alkierze, natomiast pojawi? Y si? Ryzality? Rodkowe lub skrajne. Ryzalit? Rodkowy, nierzadko pi? Trowy, poprzedzony by? Portykiem kolumnowym, który zwie? Czony by? Trójk? Tnym szczytem lub uskokow? Attyk?. By? On charakterystyczny dla okazalszych siedzib szlacheckich. Dwory skromniejsze mia? Y od frontu drewniane ganki wsparte na s? Upach. Forma dworu klasycystycznego przetrwa? A do po?. Xix w. . We wn? Trzach szlacheckich dworów w xvi-xvii w. Umeblowanie by? O skromne, sk? Ada? O si? G? ównie ze sto? ów,? Aw, zydli, pokrywanych dywanami i krzese? Dla znaczniejszych go? Ci. O bogactwie i pozycji gospodarzy dworów. ? Wiadczy? Y ozdobne - malowane i rze? Bione - skrzynie czy szafy. W wi? Kszo? Ci dworów sta? Y udane imitacje mebli gda? Skich, niderlandzkich i niemieckich, wykonane przez miejscowych. . Reprezentacyjne wn? Trza dworów w xvii w. Zacz? To ozdabia? Obrazami o tematyce religijnej oraz portretami królów. Pod koniec tego stulecia powszechne sta? Y si? Tzw. Portrety familii, przedstawiaj? Ce przodków rodu. O klimacie domów szlacheckich decydowa? Y tak? E wisz? Ce na? Cianach: kobierce, stara bro? , zegary oraz piece i kominki, cz? Sto ozdobione motywami herbów,? Wiadcz? Ce o randze siedziby i pozycji w? A? Ciciela. . W xviii stuleciu zmieni? O si? Umeblowanie dworów, najmodniejsze sta? Y si? Meble, których wzory czerpano z francji, m. In. ? O? A w alkowach, sekretarzyki. Na prze? Omie xix i xx wieku dwory lubelskie wyposa? Ano równie? W stylu angielskim, w tym zw? Aszcza we wspania? E szafy biblioteczne, sto? Y do gry w karty, sto? Y bilardowe. . Dwór ko? Ciuszków - modrzewiowy, po? O? Ony na terenie ogrodu botanicznego umcs. Pierwszy raz wymieniony w? Ród? Ach w r. 1722, zosta? Zrekonstruowany w 1972 r. Na zachowanych piwnicach. Bry? A budynku opiera si? Na planie kwadratu, z sieni? Na osi. Pokryty polskim dachem? Amanym, od frontu ma ganek na czterech s? Upach. W roku 1790, przed wyjazdem do ameryki, mieszka? Tu u swojego stryja jana nepomucena, tadeusz ko? Ciuszko. . Dwór wincentego pola - drewniany, parterowy, na planie kwadratu, z gankiem opartym na toska? Skich kolumnach, zosta? Wybudowany w podlubelskim maj? Tku firlejowszczyzna pod koniec xviii w.   w 1972 r. Zosta? Przeniesiony do lublina na ul. Kalinowszczyzna. W dworku b? D? Cym niegdy? W? Asno? Ci? Wincentego pola - poety, krajoznawcy, geografa, powsta? Ca listopadowego - mie? Ci si? Obecnie muzeum jego imienia, z bogat? Ekspozycj? Pami? Tek. . Dwór z? Yrzyna - w 1978 r. Przeniesiony do muzeum wsi lubelskiej w lublinie. Wbudowany zosta? Ok. Po? . Xviii w.  w historii polskiej architektury jest obiektem unikalnym, zarówno pod wzgl? Dem oryginalnego uk? Adu przestrzennego odmiennego od wspó? Czesnych mu siedzib ziemia? Skich, jak i wyj? Tkowych walorów artystycznych. Zbudowany z drewna, sk? Ada si? Z dwunastu pomieszcze?. Od wewn? Trz i zewn? Trz tynkowany, posiada dach mansardowy kryty gontem. Trzy spo? Ród czterech elewacji ozdabiaj? Ganki kolumnowe.  . Dwór z moniaków ko? O urz? Dowa zosta? Przeniesiony do janowca i z? O? Ony na nowo w parku przylegaj? Cym do zamku w latach 1977-1985. W dworze znalaz? O siedzib? Muzeum, natomiast w mieszkalnym poddaszu usytuowano pokoje go? Cinne. . Dobra moniaki nale? A? Y do 1841 r. Do rodziny wierzbickich, która w ii po? Owie xviii w. Wybudowa? A tu pó? Nobarokowy drewniany dwór, nakryty wysokim,? Amanym dachem, z wej? Ciem g? ównym uj? Tym dwoma kolumnami. Na pocz? Tku xx wieku dokonano gruntownej przebudowy dworu wed? Ug projektu architekta kazimierza skórewicza. Dodano wówczas portyk kolumnowy z? O? Ony z sze? Ciu kolumienek toska? Skich podtrzymuj? Cych taras z tralkow? Balustrad? , wysuni? Ty przed lukarn? Nakryt? Dwuspadowym daszkiem. . Klasycystyczny dwór w samokl? Skach pochodz? Cy z ko? Ca xviii w. , powsta? Jako parterowy budynek z czterokolumnowym portykiem doryckim od podjazdu. Projekt przypisuje si? Znanemu architektowi piotrowi aignerowi. W i po?. Xix w. Izabela czartoryska za? O? Y? A tu park krajobrazowy. Oko? O 1880 r. W? A? Cicielem dworu zosta? Józef weyssenhoff, znany pisarz, który rozbudowa? Dwór wzbogacaj? C go o boczne, pi? Trowe ryzality, zwie? Czone po? Rodku trójk? Tnymi frontonikami. Miejsce urodzenia i dzieci? Stwa henryka sienkiewicza. W oficynie dworskiej usytuowanej w parku, zrekonstruowanej w 1966 roku, mie? Ci si? Muzeum jego imienia. Prezentuje ono liczne pami? Tki i dokumenty, obrazuj? Ce? Ycie i twórczo?? Wielkiego pisarza, laureata literackiej nagrody nobla. Pierwotny dwór, wybudowany na planie prostok? Ta, mia? Wej? Cie przez ganek o czterech s? Upach, przykryty jednospadowym daszkiem. Nieopodal muzeum usypano w latach 1932-1938 kopiec z popiersiem autora „quo vadis”. . Na pocz. Xviii w. Radziwi?? Owie wybudowali tu drewniany dwór my? Liwski z ba? Anciarni? I zwierzy? Cem. Obecnie istniej? Cy dwór zosta? Wzniesiony ok. Po? . Xix w. Wg projektu arch. Franciszka jaszczo? Da. Parterowy budynek z ceg? Y, z mieszkalnym poddaszem i facjatami wzniesiono na planie prostok? Ta. Wybudowano go w stylu klasycystycznym, jedynie elewacja boczna od strony wschodniej zaprojektowana zosta? A w stylu neogotyckim. Dwór otoczono pi? Knym parkiem z okazami rzadkich gatunków drzew. W po?. Xix w. Obok dworu wzniesiono stajni? Cugow? W stylu eklektycznym. Obecnie znajduje si? Tu europejskie centrum edukacji m? Odzie? Owej. . Pierwszy drewniany dwór w romanowie wzniós? Oko? O 1540 r. Ksi??? Roman sanguszko.  w 1801 r. Romanów naby? B? A? Ej malski, który wybudowa? Dwór murowany. Dzieci? Stwo sp? Dzi? Tam jego wnuk - józef ignacy kraszewski, znany powie? Ciopisarz, historyk i krytyk literacki. Po po? Arze w 1868 r. Siedzib? Odbudowano i przekszta? Cono - nadbudowano wówczas cz??? ? Rodkow? O pi? Tro, a drewniany ganek zast? Piono czterokolumnowym portykiem toska? Skim podtrzymuj? Cym taras na wysoko? Ci pierwszego pi? Tra. Do dzi? Zachowa? Si? Obszerny park z alejami? Wierkowymi, szpalerami grabów i wi? Zów. Obecnie w romanowie mie? Ci si? Muzeum józefa ignacego kraszewskiego. W salach muzeum, odtwarzaj? Cych klimat xix-wiecznej rezydencji, zgromadzono poka? N? Liczb? Pami? Tek po pisarzu. . Sosnowicaod xvi do ko? Ca xix w. By? A w? Asno? Ci? Sosnowskich herbu na?? Cz. Po 1771 r. Józef sosnowski, hetman polny litewski, rozbudowa? Istniej? Cy ju? W 1723 r. Drewniany dwór, dostawiaj? C cztery naro? Ne murowane alkierze oraz zabudowania gospodarcze. W 1915 r. Dwór sp? On?? . Z dawnego zespo? U dworskiego pozosta? A oficyna z 1753 r. , maj? Ca charakter barokowego pawilonu parkowego, wzniesiona na planie kwadratu z zaokr? Glonymi naro? Nikami, murowana, pi? Trowa z dachem czterospadowym mansardowym podbitym gontem z lukarnami i kominem? Rodkowym. Obecnie znajduje si? Tu pensjonat „dworek ko? Ciuszki”. W 1775 r. Na sosnowickim dworze, w charakterze nauczyciela córek hetmana, przebywa? Tadeusz ko? Ciuszko. Pomi? Dzy m? Odym kapitanem a ludwik? Sosnowsk? Zawi? Za? O si? Uczucie. Hetman jednak odmówi? Oficerowi r? Ki swojej córki i ko? Ciuszko zmuszony zosta? Opu? Ci? Sosnowic?. . Wygnanowicewygnanowice by? Y w? Asno? Ci? Szlacheck? Od pocz. Xv w. Pierwszy opis dworu pochodzi z 1617 r. , kiedy miejscowo?? Nale? A? A do anny stryje? Skiej. Murowany, parterowy dwór otoczony cz? Stoko? Em zosta? Spalony w 1712 r. Przez wojska moskiewskie, a nast? Pnie odbudowany w 1736 r. Przez d? Ugoszów. By? Mo? E dalsze przebudowy dworu w wygnanowicach lub powstanie nowego nast? Pi? O ok. Po? Owy xix w. Wówczas zaprojektowano, zachowany cz?? Ciowo do dzisiaj, park dworski. Te przemiany w dobrach wygnanowickich wi? Za? Y si? Zapewne z nabyciem maj? Tku przez hr. Zofi? Z suchodolskich bielsk? . W roku 1892 dwór kolejny raz przebudowano, a przed frontem za? O? Ono zajazd z gazonem. Obecnie w budynku mie? Ci si? Dom opieki spo? Ecznej. . Stryjnow? A? Cicielami stryjna byli od xv w. Do lat trzydziestych xix w. Stryje? Scy herbu tarnawa. Pierwsze wiadomo? Ci o drewnianym dworze w stryjnie pochodz? Z lat 1595-1596. Obecny murowany dwór powsta? W drugiej po?. Xviii w. , a ok. 1880 r. Zosta? Przebudowany przez arch. Kornela gabrielskiego. Od 1922 r. Maj? Tek nale? A? Do rodziny szczepa? Skich. Ostatni w? A? Ciciel, mieczys? Aw do?? Ga szczepa? Ski zmodernizowa? Dwór wg. Projektu arch. Idzikowskiego. Z wcze? Niejszego zespo? U dworskiego zachowa? Y si? Fragmenty parku za? O? Onego w drugiej po?. Xviii w.  obecnie mie? Ci si? Tu szko? A. . Krupedwór po? O? Ony w pobli? U malowniczych ruin zamku, wzniesiony zosta? W latach 1779-82 w stylu barokowo-klasycystycznym przez jana micha? A reja, starost? Nowokorczy? Skiego. Wymurowany na planie kwadratu, z ceg? Y i kamienia, otynkowany, parterowy, zosta? Ok. 1840 r. Przebudowany w stylu klasycystycznym. Dodano m. In. Drewniany czterokolumnowy portyk zwie? Czony trójk? Tnym szczytem i ozdobiony tryglifowym fryzem. Z tego okresu pochodz? Równie? Zewn? Trzne obramowania otworów. Dwór w? A? Ciwy nakryty jest dachem? Amanym polskim, alkierze i portyk dachami dwuspadowymi. Budowla jest cennym przyk? Adem architektury dworskiej ko? Ca xviii w. , o zachowanym uk? Adzie przestrzennym i pierwotnych elementach zdobniczych i konstrukcyjnych. . Surhówdwór w surhowie wybudowali w stylu klasycystycznym po 1813 r. Pawe? Cieszkowski, pose? Na sejmy królestwa polskiego i jego? Ona zofia z kickich. W cz?? Ci? Rodkowej parterowej budowli od frontu, znajduje si? Wg?? Biony portyk jo? Ski w wielkim porz? Dku (dwa skrajne filary i dwie kolumny po? Rodku, zwie? Czone trójk? Tnym szczytem i prostok? Tn? Attyk? ). Uk? Ad wn? Trz jest typowy dla siedziby zamo? Nego ziemianina tamtego okresu - dwutraktowy z sieni? Na osi. Na uwag? Zas? Uguje dekoracja wykonana przez miko? Aja montiego (1780-1854), w? Oskiego malarza. Namalowa? On technik? Temperow? Szereg scen mitologicznych i historycznych. Obecnie we dworze znajduje si? Zak? Ad specjalny nieuleczalnie chorych. . Hrubieszówdwór du chateau o cechach barokowo-klasycystycznych, z wg?? Bnym portykiem i? Amanym dachem zbudowany zosta? W 1791 r. Na miejscu staro? Cia? Skiego zamku. W latach 1860 i 1914 wzbogacono o skrzyd? A zachodnie i wschodnie. Nazwa dworu pochodzi od nazwiska francuskiego szlachcica, piotra aleksandra du chateau, oficera napoleo? Skiego, który przej?? Dworek w 1850 r. W dworze ma siedzib? Muzeum regionalne im. Ksi? Dza stanis? Awa staszica, prezentuj? Ce dorobek towarzystwa rolniczego hrubieszowskiego i jego za? O? Yciela. Ciekaw? Ekspozycj? Stanowi? Zbiory archeologiczne z kotliny hrubieszowskiej, obrazuj? Ce? Ycie i kultur? Gotów w ii - iv w. N. E. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Program operacyjny kapita? Ludzki na lata 2007-2013 jest najwi? Kszym w historii unii europejskiej programem wspó? Finansowanym z europejskiego funduszu spo? Ecznego. Jego bud? Et wynosi a? 11,4 mld euro. Program koncentruje si? Wokó? Problematyki zatrudnienia i podnoszenia jako? Ci kapita? U ludzkiego w kontek? Cie poprawy konkurencyjno? Ci gospodarki. Kapita? Ludzki zaprojektowany zosta? W taki sposób, aby jego dzia? Ania, których celem jest cz? Owiek, by? Y komplementarne z dzia? Aniami przewidzianymi w regionalnych programach operacyjnych, zwi? Zanymi m. In. Z przedsi? Biorczo? Ci? I innowacjami, infrastruktur? Ekonomiczn? , transportem,? Rodowiskiem, kultur? I turystyk? Oraz infrastruktur? Spo? Eczn? I wspó? Prac? Mi? Dzyregionaln? . Województwo lubelskie na realizacj? Kapita? U ludzkiego otrzyma? O prawie 512 mln euro czyli blisko 2 mld z? Otych. W ramach komponentu regionalnego? Rodki zostan? Przeznaczone na wsparcie dla osób i grup spo? Ecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego? Rodki zostan? Przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. Nasze województwo zajmuje 5 miejsce pod wzgl? Dem wysoko? Ci? Rodków przyznanych na realizacj? Po kl. Jednak przeliczaj? C przyznan? Kwot? Na jednego mieszka? Ca, zajmujemy miejsce drugie. Na ka? Dego z nas do 2013 roku przypada bowiem prawie 234 euro. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego pe? Ni funkcj? Instytucji po? Rednicz? Cej we wdra? Aniu kapita? U ludzkiego. Oznacza to,? E urz? D koordynuje i odpowiada za realizacj? Regionalnej cz?? Ci programu w naszym województwie. Czuwa nad sprawnym i efektywnym wykorzystywaniem? Rodków oraz prowadzi? Dzia? Ania informacyjne i promocyjne skierowane zarówno do potencjalnych projektodawców jak i lokalnych spo? Eczno? Ci. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Konkurs wie? Ców do? Ynkowych, degustacja tradycyjnych specja? ów kuchni regionalnej, a tak? E koncert gwiazdy wieczoru, budki suflera, to g? ówne atrakcje do? Ynek wojewódzkich, na które zapraszamy ju? W najbli? Sz? Niedziel? , 19 wrze? Nia. Po raz pierwszy w historii impreza odb? Dzie si? W stolicy naszego regionu! » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego krzysztof grabczuk spotka? Si? W? Rod? , 15 wrze? Nia z marsza? Kiem sejmu grzegorzem schetyn? Oraz wiceministrem mswia tomaszem siemoniakiem. Okazj? By? A konferencja naukowa „mniejszo? Ci narodowe i etniczne w polsce na tle europejskim". » czytaj wi? Cej. Tegoroczne targi wyrobów spo? Ywczych i gastronomii polagra-food b? Dziemy wspomina? Szczególnie mi? O. Oprócz szeregu tytu? ów i medali dla wytwórców tradycyjnej? Ywno? Ci z lubelszczyzny, z poznania przywie? Li? My tak? E nagrod? „klucz do polskiej spi? Arni". » czytaj wi? Cej. Wystawa, spektakl, promocja wydawnictw, otwarcie nowej? Cie? Ki historycznej, a tak? E debata o problemach, potrzebach i perspektywach rozwoju pa? Stwowego muzeum na majdanku - to tylko niektóre z punktów bogatego programu 65. Dni majdanka. » czytaj wi? Cej. Marsza? Ek województwa lubelskiego, krzysztof grabczuk spotka? Si? Z nowym ambasadorem ukrainy w rp, markijanem malskym. Lubelszczyzna jest jednym z pierwszych regionów, które odwiedza ambasador - kluczowym dla wspó? Pracy z partnerem wschodnim. » czytaj wi? Cej. Dowiedli tego uczestnicy konkursu kulinarnego „smaki lubelszczyzny 2010" organizowanego po raz siódmy przez urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego, radio lublin, dziennik wschodni i kurier lubelski. Konkurs, który by? Cz?? Ci? Europejskiego festiwalu smaku, odby? Si? W pi? Tek 10 wrze? Nia w restauracji „czarcia? Apa" w lublinie. Wzi?? O w nim udzia? 12 szkó? Z ca? Ego regionu. » czytaj wi? Cej. Zaczyna si? Jak kinowa zapowied? Pe? Nometra? Owej fabu? Y. Najpierw obserwujemy pe? Ny napi? Cia konflikt pary m? Odych zapracowanych ludzi, którzy nie maj? Dla siebie czasu, a potem. Potem nast? Puje druga ods? Ona z pejza? Ami regionu lubelskiego, w którym bohaterowie gubi? Stres i niepokój, aby wspólnie prze? Ywa? Niesamowite chwile relaksu. » czytaj wi? Cej. W siedzibie radia lublin mo? Na ogl? Da? Znakomite wystawy fotograficzne autorstwa zwi? Zanych z lubelszczyzn? Artystów fotografików - wies? Awa lipca i tadeusza? Aczka. Ekspozycje, przygotowane z okazji lubelskiej gali turystycznej 2010, czynne b? D? Do ko? Ca wrze? Nia. » czytaj wi? Cej. Rozmowa z wilhelmem dichterem. Opisa? , jak by? O. Granice etyki adwokackiej. Samoch? Wycieczka? . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Region lubelski obejmuje historyczne ziemie dawnego województwa lubelskiego i cz?? Ci dawnych województw: brzesko-litewskiego, ruskiego i be? Skiego. Od pocz. Xvi w. Na tym terenie nast? Pi? Rozwój maj? Tków oraz siedzib bogatych rodów m. In. : firlejów (d? Browica, janowiec, lubartów, kock, czemierniki, lublin), sobieskich (lublin), sapiehów (kode? , lublin), zamoyskich (zamo?? , klemensów), a w xvii i xviii w. Radziwi?? ów (bia? A podlaska), lubomirskich (pu? Awy, janowiec, lublin), tar? ów (janowiec, opole lubelskie, lublin), potockich (radzy? Podlaski, lublin), sanguszków (lubartów, lublin), jab? Onowskich (kock, lublin) i czartoryskich (pu? Awy, lublin). . Przedstawiciele tych rodów nale?? C do elity intelektualnej kraju odgrywali znacz? C? Rol? Nie tylko w dziejach regionu, ale przede wszystkim w historii politycznej i gospodarczej polski. Powstaj? Ce tu rezydencje by? Y zarówno o? Rodkami administracyjnymi wielkich dóbr, jak i siedzibami, w których rozwija? A si? Sztuka i nauka. Wa? N? Rol? W rozwoju architektury siedzib magnackich w okresie i rzeczypospolitej odegra? Lublin jako jeden z najwi? Kszych o? Rodków politycznych, gospodarczych i kulturowych o znaczeniu ponadwojewódzkim. W xvi w. , a zw? Aszcza po utworzeniu w lublinie w r. 1578 trybuna? U koronnego, wzros? A liczba siedzib szlacheckich i magnackich. Do miasta ci? Gn?? Y rzesze szlachciców z ma? Opolski, wo? Ynia, podola i ukrainy. W r. 1660 doliczono si? W lublinie a? Dziewi?? Dziesi? Ciu pa? Aców i dworów. Rozwój architektury pa? Acowej zosta? Zahamowany wraz ze zniesieniem trybuna? U koronnego i pierwszym rozbiorem polski, którego skutkiem by? Polityczny i gospodarczy upadek miasta lublina. . Pa? Ace regionu lubelskiego przechodzi? Y ewolucj? Architektoniczn? Zapocz? Tkowan? Form? Pó? Nogotyckich pi? Trowych dworów wie? Owych, przekszta? Canych pod wp? Ywem renesansu w budowle pa? Acowe w 2 po?. Xvi w. Proces ten trwa? A? Do wojen w po?. Xvii w. Obok modernizowanych starszych siedzib, zacz?? Y pojawia? Si? Nowe, wczesnobarokowe pa? Ace budowane w monumentalnym stylu wazów z wykorzystaniem dekoracji w tzw. Stylu lubelskim. W 2 po?. Xvii w. W pu? Awach architekt królewski, tylman z gameren, wybudowa? Pierwszy na ziemiach polskich pa? Ac o cechach dojrza? Ego baroku i wskaza? Now? Drog? Rozwoju architektury rezydencjonalnej regionu lubelskiego. Architekci z xviii wieku korzystali z do? Wiadcze? Architektury barokowej, stopniowo wprowadzaj? C do niej elementy stylu rokoka i klasycyzmu. W xix i xx w. Lubelskie pa? Ace przebudowywano na kamienice (np. Pocieja, jab? Onowskich) lub sk? Ady (np. Lubomirskich) zacieraj? C ich cechy stylowe. . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. To najbardziej przyjazna? Rodowisku produkcja rolnicza. Dzi? Ki zastosowaniu naturalnych metod - bez agrochemii - prowadzi ona do zachowania bioró? Norodno? Ci oraz ochrony zasobów naturalnych. Wytworzona w takich warunkach? Ywno??  jest wolna od zanieczyszcze? I odznacza si? Wysokimi parametrami jako? Ciowymi, po?? Danymi przez coraz liczniejsz? Rzesz? ? Wiadomych konsumentów. Gwarantem tej jako? Ci - okre? Lonej odpowiednimi przepisami prawnymi - jest minister w? A? Ciwy do spraw rolnictwa, który upowa? Nia jednostki certyfikuj? Ce do wydawania certyfikatów, a tak? E sprawuj? Ca nad nimi nadzór inspekcja jako? Ci handlowej artyku? ów rolno-spo? Ywczych (ijhars). Wed? Ug danych ijhars z 2008 r. Województwo lubelskie zajmuje 3 miejsce w polsce pod wzgl? Dem liczby producentów ekologicznych (1609) oraz przetwórni ekologicznych (30). Oznacza to,? E ponad pó? Tora tysi? Ca gospodarstw na lubelszczy? Nie nie u? Ywa chemicznych? Rodków ochrony ro? Lin i nawozów sztucznych, do nawo? Enia stosuje jedynie nawozy zielone i minera? Y dost? Pne w przyrodzie, a w? Ywieniu zwierz? T - przede wszystkim w? Asne ekologiczne pasze. Cz??? Z nich skupi? A si? W dwóch dzia? Aj? Cych na lubelszczy? Nie grupach producentów rolnych. S? To:brzost-eko sp. Z o. O. - grupa zrzesza 9 cz? Onków - producentów ekologicznych. ?? Czna powierzchnia gospodarstw cz? Onków spó? Ki wynosi 138,12 ha. Wielko?? Gospodarstw waha si? Od 4,60 ha do 21,82 ha. ? Rednia powierzchnia gospodarstwa wynosi 15,34 ha. Spó? Dzielnia producentów ekologicznych b&s - grupa zrzesza 6 cz? Onków - producentów ekologicznych. ?? Czna powierzchnia gospodarstw cz? Onków spó? Ki wynosi 177,97 ha. Wielko?? Gospodarstw waha si? Od 14,46 ha do 64,98 ha. ? Rednia powierzchnia gospodarstwa wynosi 29,66 ha. Na terenie województwa lubelskiego dzia? A ponadto najwi? Ksza ogólnopolska organizacja zrzeszaj? Ca producentów rolnych posiadaj? Cych certyfikowane gospodarstwa ekologiczne - polskie towarzystwo rolników ekologicznych. Sztandarowym pomys? Em „ekolubelszczyzny” jest realizacja projektu „dolina ekologicznej? Ywno? Ci”, maj? Cego na celu zbudowanie sieci wspó? Pracy skoncentrowanej wokó? Ekoprodukcji rolnej i jej marketingu. Dolinaeko. Lublin. Pl/! . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Bia? A podlaska   ♦ taxi polesie, tel. 96 21, 0 800 15 15 52   ♦ radio taxi mpt, tel. 83 342 09 19   ♦ radio taxi serbinów, tel. 83 96-24   ♦ capitol taxi, tel. 83 342 33 34   ♦ halo taxi, tel. 83 342-60-70 che? M   ♦ radio taxi, tel.  19 19   ♦ fino taxi tel. 1 96 22, infolinia 800222222   ♦ taxi portland, tel. 1 96 23, 1 96 66, infolinia 800400400   ♦ trans taxi baga? Owe, tel. 602 654 192   ♦ taksówka baga? Owa, tel. 82 565 39 13d? Blin   ♦ tel. 505 411 014   ♦ tel. 609-994-500   ♦ tel. 605-245-993hrubieszów   ♦ taxi, tel. 96 66, 84 697 09 93   ♦ nova taxi, tel. 511 018 511   ♦ radio taxi, tel. 96 23, 84 697 09 96 kra? Nik   ♦ plus-taxi jacek s? Owik, tel. 661 490 808   ♦ grzegorz pe? Ka, tel. 519 563 533   ♦ piotr k? Powicz, tel. 81 825 52 04   ♦ wies? Aw iwaszko, tel. 81 884 40 68   ♦ us? Ugi taxi, franciszek dulapa, tel. 81 825 63 86   ♦ przewóz osób taxi mariusz? Oszak, tel. 605 204 312   ♦ handel produkcja us? Ugi aleksander wróbel, tel. 723 646 639   ♦ józef drzyma? A, tel. 602 300 183   ♦ us? Ugi taxi miros? Aw maj, tel. 81 825 21 25   ♦ roman szewczyk, tel. 81 825 62 29   ♦ arkadiusz ba? Ka, tel. 501 476 060   ♦ wies? Aw bownik, tel. 603 120 881   ♦ jan pyrak, tel. 603 349 628.   ♦ ul. Narutowicza (obok przystanku: narutowicza) - tel. 81 825 23 33  ♦ ul. Krasi? Skiego (obok przystanku: dzielnica fabryczna - g? ówny) - tel. 81 825 60 00lubartów   ♦ b? A? Ej pankowski, tel. 81 855 37 49   ♦ waldemar wo? Niak, tel. 502 985 161   ♦ henryk krzy? Anowski, tel. 602 574 592 lublin   ♦ dwójki radio taxi, tel. 1 96-21   ♦ echo taxi, tel. 1 96-62   ♦ halo taxi, tel. 1 96-29   ♦ mercedes taxi, tel. 1 96-63   ♦ radio taxi fart, tel. 1 96-23   ♦ radio-taxi  919, tel. 1 96-27   ♦ multi taxi radio, tel. 1 96-82   ♦ alfa taxi, tel. 1 96-24   ♦ damel taxi, tel. 1 96 26   ♦ pi? Tki taxi, tel. 1 96 66   ♦ rytm taxi, tel. 1 96 67   ♦ luna taxi, tel. 1 96 89   ♦ o. K. Taxi, tel. 1 96 61   ♦ ale taxi (osobowe i baga? Owe) tel. 81 511 11 11   ♦ radio taxi dla osób niepe? Nosprawnych, tel. 81 533-33-10 ? Uków   ♦ stacja postoju taxi, tel.   25-798 22 22mi? Dzyrzec podlaski   ♦ postój taxi, ul. Poprzeczna 21-560, mi? Dzyrzec podlaski, tel. 83 371-78-04   ♦ postój taxi, plac dworcowy (przy dworcu pkp) pu? Awy   ♦ emka radio-taxi, tel. 196 64, 196 69   ♦ halo taxi,  tel. 81 886 46 26   ♦ j? Drek taxi, tel. 81 887 10 00   ♦ ko??? Taja taxi, tel. 81 888 58 88   ♦ mercedes taxi, tel. 81 888 4444   ♦ metro-taxi, tel. 81 888 06 66   ♦ prima taxi („na górce") tel. 81 888 84 44   ♦ radio taxi okey, tel. 1 94 64, 81 888 04 40, 507 858 040   ♦ radio taxi omega, tel. 81 888 87 77   ♦ wis? A radio-taxi, tel. 81 888 26 66ryki   ♦ chachu? A, tel. 669 677 350   ♦ kalisz, tel. 604 802 605tomaszów lubelski   ♦ postój taxi, ul. Andersa tel. 84 664 10 82w? Odawa   ♦ postój taxi 22-200 w? Odawa czworobok, obok przystanku   ♦ postój taxi 22-200 w? Odawa pi? Sudskiego 66, przed przychodni? Rejonow?    ♦ postój taxi 22-200 w? Odawa che? Mska, przed pks   ♦ taxi, tel. 600 740 138, 691 787 273, 606 190 980 zamo??    ♦ radio taxi, tel. 1 91 91   ♦ super taxi, tel. 1  96-22   ♦ hetman taxi, tel. 1  96-21   ♦ taxi „van", tel. 1 94 55,  84-638 30 70   ♦ lux taxi, tel. 1 69 24   ♦ damel taxi, tel. 1 96 26 . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych operatorów telekomunikacyjnych na terenie województwa lubelskiego na potrzeby kwalifikacji obszarów nadaj? Cych si? Do wsparcia w ramach dzia? Ania 8. 4 programu operacyjnego innowacyjna gospodarka. Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych na terenie województwa lubelskiego na potrzeby dzia? Ania 8. 4 po ig - zapewnienie dost? Pu do internetu na etapie „ostatniej mili", zosta? A zrealizowana zgodnie z nast? Puj? Cymi wymaganiami ministerstwa spraw wewn? Trznych i administracji:„do wsparcia w ramach dzia? Ania 8. 4 poig zapewnienie dost? Pu do internetu na etapie „ostatniej mili" kwalifikuje si? Obszar, na którym:♦ na poziomie infrastruktury dost? Powej (dostarczenie internetu bezpo? Rednio do u? Ytkownika ko? Cowego) nie funkcjonuje ogólnodost? Pna szerokopasmowa sie? Internetowa o przepustowo? Ci co najmniej 2mb/s (nale? Y przyj?? ,? E chodzi tu o?? Cze asymetryczne, gdzie wymagane jest zapewnienie przep? Ywno? Ci 2 mb/s w przypadku pobierania danych (download), nie ma natomiast konieczno? Ci okre? Lenia minimalnej warto? Ci przep? Ywno? Ci dla wysy? Anych danych,♦ infrastruktura sieci dystrybucyjnej nale? Y do jednego operatora. Dla okre? Lenia obszaru w ramach dzia? Ania 8. 4 nale? Y przyj?? Oznaczenia geodezyjne - obr? By (so? Ectwa)". Przedstawiamy pa? Stwu wyniki konsultacji spo? Ecznych (stan na dzie? 4 luty 2010 r. ) wraz z pogl? Dow? Map? Województwa lubelskiego. Szczegó? Owy wykaz miejscowo? Ci (so? Ectw) z okre? Leniem kwalifikowalno? Ci obszaru do pobrania:→ klasyfikacja obszarówprezentowana inwentaryzacja powsta? A w wyniku ankietyzacji operatorów telekomunikacyjnych oraz weryfikacji uzyskanych danych przez abonentów i potencjalnych odbiorców us? Ug szerokopasmowych. Weryfikacja danych jest procesem ci? G? Ym, dlatego je? Li pa? Stwo (zarówno operatorzy jak i abonenci czy potencjalni u? Ytkownicy) maj? Zastrze? Enia co do kwalifikacji konkretnych miejscowo? Ci prosimy o przesy? Anie uwag na formularzu ze szczegó? Owym uzasadnieniem na adres sspw@lubelskie. Pl .   do pobrania :→ formularz zg? Aszania uwagna podstawie niniejszych danych o  obszarach interwencji,  mswia dokona oceny kwalifikowalno? Ci wniosków o dofinansowanie w ramach dzia? Ania 8. 4. Konkurs w ramach po ig dz. 8. 4 dla województwa lubelskiego zostanie og? Oszony po uko? Czeniu konsultacji spo? Ecznych. Planowany termin konkursu: 15 luty 2010 r. W zwi? Zku z ko? Cow? Faz? Opracowania studium wykonalno? Ci dla projektu „sie? Szerokopasmowa polski wschodniej" programu operacyjnego rozwój polski wschodniej 2007-2013 dla województwa lubelskiego, poni? Ej publikujemy planowan? Lokalizacj? W? Z? ów sieci szkieletowej. → planowana lokalizacja w? Z? ów sspw. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  lubelskie zaliczane jest do najbiedniejszych i najbardziej zapó? Nionych regionów europejskich. Celem samorz? Du wojewódzkiego jest radykalna zmiana tego niekorzystnego wizerunku i wyprowadzenie regionu ze strefy spadkowej bli? Ej stabilnego? Rodka regionów polski i unii europejskiej. Mamy szans? Na osi? Gni? Cie takiego rezultatu przy rozs? Dnej polityce rozwojowej, wykorzystuj? Cej posiadane atuty regionu oraz wsparcie unijnych funduszy, przede wszystkim w ramach regionalnego programu operacyjnego i programu rozwoju polski wschodniej.  ostatnie lata pokaza? Y,? E potrafimy wykorzystywa? Pomoc ue. Zagospodarowali? My niemal ca?? Pul? – 99,8 %? Rodków ze zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006, plasuj? C si? Pod tym wzgl? Dem w? Ród najlepszych w kraju (? Rednia w polsce wynios? A 94%). Obecnie, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego 2007-2013, mamy do zagospodarowania du? O wi? Ksze? Rodki - 1 mld 156 mln euro, a z programu operacyjnego rozwój polski wschodniej - 508,57 mln euro. Regionalny program operacyjny ma na celu wsparcie du? Ych inwestycji publicznych, szczególnie z zakresu infrastruktury drogowej i transportu, na które zaplanowano 260 mln euro (22,5 proc. ? Rodków rpo). Znacz? Ce inwestycje, zmierzaj? Ce do podniesienia standardów? Ycia i konkurencyjno? Ci regionu czekaj? Nas te? W zakresie ochrony? Rodowiska i wytwarzania czystej energii, na które przewidziano 156 mln euro (13,5 proc. ). Jednak osi? Gni? Cie i utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w naszym regionie zale? E? B? Dzie nie tylko od poprawy infrastruktury, ale przede wszystkim od kondycji przedsi? Biorstw i mo? Liwo? Ci tworzenia nowych miejsc pracy. Nic wi? C dziwnego,? E na rozwój przedsi? Biorczo? Ci i innowacje mamy w regionalnym programie operacyjnym najwi? Cej? Rodków - 317,9 mln euro (27,5 proc. ). Samorz? D województwa w? Ród priorytetowych inwestycji z programu rpo realizuje m. In. : regionalne lotnisko w? Widniku, centrum spotka? Kultur w lublinie, system informacji przestrzennej lubelszczyzny. G? ówne za? O? Enia rpo wl oraz prpw s? Zbie? Ne z kierunkami zaktualizowanej strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, przyj? Tej prze sejmik województwa lubelskiego w dniu 27 kwietnia 2009 r.  aktualizacja podstawowego dokumentu zawieraj? Cego analiz? Obecnego stanu i rekomendowane kierunki rozwoju, jest zbie? Na z tendencjami polityki regionalnej unii europejskiej, gdzie coraz g? O? Niej mówi si? O potrzebie odej? Cia od dotychczasowego modelu spójno? Ci poprzez pomoc regionom biednym ze wzgl? Du na ich z?? Sytuacj? Na rzecz paradygmatu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, zak? Adaj? Cego wspieranie najbardziej potencjalnych dziedzin i o? Rodków wzrostu, bezpo? Rednio oddzia? Ywuj? Cych na rozwój regionów. Niestety, takie podej? Cie mo? E oznacza? Dla biedniejszych regionów ue, w tym dla lubelszczyzny, zmniejszenie? Rodków pomocowych. Dlatego ju? Teraz nale? Y poszukiwa? ? Cie? Ek rozwojowych opartych o wewn? Trzne potencja? Y regionu. O tych tendencjach dyskutowali uczestnicy konferencji „strategiczne kierunki rozwoju województwa lubelskiego wobec nowych wyzwa? ”, zorganizowanej w lipcu tego roku. Uczestnicy spotkania, zaproszeni przez marsza? Ka dr krzysztofa grabczuka, dyskutowali nad zmieniaj? Cym si? Paradygmatem polityki regionalnej, a tak? E konsekwencjami oraz mo? Liwymi scenariuszami tego procesu dla strategii rozwoju województwa lubelskiego. Konferencja stanowi? A punkt wyj? Cia dla regionalnej debaty nad okre? Leniem strategicznych kierunków rozwoju regionu, bior? Cych pod uwag? Nowe wyzwania.  . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Rpo wl to potocznie u? Ywany skrót nazwy „regionalny program operacyjny województwa lubelskiego”. W polsce funkcjonuje 16 takich programów – odr? Bnych dla ka? Dego województwa. Mówi? C o rpo, nale? Y odnosi? Si? Do tzw. Czasowej perspektywy wdra? Ania programu, czyli lat 2007 - 2013. Ten przedzia? Czasowy okre? La siedmioletni okres programowania unii europejskiej, jednak czas przeznaczony na wykorzystanie przygotowanej dla danych regionów puli pieni? Dzy zosta? Wyd? U? Ony do ko? Ca 2015 roku. Regionalne programy operacyjne wspó? Istniej? Z innymi programami i inicjatywami unii europejskiej, realizuj? C za? O? Enia strategii rozwoju kraju na lata 2007-2015 i narodowych strategicznych ram odniesienia 2007-2013 - narodowej strategii spójno? Ci. Pula? Rodków finansowych przeznaczonych dla rpo wl pochodzi z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (efrr), funduszu utworzonego w celu wyrównania ró? Nic w poziomie rozwoju regionów unii europejskiej. Na realizacj? Wszystkich zada? W ramach rpo wl przeznaczono kwot? 1 155,9 mln euro! Program dzieli si? Na dziewi?? Bloków tematycznych - ix osi priorytetowych, którym przypisana zosta? A okre? Lona pula? Rodków przeznaczonych na potrzeby rpo wl. Pierwsze dwie osie rpo wl - rozwój przedsi? Biorczo? Ci i instytucji otoczenia biznesu - obs? Uguje lubelska agencja wspierania przedsi? Biorczo? Ci w lublinie, jako tzw. Instytucja po? Rednicz? Ca ii stopnia. Pozosta? E osie priorytetowe wdra? A departament strategii i rozwoju regionalnego urz? Du marsza? Kowskiego województwa lubelskiego w lublinie, który jednocze? Nie pe? Ni funkcj? Instytucji zarz? Dzaj? Cej rpo wl.  regionalny program operacyjny województwa lubelskiego na lata 2007-2013 stwarza mo? Liwo?? Dynamicznego rozwoju regionu, poprzez podniesienie konkurencyjno? Ci lubelszczyzny, prowadz? Ce do szybszego wzrostu gospodarczego i zwi? Kszenia zatrudnienia. Celem rpo wl jest zatem zwi? Kszenie atrakcyjno? Ci województwa jako miejsca do inwestowania, zamieszkania, pracy i wypoczynku. Szczególnie istotne dla rozwoju województwa lubelskiego s? Tzw. Projekty kluczowe, a w? Ród nich: rozbudowa regionalnego portu lotniczego w? Widniku, budowa centrum spotkania kultur w lublinie oraz budowa i modernizacja infrastruktury drogowej. Szczegó? Owe informacje znajduj? Si? Na stronie. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602.  polska, w tym ca? Y obszar województwa lubelskiego uczestniczy, w dwóch programach wspó? Pracy transnarodowej: program wspó? Pracy ponadnarodowej regionu morza ba? Tyckiego (baltic sea region programme 2007-2013 - bsr) oraz program dla europy? Rodkowej (central europe space programme 2007-2013). Stanowi? One ponadnarodowe instrumenty s? U?? Ce poprawie integracji i spójno? Ci terytorialnej regionów obj? Tych wsparciem oraz zwi? Kszenia jego konkurencyjno? Ci w stosunku do innych obszarów europy poprzez po?? Czenie potencja? ów ponad granicami administracyjnymi pa? Stw.  program wspó? Pracy ponadnarodowej regionu morza ba? Tyckiego pozwala na realizacj? Projektów na nast? Puj? Cym obszarze:dania - ca? Y kraj; estonia - ca? Y kraj; finlandia - ca? Y kraj; niemcy - kraje zwi? Zkowe: berlin, brandenburgia, brema, hamburg, meklemburgia - pomorze przednie, szlezwik-holsztyn i dolna saksonia (tylko obszar lüneburg w obszarze nuts ii);? Otwa - ca? Y kraj; litwa - ca? Y kraj; polska - ca? Y kraj; szwecja - ca? Y kraj.  w krajach partnerskich obszar kwalifikowany obejmuje:bia? Oru? - cztery obwody: mi? Sk, grodno, brze?? I witebsk; norwegia - ca? Y kraj; rosja - sankt petersburg i obwód leningradzki, republika karelii, obwody kaliningradzki, murma? Ski, nowogrodzki i pskowski; w przypadku projektów dotycz? Cych regionu morza barentsa przewiduje si? Równie? Wspó? Prac? Z obwodem archangielskim, republik? Komi i nieniecki okr? G autonomiczny.  projekty w ramach programu bsr mog? By? Realizowane w nast? Puj? Cych priorytetach: priorytet 1. Wsparcie innowacji w regionie morza ba? Tyckiegopriorytet 2. Wewn? Trzna i zewn? Trzna dost? Pno?? W/do regionu morza ba? Tyckiegopriorytet 3. Morze ba? Tyckie jako wspólne dobropriorytet 4. Promowanie atrakcyjno? Ci i konkurencyjno? Ci miast i regionów ca? Kowity bud? Et programu bsr w latach 2007-2013 wynosi 236 ,6 mln euro, w tym 208 mln euro ze? Rodków efrr, 22,6 mln euro ze? Rodków eisp dla partnerów rosyjskich i bia? Oruskich oraz 6 mln euro ze? Rodków norwegii.   poziom dofinansowania projektów wspó? Pracy transnarodowej kszta? Tuje si? Na poziomie 85%, 15% to wk? Ad w? Asny. Eu. Baltic. Net/ dokumenty do pobrania:   → program wspó? Pracy ponadnarodowej regionu morza ba? Tyckiego   → podr? Cznik programu bsr obszar interwencji programu dla europy? Rodkowej:austria - ca? Y kraj; republika czeska - ca? Y kraj; niemcy - badenia-wirtembergia, bawaria, berlin, brandenburgia, meklemburgia - pomorze przednie, saksonia - anhalt, turyngia; w? Gry - ca? Y kraj; w? Ochy - piemont, valle d'aosta, liguria, lombardia, autonomiczna prowincja bolzano, autonomiczna prowincja trento, veneto, friuli-wenecja julijska, emilia – romana; polska - ca? Y kraj; republika s? Owacka - ca? Y kraj; s? Owenia - ca? Y kraj; ukraina - wo? Y? , lwów, iwano-frankowsk, obwód zakarpacki i czerniowecki.  projekty mog? By? Realizowane w nast? Puj? Cych obszarach tematycznych: priorytet 1: wspieranie innowacji w obszarze europy? Rodkowejpriorytet 2: poprawienie zewn? Trznej i wewn? Trznej dost? Pno? Ci obszaru europy? Rodkowejpriorytet 3: odpowiedzialne wykorzystywanie? Rodowiskapriorytet 4: podniesienie konkurencyjno? Ci i atrakcyjno? Ci regionów i miast bud? Et programu dla europy? Rodkowej w latach 2007-2013 wynosi 298,3 mln euro, w tym 246 mln euro ze? Rodków efrr.  poziom dofinansowania projektów wspó? Pracy transnarodowej kszta? Tuje si? Na poziomie 85%, 15% to wk? Ad w? Asny. Central2013. Eu/ dokumenty do pobrania:   → program dla europy? Rodkowej 2007-2013    → podr? Cznik programu ce  dodatkowe informacje mo? Na uzyska? W:departamencie strategii i rozwoju regionalnegourz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinieoddzia? Europejskiej wspó? Pracy terytorialnej20-151 lublin, ul. Stefczyka 3b, tel. 081 44 16 738, faks 081 44 16 740 osoba do kontaktu:anna k? Pa, tel. 081 44 16 869. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Zagroda garncarska, tel. 81 882-54-99 (gajewscy)che? M (miasto che? M). Chemskie podziemia kredowe , che? Mskie podziemia kredowe„labirynt", 22-100 che? M ul. Lubelska 55a, tel. 82 5652530,e-mail: zabytkowakopalnia@interia. Pl, www. Zabytkowakopalniakredy. Plchodlik (pow. Opolski). Grodzisko w chodliku ko? O karczmisk tel. 606 110 749, www. Chodlik. Com. Pld? Blin (pow. Rycki). Wie? A ko? Cio? A pod wezwaniem? Wi? Tego piusa v papie? A - rozci? Ga si? Z niej widok na wysoczyzn? ? Elechowsk? I wysoczyzn? Lubartowsk? Oraz na ca? E miasto d? Blin. Przy dobrej widoczno? Ci wida? Mi? Dzy innymi wie?? Ko? Cio? A w policznej, kominy elektrowni w kozienicach, kominy zak? Adów azotowych s. A w pu? Awach. . Paintball club tel. 603 919061, 607 666700, fax 81-745 33 12emilcin (pow. Opolski). Zagroda guciów guciów 19, 22-470 zwierzyniec tel. 84 660 89 00, www. Guciow. Pl, e-mail: guciow@guciow. Pljanów lubelski (pow. Janowski). Pracownia garncarska - adam? Elazko czynna ca? Y rok (warsztaty garncarskie, mo? Liwo?? Zakupu wyrobów),??? Ek garncarski, tel. 15 872-67-23. Wycieczki samochodem terenowym po parku krajobrazowym „lasy janowskie", janów lubelski, osir nad zalewem, ul. Ks. Skorupki 9, 23-300 janów lubelskitel. 15 8724 307, www. Mosirjanow. Pl. Bagienne bractwo obserwatorów terenowych - wyprawy pojazdami terenowymi, rowerem, piesze w? Drówki, sp? Ywy kajakowe, grzybobranie, kulig, zaj? Cia rekreacyjne i gry terenowe z elementami survivalu. 23-300 janów lubelski, ul. Sukiennicza 13, tel. 15-87 24 009, www. Obserwatorzy. Pljanów podlaski (pow. Bialski). Stadnina koni janów podlaski - jedena? Cie zabytkowych budynków stajennych. Najstarszy zachowany to wzniesiona w 1841 roku murowana stajnia ogierów czo? Owych z mane? Em. Wygoda, 21-505 janów podlaski, tel. 83 341 30 09, www. Janow. Arabians. Pljózefów (pow. Bi? Gorajski). Biesiady roztocza? Skie, zajazd kalinka - ogniska, kuligikaczórki 24a, 22-440 krasnobród, tel. /fax 84-660 76 36, 606 818 409www. Zajazdkalinka. Republika. Plkazimierz dolny (pow. Pu? Awski). Bobik - aktywny wypoczynek. Przeja? D? Ki jeepem po okolicach kazimierza dolnego, strzelnica, sp? Ywy kajakowe, quady, paintball, tyrolka. Ul. Kazimierska 120, kazimierz dolny, tel. 81 882-85-15 i 0 602 324440, www. Bobik. Fr. Pl. Rejs po wi? Le -? Egluga pasa? Erska henryk skoczek, 24-120 kazimierz dolny, ul. S? Oneczna 39tel. /fax 81 881 01 35, www. Rejsystatkiem. Com. Pl. Albrechtówka - punkt widokowy - z wapiennego stoku albrechtówki roztacza si? Urzekaj? Ca panorama na letniskow? Wie? M?? Mierz, ma? Opolski prze? Om wis? Y i równin? Radomsk?. Leonów (pow. Lubelski). Ferma strusi afryka? Skich (mo? Liwo?? Zwiedzania), renata i mariusz siejkoleonów 19, 21-025 niemce, tel. 81 756-15-5624lublin (miasto lublin). Wie? A trynitarska, sk? D podziwia? Mo? Na panoram? Lublina, w okresie od 25. 03 do 15. 11 w godz. 10-17, w pozosta? Ych miesi? Cach w soboty i niedziele. Lublin 20-109 ul. Królewska 10 tel. 81 743-73-92, www. Kuria. Lublin. Pl/muzeum. Podziemia lubelskie, rynek 1, lublin 20-111 tel. 81 534-65-70www. Tnn. Pl, e-mail: podziemia@tnn. Lublin. Plczynne ca? Y rok: okres zimowy (01. 05 - 30. 10), pn. -pt. : 10-14, sb. -nd. : 12, 13, 14, 16okres letni (02. 10-30. 04) wt. - pt. : 10, 12, 14, 16, sb. - nd. : 12, 13, 14, 16, 17bilety do nabycia przy wej? Ciu do trasy (boczne wej? Cie do trybuna? U koronnego, ul. Rynek 1)rezerwacja biletów tel. 81-534 65 70. Zwiedzanie tylko z przewodnikiem. . Szlak zabytków architektury (? ó? Ty), d?. 3km. 16 przystanków, 2,5-3 godz. , od bramy krakowskiej przez? Ródmie? Cie do zamku, www. Loit. Lublin. Pl. Ogród botaniczny umcs, 20-810 lublin, ul. S? Awinkowska 3tel. 81 743 49 00, 743 49 45, www. Garden. Umcs. Lublin. Pl. Ziu-tek - odkryjmy lublin z mpk (wycieczki po lublinie trolejbusem mpk)tel. 81 750-41-47, e-mail: marketing@mpk. Lublin. Pl, www. Ziutek. Pl. O? Rodek wypoczynkowy - s? Oneczny wrotków, nad zalewem zemborzyckim,tel. 81-744 06 59, 81 466 51 www. Mosir. Lublin. Pl. Nart wodnych - o? Rodek sportowo-rekreacyjny „reland" - d?. 760 metrów, ul. ? Eglarska 5a, 20-523 lublin, www. Nartywodne. Pl. Tor kartingowy formu? A cartmax, ul. Fabryczna 2, 20-301 lublin (gala, p. -1), tel. 511 410 310, www. Cartmax. Pl. Paintball, klub „tornado" tel. 503 483 711e-mail: klub@tornado-paintball. Com, www. Tornado-paintball. Com. Selekcja - imprezy integracyjne, wieczory tematyczne, pikniki fi rmowe. Ul. Rogowskiego 1, 20-840 lublin, tel. 81-7405335, 508099777, www. Selekcja. Pl. Akademia przygoda ul. Wojciechowska 5a/4, 20-704 lublin, tel. 81-444 44 55, fax: 81-441 50 01e-mail: info@akademia-przygoda. Pl, www. Akademia-przygoda. Plmas? Om? Cz (pow. Hrubieszowski). Jedno ze staro? Ytnych centrów europy, za? O? One przez gotów przyby? Ych z po? Udniowej szwecji. Mieszcz? Ca si? Tu chata gocka, jest rekonstrukcj? Obiektu z iv w. Po chr. Odkrytego w hrubieszowie podgórzu. Ca? Kowita jej powierzchnia u? Ytkowa (200 m2) dzieli si? Na cz??? : mieszkaln? I gospodarcz?. Cz?? Ci nadziemn? Odtworzono na podstawie analogii skandynawskich i mo? Dawskich. . Szlak gocki mas? Om? Cz - kry? ów: mas? Om? Cz (chata gocka), cmentarzysko, mieniany, kosmów, który le? Y w nadbu? A? Skim obszarze chronionego krajobrazu, koloni? Kry? ów (fi gura? W. Miko? Aja z wilkiem i cudowne? Róde? Ko, kry? ów (ruiny zamku na wyspie, brama pa? Acowa, mury poklasztorne i zabytkowy ko? Ció? )m?? Mierz (pow. Pu? Awski)miejscowo?? Utrzymana w charakterze skansenu, dzi? Ki pokrytym strzech? , wiekowym cha? Upom, z których cz??? Zosta? A tu przeniesiona z innych miejscowo? Ci. Na?? Czów (pow. Pu? Awski). Na?? Czowska kolej dojazdowa - przejazd ponad 100-letnia kolejk? Dostarcza niezapomnianych wra? E? Ze wzgl? Du na urozmaicon? Rze? B? Terenu, ciekawe zabytki, okolice i miejsca. Wi? Cej inf. : punkt informacji turystycznej, tel. 81 501 61 01. Spa na?? Czówal. Ma? Achowskiego 5, tel. 81 501-44-56, www. 2spanaleczow. Pl. M? Yn hipolit (muzeum minera? ów, p? Ukanie z? Ota), nowy gaj 18a, 24-204 wojciechówtel. /fax 81-72 375 72, 81-51 78 129, 505 288 292, www. Mlynhipolit. Plpaw? ów (pow. Che? Mski). Pokaz wyrobu siwaków (po wcze? Niejszym uzgodnieniu)sta? A wystawa garncarstwa czynna: poniedzia? Ek - pi? Tek w godz. 8-20, sobota w godz. 14-20. Szlak gin? Cych zawodów „? Ladami rzemios? A paw? Owskiego": izba garncarstwa paw? Owskiego, pa? Owska izba bednarska. Gminny o? Rodek kultury w paw? Owie, ul. Szkolna 2, 22-172 paw? ów, tel. 82 566 46 03podedwórze (pow. Parczewski). Wioski tematyczne (stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszka? Ców polesia lubelskiego): kraina rumianku - ho? Owno, wioska dyni - zaliszczewww. Edureg. Com. Plpszczela wola (pow. Lubelski). Skansen pszczelarski przy pa? Stwowym technikum pszczelarskim23-109 pszczela wola, tel. 81 562 80 70pu? Awy (pow. Pu? Awski). Obserwatorium astronomiczne, ul. Filtrowa, tel. 81 886-49-68www. Ptma-pulawy. Astronomia. Pl. Ferma strusi afryka? Skich (mo? Liwo?? Zwiedzania), jacek niebrzydowski, rycza 4, 08-503 nowodwór, tel. 81 866-10-52szewnia górna (pow. Zamojski). Ferma strusi afryka? Skich (mo? Liwo?? Zwiedzania, zakupu jaj, piór itp. ). Barbara i tadeusz prusi? Scy, tel. 84 6414015, 504 028412trzciniec (pow. Opolski). Splatter paintball, trzciniec 24, 24-350 chodeltel. 503 064 968, 509 035 897, fax: 81 464 39 47e-mail: kontakt@splatter. Pl,  www. Paintball. Splatter. Plwojciechów (pow. Lubelski). Wojciechosko zagroda - zwiedzanie cha? Upy, stodo? Y, warsztatu stolarskiego. Mo? Liwo?? Pokazu: m? Ynkowanie zbo? A, m? ócenie cepami, pranie na tarze, prz? Dzenie we? Ny, kr? Cenie strzeszoków i gajdoków. Wojciechów, kolonia pi? Ta 114, tel. 695 177 327www. Wojciechoskozagroda. Plwólka panie? Ska (pow. Zamojski). Ferma strusi afryka? Skich, agnieszka i jan sarzy? Ski, wólka panie? Ska 51, 22-400 zamo?? Www. Strusafrykanski. Za. Pl, e-mail: ferma_strusi@wp. Pl, tel. 604953486mo? Liwo?? Zwiedzania, organizowania ognisk na ró? Ne okazje, sma? Enie jaj strusich, sprzeda? Jaj, piór. Wólka bielecka (pow. ?? Czy? Ski). S? Owia? Ski gród choina - horodyszcze, 21-020 milejów, wólka bielecka 7tel. 81-7571261, 693191808e-mail: info@horodyszcze. Lbn. Pl, www. Horodyszcze. Lbn. Plzamo?? (miasto zamo?? ). Ogród zoologiczny, 22-400 zamo?? , ul. Szczebrzeska 8tel. 84 639-34-70, czynny w sezonie letnim, w godz. 9-19, po sezonie 7-15. Panorama starego miasta z punktu widokowego na dzwonnicy przy katedrze. Czynny: od 1 maja do 30 wrze? Nia w godz. 10-16, niedziela 10-13przeja? D? Ki bryczk? Po zamojskiej starówce. Tor crossowy ul. Braterstwa broni (stara cegielnia), tel. 602470483? Mijowiska (pow. Opolski). Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Nie sztuk? Jest zbudowa? Teatr, sztuk? Jest go utrzyma?. . W 2009 roku min?? Y 123 lata nieprzerwanej dzia? Alno? Ci lubelskiego przybytku melpomeny, jednego z najstarszych - po starym teatrze w krakowie (1799), narodowym w warszawie (1833) i polskim w poznaniu (1875) - budynku teatralnego w kraju. Gmach wybudowany wed? Ug projektu karola koz? Owskiego, w ci? Gu zaledwie dwu lat, przez spó? K? Cywiln? Teatr lubelski, powsta? Wy?? Cznie ze sk? Adek spo? Ecznych. Wznie? Li go „lublinianie - sobie", dzi? Ki inicjatywie lubelskiej inteligencji, przemys? Owców, kupców i okolicznych ziemian.      historia teatru w skrócie. ♦ 6 lutego 1886 - uroczyste otwarcie nowego gmachu teatru zimowego przy ul. Namiestnikowskiej ♦ lipiec 1906 - zmiana nazwy teatru na teatr wielki ♦ 12 marca 1909 - powstanie towarzystwa przyjació? Teatru polskiego w lublinie ♦ sezon 1914/15 -wybuch i wojny? Wiatowej, zamiana teatru na lazaret - sezon teatralny nie rozpoczyna si? ♦ 4 kwietnia 1915 - uroczyste otwarcie odzyskanego dla sztuki teatru ♦ 1 lipca 1921 - „umiastowienie" teatru. Rada miejska lublina odkupuje budynek od spó? Ki cywilnej teatr lubelski ♦ 1 wrze? Nia 1921 - uroczysta inauguracja dzia? Alno? Ci teatru miejskiego w lublinie ♦ sezon 1926/27 - najbardziej znacz? Ca w okresie mi? Dzywojennym dyrekcja stanis? Awy wysockiej i ryszarda wasilewskiego. ♦ sezon 1932/33 - powrót do dawnej nazwy - teatr wielki. ♦ lata 1933-1939 - rezygnacja w? Adz miasta z prowadzenia w lublinie sta? Ego teatru. Namiastk? Teatralnej stabilno? Ci miasto zawdzi? Cza? O wówczas wo? Y? Skiemu teatrowi polskiemu z? Ucka, który przez ca? Y ten czas wystawia? Po cztery spektakle w miesi? Cu ♦ 1 wrze? Nia 1939 - inauguracja teatralnego sezonu komedi? R. Niewirowicza „dlaczego zaraz tragedia? " ♦ listopad 1939 - przej? Cie teatru przez niemców, do 1941 roku na lubelskiej scenie „goszcz? " wy?? Cznie niemieckie teatry frontowe ♦ 27 marca 1941 - otwarcie niemieckiego stadttheater lublin ♦ lipiec 1944 - przyjazd do lublina teatru i armii wojska polskiego ♦ 12 sierpnia 1944 - inauguracja dzia? Alno? Ci teatru zrzeszenia aktorskiego pod dyrekcj? Józefa klejera premier? „moralno? Ci pani dulskiej" g. Zapolskiej ♦ 12 pa? Dziernika 1944 - powstaje w lublinie reprezentacyjy teatr wojska polskiego, do którego w?? Czone zosta? Y dzia? Aj? Ce ju? Zespo? Y teatru lubelskiego i bia? Ostockiego ♦ 29 listopada 1944 - premiera „wesela" w re? Yserii jacka woszczerowicza ♦ 20 marca 1945 - uroczyste otwarcie teatru miejskiego w lublinie pod dyrekcj? Antoniego ró? Yckiego ♦ 18 sierpnia 1949 - upa? Stwowienie teatru. Aktorzy wybieraj? Na swojego patrona juliusza osterw? . W? Adze akceptuj? Ten wybór ♦ 6 pa? Dziernika 1949 - inauguracja dzia? Alno? Ci pa? Stwowego teatru im. Juliusza osterwy w lublinie „latem w nohant" j. Iwaszkiewicza.      w ci? Gu czterdziestolecia 1944-1984 z lubelsk? Scen? Wspó? Pracowa? O:♦ 92 re? Yserów - najwi? Ksz? Liczb? Przedstawie? Wyre? Yserowali zofia modrzewska (36), kazimierz braun (31), irena? Adosiówna (15) i józef s? Otwi? Ski (13). ♦ 73 scenografów - najwi? Ksz? Liczb? Projektów scenograficznych zrealizowali: jerzy toro? Czyk (132), liliana jankowska (40), teresa targo? Ska (40), janusz warpechowski (21), zofia w? Gierkowa (19), jadwiga po? Akowska (17), jerzy ukleja (11) i antoni to? Ta (7). ♦ 63 kompozytorów i muzyków - najwi? Cej pozycji maj? Na swoim koncie: ryszard schreiter (78), mieczys? Aw mazurek (13), jacek popio? Ek (11), waldemar kazanecki (5) i  stanis? Aw chromcewicz (4)♦ 23 choreografów i tancerzy -  najwi? Cej pozycji opracowali plastycznie i ruchowo barbara fijewska (8), jan fabian (6), maria grodzka (4) i zbigniew kwiatkowski (4). ♦ ponadto 17 aktorów teatru re? Yserowa? O wybrane pozycje i 3 zaprezentowa? O swoje propozycje scenograficzne, g? ównie na scenie „reduta 61" i „reduta 70".      zespó? Teatru bra? Udzia? W licznych festiwalach i konkursach:1949 - lubelski festiwal sztuki radzieckiej1951 - festiwal polskich sztuk wspó? Czesnych1958 - ogólnopolski festiwal sztuk juliusza s? Owackiego1961-1973 - kaliskie spotkania teatralne, wroc? Awski festiwal polskich sztuk wspó? Czesnych1974-1976 - rzeszowskie spotkania teatralne, przemyska wiosna teatralna1977-1984 - zamojskie lato teatralne, hutnicze prezentacje teatralne, festiwal teatrów jednego aktora,? L? Ska wiosna teatralna, konfrontacje klasyki polskiej w opolu, ogólnopolski festiwal sztuk dzieci? Cych w wa? Brzychu, ogólnopolski festiwal dramaturgii krajów socjalistycznych w katowicach.      wspó? Praca artystów lubelskiego teatru z zagranic? :1958, 1960, 1965, 1976, 1977, 1979 - lwów, teatr im. Marii zankowieckiej,? Uck, teatr im. Tarasa szewczenki, teatry w brze? Ciu, kobryniu, kamie? Cu i berezie1969 - jugos? Awia, teatry w skopje, bitoli, ochrydze, stopi1971, 1980 - rumunia, teatry narodowe w jassach, constancy i bukareszcie     w latach 1985-1993:dyrektor naczelny  i artystyczny andrzej rozhinwznowienie dzia? Alno? Ci sceny reduta - w repertuarze m. In. K. Makuszy? Ski, b. Brecht, i. Iredy? Ski, t. Ró? Ewicz, l. Rydel, r. Harwood, z. Nowakowski, s. Mro? Ek, j. P. Sartre, w. Gombrowicz.      w latach 1993-2000:dyrektor naczelny i artystyczny cezary karpi? Skiwarsztaty z andrzejem sewerynemw repertuarze: al. Fredro, j. G? Owacki, a. Ayckbourn, g. Zapolska, w. Szekspir, s. Beckett, s. Wyspia? Ski, sofokles, b. Le? Mian, h. Kajzar, j. S? Owacki, molier, h. Hesse, k. Moczarski, a. Czechow, m. Ba? Ucki, e. Ionesco, w. Gombrowicz, l. To? Stoj, a. Duas, t. Stoppard, w. Schwab, w. Allen     znani arty? Ci wspó? Pracuj? Cy z teatrem:wiele wydarze? Lubelskiej sceny na trwa? E wpisa? O si? W histori? Polskiego teatru. Wyst? Powali tu i tworzyli najwybitniejsi polscy arty? Ci, powstawa? Y g? O? Ne i znacz? Ce spektakle. Tu rozpocz? Li swoj? Karier? Teatraln? Arty? Ci, znani potem w ca? Ej polsce: jan? Widerski, czes? Aw wo?? Ejko, ryszarda hanin, wies? Aw michnikowski, henryk b? K, zofia kucówna, henryk bista, stanis? Aw mikulski czy jan machulski. Z teatrem im. J. Osterwy wspó? Pracowali najwybitniejsi polscy re? Yserzy m. In. Jan kreczmar, maria wierci? Ska, jan maciejowski, józef gruda, adam hanuszkiewicz, jerzy goli? Ski, jerzy rakowiecki, józef s? Otwi? Ski czy kazimierz braun, najbardziej kontrowersyjny i najostrzej krytykowany twórca powojennej historii naszej sceny.      w latach 2000-2009:w roku 2000 teatralna historia lubelskiej sceny zatoczy? A znamienne ko? O. Dyrektorem naczelnym teatru zosta? Krzysztof toro? Czyk, syn jerzego toro? Czyka - scenografa, a w latach 1958-1971 dyrektora lubelskiego teatru - jak dotychczas, najd? U? Ej piastuj? Cego t? Funkcj? , w ca? Ej jego historii. Dyrektorem artystycznym zosta? Krzysztof babicki, wybitny re? Yser, laureat nagród im. K. Swinarskiego i st. Wyspia? Skiego, wspó? Pracuj? Cy z teatrami w gda? Sku, krakowie, katowicach, wroc? Awiu, poznaniu, a tak? E teatrami w rosji, finlandii, rfn i korei p? D. Ryszard fija? Kowski obejmuj? C funkcj? Zast? Pcy dyrektora  rozpocz?? Systematyczny, gruntowny remont teatru, przywracaj? Cy dawny styl i klimat zabytkowemu obiektowi.     premiery na scenie teatru osterwy w latach 2000-2010:♦ ivo bresan „diabelskie nasienie"- prapremiera polska 21. 10. 2000 re? . K. Babicki♦ aleksander fredro „damy i huzary" - premiera 12. 01. 2001 re?. E. Korin♦ a. Camus/f. Dostojewski „biesy" - premiera 26. 10. 2002 re? . K. Babicki♦ w. Szekspir „romeo i julia"- premiera 8. 02. 2003 re? . B. Tosza♦ w. Gombrowicz „operetka" - premiera 17. 05. 2003 re? . K. Babicki♦ „europa? Mikrodramaty" -  prapremiera 27. 09. 2003 re? . T. Bradecki♦ a. Camus „caligula" - premiera 7-8. 11. 2003 re? . K. Babicki♦ molier "don juan" - premiera 14. 02. 2004 re? . E. Wojtaszek♦ m. Bu? Hakow „szkar? Atna wyspa"-  premiera 27. 03. 2004 re? . K. Babicki♦ w. Perzy? Ski „polityka" - premiera 4. 06. 2004 re? . E. Korin♦ w. Szekspir „hamlet" - premiera 20. 11. 2004 re? . K. Babicki♦ a. Czechow „czajka" - premiera 5. 02. 2005 re? . E. Korin♦ j. Presson allen „najlepsze lata panny jean brodie" - prapremiera polska 18. 03. 2005 re? . Re? . K. Babicki♦ s. Wyspia? Ski „s? Dziowie" - premiera 24. 09. 2005 re?. A. Augustynowicz♦ p. Zelenka „opowie? Ci o zwyczajnym szale? Stwie" - premiera 28. 10. 2005 re? . K. Babicki♦ j. Tuwim, t. Sygiety? Ski „? O? Nierz królowej madagaskaru" - premiera 14. 01. 2006 re? . T. Bradecki♦ s. Mro? Ek „mi? O?? Na krymie" - premiera 1. 04. 2006 re? . K. Babicki♦ a. Fredro „do? Ywocie" - premiera 3. 06. 2006 b. Ciosek♦ s. Wyspia? Ski „wesele" - premiera 18. 11. 2006 re?. K. Babicki♦ ö. Von horváth „opowie? Ci lasku wiede? Skiego" - premiera 3. 02. 2007 re?. B. Tosza♦ m. Ba? Ucki „niewolnice z pipidówki" - premiera 24. 03. 2007 re? . K. Babicki♦ d. Dobbrow „legoland" - prapremiera polska 15. 06. 2007 re? . G. Kempinsky♦ f. Dostojewski „idiota" - premiera 24. 11. 2007 re? . K. Babicki♦ j. S? Owacki „balladyna" - premiera 9. 02. 2008 re? . B. Ciosek♦ p. Huelle „sarmacja" - prapremiera 12. 04. 2008 re? . K. Babicki♦ w. Szekspir „wszystko dobre, co si? Dobrze ko? Czy" - premiera 6. 06. 2008 re?. T. Bradecki♦ t. Stoppard „rock 'n' roll"- prapremiera polska 15. 11. 2008 re? . K. Babicki♦ „aktor w literaturze polskiej" spektakl edukacyjno-jubileuszowy 90 lat zasp - premiera 30. 11. 2008 re? . K. Babicki♦ w. My? Liwski „widnokr? G" - prapremiera 31. 01. 2009 re?. B. Tosza♦ g. Lutos? Awska „o dwóch krasnoludkach i jednym ko? Cu? Wiata" - prapremiera 29. 03. 2009 re?. K. Babicki♦ w. Allen „bóg" - premiera 5. 06. 2009 re? . G. Kempinsky♦ b. Schulz „noc wielkiego sezonu" - prapremiera 14. 11. 2009 re? . K. Babicki♦ molier „tartuffe albo szalbierz" - premiera 30. 01. 2010 re? . B. Tosza♦ mateusz paku? A „bia? Y dmuchawiec" - prapremiera 27. 03. 2010 re?. K. Babicki♦ w. Szekspir „makbet" - premiera 11. 06. 2010 re?. L. M? Dzik     jubileusz 120-lecia teatru imienia juliusza osterwy w lublinie:18 listopada 2006 mia? A miejsce uroczysta premiera „wesela" stanis? Awa wyspia? Skiego w re? Yserii krzysztofa babickiego. To wyj? Tkowe przedstawienie - w stulecie wystawienia na lubelskiej scenie - zaszczyci? Y swoj? Obecno? Ci? Synowa i wnuczka poety, panie leokadia wyspia? Ska i dorota wyspia? Ska-zap? Dowska. Jubileuszowi teatru towarzyszy? A wystawa „120 lat za kulisami. " w galerii sztuki wirydarz i wydanie okoliczno? Ciowego albumu „przez labirynt zwany teatr", w którym zawarta jest historia teatru lubelskiego w latach 1985-2006.      krakowski salon poezji w lublinie:krakowski salon poezji w lublinie rozpocz?? Dzia? Alno?? W lutym 2005. W niedzielne poranki aktorzy czytali swoje ulubione wiersze przy akompaniamencie muzycznym. I salon poezji - poezja ksi? Dza jana twardowskiego 20. 02. 2005ii salon poezji - „s? Owa mi? O? Ci i rozpaczy" adam mickiewicz 20. 03. 2005iii salon poezji - „tryptyk rzymski" pami? Ci ojca? Wi? Tego jana paw? A ii 7. 04. 2005iv salon poezji - poezja jacka kaczmarskiego 17. 04. 2005v salon poezji - poezja ewy szelburg-zarembiny 29. 05. 2005vi salon poezji - poezja józefa czechowicza 23. 10. 2005vii salon poezji - poezja zbigniewa herberta 20. 11. 2005viii salon poezji - „pastora? Ki" tytusa czy? Ewskiego 18. 12. 2005ix salon poezji  - salon poezji erotycznej 12. 06. 2006x salon poezji - poezja karola wojty? Y w i rocznic? ? Mierci jana paw? A ii 2. 04. 2006wyj? Tkowymi go?? Mi na premierowych spektaklach byli pisarze: s? Awomir mro? Ek, pawe? Huelle, wies? Aw my? Liwski czy poetka julia hartwig - honorowa obywatelka lublina, która wyst? Pi? A w wieczorze autorskim. Swoje wieczory autorskie mieli równie? Ignacy gogolewski, bogdan tosza i artur koci? Cki.     go? Cinne spektakle na scenie teatru osterwy:♦ „kwiaty polskie" j. Tuwima beata? Cibakówna i jan englert  - 11. 6. 2005. ♦ „isadora opowie?? O kobiecie" zespó? Wtz  teatroterapia lublin - 25. 9. 2006. ♦ „domino" ii mi? Dzynarodowa premiera teatru ludzi niepe? Nosprawnych, projekt belgijsko-polski - 5-7. 03. 2007. ♦ „strumie? " leszka m? Dzika teatr lubuski - 20. 02. 2007. ♦ „dulscy z o. O" wg. Moralno? Ci pani dulskiej teatr polski z warszawy - 1. 4. 2008. ♦ „narty ojca? Wi? Tego" j. Pilcha teatr narodowy z warszawy - 26-27. 4. 2009.      spektakle prezentowane na festiwalach.     . :♦ kaliskie spotkania teatralne (5. 05. 2001) i zamojskie lato teatralne (6. 07. 2002) - „damy i huzary" a. Fredro. ♦ i festiwal klasyki europejskiej rzeszów (14. 11. 2002) - „poskromienie z? O? Nicy". ♦ pawe? Sanakiewicz otrzyma? Nagrod? Dzia? U kulturalnego kuriera lubelskiego. ♦ i festiwal dramaty narodów - polski dramat romantyczny (22-23. 11. 2005)- „dziady" a. Mickiewicza.  jacek król otrzyma? G? ówn? Nagrod? Aktorsk? Za rol? Gustawa-konrada a ca? Y zespó? Realizatorów i aktorów nagrod? Za inscenizacj? Dramatu romantycznego. ♦ grudzie? 2001 - w rankingu rzeczypospolitej ignacy gogolewski i jacek król znale? Li si? W pi? Tce najwybitniejszych aktorów polskich 2001 roku. ♦ xxvii opolskie konfrontacje teatralne „klasyka polska" (9. 4. 2002 ) - jacek król otrzyma? G? ówn? Nagrod? Aktorsk? , a anna bodziak nagrod? Pere? Ki za rol? Drugoplanow?. ♦ 3. 7. 2002 - „dziady" zosta? Y uhonorowane laurem tomka jako wydarzenie artystyczne sezonu 2001/2002. ♦ 22. 11. 2005 -31. 05. 2006 - wystawa zdj?? , projektów kostiumów i scenografii w muzeum narodowym w gda? Sku - pa? Ac opatów w oliwie na wystawie „teatralna gra z tekstem. Dziady adama mickiewicza na scenach polskich. 1848-2005". ♦ 30. 05. 2003 - go? Cinne wyst? Py w teatrze polskim w warszawie „biesy" f. Dostojewskiego. Za realizacj? „biesów" teatr otrzyma? Nagrod? Allianz 2002 w dziedzinie kultury. „rzeczpospolita" (28. 12. 2002) uzna? A „biesy" za jedno z czterech najlepszych przedstawie? W 2002 roku. ♦ 28. 06. 2003 - xxviii zamojskie lato teatralne - „romeo i julia" w. Szekspira. ♦ 19. 10. 2004 - na iv festiwal dramaturgii wspó? Czesnej „rzeczywisto?? Przedstawiona 2004" w zabrzu zaproszono spektakl - „europa? Mikrodramaty". W? Odzimierz wiszniewski i jacek król otrzymali nagrody aktorskie za role epizodyczne a scenograf jagna janicka nagrod? Za wielofunkcyjno?? Przestrzeni teatralnej. ♦ 23. 4. 2005 - na xxx opolskie konfrontacje teatralne zaproszono - „polityk? " w. Perzy? Skiego♦ 1. 03. 2008 - go? Cinne wyst? Py w teatrze polskim w warszawie ze spektaklem - „sarmacja" p. Huelle♦ 19. 05. 2008 - go? Cinne wyst? Py w krakowskiej operze ze spektaklem - „rock 'n' roll" t. Stopparda♦ 7-8. 11. 2008 - go? Cinne wyst? Py w gda? Skim teatrze wybrze? E ze spektaklem -„sarmacja" p. Huelle     planowane premiery w sezonie 2009/2010:♦ m. Paku? A „bia? Y dmuchawiec" - prapremiera 27. 03. 2010 re?. K. Babicki♦ w. Szekspir „makbet" - premiera 11. 06. 2010 re? . L. M? Dzik . Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Urz? D marsza? Kowski województwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. . Hiszpania jest dziedziczn? Monarchi? Parlamentarn?. Krl nie ma w swoich r? Kach? Adnej realnej w? Adzy. Mianuje szefa rz? Du, ktry zawsze wywodzi si? Ze zwyci? Skiego ugrupowania. W? Adza ustawodawcza jest sprawowana przez dwuizbowy parlament tj. Senat ikongres deputowanych. Hiszpania dzieli si? Na 17 wsplnot autonomicznych, 2 miasta autonomiczne i 50 prowincji. Na podstawie konstytucji hiszpanii, wsplnoty autonomiczne maj? Znacz? W? Adz? Ustawodawcz? I wykonawcz?. Zakres autonomii jest definiowany przez statut autonomii. Organy w? Adzy wsplnot odpowiadaj? Schematowi okre? Lonemu w konstytucji. W? Adz? Ustawodawcz? Sprawuje zgromadzenie ustawodawcze, rada ministrw sprawuje w? Adz? Wykonawcz? I jest najwy? Szym organem reprezentacyjnym wsplnoty (na jej czele stoi prezydent), za? Wy? Szy trybuna? Sprawiedliwo? Ci stanowi w? Adz? S? Downicz?. Region murcji znajduje si? W po? Udniowo-wschodniej hiszpanii pomi? Dzy andaluzj? I regionem walencji oraz kastyli? - la manch? I morzem? Rdziemnym. Stolic? Regionu jest miasto murcja. Wi? Ksz? Cz??? Obszaru zajmuj? Tereny wy? Ynno-grskie (gry betyckie) oraz niziny na wybrze? U i w dolinie rzeki segura. Najd? U? Sze rzeki to segura, quipar, sangonera. Jest to region o charakterze rolniczo-przemys? Owym. Przewa? A tu uprawa winoro? Li, owocw cytrusowych (g? Wnie pomara? Czy i cytryn), kwiatw oraz oliwek. Dobrze rozwini? Ty jest przemys? Wydobywczy (rudy cynku i o? Owiu, siarka), metalurgiczny, maszynowy, w? Kienniczy, chemiczny, stoczniowy i spo? Ywczy. Murcja jest znanym regionem turystycznym i wypoczynkowym m. In. Dzi? Ki k? Pieliskom na wybrze? U (costa blanca). Do g? Wnych o? Rodkw nale?? Murcja, kartagena, lorca i cieza. Miasto murcja jest rwnie? Nazywane miastem drzew morw. Najs? Ynniejsz? Budowl? Jest pot?? Na gotycka katedra santa maria (pierwszy kamie? Po? O? Ono w 1388 r. ), ktrej wie? A ma a? 92 m i - po wie? Y w sewilli (96 m) - jest najwy? Sz? W hiszpanii. Miasto chlubi si? Bogatymi zbiorami dzie? Pochodz? Cego z murcji barokowego rze? Biarza franciszka salzillo. Artysta tworzy? Niemal wy?? Cznie rze? By sakralne, g? Wnymi ich odbiorcami by? Y ko? Cio? Y iklasztory. Drewniane, polichromowane figury? Wi? Tych maj? Uduchowione, delikatne twarze o wyidealizowanych rysach i ozdobne stroje. Wiele z nich idzie w uroczystych procesjach wielkiego tygodnia, jak cho? By zesp? Figur ostatnia wieczerza - trzyna? Cie postaci naturalnych rozmiarw siedz? Cych przy zastawionym stole. Http www. Regmurciahttp www. Murcia. Es inicio index_. Asp. Urz? D marsza? Kowski wojewdztwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Zdecydowanie najliczniejsz? Grup? Zak? Adw przemys? Owych regionu s? Przetwrnie rolno-spo? Ywcze, a w? Rd nich m? Yny i wytwrnie m? K, kasz, makaronw, sp? Dzielnie mleczarskie, masarnie, cukrownie, ch? Odnie i zak? Ady przetwrstwa owocowo-warzywnego. Sektor rolno-spo? Ywczy to tak? E licz? Ce si? Na rynku zak? Ady spirytusowe, tytoniowe, browarnicze, zielarskie i pszczelarskie. Miody pitne, wdka gorzka? O?? Dkowa, herbaty i syropy zio? Owe - to wyroby o znanej marce na krajowym rynku. Lubelskie to jednak nie tylko rolnictwo i zwi? Zany z nim przemys? Przetwrczy, ale tak? E dobrze rozbudowany przemys? Cementowy i materia? W budowlanych, bazuj? Cy na miejscowych pok? Adach surowcw. Najlepszymi wizytwkami tej bran? Y s? Cementownie w che? Mie i rejowcu, zak? Ady materia? W drobnowymiarowych (pustaki, ceg? Y, elementy stropowe) w niemcach k lublina, markowiczach, d? Ugim k? Cie k bi? Goraja oraz wytwrnie betonw i prefabrykatw betonowych w lublinie, lubartowie i w wielu innych miastach regionu. Niemniej wa? Ne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje grnictwo - lubelskie to najwi? Ksze po? L? Sku w? Glowe zag?? Bie kraju. Od ponad? Wier? Wieku we wschodniej cz?? Ci wy? Yny lubelskiej dzia? A kopalnia w? Gla kamiennego bogdanka, eksploatuj? Ca z? O? A w bogdance, a od niedawna tak? E w stefanowie w powiecie?? Czy? Skim. Du? E tradycje w regionie lubelskim ma przemys? Maszynowy - od ko? Ca xix stulecia w lublinie i innych wi? Kszych o? Rodkach rozwija? A si? Na du?? Skal? Produkcja maszyn i narz? Dzi rolniczych oraz urz? Dze? Dla wspomnianego na wst? Pie przemys? U m? Ynarskiego, cukrowniczego, browarniczego, gorzelnianego. W dwudziestoleciu mi? Dzywojennym, szczeglnie w okresie rozbudowy centralnego okr? Gu przemys? Owego, pojawi? Y si? Nowe zak? Ady w bran? Y metalowej i maszynowej, rozbudowano te? Licz? Ce si? Ju? Na krajowym rynku wytwrnie samolotw w lublinie i w bia? Ej podlaskiej. Kontynuatorem lotniczych tradycji jest wytwrnia sprz? Tu komunikacyjnego pzl? Widnik sa - najwi? Kszy producent? Mig? Owcw. Po ii wojnie sektor przemys? U maszynowego zdominowa? Y przedsi? Biorstwa wyspecjalizowane w produkcji maszyn dla rolnictwa i przetwrstwa rolno-spo? Ywczego oraz dla budownictwa. I trend ten utrzyma? Si? Do dzisiaj, czego najlepszym przyk? Adem s? Fabryki maszyn i urz? Dze? W lublinie, janowie lubelskim, be?? Ycach, annopolu, d? Blinie, mi? Dzyrzecu podlaskim. Najwi? Kszym zak? Adem produkcyjnym, a jednocze? Nie pracodawc? I eksporterem w regionie s? Zak? Ady azotowe pu? Awy sa. Krajowy lider rynku chemicznego jest czo? Owym producentem nawozw sztucznych dla rolnictwa, ale tak? E r? Nych p? Produktw (np. Melaminy i kaprolaktamu) poszukiwanych przez inne bran? E przemys? U. . Urz? D marsza? Kowski wojewdztwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. Obwd wo? Y? Ski jest po? O? Ony w p? Nocno-zachodniej cz?? Ci ukrainy, graniczy z polsk? (wojewdztwo lubelskie - powiat w? Odawski, che? Mski), bia? Orusi? Oraz obwodem lwowskim i rwie? Skim. Krajobraz naturalny to pojezierza i niziny p? Askie (w cz?? Ci po? O? Onej na nizinie poleskiej) oraz wy? Yny o? Agodnej pagrkowatej rze? Bie (w cz?? Ci po? O? Onej na wy? Ynie wo? Y? Sko-podolskiej). Du?? Cz??? Terytorium obwodu zajmuj? Lasy (iglaste i mieszane) oraz tereny podmok? E i bagna. Przyroda wo? Ynia jest w du? Ej mierze zachowana w stanie dzikim, g? Wnie ze wzgl? Du na ma?? Przydatno?? Gospodarcz? Terenw bagiennych i puszcz. Terytorium obwodu wo? Y? Skiego jest bardzo s? Abo zaludnione (52 osoby na km2), 51% ludno? Ci zamieszkuje miasta. 96% ludno? Ci regionu stanowi? Ukrai? Cy, pozostali to g? Wnie rosjanie, polacy, bia? Orusini, czesi oraz? Ydzi. Najwi? Kszym miastem regionu i stolic? Obwodu jest? Uck pozosta? E wi? Ksze miasta to kowel, w? Odzimierz wo? Y? Ski, nowowo? Y? Sk. W ramach obwodu funkcjonuje 16 rejonw oraz oko? O 1 tys. Wsi. Gospodarka obwodu wo? Y? Skiego 1. Zatrudnienie w sektorach gospodarki przemys? (12,8 %), rolnictwo (33,8 %), handel (19,2%), budownictwo (3,4%)2. Przemys? Wydobywczy (2%) i przetwrczy (86%)obwd wo? Y? Ski zajmuje 21 miejsce (spo? Rd 24) na ukrainie pod wzgl? Dem rozwoju gospodarczego w warto? Ciach bezwzgl? Dnych, ale w ostatnim czasie 5 pod wzgl? Dem tempa wzrostu gospodarczego. Jest to obwd o gospodarce g? Wnie rolniczej (uprawy zb? , burakw cukrowych i ziemniakw, hodowla byd? A, trzody chlewnej, fermy drobiu). Pocz? Tki miasta? Ucka datuje si? Na rok 1085. Miasto stanowi centrum rozwoju kultury, mi? Dzynarodowych szlakw handlowych. Do najwi? Kszych zabytkw? Ucka nale?? Fragmenty zamku grnego - mury obronne z 3 basztami (xiii-xiv, xvi w. ), tzw. Dom szlachecki (xviii w. ) i tzw. Dom biskupi (xviii w. ), fragmenty zamku dolnego z baszt? Czartoryskich (xiv-xv w. ). Http www. Lutsk. Ua. Urz? D marsza? Kowski wojewdztwa lubelskiego w lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602. .
See more: http://www.lubelskie.pl

GEO STAT [2] Global Rank
Global237,784

GEO STAT [2] Country Rank

GEO STAT [2] Analizing pages
Rops100
Rpo54.4678
Wok37.1834
Lubelskie33.5732
Lublin26.3039
Kamień18.4275
Virus Scan15.9071
Szkolenie Efs Lublin11.1673
Partner5.9731
Europejski Fundusz5.8883

GEO STAT [2] Number Statistics
lubelskie3.79%
karczmiska2.09%
rpo wl1.88%
lawp1.83%
lubelskie.pl1.81%
efs lubelskie1.76%
efs lublin1.52%

GEO STAT [2] Percents of pages
lubelskie3.79%
karczmiska2.09%
rpo wl1.88%
lawp1.83%
lubelskie.pl1.81%
efs lubelskie1.76%
efs lublin1.52%
rpo lubelskie1.24%
województwo lubelskie1.07%
rops lublin0.90%

GEO STAT [2] Number Positive
rpo wl 0.50%
kraśniczyn 0.26%
lubelskie turystyka 0.26%
efs lubelskie 0.26%
krzczonów 0.25%
kazimierz dolny szlaki piesze 0.22%
lawp 0.22%
festyn karczmiska 0.20%
karczmiska gmina 0.20%
urząd gminy ostrów lubelski 0.20%

GEO STAT [2] Number Negatives
rpo wl 1.08%
ostrowek 1.03%
wniosek o dowód osobisty 0.55%
oferty wspÓŁpracy z firmami zagranicznymi 0.38%
elka lubelskie 0.35%
wniosek o dowód 0.32%
lubelskie.pl 0.31%
last christmas 0.26%
sejmik województwa lubelskiego 0.25%
gmina karczmiska 0.25%Collapse all

Related Tags

Posted on 24th November, 2014 by

Latest searches: