Top Pages Tag: Afrikaans/Streke/Afrika/Suid-Afrika/Wetenskap


Collapse all

Akademie schloss solitude verlag für alte musik berlin der künste bildenden wissenschaften klausenhof münchen hotel karlsruhe...

Die akademie is op 2 julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die hertzogprys die akademie schloss solitude verlag f? R alte musik berlin der k? Nste bildenden wissenschaften klausenhof m? Nchen hotel karlsruhe bekendste is), ander prestigepryse soos die n. P suid file bit root. Van wyk louwmedalje, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), suidakra lyrics torrent tabs wiki myspace merch the ixth legion t shirt die werk van sy taalkommissie aan die standaardisering van afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die akademie opgestel  en gepubliseer is en die wiskunde- en geskiedenisolimpiade wat hy aanbied. Die akademie het tans meer as 800 aktiewe en ongeveer suidae animal health phylogeny \u0026 productions lexicon technology inc and production teeth definition pronunciation 300 rustende lede. Squidoo scam review html seo make money wiki data entry company marketing lidmaatskap van die akademie geskied op uitnodiging op grond van besondere prestasies op wetenskaplike, tegnologiese of kulturele gebied.   die meerderheid van die lede is suikoden 6 2 wikia 3 tierkreis vi 5 4 walkthrough verbonde aan universiteite en ander inrigtings vir hoër onderwys, wetenskapsorganisasies, die professies en organisasies in die privaat sektor. Lidmaatskap van afrikaanse woordeboek musiek bybel grappe name stories ho? R seunskool boeke taal die akademie word met die kenletters. Die akademie is op 2 afrikaans translation dictionary phrases slang names words english sayings accent julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die hertzogprys die bekendste is), ander prestigepryse soos die n. P wetenskap expo ekspo projekte take eksperimente skool. Van wyk louwmedalje, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en wetenskaplike metode ondersoek talle geleentheidspublikasies), die werk van sy taalkommissie aan die standaardisering van afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die akademie opgestel  en gepubliseer is en die wiskunde- en geskiedenisolimpiade wat hy aanbied. Die akademie het kunstler blog script ted documentary william pbs tans meer as 800 aktiewe en ongeveer 300 rustende lede. Kunshan cn map ipod city china international school honest gifts duke sainty lidmaatskap van die akademie geskied op uitnodiging op grond van besondere prestasies op wetenskaplike, tegnologiese of kulturele gebied.   die meerderheid van die lede is verbonde aan universiteite en ander inrigtings vir kunst stoff knipwerk hoër onderwys, wetenskapsorganisasies, die professies en organisasies in die privaat sektor. Lidmaatskap k? Nstlerhaus stuttgart wien m? Nchen bremen lukas salzburg mousonturm hannover van die akademie word met die kenletters. Kunstlerhaus schloss balmoral bethanien. Meer as ooit tevore is dit vandag nodig dat die suid-afrikaanse akademie vir wetenskap en kuns sy oogmerke, naamlik die bevordering van die wetenskap en die kunste asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van afrikaans, nastreef. Hierdie publikasie is die trotse rekord van die sa akademie se bekronings oor nagenoeg 100 jaar. Die publikasie verleen hiermee erkenning aan so baie eminente persone wat dekade na dekade die vaandel van die wetenskap en die vaandel van afrikaans hoog gehou het en daarmee die ideale van die sa akademie verwesenlik het. . Dit gaan egter nie net om vervulde ideale van die akademie nie. Die akademie het oor die jare deur sy bekronings meegehelp aan die bevordering van n akademiese klimaat, die skepping van n wetenskapskultuur in diens van suid-afrika en wil dit steeds bly doen. . N besondere vorm van bekroning, wat nie n prys of medalje behels nie, is erelidmaatskap van die akademie. N lys van erelede word derhalwe ingesluit. N nuwe en eenmalige kategorie wat slegs in die jaar 2009 aangebring kan word, is die eeufeestoekennings vir 2009. Die akademieraad het besluit om ter viering van die eeufees 25 medaljes toe te ken aan persone wat oor n tydperk op verskillende terreine presteer het en of n diens aan suid-afrika gelewer het en wat nog nie voorheen vir hulle bydrae deur die akademie vereer is nie. Die name van die persone wat by die bekroningsplegtigheid van die akademie op 27 junie 2009 met eeufeesmedaljes vereer word, is eweneens in hierdie publikasie opgeneem die laaste afdeling bevat n alfabetiese lys van die pryse en bekroondes. . Dit het in 1914 tot stand gekom deur n skenking van 1 200 wat genl. Hertzog vir di doel gemaak het. Hy was in 1910 in n lastergeding gewikkel wat voortgevloei het uit sy stryd vir die onderrig van hollands in die skole van die vrystaat. Die geld het oorgebly uit n fonds vir die vereffening van genl. Hertzog se gedingkoste waartoe die afrikaanse volk bygedra het en is deur hom onder beheer van die akademieraad geplaas vir belegging en aanwending van die rente daarop vir n afrikaanse letterkundige prys. Dit is gedoen ingevolge n notarile skenkingsakte, onder datum 27 mei 1914. . Oorspronklik, so blyk uit die skenkingsakte, was dit n wedstrydprys vir ingesonde stukke, maar op 15 februarie 1923 het genl. Hertzog skriftelik toegestem dat alle gepubliseerde boeke vanself in aanmerking mag kom. In 1928 is met genl. Hertzog se toestemming, soos in n brief van 3 april 1928 te kenne gegee, besluit om die drie literre vorme, nl. Prosa, posie en drama, afsonderlik om die beurt te bekroon. Volgens voorskrif van die skenkingsakte self, kon tydens genl. Herzog se lewe veranderinge in die voorwaardes aangebring word met sy toestemming. Na sy oorlye mag dit geskied by eenparige besluit van die akademieraad. . Gedurende enkele jare het ook wetenskaplike prosa vir die hertzogprys in aanmerking gekom. So het prof. J. Du p. Scholtz in 1943 die hertzogprys ontvang vir die afrikaner en sy taal en dr. Coenraad beyers in 1944 vir die kaapse patriotte. In 1946 is die afdeling wetenskaplike prosa afgeskaf. Hieruit het in 1947 die akademieprys vir geesteswetenskappe ontstaan, wat sedert 1955 bekend staan as die stalsprys vir geesteswetenskappe. . Die bedrag van die prys is in 1964 deur die akademieraad verhoog tot r2 000 (uit akademiefondse), maar in 1966 het die akademieraad besluit om terug te keer tot die voorskrifte van die skenkingsakte en om die prys te beperk tot die rente op die kapitaal. In 1974 het die prys r900 bedra. (kyk p. J. Nienaber die hertzogprys vyftig jaar. Nasionale boekhandel, 1965. ) in 1978 is die prysgeld na r2 000 plus n goue medalje verhoog. Vanaf 1994 het rapport uitgewers n bykomende bedrag van r15 000 geskenk en vanaf 2003 is die skenking r20 000 per jaar sodat die prysgeld tans r22 000 beloop plus n 18 kar. Goue hertzoggedenkpenning. . Toekenningsposie1916 totius (trekkerswee)1926 a. G. Visser (gedigte)1928 a. G. Visser (rose van herinnering) c. M. Van den heever (die nuwe boord)1934 totius (passieblomme) c. L. Leipoldt (skoonheidstroos) w. E. G. Louw (die ryke dwaas)1937 i. D. Du plessis (vreemde liefde en ballades) n. P. Van wyk louw (alleenspraak)1940 n. P. Van wyk louw (die halwe kring)1943 elisabeth eybers (die stil avontuur en belydenis in die skemering)1947 d. J. Opperman (heilige beeste)1951 toon van den heever (gedigte 1919, omgewerk tot eugne en ander gedigte 1931)1962 ernst van heerden (die klop)1965 n. P. Van wyk louw (tristia)1968 boerneef (postuum) (al sy digbundels)1971 elisabeth eybers (onderdak)1974 uys krige (uys krige n keur uit sy gedigte)1977 wilma stockenstrm (van vergetelheid en van glans)1980 d. J. Opperman (komas uit n bamboesstok)1983 sheila cussons (al haar digbundels)1984 breyten breytenbach (yk)1987 t. T. Cloete (idiolek en allotroop sy ander werke, jukstaposisie en angelliera, is eervol vermeld)1990 antjie krog (lady anne)1993 t. T. Cloete (met die aarde praat)1996 ina rousseau (n onbekende jaartal)1999 breyten breytenbach (oorblyfsels n roudig en papierblom)2002 henning pieterse (die burg van hertog bloubaard)2005 petra mller (die aandag van jou o)2008 breyten breytenbach (die windvanger)drama1926 j. F. W. Grosskopf (as die tuig skawe en drie eenbedrywe)1935 h. A. Fagan (die ouderling en ander toneelstukke)1944 c. L. Leipoldt (die heks en die laaste aand)1952 gerhard beukes (langs die steiltes, salome dans, as ons twee eers getroud is en agt eenbedrywe) w. A. De klerk (die jaar van die vuuros, drie vroue, drie dramas en vlamme oor la roche)1956 d. J. Opperman (periandros van korinthe)1960 n. P. Van wyk louw (germanicus)1969 d. J. Opperman (volvry)1972 p. G. Du plessis (siener in die suburbs en die nag van legio)1978 bartho smit (putsonderwater, moeder hanna, christine en die verminktes)1981 henriette grov (ontmoeting by dwaaldrif en al haar ander dramatiese werk)1985 uys krige (al sy werke)1991 chris barnard (totale oeuvre)1994 reza de wet (vrystaattrilogie en trits mis, mirakel, drif)1997reza de wet (drie susters twee)2000 andr p. Brink (die jogger)2003 pieter fourie (totale drama-oeuvre)2006 deon opperman (vir sy drama-oeuvre tot 2005)2009 deon opperman (kaburu)prosa1917 jochem van bruggen (teleurgestel)1920 leon mar (ou malkop)1925 jochem van bruggen (ampie die natuurkind)1926 d. F. Malherbe (die meulenaar)1927 jochem van bruggen (ampie die meisiekind) c. J. Langenhoven (skaduwees van nasaret) sangiro (diamantkoors en twee fortuinsoekers)1930 d. F. Malherbe (hansdieskipper) g. C. En s. B. Hobson (kees van die kalahari)1933 jochem van bruggen (die sprinkaanbeampte van sluis)1936 mikro (toiings en pelgrims)1939 d. F. Malherbe (saul die worstelheld en die profeet)1942 c. M. Van den heever (laat vrugte)1945 sangiro (al sy prosawerk)1953 m. E. R. (al haar prosawerk)1957 elise muller (die vrou op die skuit)1958 n. P. Van wyk louw (vir kritiese prosa en essay die mens agter die boek, maskers van die erns, lojale verset en berigte te velde)1961 f. A. Venter (swart pelgrim en geknelde land)1964 etienne leroux (sewe dae by die silbersteins)1970 karel schoeman (by fakkellig, n lug vol helder wolke en spiraal)1973 chris barnard (mahala en duiwelindiebos)1976 anna m. Louw (kroniek van perdepoort)1979 etienne leroux (magersfontein, o magersfontein! )1982 hennie aucamp (al sy prosawerk)1984 henriette grov (die krel van die prel)1986 karel schoeman (n ander land)1989 etienne van heerden (toorberg)1992 wilma stockenstrm (abjater wat so lag)1995 karel schoeman (hierdie lewe)1998 elsa joubert (die reise van isobelle)2001 andr p. Brink (donkermaan)2004 ingrid winterbach (niggie)2007 marlene van niekerk (agaat)2010 etienne van heerden (30 nagte in amsterdam)wetenskaplike prosa1943 j. Du p. Scholtz (die afrikaner en sy taal)1944 c. Beyers (die kaapse patriotte)2. Akademieprys vir vertaalde werkin 1948 kon die keurkomitee van die hertzogprys vir drama niks bekroonbaars in die afrikaanse drama vind nie, maar die komitee was gewillig om die werk van j. P. J. Van rensburg, die vroue van troje, n vertaling uit die grieks van euripides, vir bekroning te oorweeg. Die raad se antwoord was negatief omdat dit nie oorspronklik skeppend was nie, maar hieruit het n nuwe prys ontstaan die akademieprys vir vertaalde werk. Dieselfde genreindeling (prosa, posie, drama) as by die hertzogprys word gevolg. Die regulasies bepaal onder meer dat die prys toegeken word vir vertaling in afrikaans van bellettristiese werk uit enige ander taal. By die beoordeling van die vertaling word gelet op die aansien wat die vertaalde werk binne sy eie letterkunde geniet en op die juistheid en algemene geslaagdheid van die vertaling. Toekenningsdrama1948 j. P. J. Van rensburg (die vroue van troje euripides)1952 t. J. Haarhoff (die antieke drama aeschylus, sophokles en euripides)1956 uys krige (yerma lorca)1963 j. P. J. Van rensburg (antigone sophokles)1966 w. J. Du p. Erlank (macbeth shakespeare)1969 uys krige (twaalfde nag shakespeare) w. J. Du p. Erlank (faust goethe)1972 uys krige (koning lear shakespeare, en dokter teenwilendank molire)1978 theo wassenaar (antigone en electra sophokles)1981 uys krige (die huis van bernarda alba lorca)1985 bartho smit (bartho smit vertalings 1 5)prosa1952 c. G. S. De villiers (elias portol deledda)1957 hymne weiss (barabbas lagerkvist)1961 elisabeth eybers (die os en die esel by die krip supervielle)1970 andr p. Brink (alice deur die spiel lewis carroll)1982 lettie pretorius (ek en platero juan ramon jimenez)1990 john boje (n keur uit die pelgrimsverhale van geoffrey chaucer)1992 e. L. De kock en louise cilliers (potika aristoteles)1995 j. P. J. Van rensburg (postuum) (die ooste teen die weste. Herodotus se geskiedenis herodotus)1996 mavis de villiers (die groot sagmoedige reus roald dahl)1997 g. J. De klerk (brandaan van die middelnederlandse teks van sente brandane)1998 s. J. Neethling (die toorn van die voorvaders a. C. Jordan)2002 janie oosthuysen (vir haar vertaling van vier harry potter-boeke)2005 j. L. De villiers (vir sy vertaling van desiderius erasmus se tot lof van dwaasheid)posie1951 uys krige (vir die luit en die kitaar)1965 j. P. J. Van rensburg (ilias en odusseia homeros)1971 uys krige (spaansamerikaanse ballades)1977 n. A. Blanckenberg (bucolica georgica vergilius)1980 rosa nepgen (die geel van suurlemoene skyn eugenio montale)1983 n. A. Blanckenberg (aenes vergilius)1993 d. A. H. Du toit (die hel dante)1999 d. A. H. Du toit (purgatorium - dante)2005 d. A. H. Du toit (die paradys dante)2008 henning j. Pieterse (duino-elegie rainer maria rilke)3. Eugne maraisprysdi prys is genoem na die afrikaanse digter en natuurvorser eugne nielen marais (18711936). Dit was voorheen as aanmoedigingsprys en later as debuutprys bekend, maar in 1971 is die reglement ingrypend hersien. Dit staan nou bloot as die eugne maraisprys bekend. Daar is geen indeling in genres nie. Dit word toegeken vir n eerste of vroe bellettristiese publikasie in afrikaans. Werke wat in aanmerking kom, is uitsluitend di wat verskyn het in die kalenderjaar wat die bekroning voorafgaan. Die prys kan net een keer aan n skrywer toegeken word. Die prys bedra tans r11 000 en word geborg deur absa en rapport. Toekennings1961 audrey blignault (in klein maat, die vrolike lied en haar bydrae tot die dammetjie)1963 andr p. Brink (caesar)1964 dolf van niekerk (skepsels) elsa joubert (ons wag op die kaptein)1965 george louw (koggelstok)1966 henriette grov (al haar dramatiese werk)1967 abraham h. De vries (al sy prosawerk)1968 m. M. Walters (cabala)1970 p. G. Hendriks (die weg van n man)1971 sheila cussons (plektrum)1972 lina spies (digby vergenoeg)1973 antjie krog (januariesuite)1974 leon strydom (geleentheidsverse)1975 p. J. Haasbroek (heupvuur)1976 j. C. Steyn (grammatika van liefh)1978 marlene van niekerk (sprokkelster)1979 eveleen castelyn (tussen hemel en aarde)1980 petra mller (patria)1981 annesu de vos (gebed van n groen perske en ander verse)1982 louis krger (die skerpskutter)1983 e. Kotze (halfkrone vir die nagmaal)1984 etienne van heerden (my kubaan)1985 alexander strachan (n wreld sonder grense)1986 freek swart (spinola se rooi angelier)1987 joan hambidge (bitterlemoene) deon opperman (mre is n lang dag die teken)1988 p. C. Haarhoff (uit n ander wreld)1989 philip de vos (daar bitterals in die heuningwals)1990 h. J. Pieterse (alruin)1991 pieter stoffberg (die hart van n hond)1992 riana scheepers (dulle griet)1993 marita van der vyver (griet skryf n sprokie)1994 mark behr (die reuk van appels) ronel de goede (skoop)1995 johan myburg (kontrafak)1996 e. W. S. Hammond (doodsteek van n diabeet) a. H. M. Scholtz (vatmaar)1997 jaco fouch (die ryk van die rawe)1998 johann botha (groot vyf)1999 cristoffel coetzee (postuum) (op soek na generaal mannetjies mentz)2000 s. P. Benjamin (die lewe is n halwe roman)2001 tom dreyer (stinkafrikaners)2002 dine van zyl (slagoffers)2003 barbara flscher (reisgenoot)2004 ilse van staden (watervlerk)2005 melanie grobler (die waterbreker) prys onttrek. 2006 marlize hobbs (flarde)2007 danie marais (in die buitenste ruimte)2008 helena gunter (op n plaas in afrika)2009 ronelda s. Kamfer (noudat slapende honde) loftus marais (staan in die algemeen nader aan vensters)2010 carel van der merwe (geldwolf)4. Scheepersprys vir jeugliteratuurdie scheepersprys vir jeugliteratuur is moontlik gemaak deur n skenking van wyle mnr. En mev. Fred l. Scheepers van alexandria, ventersdorp en potchefstroom. N bedrag geld is in 1956 aan die akademie toevertrou om die rente daarop te gebruik vir die bevordering van hoogstaande afrikaanse jeugliteratuur vir die rypere jeug. N die dood van die egpaar het hul kinders, mev. Seba cuyler en mnr. J. A. Scheepers, n verdere bedrag aan die scheepersprysfonds geskenk. Die skenkingsakte bepaal onder meer hierdie werk moet van goeie letterkundige en of opvoedkundige gehalte getuig, die werk moet staan in die teken van egte afrikanerkaraktereienskappe en nasietrots, hoewel dit nie n bindende vereiste is nie. Vanaf 1974 is die prys elke drie jaar beskikbaar. Toekennings1956 p. J. Schoeman (drie jong jagters, fanie se veldskooldae, fanie word grootwildjagter en uitspring, krels)1957 mikro (ruiter in die nag, kaptein gericke, boerseun, die jongste ruiter, die kleingeldkommando en lente)1958 w. A. De klerk (die skarlaken eskadril, die vallei van die rooi gode, die gsel van namaland, agtien man en n meisiekind en poens)1959 alba bouwer (stories van rivierplaas en nuwe stories van rivierplaas)1960 sita (al haar jeugboeke)1961 m. E. R. (die tweeling trek saam)1962 i. D. Du plessis (al sy jeugboeke)1963 p. H. Nortj (pennie se vuur en die groen ghoen)1964 g. J. Joubert (oupa landman se viool)1965 alba bouwer (katrientjie van keerweder, stories van ruyswyck en stories van bergplaas)1966 h. J. Vermaas (al sy jeugverhale)1967 p. J. Schoeman (nege jeugverhale sedert 1957)1968 anna m. Louw (die voortreflike familie smit)1969 ben venter (waterbobbejaan)1970 karl kielblock (rebel)1971 rykie van reenen (heldin uit die vreemde)1972 anna rothmann (klaasneushulle)1974 freda linde (die singende gras)1977 jan rabie (seeboek van die sonderkossers)1980 rona rupert (wegloopwinter en woorde is soos wors)1983 freda linde (n tuiste vir bitis)1986 dolf van niekerk (die haasvanger)1989 chris barnard (voetpad na vergelegen)1992 eleanor baker (daar is spore op die maan)1995 george weideman (die optog van die aftjoppers)1998 leon de villiers (die pro)2001 jan vermeulen (geraamtes dra nie klere nie)2004 willem van der walt (ragtime en rocks)2010 nelia engelbrecht (pandora se boks)5. Alba bouwerprys vir kinderliteratuurenige literre werk in die kategorie kinderliteratuur (die groep lesers van sewe tot twaalf jaar) kom vir die prys in aanmerking. Die prys word driejaarliks toegeken. Wanneer die literre gehalte na die oordeel van die letterkundekommissie onvoldoende is, word die prys nie toegeken nie. Die toekenning word gedoen vir die drie jaar wat die bekroningsjaar voorafgaan. Alle literre werk wat in hierdie tydperk verskyn het, kwalifiseer vir oorweging oorspronklike afrikaanse werke, sowel as vertalings. Wanneer werke gelykwaardig is, sal voorkeur aan oorspronklike afrikaanse werke gegee word. Waar oorspronklike afrikaanse werke gelykwaardig is, mag die prys tussen twee of meer skrywers verdeel word. Dieselfde skrywer mag die prys meer as een keer ontvang. Toekennings1989 freda linde (strepie en kurfie)1992 barrie hough (droomwa) marietjie de jongh (braam en die engel)1995 corlia fourie (die towersak en ander stories en die wit vlinder)1998 philip de vos (moenie n mielie kielie nie)2001 martie preller (die balkieboek)2004 leon de villiers (droomoog diepgrawer)2007 jaco jacobs (wurms met tamatiesous en ander rympies)2010 linda rode (in die nimmer-immer-bos)6 tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuurdie tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur is in 1969 ingestel ingevolge n skenking deur dr. J. E. Holloway. Die prys is genoem na sy eggenote, wyle mev. Tienie holloway, een van die bekendste skrywers van kleuterverse in afrikaans. Di goue medalje (met die beeltenis van tienie holloway daarop) word van tyd tot tyd toegeken aan n skrywer of skryfster wat gedurende n tydperk, deur die akademieraad bepaal, die beste werk van bevredigende gehalte in afrikaans gelewer het in die genre kleuterliteratuur, dit wil vir kinders onder agt jaar. Vanaf 1976 word die prys elke drie jaar beskikbaar gestel. Toekennings1970 m. E. R. (karlien en kandas)1971 pieter w. Grobbelaar (al sy kleuterboeke)1973 freda linde (jos en die bok)1976 hester heese (al haar kleuterboeke)1979 tienie holloway (postuum) (rympies van tienie holloway en versies van tienie holloway)1982 hester heese (sy wat die soen op haar voorkop dra)1985 freda linde (die keiserkroon)1988 rona rupert (nou wil almal sien)1991 corlia fourie (die meisie wat soos n bottervol sing)1994 elizabeth van der merwe (kaljander van die karoo)1997 marita van der vyver - outeur en piet grobler - illustreerder (olinosters op die dak)2000 verna vels (liewe heksie en die rekenaar en ander nuwe liewe heksie stories)2003 martie preller (babalela en lisa het n plan)2006 martie preller outeur en erica en andries maritz - illustreerders (diep, diep in die donker bos)2009 alana bailey outeur en emily bornhoff illustreerder (die prinses van die afrikavlaktes)7. Elsabe steenbergprys vir vertaalde kinder- en jeugliteratuurdie prys is in 2008 ingestel en word geborg deur die puk-kanselierstrust, noordwes-universiteit, potchefstroom. Dit is vir die doel van die prys geoorloof om uit enige taal werke in afrikaans te vertaal. Hierdie werke is gemik op die lesers in die ouderdomsgroep 5-12 (kinderliteratuur) en tieners en jong volwassenes (jeugliteratuur). Toekennings2009 jaco jacobs (willemien en die geel kat) (ottoline and the yellow cat - chris riddell)8. C. J. Langenhovenprys vir taalwetenskaphierdie prys is in 1968 ingestel op inisiatief van mnr. D. W. R. Hertzog van die firma oude meester. Mnr. Hertzog het die naam aan die hand gedoen. C. J. Langenhoven (18731932) was een van die beroemdste stryders vir en skrywers in afrikaans. Die bedoeling was aanvanklik n prys vir hoogs geslaagde taalvondste in die reklamewese, maar dit is onprakties bevind en op voorstel van die akademieraad is besluit om dit vir taalwetenskap toe te ken. Hierdie prys het die ou stalsprys vir taalwetenskap vervang en word om die drie jaar toegeken. Toekennings (kyk ook stalspryse vir taalwetenskap)1970 prof. J. Du p. Scholtz1973 prof. W. Kempen1976 prof. Meyer de villiers1979 prof. S. A. Louw1982 prof. F. A. Ponelis1985 prof. F. F. Odendal1988 prof. J. C. Steyn1991 prof. J. G. H. Combrink1994 prof. Edith h. Raidt1996 prof. Roy h. Pheiffer2000 prof. E. B. Van wyk2003 taalkommissielede drr. A. F. Prinsloo, m. Alberts, f. J. Lombard, j. Anker, proff. W. A. M. Carstens, a. E. Coetzee, e. F. Kotz, mnr. J. Du t. Mclachlan en prof. J. G. H. Combrink (postuum)2006 prof. R. P. Botha 2009 prof. D. P. Wissing9. Gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiekdi prys is in 1968 ingestel op inisiatief van die uitgewersfirma human en rousseau. Dit is op hulle voorstel na gustav preller (18751943, stigterslid en etlike jare sekretaris van die akademie, joernalis, geskiedskrywer en kritikus) genoem. Di prys vervang die ou stalsprys vir literatuurwetenskap en is al om die drie jaar beskikbaar vir literatuurwetenskaplike werk in afrikaans, met inbegrip van letterkundige kritiek. Die prysgeld word geborg deur human rousseau wat r5 000 beloop plus n silwermedalje. Toekennings (kyk ook stalspryse vir literatuurwetenskap)1970 prof. W. E. G. Louw1973 prof. Rob antonissen (postuum)1976 prof. T. T. Cloete1979 prof. H. Van der merwe scholtz1982 prof. Elize botha1985 prof. D. J. Opperman1988 prof. J. C. Kannemeyer1991 prof. Ernst van heerden1994 prof. Andr p. Brink1997 prof. F. I. J. Van rensburg2000 prof. H. P. Van coller2003 prof. J. P. Smuts2006 dr. H. C. L. Aucamp2009 prof. Chris van der merwe10. Markus viljoenmedalje vir joernalistieke prestasiedie markus viljoenmedalje heet na j. M. H. Viljoen. Hy was van 1931 tot sy dood in 1949 hoofredakteur van die huisgenoot, een van die bekwaamste joernaliste van ons land. In n lewensberig oor markus viljoen het d. J. Opperman onder meer geskryf as daar iemand is wat gedurende sy lewe, en veral n sy dood, nie na waarde geskat word nie, dan is dit die joernalis en die redakteur. Hy het gewoonlik, soos dit ook die geval was met markus viljoen, sowel sy liggaam as sy gees veil vir die welvaart van sy koerant of tydskrif, maar so n joernalis bly eintlik vir die groot publiek n onbekende. In 1969 het die akademieraad besluit om hierdie medalje in te stel vir langdurige hoogstaande werk in die afrikaanse joernalistiek. Die medalje word slegs een maal aan n persoon toegeken. Vanaf 1976 is die prys elke drie jaar beskikbaar. Toekennings1969 dr. L. W. Hiemstra1970 willem van heerden1971 dr. P. A. Weber1973 mnr. Schalk pienaar1979 prof. P. J. Cilli1982 mej. Rykie van reenen1985 mnr. J. J. J. Scholtz1991 mnr. Wiets beukes1994 mnr. Alf ries1997 mnr. J. P. Smit2000 mnr. Niel hammann2003 mnr. P. A. Joubert2009 me. Anne-marie mischke11. Toon van den heeverprys vir regswetenskapdie prys is genoem na francois petrus (toon) van den heever (1894 1956) wat, benewens digter en prosas, ook die voortreflikste afrikaanssprekende regsgeleerde van sy tyd was. In 1951 is die hertzogprys vir posie aan hom toegeken. Die akademieraad het in 1966 besluit om die regswetenskap uit die vakgebiede van die stalsprys vir geesteswetenskappe te neem en n afsonderlike prys daarvoor in te stel. Die prys word om die drie jaar toegeken ten opsigte van oorspronklike regsboeke in afrikaans. Die prys word geborg deur butterworth (sa) beperk. Toekennings (kyk ook stalspryse vir regswetenskap)1969 prof. H. S. Cilliers en prof. M. L. Benade (maatskappyereg)1972 prof. S. A. Strauss en adv. M. J. Strydom (die suidafrikaanse geneeskundige reg)1975 prof. C. W. H. Schmidt (die bewysreg)1978 prof. J. D. Van der vyver (die beskerming van menseregte in suidafrika)1981 prof. C. G. Van der merwe (sakereg)1984 prof. F. R. Malan (regswetenskap)1987 prof. H. N. Pretorius (burgerlike prosesreg in die landdroshowe)1990 prof. Wouter de vos (verrykingsaanspreeklikheid in die sa reg)1993 prof. J. Neethling (deliktereg, onregmatige mededinging en persoonlikheidsreg)1996 prof. C. R. Snyman (strafreg)2002 prof. J. C. Sonnekus (2de uitgawe van die estoppelleerstuk in die suid-afrikaanse reg)2006 applregter j. J. F. Hefer (vir toonaangewende regsuitsprake in afrikaans)12. D. F. Malanmedaljeby die stellenbosse werkgemeenskap van die akademie het in 1959 die gedagte ontstaan om die naam van dr. D. F. Malan (1874 1959) aan n akademiefonds, prys, of stigting te verbind, as n blywende hulde aan hierdie volksleier wat ook n stigterslid van die akademie was en lid van die akademieraad (19341936). Op 24 maart 1961 het die akademieraad besluit tot die instelling van n goue d. F. Malanmedalje as n blywende hulde aan die nagedagtenis van wyle dr. D. F. Malan vir die groot diens wat hy aan die bevordering van die afrikaanse taal en kultuur gelewer het. Die toekenning word as n besonder ho onderskeiding beskou en word alleen toegeken aan persone wat werk van die hoogste gehalte gelewer het ter bevordering van die afrikaanse kultuur op die gebiede waarop wyle dr. Malan gepresteer het. Vanaf 1975 word die d. F. Malanmedalje elke drie jaar beskikbaar gestel. Toekennings1962 kmdt. (sen. ) c. A. Van niekerk1967 prof. G. B. A. Gerdener1972 mnr. H. Recht malan1975 prof. H. B. Thom1978 dr. Anton rupert1984 prof. P. J. Cilli1987 staatspresident p. W. Botha1990 mev. Tini vorster1993 dr. G. V. N. Viljoen1996 dr. W. A. De klerk (postuum)1999 prof. J. G. H. Combrink (postuum)2002 ds. I. L. De villiers2005 atkv (afrikaanse taal- en kultuurvereniging)13. Ds. Pieter van drimmelenmedaljeprof. Dr. Govert cornelis van drimmelen en dr. Pieter van drimmelen (die aanvanklike skenker) skenk in 1977 r5 000 vir die bevordering van die afrikaanse taal en kultuur op die gebied van die godsdiens. Die volgende aktiwiteite word vir bekronings in aanmerking geneem bybelvertaling, teologiese handboeke in afrikaans wat spesifiek bedoel is vir gebruik deur universiteitstudente, gepubliseerde preekbundels, godsdiensonderwys en die skrywe, vertaling, toonsetting en verbetering van afrikaanse psalms en gesange. Predikante, professore, onderwysers, skrywers, mans en vroue word sonder onderskeid vir hierdie toekenning in aanmerking geneem. Die medalje en prys kan na verloop van minstens vyf jaar weer aan dieselfde persoon toegeken word en postume bekronings is geoorloof. Toekennings1982 prof. G. G. Cilli1984 die bybelgenootskap van suidafrika1988 prof. P. A. Verhoef1989 prof. J. P. Louw1990 dr. A. P. Van der colf1991 mnr. Pieter van der westhuizen1992 prof. A. B. Du toit1993 prof. F. E. Deist1996 prof. J. P. Oberholzer1998 prof. J. A. Du rand1999 prof. J. J. J. Van rensburg2000 proff. J. G. Van der watt en s. J. Joubert2001 prof. C. J. A. Vos2002 prof. T. T. Cloete2003 prof. H. F. Van rooy2004 prof. H. J. B. Combrink2005 prof. G. C. Olivier2006 dr. A. Knig2008 prof. A. G. Van aarde2009 bybelgenootskap van suid-afrika, christelike kernensiklopedie2010 prof. J. L. Helberg14. D. F. Du toit malherbeprys vir genealogiese navorsingin 1976 is hierdie prys ingestel met n erflating van r3 000 uit die boedel van wyle dr. D. F. Du toit malherbe. Hierdie prys word toegeken vir n hoogstaande publikasie of reeks van hoogstaande publikasies in afrikaans op die gebied van genealogie wat voor die begin van die bekroningsjaar verskyn het. Die publikasie(s) moet duidelik bewys lewer van oorspronklike navorsing. Die prys word vanaf 1980 elke drie jaar toegeken. Dit kan net een maal aan n persoon toegeken word. Toekennings1982 dr. J. A. Heese1989 dr. Ben cilliers1992 kol. Dr. Jan ploeger1995 dr. R. T. J. Lombard1998 me. Linda zllner2001 dr. J. C. Visagie2004 me. Janet melville2007 mnr. M. H. C. Du preez15. Stalsprysedie stalspryse se ontstaan kan teruggevoer word tot jaarvergaderings in die dertigerjare waar die behoefte uitgespreek is aan n prys, soortgelyk aan die hertzogprys, vir hoogstaande wetenskaplike prosa in die geesteswetenskappe in afrikaans. In 1942 het die akademieraad besluit dat die hertzogprys om die helfte verdeel word tussen bellettrie en sulke wetenskaplike prosageskrifte. So kry prof. J. Du p. Scholtz in 1943 die hertzogprys vir wetenskaplike prosa vir die afrikaner en sy taal, en dr. C. Beyers in 1944 vir die kaapse patriotte. (in 1942 is die fakulteit natuurwetenskap en tegniek tot die akademie toegevoeg en versoeke is deur di fakulteitsraad gerig dat ook natuurwetenskaplike werke vir die hertzogprys in aanmerking moes kom. )hierdie reling was onbevredigend en in 1946 besluit die akademieraad om n aparte akademieprys vir geesteswetenskappe in te stel. In 1955 word die naam verander na stalsprys vir geesteswetenskappe, genoem na wyle dr. A. J. Stals, minister van onderwys en gesondheid in die eerste malankabinet. Die stalsprys word toegeken vir publikasies van hoogstaande gehalte, by voorkeur in afrikaans, sedert 1969 kan dit net een maal aan n persoon toegeken word. Die groepering van vakgebiede het deur die jare verander. Tans roteer die vakgebiede driejaarliks soos volg eerste jaar i geskiedwetenskappe (geskiedenis, kultuurgeskiedenis, argeologie, ens. )ii sosiologie, antropologie, kriminologieiii filosofie en etiek, toekomskunde, algemene wetenskapsleer, algemene navorsingsmetodologieiv politieke wetenskapv ekonomietweede jaar i maatskaplike werk, verpleegkundeii opvoedkunde, bewegingskunde, rekreasiekundeiii werk in afrikaans gelewer op die gebied van (om die beurt) taal en literatuurwetenskap van ander tale (met uitsluiting van afrikaans)iv geografie, demografie, omgewingswetenskapv bestuurderde jaar i die kunstewetenskappe en kunstegeskiedenisii sielkundeiii kommunikasiekunde en joernalistiek, biblioteek en inligtingkundeiv multi en interdissiplinre spanwerksommige vakgebiede wat vroer by die stalsprys geressorteer het, het intussen n eie tuiste gevind regswetenskap (die toon van den heeverprys), taalwetenskap (die c. J. Langenhovenprys) en literatuurwetenskap (die gustav prellerprys). In 1980 is die stalsprys vir teologie vervang deur die totiusprys. Toekennings (kyk ook hertzogprys vir wetenskaplike prosa)akademieprys vir geesteswetenskappe (19461955)1947 taal en literatuurwetenskap prof. G. S. Nienaber (die afrikaanse beweging, honderd jaar hollands in natal, gedenkalbum van die natalse n. G. Kerk, klaas waarzegger se zamenspraak en brieve uit 1861, afrikaans tot 1860 en die afrikaanse geskrifte van samuel zwaartman)1948 geskiedenis prof. P. J. Van der merwe (die noordwaartse beweging van die boere voor die groot trek (17701842), die trekboer in die geskiedenis van die kaapkolonie (16571842) en trek studies oor die mobiliteit van die pioniersbevolking van die kaap)1950 regswetenskap dr. L. C. Steyn (die uitleg van wette)1951 taal en literatuurwetenskap prof. P. J. Nienaber (bibliografie van afrikaanse boeke, deel ii, bronnegids by die studie van die afrikaanse taal en letterkunde, die geskiedenis van die afrikaanse bybelvertaling, deel ii en die vrystaatse taalbeweging)1952 geskiedenis prof. H. B. Thom (die lewe van gert maritz)dr. G. D. Scholtz (oorsake van die tweede vryheidsoorlog)1955 taalwetenskap prof. J. L. M. Franken (taalhistoriese bydraes, tentatiewe etimologie en die afrikaans van boniface)stalsprys vir geesteswetenskappe (sedert 1955)1957 opvoedkunde prof. J. Chr. Coetzee1958 regswetenskap prof. J. P. Ver loren van themaat (staatsreg) staatswetenskap dr. G. D. Scholtz (hoe die wreldpolitiek gevoer word)1959 taalwetenskap prof. S. P. E. Boshoff, prof. T. H. Le roux en prof. D. F. Malherbe literatuurwetenskap prof. G. Dekker en prof. F. E. J. Malherbe1961 teologie prof. G. B. A. Gerdener (recent developments in the south african mission field en die afrikaner en die sending)1962 regswetenskap prof. J. C. De wet en prof. H. L. Swanepoel (die suidafrikaanse strafreg) sosiologie prof. G. Cronj1963 literatuurwetenskap prof. A. P. Grov1964 wysbegeerte prof. H. G. Stoker1965 kultuurgeskiedenis dr. A. J. Beseken (simon van der stel en sy kinders) sielkunde prof. F. W. Blignaut (die invloed van langdurige oormatige gebruik van alkohol op tien generasies van die witmuis (mus musculus) n eksperimentele ondersoek na die uitwerking van etielalkohol op funksionele prosesse) opvoedkunde prof. B. F. Nel (grondslae van die psigologie en pedagogiese verwaarlosing)1967 kultuurgeskiedenis dr. J. Bouws taalwetenskap prof. S. P. E. Boshoff en prof. G. S. Nienaber (afrikaanse etimologie)1968 ekonomie prof. H. J. J. Reynders wysbegeerte prof. C. K. Oberholzer1969 aardrykskunde prof. A. Nel1970 teologie prof. E. P. Groenewald1971 ekonomie prof. J. L. Sadie geskiedenis dr. W. J. De kock (postuum) staatswetenskap prof. A. H. Murray1972 aardrykskunde prof. P. Smit afrikanistiek prof. G. M. E. Leistner opvoedkunde prof. C. F. G. Gunter1973 kultuurgeskiedenis prof. F. A. Van jaarsveld (die afrikaner en sy geskiedenis en lewende verlede)1974 geskiedenis prof. D. J. Kotz (sy reeks boeke oor nasionalisme as historiese faktor) kunsgeskiedenis prof. J. Du p. Scholtz (strat caldecott en d. C. Boonzaier en pieter wenning verslag van n vriendskap) ekonomie prof. W. F. J. Steenkamp (sy publikasies oor arbeidsvraagstukke en koperasies) wysbegeerte prof. H. J. De vleeschauwer (sy geskrifte oor die geskiedenis van die wysbegeerte)1975 opvoedkunde prof. J. G. Garbers en prof. M. C. H. Sonnekus1976 teologie prof. A. Van selms1977 wysbegeerte prof. M. Versfeld geskiedenis prof. C. F. J. Muller ekonomie prof. J. A. Lombard1978 afrikanistiek prof. D. Ziervogel (postuum) sielkunde prof. H. P. Langenhoven1979 teologie prof. T. N. Hanekom1980 ekonomie prof. P. J. Van der merwe staatswetenskap prof. J. J. N. Cloete1981 opvoedkunde prof. F. Van der stoep afrikanistiek prof. P. J. Coertze sosiologie prof. S. P. Cilliers1982 musiek prof. Jacques malan sielkunde prof. A. B. Van der merwe1983 ekonomie dr. Gerhard de kock1984 wysbegeerte prof. J. J. Degenaar prof. W. P. Esterhuyse aardrykskunde dr. I. J. Van der merwe opvoedkunde prof. W. A. Landman1985 kultuurgeskiedenis prof. Bun booyens sielkunde prof. E. M. Nel sosiologie prof. A. F. Steyn1986 ekonomie dr. S. S. Brand1987 kriminologie prof. P. J. Van der walt1988 sielkunde prof. W. J. Schoeman1989 staatswetenskap en ontwikkelingsadministrasie prof. J. H. Coetzee wysbegeerte prof. D. F. M. Strauss geskiedenis prof. F. A. Van jaarsveld ekonomie prof. J. A. Groenewald1990 opvoedkunde prof. T. R. Botha afrikatale prof. E. B. Van wyk aardrykskunde prof. W. S. Barnard sosiologie prof. D. D. Joubert1991 sielkunde prof. D. A. Louw kultuurgeskiedenis prof. C. F. J. Muller1992 ekonomie prof. J. J. Stadler prof. S. J. Terreblanche wysbegeerte prof. M. E. Botha1993 volkekunde prof. R. D. Coertze sosiologie prof. H. C. J. Van rensburg aardrykskunde prof. P. S. Hattingh1994 sielkunde prof. J. M. Schepers1995 geskiedenis prof. D. J. Van zyl staatswetenskap en ontwikkelingsadministrasie prof. Christopher thornhill ekonomie prof. S. Marx wysbegeerte prof. A. A. Van niekerk1996 afrikatale prof. P. S. Groenewald opvoedkunde prof. P. C. Van der westhuizen1997 sielkunde prof. I. Van w. Raubenheimer kultuurgeskiedenis mnr. Karel schoeman kunsgeskiedenis prof. G. M. Ballot1998 ekonomie prof. G. L. De wet (postuum) filosofie prof. H. W. Rossouw sosiologie prof. J. B. Du toit geskiedwetenskappe (kultuurgeskiedenis) prof. F. Pretorius1999 verpleegkunde prof. M. J. Viljoen bestuur dr. H. J. J. Reynders bewegingskunde dr. F. J. G. Van der merwe2000 multi- en interdissiplinre spanwerk prof. J. Mouton kommunikasiekunde en joernalistiek prof. A. S. De beer sielkunde prof. D. J. W. Strmpfer kunstegeskiedenis prof. D. J. Van den berg2001 geskiedwetenskappe prof. J. C. Steyn filosofie prof. A. B. Du toit politieke wetenskappe prof. H. B. Giliomee2002 menslike bewegingskunde prof. J. H. De ridder verpleegkunde prof. Marie poggenpoel2003 kommunikasiekunde prof. P. J. Fourie kunstewetenskappe prof. E. A. Mar sielkunde prof. M. P. Wissing2004 filosofie prof. G. Olivier geskiedwetenskappe prof. H. B. Giliomee2005 maatskaplike werk prof. H. Strydom geografie prof. H. L. Zietsman2005 multi- en interdissiplinre navorsing proff. F. P. Retief en louise cilliers kunstegeskiedenis dr. Frieda harmsen-van proosdij2007 ekonomiese en bestuurswetenskappe prof. D. S. Lubbe politieke wetenskap prof. P. Du toit algemene wetenskapsleer en algemene navorsingsmetodologie prof. J. Mouton geskiedwetenskappe prof. G. J. Schutte2008 omgewingswetenskappe prof. J. H. Giliomee2009 multi- en interdissiplinre navorsing dr. H. C. Marais kunstegeskiedenis prof. A. E. Duffey sielkunde prof. J. G. Maree biblioteek- en inligtingkunde prof. C. S. De beer2010 geskiedwetenskappe prof. P. H. Kapp filosofie prof. B. J. Van der walt politieke wetenskap samestellers van die nuwerwetse politieke woordeboek ekonomie prof. P. Styger16. Totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybeldie akademieraad het hierdie prys in 1980 op inisiatief van sanlam ingestel. Die totiusprys vervang die stalsprys vir teologie en word toegeken vir n hoogstaande publikasie of reeks van hoogstaande publikasies in afrikaans oor die christelike teologie of die studie van die grondtale van die bybel. By bekroning word daar veral gelet op voortgesette produktiwiteit. Die prys word tweejaarliks toegeken. N bepaalde persoon kan net een maal bekroon word. Die prys is geborg deur sanlam en word bekostig uit n trustfonds wat deur die akademie geadministreer word. Toekennings1982 prof. J. A. Heyns1984 prof. F. C. Fensham1986 prof. W. J. Van der merwe1988 prof. P. B. Van der watt1990 prof. W. D. Jonker1992 prof. D. Bosch (postuum)1994 prof. W. S. Prinsloo1995 prof. J. J. F. Durand1998 prof. A. B. Du toit2000 prof. D. J. Louw2002 prof. B. A. Mller2004 prof. J. H. Van wyk2006 prof. J. G. Van der watt17. N. P. Van wyk louwmedaljedie prys neem die vorm van n medalje aan, waarvan die waarde en voorkoms deur die akademieraad bepaal word. Alleen werk van die hoogste gehalte word bekroon. Die volgende oorweging geld by die keuse van n kandidaat so n persoon se skeppende bydraes tot die ontginning, organisasie en die volgehoue uitbouing van n vertakking of vertakkings van die geesteswetenskappe en wat as n wesenlike en belangrike bydrae tot die bevordering van die geesteswetenskappe beskou kan word. Die prys is jaarliks vir n toekenning beskikbaar. Net een kandidaat kan op n keer bekroon word. Indien geen geskikte kandidaat aangewys kan word nie, word geen prys vir die betrokke jaar toegeken nie. Die prys word beskou as die bekroning van buitengewone prestasie, normaalweg van volgehoue aard. Dit kan slegs een maal aan n persoon toegeken word. Toekennings1993 prof. H. W. Rossouw1995 prof. Elize botha1996 prof. J. G. Garbers1996 prof. P. Smit1997 prof. J. J. Degenaar1998 prof. W. P. Esterhuyse1999 prof. J. C. Steyn 2001 prof. W. D. Jonker2002 prof. T. T. Cloete2003 prof. J. C. Kannemeyer2004 prof. R. E. Van der ross2005 prof. F. A. Ponelis2007 prof. S. A. Strauss2008 prof. D. F. M. Strauss18. Erepenning vir afrikaanse radiohoorspele en erepenning vir afrikaanse radiohoorbeelde(tot 1995 die saukprys vir radiohoorspele en radiohoorbeelde)die erepenning word jaarliks toegeken. Die toekenning geskied om die beurt vir afrikaanse radiohoorspele (waarby radiovervolgverhale ingesluit is) en afrikaanse radiohoorbeelde. (tot 1995 het engelse hoorspele en hoorbeelde ook in aanmerking gekom. )werke wat geskryf en uitgesaai is in die twee kalenderjare wat die bekroningsjaar voorafgaan, kom in aanmerking. Alleen persone wat in die republiek van suidafrika woonagtig is, kom vir die prys in aanmerking. Lede van die radiodiens se personeel is nie uitgesluit nie. Toekenningsafrikaanse radiohoorspele1962 n. P. Van wyk louw (dagboek van n soldaat)1963 pieter de bruyn (as die dorstyd kom)1965 dolf van niekerk (land van ons vaders)1967 daan retief (die ondernemer)1971 dolf van niekerk (kamer 99)1973 chris barnard (die rebellie van lafras verwey)1977 ampie van straten (pendoring (edms. ) bpk. )1981 henriette grov (ontmoeting by dwaaldrif)1985 de waal venter (die werklike buysbuys)1995 ampie van straten (pendoring en seun)2006 george weideman (sand)2008 chris barnard (blindemol)afrikaanse radiohoorbeelde1964 j. F. Marais (die wreld van pierneef)1968 andr terblanche (namakwaland en boesmanland)1970 andr terblanche (broers)1972 morn coetzer (die valskermsoldaat)1976 cobus robinson (die huis waar ek woon)1978 lourens fourie (klanke van oorlewing)1980 jurg myburgh (op die outers)1982 frikkie wallis (die watersoekers)1984 nico roos (die abc by omega)1986 dine van zyl (my naam is ella)1988 andr liebenberg (neem my hand)1990 frikkie wallis (steven de groote n huldeblyk)1992 johan rademan (anton muller die lewe van n outistiese man)1994 chris swanepoel (toemaar die donkerman)1996 niekie van den berg (ko gauteng daar waar die goud is)1998 daniel hugo (troebadoer van die woord)2005 iris bester (kleur is haar taal)2007 andr liebenberg (die beste geskenk (orgaanskenking en oorplanting)2009 herman steyn (eendag op n trein na pretoria die storie van die gautrein)engelse radiohoorspele1962 cecil jubber (the soul of the white ant)1963 james ambrose brown (the night the star stood still)1966 helen braithwaite (the indestructibles)1967 john cundill (to the end of the road)1969 james ambrose brown (the lost world of adam adamson)1971 john boulter (tell me about friday)1977 norman partington (demigod and macvelli)1985 peter greenhalgh (the wrath of achilles)1987 jack mullen (romeo and juliet en rosaline and paris)1989 nigel vermaas (the day of the trolleys)engelse radiohoorbeelde1964 cecil jubber (baboon) lourens fourie (the kalahari game reserve)1968 cecil jubber en ronnie wilson (advertising en stuttering)1970 ronnie wilson (mine dumps)1972 kim shippey (the springboks in australia)1976 geoff sims (the eighteen hour siege)1980 colin fish en thomas pakenham (the boer war)1982 cecil jubber (a leaf, a tree, a hill, a cloud)1990 john orr (the radio doctor on death and dying)1992 john orr (living with aids)1994 wilma buckley (a song for sophiatown)19. Erepenning vir afrikaanse televisiedramas en erepenning vir afrikaanse dokumentre televisieprogramme (tot 1995 die saukprys vir televisiedramas en dokumentre televisieprogramme)die erepenning word jaarliks toegeken. Werke wat uitgesaai is deur alle uitsaainetwerke in die twee kalenderjare wat die bekroningsjaar voorafgegaan het, kom in aanmerking. Dit geskied om die beurt vir afrikaanse televisiedramas (waarby dramareekse ingesluit is) en afrikaanse dokumentre televisieprogramme. (tot 1995 het engelse dramas en dokumentre programme ook in aanmerking gekom. ) alleen persone wat in die republiek van suidafrika woonagtig is, kom vir die prys in aanmerking. Lede van die televisiediens se personeel in nie uitgesluit nie. Toekennings afrikaanse dokumentre televisieprogramme1977 annie basson (duskant die groot see)1979 jan spies en koos roets (die reeks oor suidwesafrika)1981 annie basson (dis brood wat ons wen)1983 sias odendaal (ek, die gevangene)1985 katinka heyns (episode 2 van waar die liefde l)1987 heinrich khne (n afspraak by die see)1989 fred nel (meneer die speaker)1991 katinka heyns (die mens agter die boek n. P. Van wyk louw)1993 herman binge (daar was eenmaal n plek. Distrik ses)1997 annette du plessis en hans du plessis (afrikaans ons eie mixed bredie)2001 jan horn (episode 1 van langpad, en amper daar. . )2003 herman binge (verskroeide aarde die storie van die konsentrasiekampe)2005 odette geldenhuys (grietjie van garies)2007 jan horn (vigs vonnis van die dood)afrikaanse televisiedramas1978 p. G. Du plessis (n rand n droom)1980 p. G. Du plessis (episode 3 van tj 7)1982 jan scholtz (jopie fourie)1984 johan van jaarsveld (die perdesmous)1986 franz marx (die buitestaander)1990 karel schoeman (op die grens)1992 paul c. Venter (meester)1994 paul c. Venter (episode 1 van konings)1996 danie joubert (vir sy regie van die reeks torings)1998 jan scholtz (reeks i, episode 2 van die tvteks triptiek)2000 danie odendaal (episode 4 van die tv-teks netwerk)2002 jan scholtz (episode 5 van reeks 2 van die tv-reeks iemand om lief te h)2006 gerrit schoonhoven (episode 9 van plek van die vleisvreters)2008 koos roets (episode 1 van dryfsand)2010 koos roets (episode 1 van transito)engelse dokumentre televisieprogramme1979 william c. Faure (the dancer)1981 thomas d. Mcclelland (the project)1983 dick reucassel (the nile crocodile)1985 duncan mclachlan (solo ascent)1987 william c. Faure (emily hobhouse the english woman)1989 dick reucassel (ways of the wild)1991 norman milburn (the left hand of language)1993 danie botha (a song of peace)engelse televisiedramas1980 john cundill (the chickenrun)1984 john cundill (the outcast)1986 john cundill (episode 6 van1922)1988 gray hofmeyr (thicker than water)1992 gray hofmeyr (the big time) 1994 gray hofmeyr (episode 1 van the big time 2). Op 14 maart 1924 dr. F. V. Engelenburg, voorsitter van die akademie, dat t meermale voorkom, dat daar geleentheid of aanleiding ontstaan om die werk van een of ander te erken sonder daarvoor juis n geldprys uit te loof. Dit sou kan gebeur by wyse van n medalje, met die akademiesel as basis. Kort daarna het die jaarvergadering di gedagte goedgekeur en so het die akademie se beroemde erepenning ontstaan. Eers in 1931 is die eerste erepenning toegeken, en wel aan die draaiboekskrywer, regisseur en vyf spelers van die eerste afrikaanse klankfilm, moedertjie. In 1936 besluit die akademie om van tyd tot tyd ook erepennings toe te ken vir die skilderkuns, die argitektuur en die beeldhoukuns. In 1938 kom musiek en of sangkuns en toneel en of voordragkuns by. Met die jare is verskillende bekroningsgroeperings in verband met die erepenning toegepas. In 1952 het n nuwe groepering bygekom besondere erepennings vir algemene kultuurwerk, en in 1956 keur die raad goed dat n erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie toegeken word (wat in 1972 vervang word deur die goue akademiemedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie. In 1959 word n erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde ingestel, wat egter in 1968 afgeskaf word. Volgens die reglement is die akademie se erepenning bedoel as erkenning, binne die doelstelling van die akademie, van besondere kulturele prestasie op terreine wat nie suiwer letterkundig of wetenskaplik is nie. Die volgende en verwante gebiede kom in aanmerking a) beeldhoukuns, b) toneelkuns, c) skilderkuns, d) argitektuur en verbandhoudende dissiplines, e) musiek en f) rolprentkuns. Die gerhard beukesprys word saam met die erepenning vir toneelkuns toegeken en word bekostig uit n trustfonds wat prof. Beukes tot die akademie se beskikking gestel het. Die fonds word deur nedbank geadministreer. Op aanbeveling van n fakulteitsraad kan die akademieraad n erepenning toeken vir werk van kulturele betekenis gelewer buite die bovermelde terreine dit word dan n besondere erepenning genoem - op die gebied van musiek en ballet, skilderkuns en beeldhoukuns, argitektuur, rolprentkuns, die erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde wat in 1968 afgeskaf is, besondere erepennings, waaronder inbegryp word erepennings wat vir algemene kultuurwerk bedoel was, en laastens die erepenning vir bevordering van maatskaplike welsynswerk. Toekenningserepennings op die gebied van toneel en voordrag1945 hendrik en mathilde hanekom (toneelkuns)1948 andr huguenet en anna neethlingpohl (toneelkuns)1951 p. P. B. Breytenbach (toneelbevordering)1954 wena naud (toneelkuns)1957 siegfried mynhardt (toneelkuns)1959 modest lauwerijs (letterkundige voordrag)1961 elsa fouch (toneelkuns)1963 johann nell (toneelkuns)1964 danie smal (voordragkuns)1965 robert mohr (toneelkuns) gert van den bergh (prestasies op die gebied van die speelkuns, meer bepaald die film en die radio)1967 james norval (toneelkuns). F. L. Alexander (kunskritiek)1972 enslin du plessis (skilderkuns)1973 katrine harries (grafiese kuns)1976 cecil skotnes (skilderkuns)1978 bettie cilliersbarnard (skilderkuns) leo theron (skilderkuns)1979 edoardo villa (beeldhoukuns)1980 may hillhouse (skilderkuns)1983 christo coetzee (skilderkuns)1984 paul du toit (skilderkuns)1987 hennie potgieter (kultuurhistoriese beeldhoukuns)1990 erik laubscher (bevordering van die skilderkuns)1991 johan van heerden (beeldhoukuns)1993 stanley pinker (skilderkuns) zakkie eloff (kunsbevordering)1996 n. O. Roos (skilderkuns)1999 gunther van der reis (skilderkuns)2000 william kentridge (skilderkuns)2001 willem boshoff (beeldhoukuns) dirk meerkotter (skilderkuns)2003 willie bester (bevordering van die skone kunste)2005 diane victor (grafiese kuns)2006 alexander podlashuc (visuele kunste)2007 strijdom van der merwe (visuele kunste)2008 titia ballot (grafiese kuns) prof. J. D. Lewis-williams (studie van rotskuns)2009 francois de villiers (reklame)2010 conrad theys (skilderkuns)erepennings op die gebied van argitektuur en verbandhoudende dissiplines1936 gerard moerdyk (argitektuur)1940 w. H. Louw (argitektuur)1953 d. F. Hugo naud (argitektuur)1956 a. L. Meiring (argitektuur)1960 norman eaton (argitektuur)1963 h. A. I. Watson (argitektuur)1964 g. E. Pearse (argitektuur)1967 d. Bax (kultuurhistoriese prestasie) w. Punt (kultuurhistoriese prestasie)1969 mary alexander cook (kultuurhistoriese prestasie)1970 w. Gordon mcintosh (argitektuur)1975 gawie fagan (argitektuur)1977 danie theron (argitektuur)1980 wilhelm meyer (argitektuur)1983 jan van wijk (argitektuur)1986 dirk van velden visser (argitektuur)1989 j. H. Meiring (argitektuur)1992 bannie britz (argitektuur) anton rupert (vir die daadwerklike bewaring van argitektuur in suidafrika)1995 samuel pauw (argitektuur)1998 roelof s. Uytenbogaardt (postuum) (argitektuur)2004 dr. D. P. Kesting (argitektuur)erepenning vir rolprentkuns1931 j. F. W. Grosskopf (draaiboekskrywer), joseph albrecht (regisseur), stephanie faure, joan du toit, j. Plaat-stultjes, carl richter en pierre de wet (spelers) van die eerste afrikaanse klankfilm, moedertjie1933 c. P. De leeuw beyers (die kruger-wildtuin)1951 kurt baum (& ,n volk se erfenis)1958 departement van inligting (vissers van die dodekus)1962 departement van inligting (workshop of a continent)1963 films of africa (west wits line)1966 films of africa (river of diamonds))1968 emil nofal films (die kandidaat)1970 jamie uys (rolprentkuns)1973 raymond hancock (dokumentre rolprentkuns)1978 hyman kirstein (rolprentkuns)1989 sonneblomfilmproduksies (maatskappy van katinka heyns en chris barnard vir die rolprent fiela se kind)1992 manie van rensburg (rolprentkuns) jan scholtz (rolprentkuns)1995 franz marx (rolprentkuns) athol fugard (rolprentkuns)1998 katinka heyns (vir haar bydrae tot die rolprentkuns met spesiale vermelding van paljas)2001 gavin hood (the storekeeper en a reasonable man)2003 kyknet-span mnre. Koos bekker, glen marques, jan du plessis, theo erasmus, mee. Marida swanepoel en elise malherbe2004 n! Xau (postuum) (rolprentkuns)2007 jans rautenbach (bydrae tot rolprentkuns in afrikaans)2009 charlize theron (suid-afrikaner wat roem verwerf het in internasionale rolprentwreld)2010 miems de bruynerepenning vir afrikaanse taal en letterkunde1959 dr. D. F. Malan (postuum)1962 dr. P. C. Schoonees prof. M. S. B. Kritzinger1963 prof. P. De v. Pienaar1964 prof. G. S. Nienaber1966 prof. S. A. Louw1967 prof. W. Kempen prof. P. J. Nienaberdie erepenning is in 1968 afgeskaf. Besondere erepennings1933 dr. J. D. Kestell (voorsitter van die kommissie van vertalers van die bybel in afrikaans) prof. S. P. E. Boshoff, prof. T. H. Le roux en prof. D. F. Malherbe (taaladviseurs i. V. M. Die afrikaanse bybelvertaling)1935 jan f. E. Celliers (baanbrekerswerk op die gebied van die afrikaanse letterkunde) prof. D. C. Hesseling (bevordering van afrikaans in nederland)1948 i. M. Lombard (twaalf jaar getroue diens aan die akademie)1950 mev. Cecile de ridder en dr. S. Henri pellissier (vir hul werk op die gebied van volkspele) dr. E. G. Jansen en m. C. Botha (vir hul werk i. V. M. Die oprigting van die voortrekkermonument en die inwydingsplegtighede op 16 desember 1949)1951 dr. C. F. Visser en dr. J. De v. Heese (vir hul werk i. V. M. Die stigting en opbou van die voortrekkerbeweging)1959 dr. F. C. L. Bosman (tien jaar getroue diens aan die akademie) s. V. Petersen (vir sy bydrae tot die afrikaanse kultuur) prof. H. B. Thom (bevordering van die afrikaanse taal en kultuur)1960 j. L. Van schaik (vir die groot en baanbrekende werk i. V. M. Die uitgewery in afrikaans)1961 wim bhrmann (nasionale woningbou)1963 p. J. Philander (afrikaanse letterkunde) dr. C. R. Louw (uitbouing van die afrikaanse sakelewe)1966 dr. L. W. Hiemstra (diens aan die afrikaanse taal) prof. S. P. Engelbrecht (kultuurhistoriese prestasie)1967 dr. R. Bigalke (vir sy rol i. V. M. Wetenskaplike natuurbewaring in suidafrika) prof. A. P. Goossens (bevordering van die afrikaanse vaktaal)1968 dr. Flemming dahl (bevordering van afrikaans in die buiteland) douglas fuchs (bevordering van die radiowese)1969 dr. W. W. M. Eiselen (bevordering van afrikanistiek) prof. H. L. Gonin (vertaling van regsbronne) prof. C. H. Rautenbach (diens aan die universiteitswese) prof. H. B. Thom (diens aan die universiteitswese)1970 prof. A. J. H. Van der walt (diens aan die universiteitswese) dr. Cornelis pama (kultuurhistoriese prestasie)1974 dr. Hans herre (plantkundige navorsing)1975 laurika postma (kultuurhistoriese prestasie)1976 dr. Anna h. Smith (kultuurbevordering) mnr. J. D. Pretorius (kultuurbevordering) mev. Kotie roodtcoetzee (kultuurgeskiedenis en museumwese)1979 prof. J. J. Oberholster (geskiedenisbevordering) dr. Albert werth (kunsbevordering) prof. F. Smuts (kultuurbewaring) dr. W. J. B. Serfontein (leiding i. V. M. Die nuwe psalm en gesangboek)1980 prof. J. H. Coetzee (kultuurbevordering) dr. G. Van n. Viljoen (bevordering van die universiteitswese)1981 prof. E. M. Hamman (bevordering van die universiteitswese) esias bosch (keramiekontwerp)1984 prof. T. Van wijk (bevordering van die universiteitswese) prof. J. P. De lange (bevordering van onderwysvernuwing)1985 prof. H. J. Van aswegen (afrikastudie) prof. A. A. F. Teurlinckx (kunsbevordering) dr. J. Ploeger (geskiedenisbevordering)1986 prof. F. A. Van jaarsveld (geskiedenisbevordering) prof. M. C. E. Van schoor (geskiedenisbevordering) prof. F. J. Labuschagne (taalbevordering) mnr. Gus cluver (joernalistiek)1988 mev. Susan moolman (toegepaste kunste (weefwerk)) prof. E. L. P. Stals (geskiedenisbevordering) pres. L. M. Mangope en die volk van bophuthatswana (bevordering van afrikaans)1989 t. O. Honiball (baanbrekerswerk op die gebied van die afrikaanse strokiesprent)1990 dr. Hermien mccauldommisse (bevordering van die uitvoerende kunste) nasionale pers (bydrae tot die ontwikkeling en bevordering van die afrikaanse taal, letterkunde en kultuur) prof. S. I. Malan (biblioteekkunde) mnr. S. H. Pellissier (onderwys en opvoeding)1991 prof. F. J. Du toit spies (geskiedenisbevordering) neels hansen (operaregie en ontwerp) mnr. Gideon roos en dr. Jan schutte (uitsaaiwese en uitvoerende kunste) prof. D. Vermaak (onderwysstelselbeplanning)1993 prof. Pieter de klerk (geskiedenisbevordering) prof. T. J. R. Botha (bevordering van afrikaans) dr. Elsabe steenberg (bydrae tot kinderliteratuur)1994 prof. P. W. Grobbelaar (volkskunde) prof. O. J. O. Ferreira (kultuurgeskiedenis) mej. E. C. Steijn (opvoeding en onderwys) mnr. Koos human (bevordering van die afrikaanse boek)1995 mnr. Jrgen fomm (boekontwerp en tipografie) dr. G. J. Schutte (kultuurbevordering nederlandsuidafrika) mnr. D. C. Hauptfleisch (leksikografie)1996 h. H. Wirth (restourasie van kunswerke)1997 mnr. J. L. (dotman) pretorius (kultuurbevordering) dr. J. Celestine pretorius (kultuurgeskiedenis) prof. Louis eksteen (taalbevordering)2002 mnr. Paul alberts (fotografie) prof. S. W. Le roux (argitektuurbevordering)2003 prof. P. H. Kapp (bevordering van geskiedenis)2004 mev. Huberte rupert (bevordering van kuns en kultuur) prof. O. J. O. Ferreira (bevordering van geskiedenis)2005 prof. J. W. N. Tempelhoff (bevordering van geskiedenis)2006 prof. J. S. Bergh (bevordering van geskiedenis)2007 mnr. Koos kruger (kultuurbevordering) dr. Dan sleigh (bevordering van geskiedenis)2008 dr. I. H. T. Balie (bevordering van geskiedenis en historiese bewaring)2009 jan groenewald en pieter de vos (dokumentre program the heart is beautiful episode 3)2010 genl. G. N. Opperman (kultuurbevordering). Erepenning vir bevordering van maatskaplike welsynswerkdie akademieraad het in 1963 besluit om & ,n erepenning in te stel vir verdienstelike werk op een of meer van die volgende gebiede a) navorsing wat vir die maatskaplike welsyn bevorderlik is, b) bevordering van maatskaplike werk as beroep, en c) bevordering en ontwikkeling van enige besondere vertakking van maatskaplike sorg. Di erepenning is na 1972 afgeskaf en word onder die stalsprys toegeken. Toekennings1965 prof. G. Cronj1969 prof. J. De w. Keyter1972 prof. Erika theron. Op 14 junie 1996 skenk mej. Elizabeth c. Steijn aan die suidafrikaanse akademie vir wetenskap en kuns n bedrag van r20 000 vir die stigting van die elizabeth c. Steijntrustfonds. Die doel van die fonds is die bekroning van n onderwyser of onderwyseres vir praktiese onderwys en opvoeding deur medium van afrikaans binne, sowel as buite die klaskamer. . 1999 me. H. H. Van schalkwyk (afrikaans hor meisieskool, pretoria). 2005 me. L. Scheffer (hor tegniese skool daniel pienaar, uitenhage). Samuel edward mqhayi was & ,n beroemde xhosa-skrywer en digter, veral bekend as digter van nkosi sikele iafrika. Onder die amaxhosa is hy bekend as imbongi yesizwe jikelele die ware volksdigter. . Die mqhayiprys word toegeken vir oorspronklike bellettristiese werk in n suidafrikaanse swart taal, geskryf deur n swart persoon en woonagtig in die republiek van suid-afrika en is bedoel as aanmoediging vir iemand wat veelbelowende beginnerswerk gepubliseer het. Die prysgeld is geskenk deur shell (sa). . Di prys, wat in 1961 deur die akademie ingestel is en wat in 1972 aan die english academy of southern africa oorgedra is, is genoem na olive schreiner (18551920), een van die belangrikste vroue wat suidafrika opgelewer het, vanwe haar optrede in woord en geskrif, literr en politiek. Hoewel engelssprekend, het sy haar tydens die tweede vryheidsoorlog van harte met die boeresaak vereenselwig. Sy het roem verwerf met haar roman the story of an african farm. . Toe dit nog by die akademie was, is hierdie prys toegeken vir oorspronklike bellettristiese werk in engels deur & ,n suidafrikaner of rhodesir gelewer en in suidafrika of rhodesi uitgegee. Dit was bedoel as aanmoediging vir iemand wat veelbelowende beginnerswerk gepubliseer het. Die prysgeld is deur shell (sa) geskenk. . Die doel van die poortkompetisie is om die skeppende gebruik van afrikaans op sekondre skoolvlak te stimuleer en talent op hierdie gebied uit te wys. Dit is & ,n prestigeprys wat tweejaarliks toegeken word aan die twee beste bydraers van eie werk in graad 10, 11 en 12 wat die beste skeppende bydrae (posie, prosa of drama) in poort gelewer het. Slegs die uitgawe van poort wat gedurende die bekroningsjare verskyn het, word in aanmerking geneem. Sedert 2000 word die prys deur die puk-kanselierstrust geborg en ontvang die wenners van die poortkompetisie die puk-kanselierstrustprys. Vanaf 2007 word die prys jaarliks toegeken. . Die albert wessels trust stel jaarliks aan die akademie n bedrag geld beskikbaar vir die toekenning van n beurs vir nagraadse studente, dosente en navorsers in die vakgebiede afrikaans en nederlands met die oog op n tydperk van studie in die buiteland. Dit is vernoem na elisabeth eybers, bekende suidafrikaanse digteres wat tans in amsterdam, nederland, woonagtig is. Eybers, ontvanger van etlike literre pryse, waaronder twee keer die hertzogprys vir posie en die gesogte p. C. Hooftprys in nederland, word op di wyse gehuldig as een van die grootste afrikaanse digters. . Die beurs kan aan suid-afrikaners en buitelanders toegeken word. Dit is gepas dat die beurs wat die bevordering van taal en kulturele bande tussen suidafrika en nederland ten doel het, vernoem is na elisabeth eybers wat oor n periode van meer as 50 jaar aanhou dig het, nooit opgehou het om te verras nie en n al groter vermo toon om met die vers wondere te verrig. . 1999 me. Marieke van laar (universiteit van utrecht, nederland). 2000 dr. A. A. Maes (katholieke universiteit brabant, tilburg, nederland). 2005 dr. A. A. P. Francken (universiteit van leiden, nederland) en. Prof. Luc renders (limburgs universitair centrum, diepenbeek, belgi). 2007 dr. Gitte postel (universiteit leiden, nederland). 2009 dr. Hans ester (radboud universiteit, nijmegen, nederland). Hierdie prys is in 1961 ingestel en is genoem na dr. F. J. Du toit (18971961), nywerheidsleier en akademielid. Voorheen was dit & ,n geldprys, geskenk deur shell (s. A. ). Sedert 1969 is dit n 9 kar. Goue medalje met die beeltenis van dr. Du toit daarop en word bekostig uit akademiefondse. . Hierdie goue medalje is in 1953 deur die suidafrikaanse spoorwe en hawens aan die akademie beskikbaar gestel. Enige lid van die publiek wat oor aangeleenthede wat as van regstreekse belang vir transnet beskou word, publiseer, is geregtig om in aanmerking te kom vir die transnetmedalje. Die prys mag aan een kandidaat toegeken word of tussen kandidate verdeel word. & ,n komitee bestaande uit verteenwoordigers van die akademie en van transnet besluit oor die toekenning van die prys. Die prys is in 1998 deur die akademieraad afgeskaf nadat transnet besluit het om dit nie langer te borg nie. . In 1955 het n komitee van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek aanbeveel dat n erepenning toegeken word vir werk van skeppende aard op die gebied van die tegnologie, d. W. S. Werk van praktiese uitvinding en vernuf. Gepaard met n uitgesproke element van tegniese vaardigheid. Op 4 april 1956 besluit die akademieraad daar die havengaprys in eerste instansie van toepassing is op oorspronklike navorsing en publikasies en waar daar besondere tegnologiese en ander prestasies voorkom wat nie stiptelik binne die kader van die havengaprys val nie, sal die akademie voortaan erepennings toeken vir sulke besondere prestasies wat nie gedek word deur die havengaprys volgens die nuwe opvatting nie. So kom die erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie tot stand, wat in 1972 groter luister kry toe dit omskep word in die goue akademiemedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie. . In 1964 het die akademieraad goedgekeur dat n akademieprys in die natuurwetenskappe naas die havengaprys ingestel word, in 1965 is besluit om dit te noem na pres. M. T. Steyn, groot volksman en eerste akademievoorsitter. Die prys bestaan uit n goue medalje met die kop van pres. Steyn daarop. . Die medalje kan jaarliks toegeken word aan enige bioloog in suidelike afrika wat uitmuntend in sy werksveld presteer het. Wetenskaplike werk van meer toegepaste aard en van voortreflike gehalte wat die status van die biologiese wetenskappe bevorder het deur byvoorbeeld uitmuntende navorsing, onderwys of bestuursleiding, kom hiervoor in aanmerking. Dit kan f vir n enkele uitstaande bydrae f vir n voortgesette bydrae oor & ,n lang tydperk op die gebied van die omgewingsbiologie toegeken word. . Die verhandeling moet n bydrae tot wetenskaplike kennis maak en moet oorspronklike navorsing aantoon. Indien daar nie n verhandeling met voldoende meriete ingedien word nie, sal geen toekenning gemaak word nie. Die verhandeling sal na evaluering aan die betrokke universiteit teruggestuur word. . 1996 me. Va plagnyi (dierkundige wetenskappe), universiteit van kaapstad. 1997 me. L. B. Otter (plantkundige wetenskappe), universiteit van die witwatersrand. 1998 me. Juanita boucher (dierkundige wetenskappe), uovs. 1999 mnr. D. Lemmer (plantkundige wetenskappe), pu vir cho. 2000 mnr. B. Slippers (dierkundige wetenskappe), uovs. 2001 me. C. S. Ford (plantkundige wetenskappe), universiteit van natal, pietermaritzburg. 2002 mnr. D. Hoffman (dierkundige wetenskappe), rau. 2003 me. O. M. Grace (plantkundige wetenskappe), universiteit van natal, pietermaritzburg. 2004 mnr. C. R. Haddad (dierkundige wetenskappe), universiteit van die vrystaat, bloemfontein. 2005 me. C. Robinson (plantkundige wetenskappe), universiteit van johannesburg. 2006 dr. B. A. Lubisi (dierkundige wetenskappe), universiteit van pretoria. 2008 me. M. J. Marchand (dierkundige wetenskappe), universiteit van johannesburg. 2009 mr. E. Heyneke (plantkundige wetenskappe), noordwes-universiteit (potchefstroomkampus). 2010 mnr. M. B. Ellis (dierkundige wetenskappe), universiteit van pretoria. Die prys is driejaarliks vir n toekenning beskikbaar. Net een kandidaat kan op n keer bekroon word. Indien geen geskikte kandidaat aangewys kan word nie, word geen prys in die betrokke jaar toegeken nie. . Prof. J. J. Theron (postuum), drr. N. Claassen en a. Panzer en mev. N. Lizamore. 2001 mnre. T. L. Morgenthal en m. D. Michael, dr. S. S. Cilliers, proff. K. Kellner en h. Van hamburg. 2002 mej. A. M. Koorts, mnr. A. N. Hall en prof. M. Viljoen. 2005 me. S. Viljoen, dr. T. Hanekom en dr. P. J. Cilliers. 2006 prof. M. Viljoen, dr. E. Johannsen en prof. A. Panzer. 2008 prof. G. Du t. De villiers, prof. M. F. Viljoen en dr. H. J. Booysen. 2009 dr. C. T. Wolmarans, proff. J. Theron, k. De kock en s. Postma. 2010 prof. A. J. Reinecke, dr. N. P. Mdzeke en prof. S. A. Reinecke. 1912 (toegeken 1913) eerste prys aan mev. De leeuw, baarn, nederland, vir. Prysvraag in 1926 uitgeskryf op versoek van die maatschappij voor goede en goedkope lektuur van amsterdam welk voordeel is er voor de ontwikkeling van het afrikaansch te trekken uit de beoefening van de hedendaagsche werken op taal, letterkundig en wetenschappelijk gebied, in nederland verschijnend? Eerste prys, 10 se boeke, twee tweede pryse, 5 se boeke. Geen toekenning. . Prysvraag in 1928 uitgeskryf vir die beste verhandeling oor anglisismes in afrikaans. & ,n verhandeling van h. J. Rousseau, wat later verskyn het as. Prysvraag in 1934 vir & ,n wetenskaplike studie van die ontstaan, geskiedenis en betekenis van die ossewa in suid-afrika. Prys 25. Geen toekenning. . Die prys is in 1999 ingestel en slegs suid-afrikaanse burgers wat in die toekenningsjaar 45 jaar en jonger is, kan in aanmerking kom vir toekenning van die medalje. Die medalje word toegeken aan sakemanne en vroue wat besonder negatiewe struikelblokke moes oorkom om sukses te behaal. . 40. Louis hiemstraprys vir niefiksiedie prys is in 2001 ingestel en word deur die hiemstra trust geborg met n bedrag van r20000 per toekenning. Die toekenning van die prys word drie-jaarliks oorweeg vir n oorspronklike niefiksie werk in afrikaans wat nie beperk is tot die vakspesialis nie. Toekennings2002 karel schoeman (armosyn van die kaap en armosyn van die kaap 2)2005 prof. J. C. Steyn (die 100 jaar van m. E. R. )2008 dr. H. W. Claassens (die geskiedenis van boerekos 1652-1806)41. Huberte rupertprys vir klassieke musiekdie prys is in 2006 ingestel en is moontlik gemaak deur n jaarlikse kontantskenking van die rupert musiekstigting. Die veld van toekenning dek die klassieke musiek. Die prys is jaarliks beskikbaar en enige van die afdelings in klassieke musiek kan in aanmerking kom, bv. Klawerbord (orrel, klavier, klawesimbel)strykers (viool, ens. )sangersblaasinstrumente (fluit, trompet, ens. )opleiers van klassieke kunstenaarsdie prys mag meer as een maal aan n persoon toegeken word. Toekennings2007 prof. G. W. R. Nel2008 prof. H. J. Stanford2009 prof. Albie van schalkwyk2010 prof. Ella fourie42. Spesiale oorkondestoekennings2006 nederlands-zuid-afrikaanse vereniging (nzav) (vir sy betrokkenheid by suid-afrika oor n tydperk van 125 jaar)2007 dr. J. M. Buitendag (vir bevordering van afrikaans op n wye front) prof. J. P. Smuts (vir onbaatsugtige werk in die letterkundekommissie)43. C. L. Engelbrechtprysdie prys is in 2007 ingestel en word namens absa deur die sa akademie hanteer. Die prys is moontlik gemaak deur n erflating van c. L. Engelbrecht en word toegeken om die beurt vir letterkunde en vir wetenskaplike navorsing oor taal- of letterkunde. Elke afdeling kom elke vyfde jaar aan die beurt, bv. Letterkunde in 2007, 2012, 2017 en wetenskaplike navorsing oor taal- of letterkunde in 2009, 2014, 2019. Toekennings2007 marlene van niekerk (. )2009 taalkommissielede proff. E. F. Kotz, a. N. Otto, g. N. Van huyssteen, j. Anker, drr. M. Alberts, f. J. Lombard, mnr. J. Du t. Mclachlan, me. M. Du plessis. 44. Erelidmaatskaperelidmaatskap van die akademie gaan nie met n prys of penning gepaard nie. Tog word dit as n besondere ho eer beskou, as n bekroning op sigself, en daarom word n lys van die akademie se erelede tot op hede hier verstrek. N persoon word tot erelid van die akademie benoem ter erkenning van buitengewone dienste aan suid-afrika, aan die afrikaanse taal, of aan die akademie in die besonder. Toekennings1909 pres. F. W. Reitz1912 prof. J. I. Marais1917 prof. P. J. G. De vos c. P. Hoogenhout1918 d. F. Du toit (oom lokomotief)1919 j. E. A. Volschenk1921 g. J. Malherbe1922 m. J. Stucki g. R. Von wielligh1927 dr. J. D. Kestell prof. A. Moorrees1930 jan f. E. Celliers1931 dr. W. J. Leyds1935 prof. D. C. Hesseling j. S. M. Rabie1938 prof. J. W. Pont1941 prof. J. D. Du toit (totius) prof. A. Francken genl. J. B. M. Hertzog sen. F. S. Malan anton van wouw1942 g. S. Preller1947 prof. G. Besselaar mnr. N. C. Havenga dr. F. E. T. Krause1951 jochem van bruggen1953 dr. E. G. Jansen dr. D. F. Malan dr. M. E. Rothmann (m. E. R. )1955 adv. J. G. Strijdom1956 dr. H. Vedder1957 gerard moerdyk j. H. Pierneef1959 j. G. H. Bosman di ravelli prof. B. B. Keet maggie laubser dr. H. F. Verwoerd1960 staatspres. C. R. Swart1961 prof. T. H. Le roux sen. C. A. Van niekerk1962 prof. M. R. Breyne sen. J. De klerk dr. T. E. Dnges1963 prof. S. P. E. Boshoff mnr. I. M. Lombard n. P. Van wyk louw prof. D. F. Malherbe prof. D. F. Du t. Malherbe dr. T. E. W. Schumann1965 dr. F. J. De villiers f. H. Odendaal dr. S. Henri pellissier1966 dr. F. C. L. Bosman adv. B. J. Vorster1968 staatspres. J. J. Fouch dr. Jan van den berg1969 prof. G. Dekker prof. C. G. S. De villiers dr. A. L. Geyer prof. T. J. Haarhoff dr. L. W. Hiemstra dr. J. E. Holloway mev. M. M. Jansen dr. A. D. Keet prof. F. E. J. Malherbe dr. H. O. Mnnig dr. H. J. Van eck1970 dr. S. J. Du toit1971 prof. G. S. Nienaber prof. H. G. Stoker1972 prof. J. Du p. Scholtz1973 prof. M. S. B. Kritzinger dr. Theo wassenaar1974 dr. C. F. Krige1975 dr. N. Diederichs1977 dr. S. Meiring naud1978 dr. A. J. A. Roux dr. R. L. Straszacker1980 dr. P. J. Meyer1981 prof. G. Cronj prof. C. H. Rautenbach prof. H. B. Thom1983 prof. W. Kempen prof. D. J. Opperman prof. M. Versfeld1984 prof. Gerhard j. Beukes prof. P. J. Nienaber staatspres. Marais viljoen1987 staatspres. P. W. Botha regter v. G. Hiemstra prof. H. W. Snyman1988 dr. W. L. Grant1989 hoofregter p. J. Rabie1991 prof. P. J. Cilli elisabeth eybers prof. Ernst van heerden1993 prof. H. P. Van der schijff1994 mev. Audrey (blignault) de villiers1995 prof. P. W. Hoek mev. A. M. Hofmeyr (alba bouwer)1996 prof. E. P. Groenewald prof. A. P. Grov dr. G. D. Roos2001 dr. Louw alberts dr. A. E. Rupert2002 me. Mimi coertse2003 dr. C. F. Garbers prof. Rna pretorius2004 prof. Elize botha2006 prof. A. J. Brink prof. A. H. Van wyk2007 dr. Bettie cilliers-barnard prof. G. J. Gerwel prof. P. H. Kapp dr. F. A. Sonn2008 dr. R. R. Arndt prof. T. T. Cloete prof. S. Grov prof. P. Smit2009 oudpres. F. W. De klerk oudpres. Nelson r. Mandela hoogeerwaarde desmond m. Tutu45. Eeufeesmedaljesin die akademie se eeufeesjaar in 2009 het die akademieraad besluit om 25 eeufeesmedaljes toe te ken as erkenning aan persone wat oor n lang tydperk in sy haar vakgebied presteer het en of n groot bydrae tot suid-afrika gemaak het. Die medaljes is oorwegend toegeken aan persone wat om een of ander rede nog nooit deur die akademie bekroon is nie. Die 25 persone aan wie die medaljes toegeken is, is adam small (skrywer)abraham h. De vries (skrywer)barend toerien (digter)jeanne goosen (skrywer digter)al debbo (rolprentkuns)nico carstens (musiek)fanus rautenbach (radio)anton goosen (musiek in afrikaans)david kramer (musiek in afrikaans)coenie de villiers (musiek in afrikaans)mev. Nettie immelman (klavieropleiding oor dekades)nel erasmus (skilder)marlene dumas (skilder)dr. Frederik van zyl slabbert (politieke analis)mnr. Trevor a. Manuel (ekonomie en finansies)dr. R. M. Adam (hervorming van wetenskapstelsel)dr. A. S. Van jaarsveld (uitbouing en ondersteuning van die wetenskap)prof. W. F. Harris (optometrie)prof. N. J. Beukes (geologie)prof. A. Rooseboom (ingenieurswese)dr. Coen slabber (voormalige dekaan geneeskunde, us)dr. A. D. Keet (geneeskunde)prof. F. P. Retief (geneeskunde)prof. L. H. Opie (geneeskunde - kardiologie)prof. P. Jacobs (geneeskunde - beenmurgoorplanting)46. Wiskunde-olimpiadedie doel van die wiskunde-olimpiade is om belangstelling in wiskunde op sekondre skoolvlak te stimuleer en om wiskundige talent op hierdie vlak uit te wys, te ontwikkel en te bekroon. Die olimpiade word jaarliks oor drie rondes beslis en word in afrikaans en engels aangebied. Alle leerlinge van graad 8 tot en met graad 12 mag deelneem. Toekennings1966 goue medalje neil tennant, maritzburg college, pietermaritzburg silwermedaljes b. G. Draper, michaelhouse, balgowan a. M. Graham, michaelhouse, balgowan r. Hodsdon, maritzburg college, pietermaritzburg p. R. Hurly, st. Joseph college, kaapstad g. London, cape town high school, kaapstad b. P. Rabinowitz, hyde park high school, johannesburg i. K. Reinecke, marist brothers college, johannesburg j. L. Steyn, afrikaanse hor seunskool, pretoria p. J. Van zijl, westville boys high school, durban1967 goue medalje riaan van wyk, horskool durbanville, durbanville silwermedaljes h. T. Amoore, st andrew college, grahamstad b. G. Draper, michaelhouse, balgowan m. J. Greenacre, south african college school, kaapstad s. G. Grobler, brothers of charity college, pietersburg r. W. J. Henderson, michaelhouse, balgowan s. Kendal, rondebosch boys high school, kaapstad d. B. King, diocesan college, kaapstad p. W. Pritchard, michaelhouse, balgowan j. I. G. Sebastio, brothers of charity college, pietersburg1968 goue medalje riaan van wyk, horskool durbanville, durbanville silwermedaljes d. E. Boeke, horskool d. F. Malan, bellville d. B. King, diocesan college, kaapstad s. J. Fish, de la salle college, ooslonden j. Foster, michaelhouse, balgowan c. J. King, capricorn high school, pietersburg a. H. Macfarlane, st. John college, johannesburg m. H. Moore, diocesan college, kaapstad r. B. Robinson, st. John college, johannesburg h. G. Smit, paul roos gimnasium, stellenbosch1969 goue medalje riaan van wyk, horskool durbanville, durbanville silwermedaljes joy chapman, northview high school, johannesburg s. Feldman, king david high school, johannesburg jenifer wendy harison, st. Anne diocesan college, hilton, natal g. Leigh, kingswood college, grahamstad a. M. Le roux, horskool roodepoort, roodepoort m. L. Marais, paul roos gimnasium, stellenbosch n. Rosenfeldt, st. John college, johannesburg makiko sugawa, st. Teresa convent, johannesburg b. Thomas, marist brother college, johannesburg1970 goue medalje alasdair dreyer stuart, jeppe high school for boys, johannesburg alasdair dreyer stuart, jeppe high school for boys, johannesburg silwermedaljes p. J. Cilliers, horskool menlopark, pretoria r. A. M. Cloete, paul roos gimnasium, stellenbosch m. P. G. Dean, kingswood college, grahamstad g. A. Dewar, kingswood college, grahamstad c. R. Foster, kearsney college, botha hill hone, marist brothers college, johannesburg b. C. Hoole, st. Andrew college, grahamstad h. E. Joubert, st. Alban college, pretoria j. K. Williams, florida park high school, florida1971 goue medalje kenneth been, rondebosch boys high school, kaapstad silwermedaljes j. Begg, maritzburg college, pietermaritzburg w. Eplett, st. John college, johannesburg j. Frith, rondebosch boys high school, kaapstad n. Grice, michaelhouse, balgowan w. Liebenberg, horskool groote schuur, kaapstad j. Nel, kearsney college, botha hill r. Omar, harold cressy high school, kaapstad r. Pitman, kingswood college, grahamstad a. Smith, kearsney college, botha hill1972 goue medalje david stuart franklin, king david high school, johannesburg silwermedaljes h. Mcn. Barrett, michaelhouse, balgowan r. N. Davidson, westville boys high school, durban a. P. Keet, rondebosch boys high school, kaapstad m. C. Lawrence, lyttelton manor high school, verwoerdburg a. M. Lenhoff, horskool upington, upington m. W. R. Pearce, diocesan college, kaapstad i. M. Rubin, kingswood college, grahamstad p. Salemink, marist brothers college, port elizabeth m. P. Szapiro, rondebosch boys high school, kaapstad1973 goue medalje stephen erasmus, westville boys high school, durban silwermedaljes peter v. Bruyns, south african college high school, kaapstad guy s. Clarke, michaelhouse, balgowan peter j. Davies, st. John college, johannesburg dietmar b. Goedeke, maritzburg college, pietermaritzburg clive a. Hunt, sandringham high school, johannesburg gregory m. Ovenden, king edward vii high school, johannesburg anthony e. Putman, christian brothers college, kaapstad johan h. Von willich, afrikaanse hor seunskool, pretoria daniel j. W. Wium, horskool menlopark, pretoria1974 goue medalje niel marcus, marist brothers college, observatory, johannesburg silwermedaljes peter v. Bruyns, south african college high school, kaapstad michael b. Cortie, de la salle college, johannesburg david r. Elmes, king edward vii high school, johannesburg jeffrey g. Koller, lyttelton manor high school, verwoerdburg trudie liebenberg, horskool lyttelton, verwoerdburg johan c. Potgieter, sekondre skool winburg, winburg henning j. Van der merwe, paul roos gimnasium, stellenbosch johannes j. Van rensburg, voortrekker horskool, bethlehem christiaan z. Ungerer, horskool sentraal, bloemfontein1975 goue medalje johan c. Potgieter, winburg sekondre skool, winburg silwermedaljes mark b. Beyleveld, glenwood boys high school, durban andrew c. A. Elliott, st. Andrew college, grahamstad eberhard goelkel, deutsche schule, kaapstad richard j. Hift, kearsney college, botha hill david a. Hill, pretoria boys high school, pretoria stephen e. Lapinsky, durban high school, durban jack l. Luyt, south african college high school, kaapstad le roy sandile mbili, amanzimtoti zulu training school, adams mission anthony g. Stacey, diocesan college, rondebosch1976 goue medaljechrispian garth olver, michaelhouse, balgowan silwermedaljes robert james baston, durban high school, durban hans christoph eggers, pretoria boys high school, pretoria adrian charles ferramosca, st. Stithians college, randburg robertus benjamin herholdt, horskool durbanville, durbanville john anthony frederick hewat, michaelhouse, balgowan gwendolen littlewort, st. Mary diocesan school for girls, pretoria ingo metzner, deutsche schule, johannesburg colin stewart pakshong, michaelhouse, balgowan erich johann potgieter, south african college high school, kaapstad1977 goue medalje andries willem de beer, horskool gimnasium, potchefstroom silwermedaljes michael david bentley, kearsney college, botha hill hendrik frans verwoerd boshoff, horskool silverton, pretoria andrew allan green, st. Martin school, rosettenville gwendolen catherine littlewort, st. Mary diocesan school for girls, pretoria jacquelia liu, loreto convent high school, pretoria clive a. Martin, stanger high school, stanger alan david manson, maritzburg college, pietermaritzburg david john wickens, st. Alban college, pretoria manfred von willich, woodmead school, bryanston1978 goue medalje jacobus l. Delport, horskool hentie cilliers, virginia silwermedaljes david bradford, st. Stithians college, randburg arnold knopfmacher, highlands north boys high school, highlands north dennis m. Levy, pretoria boys high school, pretoria gwendolen c. Littlewort, st. Mary diocesan school for girls, pretoria rael morris, king david high school (victory park), johannesburg david d. Quinn, kingswood college, grahamstad pierre j. Smit, paul roos gimnasium, stellenbosch manfred von willich, woodmead school, bryanston peter m. Williams, westerford high, rondebosch1979 goue medalje andrew j. Stoddart, hyde park high school, johannesburg silwermedaljes jacobus l. Delport, horskool hentie cilliers, virginia craig myers, st. Martin school, johannesburg kevin l. O conner, marist brothers high school, durban michael w. Pfaff, hilton college, hilton henricus raath, horskool linden, linden james a. Rex, st. John college, johannesburg nicholas p. Rubin, pretoria boys high school, pretoria peter g. Ryan, fish hoek high, vishoek andrew r. Thompson, diocesan college, rondebosch1980 goue medalje martin werner wittenberg, alexandra high school, pietermaritzburg silwermedaljes paul barrie ducklin, st. John college, johannesburg rudolf eggers, deutsche schule, pretoria martin stephanus olivier, hugenote seunskool, springs simon peter rust, pinetown boys high school, pinetown mark kevin baker, alexander road high school, port elizabeth neil anthony barrett, rondebosch boys high school, rondebosch cornelis frederik du toit, paul roos gimnasium, stellenbosch justin andrew julian smith, diocesan college, rondebosch isobel van heerden, collegiate high school for girls, port elizabeth1981 goue medalje justin andrew julian smith, diocesan college, rondebosch silwermedaljes andrew conrad nicolaysen, diocesan college, rondebosch m. E. Hopkins, parktown boys high school, johannesburg gunhild u. Schreiber, deutsche hhere privatschule, windhoek shiraz suleman, tongaat secondary school, tongaat graham bruce bingham, northlands boys high, durbannoord derek henry barrett, kearsney college, botha hill terence douglas pike troughton, michaelhouse, balgowan christopher krisnah naidoo, st. Andrew college, grahamstad1982 goue medalje paul bastiaan van wamelen, horskool overkruin, pretoria silwermedaljes douglas ian banks, hilton college, hilton torbjrn bennert gannholm, the glen high school, pretoria wayne dean goddard, westville boys high school, durban russel dean lok, st. John college, johannesburg simon christoffel marais, horskool upington, upington guy charles pegram, hilton college, hilton jennifer talbot, pietermaritzburg girls high school, pietermaritzburg1983 goue medalje steven john phillips, maritzburg college, pietermaritzburg silwermedaljes johan dippenaar, horskool riebeeck, randfontein maynard james handley, hilton college, hilton dg kjellemo, damelin college, johannesburg russel dean lok, st. John college, johannesburg stephanus van niekerk malherbe, horskool groote schuur, nuweland graeme john pendock, hilton college, hilton mariana pretorius, horskool silverton, pretoria peter neil thompson, westville boys high school, durban paul bastiaan van wamelen, horskool overkruin, pretoria1984 goue medalje andrs zoltn salamon, the glen high school, pretoria silwermedaljes mark graham de villiers, beachwood boys high school, durbannoord maynard james handley, hilton college, hilton geer hubregtse, horskool durbanville, durbanville gari paul la cock, potchefstroom high school for boys, potchefstroom christiaan le roux, horskool de kuilen, kuilsrivier david schalk lubbe, horskool staatspresident c. R. Swart, pretoria roland alexander patersonjones, south african college high school, newlands frans arnold vergeest, horskool hottentotsholland, somersetwes graham james vincent, hilton college, hilton1985 goue medalje ralf werner wittenberg, beachwood high school, durbannoord silwermedaljes alewyn petrus burger, horskool montana, worcester frederich harvey hamilton, michaelhouse, balgowan johannes christiaan marais, horskool menlopark, pretoria johann martin rohwer, hermannsburg high school, hermannsburg michael gordon russell, clapham high school, pretoria declan vogt, christian brothers college, boksburg stephen zoio, hilton college, hilton1986 goue medalje ralf werner wittenberg, beachwood high school, durbannoord silwermedaljes rajeev batohi, reservoir hills secondary school, durban schalk willem burger, horskool stutterheim, stutterheim yen i chiang, umtata high school, umtata paul huber, hilton college, hilton nicolas godfrey kohler, st. Alban college, pretoria richard howard matthews, st. John college, johannesburg petrus hendrik potgieter, horskool hendrik verwoerd, pretoria stephen zoio, hilton college, hilton1987 goue medalje ralf werner wittenberg, beachwood high school, durbannoord silwermedaljes mark bennett, the glen high school, pretoria michael john bradford, hilton college, hilton john david bromberger, diocesan college, rondebosch james david gaylard, st. Stithians college, randburg christoph nieuwoudt, horskool voortrekker, pietermaritzburg christian bjorn steyn, st. Alban college, pretoria richard john stobart, hilton college, hilton lynn van coller, westville girls high school, durban christopher woolard, pretoria boys high school, pretoria1988 goue medalje erich maritz, paul roos gimnasium, stellenbosch silwermedaljes randall britten, king edward vii high school, johannesburg william david dicey, diocesan college, rondebosch matthew simon dyer, northcliff high school, johannesburg andr louis le roux, maritzburg college, pietermaritzburg hiren maharaj, raisethorpe secondary school, pietermaritzburg stephen james morrell, diocesan college, rondebosch bruce alexander sounes, pinetown boys high school, pinetown konrad johann swanepoel, horskool verwoerdburg, verwoerdburg ian andrew webb, rondebosch boys high school, rondebosch1989 goue medalje szulan li, parktown boys high school, johannesburg silwermedaljes andrew gordon bateman, diocesan college, rondebosch frederick gideon botes, horskool de kuilen, kuilsrivier matthew michael bresler, rondebosch boys high school, rondebosch david andrew gibson, diocesan college, rondebosch erich maritz, paul roos gimnasium, stellenbosch ian webb, rondebosch boys high school, rondebosch1990 goue medalje saul gideon behr, king david high school (linksfield), johannesburg silwermedaljes thomas ian brazier, george campbell high school, durban murray nicholas gibbon, westford high school, rondebosch david kinghorn, h. T. S. Danil pienaar, uitenhage erich leo maritz, paul roos gimnasium, stellenbosch konrad scheffler, paul roos gimnasium, stellenbosch ian andrew webb, rondebosch boys high school, rondebosch gary zabow, herzlia high school, kaapstad1991 goue medalje gary zabow, herzlia high school, kaapstad silwermedaljes michael raymond bax, diocesan college, rondebosch paul pohan chien, pretoria boys high school, pretoria barry edmund cohen, hilton college, hilton warren garth daly, rondebosch boys high school, rondebosch andrew c. Godfrey, pinelands high school, pinelands breton anthony green, westville boys high school, durban timothy r. Oellerman, carter high school, pietermaritzburg konrad scheffler, paul roos gimnasium, stellenbosch ludwig carl schwardt, horskool president, goodwood mark richard shuttleworth, diocesan college, rondebosch1992 goue medalje brian justin kipps, rondebosch boys high school, rondebosch silwermedaljes james s. Chalmers, pretoria boys high school, pretoria andrew howard cruise, diocesan college, rondebosch aingharan kanagaratnam, international school of bophuthatswana, mafikeng mengyuan leu, greenside high school, johannesburg roger i. Mateer, greenside high school, johannesburg adam marc paster, south african college high school, kaapstad brian n. Shand, diocesan college, rondebosch1993 goue medalje brian n. Shand, diocesan college, rondebosch silwermedaljes mark nicholas berman, diocesan college, rondebosch alan donald chown, horskool randburg, fontainebleau jac g. Fourie, horskool menlopark, pretoria yenhui huang, northwood high school, durbannoord hilton arnold lange, pretoria boys high school, pretoria richard joseph schneider, westerford high school, rondebosch robert helmut schumann, st. Stithians college, randburg andrew g. Skeen, st. John college, johannesburg nicholas paul tickner, parel vallei high school, somersetwes krzysztof andrzej zacny, cape town high school, kaapstad1994 senior olimpiade goue medalje hilton arnold lange, pretoria boys high school, pretoria silwermedaljes mark nicholas berman, diocesan college, rondebosch florian breuer, paul roos gimnasium, stellenbosch david roy fraser, westerford high school, rondebosch glenton r. Jelbert, westville boys high school, wandsbeck kevin t. Y. Liu, parktown boys high school, parktown elitca mitova, durban girls high school, congella richard joseph schneider, westerford high school, rondebosch andrew g. Skeen, st. John college, johannesburg jacek m. Stankiewicz, welkom high school, welkom junior olimpiade martin anthony coates, northwood high school, durban lawria dannhauser, horskool stellenberg, tygerpark hamish i. Fraser, grey kollege, bloemfontein ninette kriegler, pretoria high school for girls, pretoria stephen fraser metcalfe, michaelhouse, balgowan aresti lambros paraskevopoulos, grey high school, port elizabeth kobus naud retief, horskool die wilgers, pretoria macicy a. Stankiewicz, welkom high school, welkom1995 senior olimpiade goue medalje mark n. Berman, diocesan college, rondebosch silwermedaljes steyn n. Basson, horskool randburg, fontainebleau avinoam braverman, sandown high school, benmore andrew j. Buchanan, kearsney college, botha hill david r. Fraser, westerford high school, rondebosch shaun w. Jackson, rondebosch boys high school, rondebosch ernest c. Ltter, horskool brackenfell, brackenfell bruce merry, kirstenhof primary school, kirstenhof andrew g. Skeen, st. John college, johannesburg william d. Sphr, hilton college, hilton junior olimpiade mark andrew abrahamson, diocesan college, rondebosch beryllyn cocks, stirling high school, ooslonden danil johannes gerryts, horskool d. F. Malan, bellville rainer christian hoft, horskool groote schuur, nuweland aresti l. Paraskevopoulos, grey high school, port elizabeth frederick petrus senekal, horskool klerksdorp, klerksdorp maciej stankiewicz, welkom high school, welkom darius van der walt, horskool sand du plessis, bloemfontein simon r. Woodford, st. Stithians college, randburg daniel h. Wright, st. David marist college, sandton1996 senior olimpiade goue medalje david robert hatton, welkom high school, welkom silwermedaljes wouter de wet, horskool robertson, robertson rainer hoft, horskool groote schuur, kaapstad timothy lawrance, hilton college, hilton ernest ltter, horskool brackenfell, brackenfell bruce merry, westerford high school, rondebosch james pun, clapham high school, pretoria william sphr, hilton college, hilton jan van zyl smit, diocesan college, rondebosch amanda turner, kingsmead college, saxonwold junior olimpiade r. D. Bayer, king david high school (linksfield), orange grove d. Benmoshe, king david high school (victory park), linden k. C. Bester, horskool stellenberg, tygerpark t. E. Birch, rondebosch boys high school, rondebosch c. C. C. Callaghan, willowridge high school, pretoria d. J. Conradie, horskool de kuilen, kuilsrivier m. N. H. Cook, grawford college, houghton, johannesburg c. R. Hultquist, hilton college, hilton m. Krawitz, herzlia middle school, kaapstad f. W. Kruger, horskool pietersburg, pietersburg j. N. Paraskevopoulos, westville boys high school, durban l. D. Penzhorn, afrikaans hor meisieskool, pretoria j. V. Van zyl, horskool overkruin, pretoria1997 senior olimpiade goue medalje daniel wright, st. David marist college, johannesburg silwermedaljes niel gerryts, horskool d. F. Malan, bellville rainer hoft, horskool groote schuur, nuweland paulus krger, helpmekaar privaatskool, johannesburg david mee, wynberg boys high school, wynberg bruce merry, westerford high school, rondebosch carl scheffler, horskool tygerberg, parow maciej stankiewicz, milner high school, klerksdorp tiaan towsen, horskool brackenfell, brackenfell amanda turner, kingsmead college, johannesburg junior olimpiade l. H. Brewis, horskool de kuilen, kuilsrivier d. J. Conradie, horskool de kuilen, kuilsrivier j. F. A. De villiers, westerford high school, kaapstad b. Duvenhage, horskool verwoerdburg, centurion f. W. Kruger, horskool pietersburg, pietersburg e. Le roux, horskool de kuilen, kuilsrivier y. Liu, durban high school, durban m. Murata, roedean high school, johannesburg j. H. Pienaar, horskool verwoerdburg, centurion e. L. Rasmussen, st. Stithians college, randburg b. R. M. Thomson, rondebosch boys high school, kaapstad t. G. Towsen, horskool brackenfell, brackenfell s. Van der merwe, grey kollege, bloemfontein j. V. Van zyl, horskool overkruin, pretoria d. Yang, st. Martin high school, johannesburg x. Y. D. Zhong, st. Stithians college, randburg1998 senior olimpiade goue medalje bruce merry, westerford high school, rondebosch silwermedaljes jacques conradie, horskool de kuilen, kuilsrivier rainer hoft, horskool groote schuur, rondebosch chen lai, highveld park high school, highveld ridge neil olver, bergvliet high school, kaapstad bradley preston, stirling high school, oos-londen maciej stankiewicz, milner high school, klerksdorp tiaan towsen, horskool brackenfell, brackenfelldaniel wright, st davids marist college, johannesburg jaco yspeert, westerford high school, rondebosch junior olimpiade d. J. Conradie, horskool de kuilen, kuilsrivier c. Dorfling, hor tegniese skool danil pienaar, uitenhage b. M. Hallas, willowridge high school, pretoria s. Hu, eden glen high school, johannesburg w. J. Ketteringham, rondebosch boys high school, rondebosch s. H. Kransdorff, king david high school, victory park, johannesburg k. K. Lappeman, ramsgate college, margate a. Lin, danville park girls high school, durban p. Mostert, hudson park high school, port elizabeth s. B. P. Preston, stirling high school, oos-londen m. Redford, benoni high school, benoni l. P. R. Roos, michaelhouse, balgowan d. C. Simonsz, diocesan college, kaapstad a. J. Stringer, eden glen high school, johannesburg s. Tian, st davids marist college, johannesburg c. Van schalkwyk, horskool de kuilen, kuilsrivier a. S. Van tonder, horskool jan van riebeeck, kaapstad m. C. V. Vos, constantia waldorf school, constantia1999 beste junior deelnemershen tian, st. David marist college, johannesburg senior olimpiade - goue medalje bruce merry, westerford high school, kaapstad silwermedaljes (in alfabetiese volgorde) jacques conradie, horskool de kuilen, kuilsrivier trevor green, fairbairn college, kaapstad carl hultquist, hilton college, hilton paul joubert, paul roos gimnasium, stellenbosch neil olver, bergvliet high school, bellville bradley preston, stirling high school, oos-londonahmed asif shaik, woodhurst sec. School, durban maciej stankiewicz, milner high school, klerksdorp koos van zyl, horskool overkruin, pretoria2000senior olimpiade - goue medalje bruce merry, westerford high school, kaapstad silwermedaljes (in alfabetiese volgorde) liang-yu chen, fourways high school, johannesburg jacques conradie, horskool de kuilen, kuilsrivier yan-xun hu, edenglen high school, johannesburg pieter mostert, hudson park high school, oos-london ahmed asif shaik, woodhurst sec. School, durban tiaan towsen, horskool brackenfell, brackenfell herman tulleken, afrikaanse hor seunskool, pretoria koos van zyl, horskool overkruin, pretoria harry wiggins, worcester gimnasium, worcesterdie beste junior deelnemer aan die finale ronde en wenner van die dawie du toit goue medalje is dirk basson, horskool diamantveld, kimberley2001 senior medalje - goue medalje shen tian, st. David marist college, johannesburg silwermedaljes (in alfabetiese volgorde) dirk basson, horskool diamantveld, kimberley jacques conradie, horskool de kuilen, kuilsrivier yan-xun hu, edenglen high school, johannesburg christopher linley, diocesan college, kaapstad linsen loots, paarl vally high school, somerset-wes pieter mostert, hudson park high school, oos-london altus van tonder, horskool jan van riebeeck, kaapstad ingrid von glehn, st. Stithians girls college, johannesburg harry wiggins, worcester gimnasium, worcesterdie beste junior deelnemer aan die finale ronde en wenner van die dawie du toit goue medalje is dirk basson, horskool diamantveld, kimberley2002 senior olimpiade - goue medalje shen tian, st. David marist college, johannesburg silwer medaljes (in alfabetiese volgorde) dirk basson, horskool diamantveld, kimberley theo mokgatlhe, st. Dominic college high school, welkom yao-hung ou, christian brother college, bloemfontein jon smit, grey college, bloemfontein simon spicer, st. John college, johannesburg marietjie venter, horskool stellenbosch, stellenbosch tamara von glehn, st. Stithians girls college, randburg harry wiggins, worcester gimnasium, worcester xiao yu, st. Mary school for girls, johannesburgdie beste junior leerling in die finale ronde yumna moosa, wynberg girls high school, kaapstad2003 senior olimpiade - goue medalje dirk basson, graad 11, horskool diamantveld in kimberley silwermedaljes (in alfabetiese volgorde) gerhard du toit, graad 11, hor jongenskool paarl shaun hammond, graad 12, horskool swartland in malmesbury yao-hung ou, graad 12, st joseph christian brothers college in bloemfontein gayle sher, graad 10, reddam house atlantic seaborad college in kaapstad jon smit, graad 11, grey kollege in bloemfontein gert van den berg, graad 12, horskool diamantveld in kimberley marietjie venter, graad 12, horskool stellenbosch ingrid von glehn, graad 11, st. Stithians girls college in randburg tamara von glehn, graad 11, st. Stithians girls college in randburg2004 senior olimpiade - goue medalje tamara von glehn, graad 12, st. Stithians girls college silwermedaljes (in alfabetiese volgorde) divya babu, graad 12, ixopo high school dirk basson, graad 12, horskool diamantveld gerhard du toit, graad 12, paarl boys high school dario fanucchi, graad 11, wordsworth high school ralf kistner, graad 10, paul roos gimnasium dirk oosthuizen, graad 11, afrikaans hor seunskool gayle sher, graad 11, reddam house atlantic seabord jon smit, graad 12, grey college ingrid von glehn, graad 12, st. Stithians girls college junior olimpiade - goue medalje kylie fenner, graad 9, edgemead high school silwermedaljes alex backwell, graad 8, st. Stithians boys college herman cawood, graad 9, horskool kroonstad ben-eben de klerk, graad 8, horskool witteberg anthony frewen, graad 9, rondebosch boys high school saadiq moolla, graad 9, rondebosch boys high school gerg schultz, graad 9, langenhoven gimnasium szilveszter szebeni, graad 9, pretoria boys high school leon van wyk, graad 8, horskool parel vallei lu xin, graad 9, st. Stithians boys, collegevanaf 2005 het die s. A. Akademie die organisering van die olimpiade gestaak en is dit oorgedra aan die south african mathematics foundation (samf). 47. Geskiedenisolimpiadedie doel van die geskiedenisolimpiade is om geskiedenis op sekondre skoolvlak te stimuleer en om talent op hierdie vlak uit te wys en te bekroon. Alle leerlinge van graad 8 tot graad 12 mag deelneem. Die olimpiade word jaarliks in twee rondes beslis en word in afrikaans en engels aangebied. 1987 goue medalje helena christiana barnard, afrikaanse hor meisieskool, pretoria. Silwermedaljes werner siegfried ernst, horskool kemptonpark, kemptonpark theuns gerhard kotz, horskool die wilgers, pretoria johan h. Mcdonald, horskool pietersburg, pietersburg thomas joseph olver, christian brothers college, pretoria anna elizabeth schroeder, hor volkskool heidelberg, heidelberg jan johannes gerhardus vermaak, horskool goudrif, germiston ben j. Marais, horskool piet retief, adelaide derek j. Marshall, wynberg boys high school, wynberg charlotte elizabeth annie schreve, horskool langenhoven, riversdal1988 goue medalje elmi van der dussen, horskool silverton, pretoria. Silwermedaljes wynand j. Boshoff, horskool silverton, pretoria tania christine botha, horskool overberg, caledon barend j. Burgers, horskool pietersburg, pietersburg jacobi mostert, horskool swartland, malmesbury andries danil f. Pienaar, horskool andrew rabie, port elizabeth geoffrey p. Steere, milnerton high school, milnerton1989 goue medalje simon james peter may, the glen high school, pretoria silwermedaljes nicolas alexander dimbleby, rondebosch boys high school, rondebosch marc duffield, boksburg high school, boksburg antoinette du preez, afrikaanse hor meisieskool, pretoria scott ian ferguson, wynberg boys high school, wynberg andries johannes keun, horskool silverton, pretoria floris johannes kotz, horskool gimnasium, paarl martha magdalena van den berg, hor volkskool heidelberg, heidelberg johannes christiaan van der bank, horskool overkruin, pretoria ralph van rensburg, paarl boys high school, paarl1990 goue medalje morn cillie van rooyen, horskool groote schuur, nuweland. Silwermedaljes pru du toit, hor jongenskool, paarl hector j. D. Eliott, rondebosch boys high school, rondebosch gerhardus petrus jacobus grobler, potchefstroom gimnasium, potchefstroom jan abraham joubert, horskool gelofte, pinetown nicola joubert, afrikaanse hor meisieskool, pretoria anton j. Roets, selborne college boys high school, ooslonden johan c. Schoeman, horskool pietersburg, pietersburg rensia margaretha stafford, horskool olifantshoek, olifantshoek dawid welgemoed, horskool tygerberg, parow1991 goue medalje jan j. Meiring, paul roos gimnasium, stellenbosch. Silwermedaljes francois deetlefs, hor volkskool heidelberg, heidelberg herman geldenhuys, horskool pietersburg, pietersburg gerhardus p. Kemp, horskool uniondale, uniondale walter kramer, hor volkskool heidelberg, heidelberg pieter a. Pretorius, horskool ben viljoen, groblersdal anton j. Roets, selborne college boys high school, ooslonden ludwig c. Schwardt, horskool president, goodwood raymond e. Steyn, hor jongenskool, paarl stefanus a. H. Van niekerk, horskool boesmanland, pofadder1992 goue medalje pieter a. Pretorius, horskool ben viljoen, groblersdal silwermedaljes tweede gizela horn, horskool brandwag, benoni derde hermanus holtzhausen, horskool stellenbosch, stellenbosch vierde tot tiende (in alfabetiese volgorde) rowan m. B. Brewer, st. David marist college, johannesburg johannes m. Gouws, horskool secunda, secunda evert p. Knoesen, horskool alexandria, alexandria willem n. Prinsloo, horskool pietersburg, pietersburg warren n. Shapiro, king edward vii high school, johannesburg marc sischy, king edward vii high school, johannesburg hendrik j. Wessels, hor volkskool potchefstroom, potchefstroom1993 goue medalje johannes mattheus gouws, horskool secunda, secunda. Silwermedaljes tweede elizabeth theresia smith, horskool stellenbosch, stellenbosch derde david israel bilchitz, king david school (linksfield), johannesburg pierre de villiers lombaard, afrikaanse hor seunskool, pretoria vyfde tot agtste (in alfabetiese volgorde) hildie bezuidenhout, hor volkskool heidelberg, heidelberg donovan a. Duffy, king edward vii high school, johannesburg gert j. O. Marincowitz, hugenote horskool, wellington jacobus abraham swart, horskool secunda, secunda1994 goue medalje leon j. Van rensburg, horskool transvalia, vanderbijlpark. Silwermedaljes tweede willem peters, horskool kroonstad, kroonstad derde danil de v. Coetzee, horskool hermanus, hermanus viresh vallabhbhai, st. David marist college, johannesburg vyfde tot tiende (in alfabetiese volgorde) iain jones, king edward vii high school, johannesburg daniel k. Kagan, king david high school (linksfield), johannesburg conrad kemp, king edward vii high school, johannesburg matthew j. Overett, rondebosch boys high school, rondebosch james w. Pendlebury, king edward vii high school, johannesburg lukas c. Pieterse, horskool harrismith, harrismith1995 goue medalje danil j. Smit, paul roos gimnasium, stellenbosch silwermedaljes tweede geo quinot, hugenote horskool, wellington derde johnhenry horn, horskool stellenbosch, stellenbosch vierde tot tiende (in alfabetiese volgorde) christopher p. Cameron, deutsche schule pretoria, silverton tanya de villiers, horskool jeugland, birchleigh marius e. Gey van pittius, horskool clanwilliam, clanwilliam gerhard g. Lottering, horskool kanonkop, middelburg, mpumalanga gideon d. Maltz, carmel college, glenmore mariska piek, horskool jeugland, birchleigh chechia yu, king edward vii high school, johannesburg1996 senior olimpiade - goue medalje danil j. Smit, paul roos gimnasium, stellenbosch. Junior olimpiade eerste christiaan du preez, horskool tygerberg, parow tweede tot negende (in alfabetiese volgorde) anil botha, horskool tygerberg, parow estea fourie, horskool tygerberg, parow andries groenewald, horskool tygerberg, parow juan hammond, horskool brandwag, uitenhage dinny kurien, zinniaville secondary school, zinniaville madelize lotz, horskool tygerberg, parow poppy mkhwebane, bonganelebohang secondary school, cornelia stephanie van huyssteen, horskool secunda, secunda1997 senior olimpiade - goue medalje nadine j. Ceasar, hor meisieskool bloemhof, stellenbosch silwermedaljes tweede werner r. Bhmke, knysna high school, knysna derde tamarra subramony, dr. A. D. Lazarus secondary school, durban vierde tot negende (in alfabetiese volgorde) marcel augustyn, horskool tygerberg, parow gabril johannes hugo, hor jongenskool, paarl chantal elva mcgowan, holy cross convent high school, maitland izak a. F. Perold, afrikaanse hor seunskool, pretoria ravena e. Quinan, greenside high school, johannesburg michael j. Schwenke, greenside high school, johannesburg junior olimpiade eerste andries groenewald, horskool tygerberg, parow tweede tot tiende (in alfabetiese volgorde) anil botha, horskool tygerberg, parow leida heymann, horskool tygerberg, parow dona ann jacob, iona convent, pretoria martie c. Jacobs, horskool vryheid, vryheid sanjay jugmohan, isipingo secondary school, isipingo safiya khan, ladysmith secondary school, ladysmith johan le roux, horskool tygerberg, parow madelize lotz, horskool tygerberg, parow danil dawid potgieter, hor jongenskool, paarl1998 senior olimpiade - goue medalje evan borkum, herzlia senior high school, kaapstad silwermedaljes gesamentlik tweede robert m. Berkowitz, king david high school, victory park, johannesburg alex k. Mcnamara, greenside high school, johannesburg vierde tot tiende (in alfabetiese volgorde) brent e. Archer, jeppe high school for boys, johannesburg gavin a. Boruchowitz, herzlia senior high school, kaapstad lisa a. Cass, benoni high school, benoni vladislav movshovich, greenside high school, johannesburg izak f. Odendaal, horskool outeniqua, george michael j. Schwenke, greenside high school, johannesburg stacia super, king david high school, victory park, johannesburg junior olimpiade eerste suzanna r. Van eeden, horskool outeniqua, george tweede tot negende (in alfabetiese volgorde) jonathan g. Bolon, crawford college, johannesburg lee d. Carolissen, horskool de kuilen, kuilsrivier dewald j. Kleinhans, hor jongenskool, paarl danil d. Potgieter, hor jongenskool, paarl renate rhrs, horskool vryheid, vryheid matthys strydom, horskool outeniqua, george johannes a. Van staden, horskool tygerberg, parow rika vollgraaff, horskool duineveld, upington1999 tot 2001 die olimpiade het nie plaasgevind nie, aangesien n borg nie gevind kon word nie. 2002 senior olimpiade - goue medalje kate orkin, parktown girls high, parkview, johannesburg silwermedaljes tweede tot negende (in alfabetiese volgorde) alison bateman, herschel girls high, claremont, kaapstad deborah casalin, theodor herzl high, walmer, port elizabeth timothy hacksley, graeme college, grahamstown daniel mackintosh, herzlia high, kaapstad samantha manning, parktown girls high, parkview, johannesburg warren maroun, st. Benedict college, bedfordview, johannesburg louisa opperman, hor volkskool heidelberg, heidelberg est venter, horskool eldoraigne, pretoria2003 senior olimpiade - goue medaljejonathan hodgson, herzlia high, wes-kaap silwermedaljes nimi hoffmann, parktown girls high, gautengphinda ncongwane, king edward vii, gauteng jacques talpert, king david high (victory park), gauteng samuel pietersen, highlands north boys high, gauteng erica lombard, st. Mary dsg, kwazulu-natal brad brockman, westerford high, wes-kaap liesl visser, hor meisieskool bloemhof, wes-kaap kate walker, rand park high, gauteng lindsay daniel, rustenburg girls high, wes-kaap48. . Rekeningkunde olimpiadedie doel van die rekeningkunde-olimpiade is om rekeningkunde op sekondre skoolvlak te stimuleer en om talent op hierdie vlak uit te wys en te bekroon. Die olimpiade word jaarliks in twee rondes beslis, die eerste ronde is & ,n uitdunronde terwyl die tweede dien om die medalje en beurswenners aan te wys. Alle horskoolleerlinge mag deelneem. Die olimpiade word in afrikaans en engels aangebied. Na 1999 is die olimpiade nie weer aangebied nie. 1991 goue medalje louise le roux, horskool brackenfell, brackenfell. Silwermedaljes tweede dirk willem van rooyen prinsloo, horskool overkruin, pretoria derde andrew dale berry, kloof high school, kloof vierde danil deetlefs bester, horskool uniondale, uniondale vyfde tot tiende (in alfabetiese volgorde) jeremy de villiers, horskool eben dnges, kraaifontein maryke de wet, horskool overberg, caledon stephanus petrus fourie, horskool tygerberg, parow greg b. Janks, woodmead high school, johannesburg alison b. King, westville girls high school, durban konrad haarhoff scheffler, paul roos gimnasium, stellenbosch1992 goue medalje christiaan f. S. Ferreira, horskool voortrekker, pietermaritzburg silwermedaljes tweede janet s. Watton, pietermaritzburg girls high school, scottsville derde graham caine, westville boys high school, durban vierde thomas a. Fogwill, selborne college, ooslonden vyfde tot tiende (in alfabetiese volgorde) heinrich jansen van rensburg, horskool stellenberg, tygerpark gregory b. Jewell, glenwood high school, durban gert j. Kok, horskool overkruin, pretoria burton leach, glenwood high school, durban justin g. Templemorefinlayson, westville boys high school, durban jaco van der merwe, horskool jeugland, birchleigh1993 goue medalje salmina magdalena van der merwe, horskool stellenbosch, stellenbosch. Silwermedaljes tweede filip ruscic, sandringham high school, johannesburg derde grant john binedell, northwood high school, durbannoord vierde emmanuel minas, queens college boys high school, queenstown vyfde tot tiende (in alfabetiese volgorde) brendan r. Barber, westville boys high school, durban trevor i. Davel, westville boys high school, durban toni henderson, st. Mary d. S. G. , kloof praneel lachman, raisethorpe sec. School, pietermaritzburg ada mara nel, horskool upington, upington chiachao wu, brebner high school, bloemfontein1994 goue medalje m. Francois retief, horskool gimnasium, paarl silwermedaljes tweede ren van der merwe, horskool gimnasium, paarl derde andr smith, horskool gimnasium, paarl vierde magda kotze, horskool vanrhynsdorp, vanrhynsdorp vyfde tot tiende (in alfabetiese volgorde) charl golden goodey, horskool overkruin, pretoria elmar hadley, horskool de kuilen, kuilsrivier robert i. Kelso, westville boys high school, durban marco l. Lammerding, horskool kroonstad, kroonstad johan mostert, hor jongenskool paarl, paarl petra h. Stiegelmaier, horskool rustenburg, rustenburg1995 goue medalje jacob danil de bruyn joubert, afrikaanse hor seunskool, pretoria silwermedaljes tweede james lu, wynberg boys high school, wynberg derde jonathan rodger graham, westville boys high school, durban vierde dirk jacobus coetsee, horskool vanrhynsdorp, vanrhynsdorp vyfde tot tiende (in alfabetiese volgorde) dirk h. Coetzee, paul roos gimnasium, stellenbosch maatje petronella du plessis, horskool gimnasium, paarl johan dawid krige, horskool stellenbosch, stellenbosch christoff raath, horskool menlopark, pretoria tristin retzlaff, st. Andrew college, grahamstad elizabeth magdalena vorster, horskool voortrekker, pietermaritzburg1996 goue medalje juan johannes koen, horskool gimnasium, paarl silwermedaljes tweede alberto behar, westerford high school, rondebosch derde marit steenkamp, horskool gimnasium, paarl vierde quintin richardo williams, paul roos gimnasium, stellenbosch vyfde tot tiende (in alfabetiese volgorde) johan christiaan bester, horskool de kuilen, kuilsrivier anka coetzee, horskool gimnasium, paarl michael gobregts, horskool gimnasium, paarl christopher j. Hockaday, westville boys high school, durban heinrich theart, horskool gimnasium, paarl gideon johannes van tonder, horskool gimnasium, paarl1997 goue medalje jacob j. Niemand, hor jongenskool, paarl silwermedaljes tweede bradley j. Shearer, michaelhouse, balgowan gesamentlik derde rumalan govender, maritzburg college, pietermaritzburg marthinus j. Potgieter, afrikaanse hor seunskool, pretoria vyfde tot tiende (in alfabetiese volgorde) deanne l. Everitt, durban girls high school, durban timothy b. Hillier, wynberg boys high school, wynberg lerissa moodley, durban girls high school, durban johannes j. Rothman, kuswag skool, amanzimtoti traceyann e. Ruddy, hugenote horskool, wellington jacobus w. Schabort, horskool witteberg, bethlehem1998 goue medalje nimisha bhagwan, westville girls high school, durban silwermedaljes tweede gretha van niekerk, horskool stellenberg, tygerpark derde che-wei lin, hor jongenskool, paarl vierde prenola naidoo, westville girls high school, durban vyfde tot tiende (in alfabetiese volgorde) jaco benade, horskool adamantia, kimberley vered gattenio, crawford college, pretoria rainer c. Hoft, horskool groote schuur, rondebosch jenny m. Kurz, clarendon girls high school, oos-londen elana lurie, herzlia senior high school, kaapstad jody mitchell, horskool de kuilen, kuilsrivier49. Alfabetiese naamlysa. Aek (atoomenergiekorp. ) - goue akademiemedalje 1991atkv (afrikaanse taal- en kultuurvereniging - d. F. Malanmedalje 2005 adam, r. M. - eeufeesmedalje 2009alberts, h. L. - m. T. Steynmedalje 2007alberts, l. - m. T. Steynmedalje 1987, erelidmaatskap 2001 alberts, m. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2003, c. L. Engelbrechtprys 2009alberts, paul - erepenning vir visuele kunste (fotografie) 2002albertyn, c. F. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1985albrecht, joseph - erepenning vir rolprentkuns 1931alexander, f. L. - besondere erepenning vir kunskritiek 1971anderson, ronald - goue akademiemedalje 1997anker, j. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2003, c. L. Engelbrechtprys 2009antonissen, rob - gustav prellerprys (postuum) 1973arndt, e. H. D. - havengaprys vir ekonomie 1953arndt, r. R. - erelidmaatskap 2008aucamp, hennie - hertzogprys vir prosa 1982, gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiek 2006b. Bailey, alana - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 2009baker, eleanor - scheepersprys vir jeugliteratuur 1992bakker, e. M. Van z. - havengaprys vir biologie 1986balie, i. H. T. - erepenning vir die bevordering van geskiedenis en historiese bewaring 2008ballot, g. M. - stalsprys vir kunsgeskiedenis 1997ballot, titia - erepenning vir visuele kunste 2008barnard, chris - hertzogprys vir prosa 1973, saukprys vir afrikaanse hoorspele 1973, scheepersprys vir jeugliteratuur 1989, hertzogprys vir drama 1991, erepenning vir radiohoorspele in afrikaans 2008 barnard, c. N. En die hartspan van die groote schuur-hospitaal - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1968barnard, j. H. - goue akademiemedalje 1981, sas en hprys 1981 en 1987barnard, j. L. - goue akademiemedalje 1985barnard, w. S. - stalsprys vir aardrykskunde 1990basson, annie - saukprys vir afrikaanse dokumentre televisieprogramme 1977 en 1981basson, j. K. - m. T. Steynmedalje 1991basson, marthinus - erepenning vir toneelkuns 2002battiss, walter - erepenning vir skilderkuns 1964baum, kurt - erepenning vir rolprentkuns 1951bax, dirk - besondere erepenning vir kultuurhistoriese prestasie 1967begg, r. Campbell - havengaprys vir geneeskunde 1950behr, mark - eugne maraisprys vir prosa 1994bekker, koos - erepenning vir rolprentbevordering in afrikaans 2003benade, m. L. - toon van den heeverprys 1969benjamin, s. P. - eugne maraisprys vir prosa 2000bergh, j. S. - erepnning vir die bevordering van geskiedenis 2006besselaar, gerrit - erelidmaatskap 1947bester, iris - erepenning vir radiohoorbeelde in afrikaans 2005 bester, marthinus - puk-kanselierstrustprys (poortkompetisie) 2008 bester, willie - erepenning vir die bevordering van die skone kunste 2003 beukes, gerhard - hertzogprys vir drama 1952, erelidmaatskap 1984beukes, n. J. - eeufeesmedalje 2009beukes, wiets - markus viljoenmedalje 1991beyers, coenraad - hertzogprys vir wetenskaplike prosa 1944beyers, c. P. De leeuw - erepenning vir rolprentkuns 1933bigalke, r. - besondere erepenning vir wetenskaplike natuurbewaring 1967binge, herman - saukprys vir dokumentre televisieprogramme 1993, erepenning vir dokumentre televisieprogram in afrikaans 2003blanckenberg, n. A. - akademieprys vir vertaalde posie 1977 en 1983blignault, audrey - eugne maraisprys vir prosa 1961, erelidmaatskap 1994blignaut, f. W. - stalsprys vir sielkunde 1965boerneef (i. W. Van der merwe) - hertzogprys vir posie 1968beseken, a. J. - stalsprys vir kultuurgeskiedenis 1965boeyens, j. C. A. - havengaprys vir chemie 1986boj, john - akademieprys vir vertaalde prosa 1990bokhorst, matthijs - besondere erepenning vir kultuurhistoriese prestasie 1970bonsma, j. C. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1966, havengaprys vir landbouwetenskappe 1990boonstra, l. D. - havengaprys vir biologie 1959boonzaier, gregoire - erepenning vir skilderkuns 1958booyens, bun - stalsprys vir kultuurgeskiedenis 1985booysen, h. J. - douw greeffprys 2008 bornhoff, e. - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur (illustreerder) 2009bornman, verishna - poortkompetisie (puk-kanselierstrustprys vir posie 2006bosch, d. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel (postuum) 1992bosch, esias - besondere erepenning vir keramiekontwerp 1981boshoff, s. P. E. - tweede prys vir akademieprysvraag 1913, besondere erepenning as bybeltaaladviseur 1933, stalsprys vir taalwetenskap 1959 en 1967, erelidmaatskap 1963boshoff, willem - erepenning vir visuele kunste (beeldhoukuns) 2001 bosman, f. C. L. - besondere erepenning vir tien jaar getroue diens aan die akademie 1959, erelidmaatskap 1966bosman di ravelli, j. G. H. - erelidmaatskap 1959botha, danie - saukprys vir engelse dokumentre televisieprogramme 1993botha, elize - gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiek 1982, n. P. Van wyk louwmedalje 1995, erelidmaatskap 2004botha, f. C. - havengaprys vir biologiese wetenskappe 2002botha, johann - eugne maraisprys vir prosa 1998botha, m. C. - erepenning i. V. M. Die inwyding van die voortrekkermonument 1950botha, m. E. - stalsprys vir wysbegeerte 1992botha, p. J. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1984botha, p. W. - d. F. Malanmedalje 1987, erelidmaatskap 1987botha, r. P. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2006botha, t. J. R. - erepenning vir die bevordering van afrikaans 1993botha, t. R. - stalsprys vir opvoedkunde 1990botha, w. J. - m. T. Steynmedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2000 bothma, j. Du p. - senior kaptein scottgedenkmedalje 2000 boucher, juanita - junior kaptein scottgedenkmedalje 1998boulter, john - saukprys vir engelse hoorspele 1971bouwer, alba (a. M. Hofmeyr) - scheepersprys vir jeugliteratuur 1959 en 1965, erelidmaatskap 1995bouws, jan - erepenning vir musiek 1960, stalsprys vir kultuurgeskiedenis 1967braithwaite, helen - saukprys vir engelse hoorspele 1966brand, s. S. - stalsprys vir ekonomie 1986breyne, m. R. - erelidmaatskap 1962breytenbach, breyten - hertzogprys vir posie 1984, 1999 en 2008 breytenbach, p. P. B. - erepenning vir toneelbevordering 1951brink, a. J. - havengaprys vir geneeskunde 1967, m. T. Steynmedalje 1988, erelidmaatskap 2006brink, andr p. - eugne maraisprys vir drama 1963, akademieprys vir vertaalde prosa 1970, gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiek 1994, hertzogprys vir drama 2000, hertzogprys vir prosa 2001 brink, c. V. D. Merwe - m. T. Steynmedalje (postuum) 1981brink, p. A. - havengaprys vir gesondheidswetenskappe 2010britz, bannie - erepenning vir argitektuur 1992brown, james ambrose - saukprys vir engelse hoorspele 1963 en 1969brmmer, g. C. L. - havengaprys vir wiskunde 1991bruwer, l. C. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1986buckley, wilma - saukprys vir engelse radiohoorbeelde 1994bhrmann, wim - erepenning vir nasionale woningbou 1961buitendag, j. M. - spesiale oorkonde van waardering 2007burger, a. P. - havengaprys vir wiskunde 1973burger, b. V. - havengaprys vir chemie 1989 bybelgenootskap van suid-afrika - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1984c. Carstens, atri - elisabeth eybersbeurs 1995carstens, nico - eeufeesmedalje 2009carstens, w. A. M. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2003castelyn, eveleen - eugne maraisprys vir posie 1979celliers, jan f. E. - erelidmaatskap 1930, besondere erepenning vir afrikaanse letterkunde 1935chameleon, chris - erepenning vir ligte afrikaanse musiek 2007cilli, g. G. - erepenning vir musiek 1964, ds. Pieter van drimmelenmedalje 1982cilli, p. J. - markus viljoenmedalje 1979, d. F. Malanmedalje 1984, erelidmaatskap 1991cilliers, ben - d. F. Du toit malherbeprys 1989cilliers, h. S. - toon van den heeverprys 1969cilliers, louise - akademieprys vir vertaalde prosa 1992, stalsprys vir multi- en interdissiplinre navorsing 2006cilliers, p. J. - douw greeffprys 2005 cilliers, s. P. - stalsprys vir sosiologie 1981cilliers, s. S. - douw greeffprys 2001cilliers-barnard, bettie - erepenning vir skilderkuns 1978, erelidmaatskap 2007claassen, n. - douw greeffprys 1999claassens, h. W. - louis hiemstraprys vir niefiksie 2008 cloete, j. J. N. - stalsprys vir staatswetenskap 1980cloete, t. E. - havengaprys vir biologiese wetenskappe 2005 cloete, t. T. - gustav prellerprys 1976, hertzogprys vir posie 1987 en 1993, ds. Pieter van drimmelenmedalje 2002, n. P. Van wyk louwmedalje 2002, erelidmaatskap 2008 clouts, sydney - olive schreinerprys vir posie 1968cluver, gus - besondere erepenning vir joernalistiek 1986coertse, mimi - erepenning vir musiek 1961, erelidmaatskap 2002coertze, p. J. - stalsprys vir afrikanistiek 1981coertze, r. D. - stalsprys vir volkekunde 1993coetzee, a. E. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2003coetzee, christo - erepenning vir skilderkuns 1983coetzee, christoffel - eugne maraisprys vir prosa (postuum) 1999coetzee, j. Chr. - stalsprys vir opvoedkunde 1957coetzee, j. H. - besondere erepenning vir kultuurbevordering 1980, stalsprys vir staatswetenskap en ontwikkelings-administrasie 1989coetzee, j. N. - havengaprys vir geneeskunde 1985coetzee, j. P. - m. T. Steynmedalje 1979coetzer, j. - goue akademiemedalje 1987coetzer, morn - saukprys vir afrikaanse hoorbeelde 1972coetzer, w. B. - frans du toitmedalje 1973coetzer, w. H. - besondere erepenning vir kultuurhistoriese skilderwerk 1965combrink, h. J. B. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 2004combrink, j. G. H. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 1991, d. F. Malanmedalje (postuum) 1999, c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap (postuum) 2003conradie, rentia - poortprys vir posie 1992cook, mary alexander - besondere erepenning vir kultuurhistoriese prestasie 1969cox, p. V. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2001 craemer, c. - junior kaptein scottgedenkmedalje (dierkundige wetenskappe) 1994cronj, f. J. C. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 1975cronj, g. - stalsprys vir sosiologie 1962, erepenning vir bevordering van maatskaplike welsynswerk 1965, erepenning vir toneelbevordering 1968, erelidmaatskap 1981crous, p. W. - havengaprys vir biologiese wetenskappe 2001cundill, john - saukprys vir engelse radiohoorspele 1967, saukprys vir engelse televisiedramas 1980, 1984 en 1986cussons, sheila - eugne maraisprys vir posie 1971, hertzogprys vir posie 1983d. Dahl, flemming - erepenning vir bevordering van afrikaans in die buiteland 1968daling, marinus h. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2000 debbo, al - eeufeesmedalje 2009de beer, a. S. - stalsprys vir kommunikasiekunde en joernalistiek 2000 de beer, c. S. - stalsprys vir biblioteek- en inligtingkunde 2009 de bruyn, miems - erepenning vir rolprentkuns 2010de bruyn, pieter - saukprys vir afrikaanse hoorspele 1963degenaar, j. J. - stalsprys vir wysbegeerte 1984, n. P. Van wyk louwmedalje 1998de goede, ronel - eugne maraisprys vir posie 1994, elisabeth eybersbeurs 1994deist, f. E. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1993de jongh, marietjie - alba bouwerprys vir kinderliteratuur 1992dekker, gerrit - stalsprys vir literatuurwetenskap 1959, erelidmaatskap 1969dekker, t. G. - farmovs-prys vir farmakologie en geneesmiddelontwikkeling 2009 de klerk, f. W. - erelidmaatskap 2009de klerk, g. J. - akademieprys vir vertaalde werk 1997de klerk, jan - erelidmaatskap 1962de klerk, pieter - erepenning vir geskiedenisbevordering 1993de klerk, w. A. - hertzogprys vir drama 1952, scheepersprys vir jeugliteratuur 1958, d. F. Malanmedalje (postuum) 1996de kock, e. L. - akademieprys vir vertaalde prosa 1992de kock, gerhard - stalsprys vir ekonomie 1983,frans du toitmedalje (postuum) 1990de kock, k. N. - douw greeffprys 2009 de kock, m. H. - havengaprys vir ekonomie 1950, frans du toitmedalje 1965de kock, s. S. - kyk sitade kock, w. J. - stalsprys vir geskiedenis 1971de kock, w. P. - havengaprys vir geologie 1969de lange, j. P. - besondere erepenning vir die bevordering van onderwysvernuwing 1984de la porte, betsy - erepenning vir musiek 1958de leeuw, (mev. ) - eerste prys vir akademieprysvraag 1913denkhaus, h. G. - sas en hprys 1978, havengaprys vir ingenieurswese 1981dept. Van inligting - erepenning vir rolprentkuns 1958 en 1962de ridder, cecile - besondere erepenning vir volkspele 1950de ridder, j. H. - stalsprys vir menslike bewegingskunde 2002de villiers, coenie - eeufeesmedalje 2009de villiers, c. G. S. - havengaprys vir biologie 1948, akademieprys vir vertaalde prosa 1952, erelidmaatskap 1969de villiers, d. P. - frans du toitmedalje 1986de villiers, francois - erepenning vir visuele kunste (reklame) 2009 de villiers, f. J. - havengaprys vir chemie 1955, frans du toitmedalje 1963, erelidmaatskap 1965de villiers, g. Du t. - douw greeffprys 2008 de villiers, i. L. - d. F. Malanmedalje 2002de villiers, john - havengaprys vir geologie 1972de villiers, j. C. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1993de villiers, j. L. - akademieprys vir vertaalde werk 2005 de villiers, leon - scheepersprys vir jeugliteratuur 1998, alba bouwerprys vir kinderliteratuur 2004de villiers, mavis - akademieprys vir vertaalde prosa 1996de villiers, meyer - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 1976de villiers, m. L. - erepenning vir musiek 1939de villiers, pieter - erepenning vir musiek 1982de villiers, p. K. - erepenning vir musiek 1944de villiers, w. J. - frans du toitmedalje 1987de vleeschauwer, h. J. - stalsprys vir wysbegeerte 1974de vos, annesu - eugne maraisprys vir posie 1981de vos, miriam p. - havengaprys vir biologie 1974de vos, philip - eugne maraisprys vir posie 1989, alba bouwerprys vir kinderliteratuur 1998de vos, pieter - spesiale erepenning van die akademie (dokumentre program) 2009de vos, p. J. G. - erelidmaatskap 1917de vos, wouter - toon van den heeverprys 1990de vries, abraham h. - eugne maraisprys vir prosa 1967, eeufeesmedalje 2009de vries, c. G. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1993de waal, d. J. - havengaprys vir wiskunde 1985de waal, h. L. - havengaprys vir chemie 1951de waal, m. T. - frans du toitmedalje 1989de wet, g. L. - stalsprys vir ekonomie (postuum) 1998de wet, j. C. - stalsprys vir regswetenskap 1962de wet, pierre - erepenning vir rolprentkuns 1931de wet, reza - hertzogprys vir drama 1994 en 1997dhooge, mariska - poortkompetisie (puk-kanselierstrustprys vir prosa) 2000diederichs, n. - erelidmaatskap 1975dippenaar, b. J. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1963dippenaar, l. L. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2010dominicus, f. C. - eerste prys vir akademieprysvraag 1917donald, p. R. - erelidmaatskap 1962donald, p. R. - albert stratingprys vir voorkomende geneeskunde 1999dnges, t. E. - erelidmaatskap 1962dormehl, i. C. - havengaprys vir fisiese wetenskappe 2008 dreyer, tom - eugne maraisprys vir prosa 2001 duffey, a. E. - stalsprys vir kunstegeskiedenis 2009dumas, marlene - eeufeesmedalje 2009du plessis, annette - erepenning vir afrikaanse dokumentre televisieprogramme 1997du plessis, enslin - erepenning vir skilderkuns 1972du plessis, fred - frans du toitmedalje 1990du plessis, hans - erepenning vir afrikaanse dokumentre televisieprogramme 1997du plessis, hubert - erepenning vir musiek 1963du plessis, i. D. - hertzogprys vir posie 1937, scheepersprys vir jeugliteratuur 1962du plessis, jan - erepenning vir rolprentbevordering in afrikaans 2003du plessis, j. J. - goue akademiemedalje 1999du plessis, lu-mari - poortprys vir prosa 1990du plessis, m. - c. L. Engelbrechtprys 2009du plessis, m. A. - havengaprys vir biologiese wetenskappe 2008 du plessis, p. G. - hertzogprys vir drama 1972, saukprys vir afrikaanse televisiedramas 1978 en 1980du plessis, s. J. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1949, m. T. Steynmedalje 1976du plessis, s. S. - senior kaptein scottgedenkmedalje 1997du preez, m. H. C. - d. F. Du toit-malherbeprys vir genealogiese navorsing 2007du rand, j. A. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1998durand, j. J. F. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 1996du toit, andr - frans du toitmedalje 1984du toit, a. B. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1992, totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 1998du toit, a. B. - stalsprys vir filosofie 2001 du toit, d. A. H. - akademieprys vir vertaalde posie 1993, 1999 en 2005 du toit, d. F. (oom lokomotief) - erelidmaatskap 1918du toit, jannie - erepenning vir ligte afrikaanse musiek 2008 du toit, joan - erepenning vir rolprentkuns 1931du toit, j. B. - stalsprys vir sosiologie 1998du toit, j. D. (kyk totius)du toit, nellie - erepenning vir musiek 1986du toit, p. - stalsprys vir politieke wetenskap 2007du toit, paul - erepenning vir skilderkuns 1984du toit, p. J. - havengaprys vir geneeskunde 1947, m. T. Steynmedalje 1966du toit, s. J. - erelidmaatskap 1970e. Eaton, norman - erepenning vir argitektuur 1960eicker, a. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1999eiselen, w. W. M. - besondere erepenning vir die bevordering van afrikanistiek 1969eksteen, louis - erepenning vir taalbevordering 1997ellis, m. B. - junior kaptein scott-gedenkmedalje 2010eloff, g. - havengaprys vir biologie 1965eloff, i. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 2008 eloff, j. N. - havengaprys vir biologiese wetenskappe 2003, goue akademiemedale 2009 eloff, s. J. P. (fanie) - erepenning vir beeldhoukuns 1944eloff, zakkie - erepenning vir kunsbevordering 1993emil nofal films - erepenning vir rolprentkuns 1968engelbrecht, c. A. - havengaprys vir fisika 1982engelbrecht, nelia - scheepersprys vir jeugliteratuur 2010engelbrecht, p. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 2009 engelbrecht, s. P. - besondere erepenning vir kultuurhistoriese prestasie 1966enslin, j. F. - havengaprys vir geologie 1978enslin, p. R. - havengaprys vir chemie 1965erasmus, nel - eeufeesmedalje 2009erasmus, theo - erepenning vir rolprentbevordering in afrikaans 2003erlank, w. J. Du p. - akademieprys vir vertaalde drama 1966 en 1969ester, hans - elisabeth eybersbeurs 2009 esterhuyse, w. P. - stalsprys vir wysbegeerte 1984, n. P. Van wyk louwmedalje 1999euvrard, chris c. - eerste prys vir akademieprysvraag 1914eybers, elisabeth - hertzogprys vir posie 1943 en 1971, akademieprys vir vertaalde prosa 1961, erelidmaatskap 1991eyssen, stephen - erepenning vir musiekbevordering 1969f. Fagan, gawie - erepenning vir argitektuur 1975fagan, gideon - erepenning vir musiek 1979fagan, h. A. - hertzogprys vir drama 1935falkson, g. En h. C. - goue akademiemedalje 1983faure, stephanie - erepenning vir rolprentkuns 1931faure, william c. - saukprys vir engelse dokumentre televisieprogramme 1979 en 1987fensham, f. C. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 1984ferreira, d. - havengaprys vir chemiese wetenskappe 1998ferreira, g. T. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2002ferreira, o. J. O. - erepenning vir kultuurgeskiedenis 1994, erepenning vir geskiedenis 2004 fick, acma - erepenning vir musiek 2006fick, m. -douw greeffprys 2004fiedeldey, h. - havengaprys vir fisika (postuum) 1997films of africa - erepenning vir rolprentkuns 1963 en 1966fish, colin - saukprys vir engelse hoorbeelde 1980fismer, marie - erepenning vir musiek 1952flscher, barbara - eugne maraisprys vir prosa 2003 fomm, jrgen - erepenning vir boekontwerp en tipografie 1995ford, c. S. - junior kaptein scottgedenkmedalje (plantkundige wetenskappe) 2001 fouch, elsa - erepenning vir toneelkuns 1961fouch, jaco - eugne maraisprys vir prosa 1997fouch, j. - e. C. Steijnmedalje 2002fouch, j. J. - erelidmaatskap 1968fourie, corlia - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 1991, alba bouwerprys vir kinderliteratuur 1995fourie, ella - huberte rupertprys vir klassieke musiek 2010fourie, j. T. - havengaprys vir fisika 1994fourie, lourens - saukprys vir engelse hoorbeelde 1964, saukprys vir afrikaanse hoorbeelde 1978fourie, pieter - erepenning vir toneelkuns en gerhard beukesprys 1996, hertzogprys vir drama 2003 fourie, p. J. - stalsprys vir kommunikasiekunde 2003 frahn, w. E. - havengaprys vir fisika 1970francken, adriaan - erelidmaatskap 1941francken, a. A. P. - elisabeth eybersbeurs 2005 franken, j. L. M. - akademieprys vir geesteswetenskappe (taalwetenskap) 1955franz, r. C. - havengaprys vir geneeskunde 2001 franzsen, d. G. - havengaprys vir ekonomie 1960fuchs, douglas - besondere erepenning vir bevordering van die radiowese 1968fugard, athol - erepenning vir rolprentkuns 1995furstenburg, d. - junior kaptein scottgedenkmedalje (dierkundige wetenskappe) 1993g. Garbers, c. F. - havengaprys vir chemie 1977, m. T. Steynmedalje 1990, erelidmaatskap 2004garbers, j. G. - stalsprys vir opvoedkunde 1975, n. P. Van wyk louwmedalje 1996garrett, w. S. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1969gaum, f. M. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 2009 gear, j. H. S. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1970geldenhuys, odette - erepenning vir dokumentre televisieprogram in afrikaans 2005 gerdener, g. B. A. - stalsprys vir teologie 1961, d. F. Malanmedalje 1967gericke, aletta - erepenning vir verhoogkuns 1987gerwel, g. J. - erelidmaatskap 2007getliffe, harry - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1979gevers, t. W. - havengaprys vir geologie 1963gevers, wieland - m. T. Steynmedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2005 geyer, a. L. - erelidmaatskap 1969giess, h. J. W. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1980gilbertson, brian p. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 1997gildenhuys, jannie - erepenning vir toneelkuns 1993giliomee, h. B. - stalsprys vir politieke wetenskappe 2001, stalsprys vir geskiedwetenskappe 2004giliomee, j. H. - stalsprys vir omgewingswetenskappe 2008 gonin, h. L. - besondere erepenning vir vertaling van regsbronne 1969goosen, anton - eeufeesmedalje 2009goosen, jeanne - eeufeesmedalje 2009goossens, a. P. - besondere erepenning vir bevordering van die afrikaanse vaktaal 1967gouws, r. H. - elisabeth eybersbeurs 2006grbe, r. C. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 2002grace, o. M. - junior kaptein scottgedenkmedalje (plantkundige wetenskappe) 2003grant, w. L. - havengaprys vir ingenieurswese 1966, erelidmaatskap 1988grsser, h. S. P. - havengaprys vir wiskunde 1982gray, d. J. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1994greenhalgh, peter - saukprys vir engelse hoorspele 1985grobbelaar, c. S. - havengaprys vir biologie 1956grobbelaar, michal - erepenning vir toneelbevordering 1993grobbelaar, n. - havengaprys vir biologie 1983grobbelaar, pieter w. - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 1971grobbelaar, p. W. - erepenning vir volkskunde 1994grobler, j. J. - havengaprys vir wiskunde 1994grobler, piet - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 1997groenewald, e. P. - stalsprys vir teologie 1970, erelidmaatskap 1996groenewald, jan - spesiale erepenning van die akademie (dokumentre program) 2009groenewald, j. A. - stalsprys vir ekonomie 1989groenewald, p. S. - stalsprys vir afrikatale 1996grosskopf, j. F. W. - hertzogprys vir drama 1926, erepenning vir rolprentkuns 1931grov, a. P. - stalsprys vir literatuurwetenskap 1963, erelidmaatskap 1996grov, henriette - eugne maraisprys vir drama 1966, hertzogprys vir drama 1981, saukprys vir afrikaanse hoorspele 1981, hertzogprys vir prosa 1984grov, mynie - erepenning vir ligte afrikaanse musiek 2006grov, stefans - erepenning vir musiek 1997, erelidmaatskap 2008 gunter, c. F. G. - stalsprys vir opvoedkunde 1972gunter, helena - eugne maraisprys vir prosa 2008 h. Haarhoff, p. C. - havengaprys vir fisika 1979, sas en hprys 1979, eugne maraisprys vir prosa 1988haarhoff, t. J. - akademieprys vir vertaalde drama 1952, erelidmaatskap 1969haasbroek, p. J. - eugne maraisprys vir prosa 1975haddad, c. R. - junior kaptein scottgedenkmedalje 2004hahne, f. J. W. - havengaprys vir fisika 1991hall, a. N. - douw greeffprys 2002halliday, e. C. - m. T. Steynmedalje 1993hallis, adolph - erepenning vir musiek 1966hall-martin, a. J. - sr. Kaptein scottgedenkmedalje 2005 hambidge, joan - eugne maraisprys vir posie 1987hamman, e. M. - besondere erepenning vir die bevordering van die universiteitswese 1981hammann, niel - markus viljoenmedalje vir joernalistieke prestasie 2000 hammond, e. W. S. - eugne maraisprys vir posie 1996hancock, raymond - erepenning vir rolprentkuns 1973hanekom, hendrik en mathilde - erepenning vir toneelkuns 1945hanekom, t. - douw greeffprys 2005 hanekom, t. N. - stalsprys vir teologie 1979hansen, neels - besondere erepenning vir operaregie en ontwerp 1991harmsen-van proosdij, frieda - stalsprys vir kunstegeskiedenis 2006harries, katrine - erepenning vir grafiese kuns 1973harris, w. F. - eeufeesmedalje 2009hartman, anton - erepenning vir musiek 1962, besondere erepenning vir musiek (postuum) 1982hattingh, p. S. - stalsprys vir aardrykskunde 1993hauptfleisch, a. C. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1999 hauptfleisch, d. C. - erepenning vir leksikografie 1995hauptfleisch, g. J. - havengaprys vir wiskunde 1976haus, m. Farmovs-prys vir farmakologie en geneesmiddelontwikkeling 2003havenga, j. J. D. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1996havenga, n. C. - erelidmaatskap 1947haylett, d. G. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1972heese, hester - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 1976 en 1982heese, j. A. - d. F. Du toit malherbeprys 1982heese, j. De v. - besondere erepenning i. V. M. Die voortrekkerbeweging 1951hefer, j. J. F. - toon van den heeverprys vir regswetenskap 2006helberg, j. L. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 2010hendriks, p. Anton - erepenning vir kunsbevordering 1963hendriks, p. G. - eugne maraisprys vir prosa 1970henning, m. W. - havengaprys vir geneeskunde 1961hermann, m. N. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2005 herre, hans - besondere erepenning vir plantkundige navorsing 1974hertzog, e. De la h. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2007hertzog, j. B. M. - erelidmaatskap 1941hesse, a. J. - havengaprys vir biologie 1952hesseling, d. C. - erepenning vir bevordering van afrikaans in nederland 1935, erelidmaatskap 1935hey, douglas - senior kaptein scottgedenkmedalje 1996heydorn, allan - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1995heyneke, e. - junior kaptein scottgedenkmedalje 2009heyns, adam - poortkompetisie (puk-kanselierstrustprys vir prosa) 2006heyns, a. Du p. - havengaprys vir geneeskunde 1991heyns, a. M. - havengaprys vir chemie 1995heyns, j. -havengaprys vir landbouwetenskappe 1984heyns, j. A. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 1982heyns, katinka - saukprys vir afrikaanse dokumentre televisieprogramme 1985 en 1991, erepenning vir rolprentkuns 1998heyns, o. S. - havengaprys vir geneeskunde 1964hiemstra, l. W. - besondere erepenning vir diens aan die afrikaanse taal 1966, erelidmaatskap 1969, markus viljoenmedalje 1969hiemstra, v. G. - erelidmaatskap 1987higgs, cecil - erepenning vir skilderkuns 1963hillhouse, may - erepenning vir skilderkuns 1980hobbs, marlize - eugne maraisprys vir prosa 2006hobson, g. C. En s. B. - hertzogprys vir prosa 1930hoek, p. W. - erelidmaatskap 1995hoffman, d. - junior kaptein scottgedenkmedalje 2002hofmeyr, a. M. (kyk bouwer, alba)hofmeyr, c. F. B. - goue akademiemedalje 1993hofmeyr, gray - saukprys vir engelse televisiedramas 1988, 1992 en 1994hofmeyr, j. D. J. - havengaprys vir biologie 1965hofmeyr, j. H. - m. T. Steynmedalje 1992hofmeyr, j-h. - havengaprys vir biologiese wetenskappe 2009 holloway, j. E. - erelidmaatskap 1969holloway, tienie - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur (postuum) 1979hlscher, h. D. - goue akademiemedalje 1980holzapfel, c. W. - havengaprys vir chemie 1983honiball, t. O. - besondere erepenning vir sy baanbrekerswerk op die gebied van die afrikaanse strokiesprent 1989hood, gavin - erepenning vir rolprentkuns 2001 hoogenhout, c. P. - erelidmaatskap 1917horn, jan -erepenning vir afrikaanse dokumentre televisieprogramme 2001 en 2007hough, barrie - alba bouwerprys vir kinderliteratuur 1992howes, dulcie - erepenning vir balletbevordering 1971hugo, daniel - erepenning vir afrikaanse radiohoorbeelde 1998hugo, f. Goue akademiemedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2005 huguenet, andr - erepenning vir toneelkuns 1948huishoudkunde-olimpiade - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 2000 huismans, h. - havengaprys vir biologiese wetenskappe 2004hullebroeck, emiel - erepenning vir musiek 1959human, c. J. F. - frans du toitmedalje 1988human, koos - erepenning vir die bevordering van die afrikaanse boek 1994human, m. P. - elisabeth eybersbeurs 2008 human, p. G. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1991human, thys - elisabeth eybersbeurs 2008 huntley, b. J. - senior kaptein scottgedenkmedalje 2002hurter, j. A. - frans du toitmedalje 1970i. Immelman, nettie - eeufeesmedalje 2009j. Jacobs, jaco - poortprys vir posie en prosa 1998, alba bouerprys vir kinderliteratuur 2007, elsabe steenbergprys vir vertaalde kinder- en jeugliteratuur 2009jacobs, p. - eeufeesmedalje 2009jansen, b. C. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1975jansen, ena - elisabeth eybersbeurs 1998jansen, e. G. - erepenning i. V. M. Die inwyding van die voortrekkermonument 1950, erelidmaatskap 1953jansen, m. M. - erelidmaatskap 1969jentsch, adolph - erepenning vir skilderkuns 1962johannsen, e - douw greeffprys 2006jonker, w. D. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 1990, n. P. Van wyk louwmedalje 2001 jooste, gerhardt - christo wiesemedalje vir n opkomende entrepreneur 2001 jorden, t. J. W. - havengaprys vir chemie 1955joubert, danie - erepenning vir televisiedrama 1996joubert, d. D. - stalsprys vir sosiologie 1990joubert, d. M. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1966, m. T. Steynmedalje (postuum) 1994joubert, elsa - eugne maraisprys vir prosa 1964, hertzogprys vir prosa 1998joubert, f. J. - havengaprys vir chemie 1981joubert, g. J. - scheepersprys vir jeugliteratuur 1964joubert, hennie - erepenning vir musiekbevordering (postuum) 1988joubert, p. A. - markus viljoenmedalje vir joernalistieke prestasie 2003 joubert, s. J. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 2000 joubert, t. G. La g. - goue akademiemedalje 1974jubber, cecil - saukprys vir engelse hoorspele 1962, saukprys vir engelse hoorbeelde 1964, 1968, 1982k. Kamfer, r. S. - eugne maraisprys vir posie 2009kannemeyer, j. C. - gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiek 1988, n. P. Van wyk louwmedalje 2003 kapp, p. H. - erepenning vir die bevordering van geskiedenis 2003, erelidmaatskap 2007, stalsprys vir geskiedwetenskappe 2010 keet, a. D. - erelidmaatskap 1969keet, a. D. - eeufeesmedalje 2009keet, b. B. - erelidmaatskap 1959kellermann, antoinette - erepenning vir toneel- en verhoogkuns en gerhard beukesprys 2008 kellner, k. - douw greeffprys 2001 kemp, danil - poortkompetisie (puk-kanselierstrustprys vir posie) 2002kemp, d. M. - goue akademiemedalje 1984kemp, j. F. - sas en hprys 1979kempen, willem - erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde 1967, c. J. Langenhovenprys 1973, erelidmaatskap 1983kentridge, william - erepenning vir skilderkuns 2000kestell, j. D. - erelidmaatskap 1927, besondere erepenning 1933 (as voorsitter van die bybelvertalingskommissie)kesting, d. P. - erepenning vir visuele kunste (argitektuur) 2004 keys, d. L. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2004keyter, j. De w. - erepenning vir bevordering van maatskaplike welsynswerk 1969kielblock, karl - scheepersprys vir jeugliteratuur 1970kirstein, hyman - erepenning vir rolprentkuns 1978knig, adrio - ds. Pieter van drimmelenmedalje 2006koorts, a. M. - douw greeffprys 2002kottler, moses - erepenning vir beeldhoukuns 1962kotz, d. J. - stalsprys vir geskiedenis 1974kotze, e. Eugne maraisprys 1983kotz, e. F. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2003, c. L. Engelbrechtprys 2009krahmann, r. P. M. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1963kramer, david - eeufeesmedalje 2009krause, f. E. T. - erelidmaatskap 1947krenz, alfred - erepenning vir skilderkuns 1967krige, c. F. - erelidmaatskap 1974krige, d. G. - goue akademiemedalje 1982krige, francois - erepenning vir skilderkuns 1949krige, uys - akademieprys vir vertaalde posie 1951 en 1971, vir vertaalde drama 1956, 1969, 1972 en 1981, hertzogprys vir posie 1974, hertzogprys vir drama 1985kritzinger, m. S. B. - erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde 1962, erelidmaatskap 1973krog, antjie - eugne maraisprys vir posie 1973, hertzogprys vir posie 1990krger, d. G. - havengaprys vir ingenieurswese 1986krger, c. M. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1959krger, g. H. J. - senior kaptein scottgedenkmedalje 2009 kruger, koos - erepenning vir kultuurbevordering 2007krger, louis - eugne maraisprys vir prosa 1982kruger, t. F. - goue akademiemedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2008 kruger, t. J. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1983kruger-theron, hennie - aanmoedigingsprys in akademieprysvraag 1918krygkor - goue akademiemedalje 1991khn, c. H. - kyk mikrokhne, heinrich - saukprys vir dokumentre televisieprogramme 1987l. Labadarios, demetre - albert stratingprys 1996labuschagne, f. J. - besondere erepenning vir taalbevordering 1986labuschagne, w. - senior kaptein scottgedenkmedalje 2001 la grange, j. J. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1958landman, w. A. - stalsprys vir opvoedkunde 1984langenhoven, c. J. - hertzogprys vir prosa 1927langenhoven, h. P. - stalsprys vir sielkunde 1978laubscher, erik - besondere erepenning vir die bevordering van die skilderkuns 1990laubser, maggie - erepenning vir skilderkuns 1946, erelidmaatskap 1959laurie, d. P. - havengaprys vir wiskundige wetenskappe 2006lauwerijs, modest - erepenning vir letterkundige voordrag 1959le cordeur, m. L. A. - elizabeth c. Steijnmedalje 2008 leipoldt, c. Louis - hertzogprys vir posie 1934, vir drama 1944leistner, g. M. E. - stalsprys vir afrikanistiek 1972lemmer, d. - junior kaptein scottgedenkmedalje 1999lemmer, r. H. - havengaprys vir fisika 1985leroux, etienne - hertzogprys vir prosa 1964 en 1979le roux, s. W. - erepenning vir argitektuurbevordering 2002le roux, t. H. - besondere erepenning as bybeltaaladviseur 1933, stalsprys vir taalwetenskap 1959, erelidmaatskap 1961lesoro, e. A. S. - mqhayiprys vir posie 1962lewis-williams, j. D. - erepenning vir bevordering van die studie van rotskuns in s. A. 2008 leyds, w. J. - erelidmaatskap 1931liebenberg, andr - saukprys vir afrikaanse hoorbeelde 1988, erepenning vir radiohoorbeelde in afrikaans 2007linde, freda - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 1973 en 1985, scheepersprys vir jeugliteratuur 1974 en 1983, alba bouwerprys vir kinderliteratuur 1989lipshitz, lippy - erepenning vir beeldhoukuns 1964lizamore, n. - douw greeffprys 1999lochner, amanda - havengaprys vir geneeskunde 1994, goue akademiemedalje 2010lombaard, a. F. - havengaprys vir geologie 1981lombard, f. - havengaprys vir wiskundige wetenskappe 1997lombard, f. J. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2003, c. L. Engelbrechtprys 2009lombard, i. M. - besondere erepenning vir twaalf jaar getroue diens aan die akademie 1948, erelidmaatskap 1963lombard, j. A. - stalsprys vir ekonomie 1977lombard, r. T. J. - d. F. Du toitmalherbeprys vir genealogiese navorsing 1995loubser, j. G. H. - sas en hprys 1956, m. T. Steynmedalje 1982loubser, m. M. - havengaprys vir ingenieurswese 1952loubser, r. S. - sas en hprys 1958, goue akademiemedalje 1977, erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1989louw, anna m. - olive schreinerprys vir prosa 1964, scheepersprys vir jeugliteratuur 1968, hertzogprys vir prosa 1976louw, c. R. - besondere erepenning vir uitbouing van die afrikaanse sakelewe 1963, frans du toitprys 1968louw, d. A. - stalsprys vir sielkunde 1991louw, d. J. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 2000 louw, george - eugne maraisprys vir posie 1965louw, g. N. - havengaprys vir biologie 1989louw, j. H. - havengaprys vir geneeskunde 1973louw, j. P. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1989louw, m. S. - frans du toitprys 1961louw, n. P. Van wyk - hertzogprys vir posie 1937, 1940 en 1965, vir kritiese prosa en essay 1958, vir drama 1960, saukprys vir afrikaanse hoorspele 1962, erelidmaatskap 1963louw, s. A. - erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde 1966, c. J. Langenhovenprys 1979louw, truida - kyk pohl, truidalouw, t. H. - m. T. Steynmedalje 1985louw, w. E. G. - hertzogprys vir posie 1934, gustav prellerprys 1970louw, w. H. - erepenning vir argitektuur 1940lubbe, d. S. - stalsprys vir ekonomiese en bestuurswetenskappe 2007lubbe, gervan - goue akademiemedalje 1998lubisi, b. A. - junior kaptein scottgedenkmedalje (dierkunde) 2006lck, hans - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1998lutjeharms, j. R. E. - havengaprys vir fisiese wetenskappe 2002m. M. E. R. (m. E. Rothmann) - hertzogprys vir prosa 1953, erelidmaatskap 1953, scheepersprys vir jeugliteratuur 1961, tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 1970mintek (raad vir mineraal-tegnologie) - goue akademiemedalje 1992machaka, s. R. - mqhayiprys vir posie 1965maditsi, i. T. - mqhayiprys vir posie 1971malan, a. I. - havengaprys vir chemie 1948malan, d. F. - erelidmaatskap 1953, erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde (postuum) 1959 malan, d. J. - havengaprys vir wis en natuurkunde 1958malan f. R. - toon van den heeverprys vir regswetenskap 1984malan, f. S. - erelidmaatskap 1941malan, h. Recht - d. F. Malanmedalje 1972malan, jacques - stalsprys vir musiek 1982malan, s. I. - besondere erepenning vir biblioteekkunde 1990malan, zan - poortkompetisie (puk-kanselierstrustprys vir prosa) 2004malherbe, d. F. - hertzogprys vir prosa 1926, 1930 en 1939, besondere erepenning as bybeltaaladviseur 1933, stalsprys vir taalwetenskap 1959, erelidmaatskap 1963malherbe, d. F. Du t. - erelidmaatskap 1963malherbe, elise - erepenning vir rolprentbevordering in afrikaans 2003malherbe, f. E. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1994malherbe, f. E. J. - stalsprys vir literatuurwetenskap 1959, erelidmaatskap 1969malherbe, g. J. - erelidmaatskap 1921malherbe, i. De v. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1960malherbe, j. A. G. - havengaprys vir ingenieurswese 1995manca, joseph - besondere erepenning vir operabevordering 1974mandela, nelson r. - erelidmaatskap 2009mangope, l. M. En die volk van bophuthatswana- erepenning vir die bevordering van afrikaans 1988manim, mannie - erepenning vir teaterbevordering 1996manson, h. W. D. - olive schreinerprys vir drama 1963manuel, trevor a. - eeufeesmedalje 2009marais, danie - eugne maraisprys vir posie 2007marais, g. Van r. - havengaprys vir ingenieurswese 1992marais, h. C. - stalsprys vir multi- en interdissiplinre spanwerk 2009marais, j. F. - saukprys vir afrikaanse hoorbeelde 1964, erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1986marais, j. I. - erelidmaatskap 1912marais, loftus - eugne maraisprys vir posie 2009 marais, s. Le roux - erepenning vir musiek 1946marasas, w. F. O. - m. T. Steynmedalje 1998marchand, m. J. - junior kaptein scottgedenkmedalje 2008 mar, e. A. - stalsprys vir kunstewetenskappe 2003 mar, leon - hertzogprys vir prosa 1920maree, j. G. - stalsprys vir sielkunde 2009maritz, andries en erica - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur (illustrasies) 2006marques, glen - erepenning vir rolprentbevordering in afrikaans 2003marx, franz - saukprys vir afrikaanse televisiedramas 1986, erepenning vir rolprentkuns 1995marx, s. - stalsprys vir ekonomie 1995matsepe, oliver, k. - mqhayiprys vir prosa 1964 en 1973matshili, ralson ramudzuli - mqhayiprys vir posie 1968maumela, t. N. - mqhayiprys vir prosa 1967mayer, erich - erepenning vir skilderkuns 1944mazibuko, m. T. - mqhayiprys vir posie 1971mccauldommisse, hermien - besondere erepenning vir die bevordering van die uitvoerende kunste 1990mcclelland, thomas d. - saukprys vir engelse dokumentre televisieprogramme 1981mcintosh, w. Gordon - erepenning vir argitektuur 1970mclachlan, duncan - saukprys vir engelse dokumentre televisieprogramme 1985mclachlan, j. Du. T. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2003, c. L. Engelbrechtprys 2009mclachlan, philip - erepenning vir musiek 1972mdzeke, n. P. - douw greeffprys 2010meerkotter, dirk - erepenning vir visuele kunste (skilderkuns) 2001 meiring, a. L. - erepenning vir argitektuur 1956meiring, j. A. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1979meiring, j. H. - besondere erepenning vir argitektuur 1989melville, janet - d. F. Du toit-malherbeprys vir genealogiese navorsing 2004meyer, b. J. - havengaprys vir geneeskunde 1979meyer, christie - poortprys vir drama 1998meyer, frederik - frans du toitprys 1966, m. T. Steynmedalje 1967meyer, l. J. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1988meyer, p. J. - erelidmaatskap 1980meyer, wilhelm - erepenning vir argitektuur 1980michael, m. D. - douw greeffprys 2001mieny, c. J. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1997mikro (c. H. Khn) - hertzogprys vir prosa 1936, scheepersprys vir jeugliteratuur 1957milburn, norman - saukprys vir engelse dokumentre televisieprogram 1991milne, g. W. - goue akademiemedalje 1999milne, p. J. - farmovs-prys vir farmakologie en geneesmiddelontwikkeling 2006mintek - goue akademiemedalje 1992mischke, anne-marie - markus viljoenmedalje vir joernalistieke prestasie 2009moerdijk, gerard - erepenning vir argitektuur 1936, erelidmaatskap 1957mohr, robert - erepenning vir toneelkuns 1965mommsen, saritha - poortprys vir posie 1996mnnig, h. O. - havengaprys vir geneeskunde 1947, erelidmaatskap 1969, m. T. Steynmedalje 1971moolman, susan - besondere erepenning vir toegepaste kunste (weefwerk) 1988moorrees, adriaan - erelidmaatskap 1927moraal, h. - havengaprys vir fisiese wetenskappe 2003 morgenthal, t. L. - douw greeffprys 2001mostert, s. - goue akademiemedalje 1999motsuenyane, s. M. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 1995mouton, johann - stalsprys vir multi- en interdissiplinre spanwerk 2000, stalsprys vir algemene wetenskapsleer en algemene navorsingsmetodologie 2007mouton, j. F. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2008 mullen, jack - saukprys vir engelse hoorspele 1987mller, b. A. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 2002 muller, c. F. J. - stalsprys vir geskiedenis 1977, stalsprys vir kultuurgeskiedenis 1991muller, elise - hertzogprys vir prosa 1957mller, f. O. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1996, farmovs-prys vir farmakologie en geneesmiddelontwikkeling 2007mller, petra - eugne maraisprys vir posie 1980, hertzogprys vir posie 2005 muller, t. F. - m. T. Steynmedalje 1984, frans du toitmedalje 1991murray, a. H. - stalsprys vir staatswetenskap 1971myburg, johan - eugne maraisprys 1995myburgh, jurg - sauk-prys vir afrikaanse hoorbeelde 1980mynhardt, patrick - erepenning vir toneelkuns 1999 mynhardt, siegfried - erepenning vir toneelkuns 1957n. Nzav (nederlands-zuid-afrikaanse vereniging) - spesiale oorkonde 2006napier, marita - erepenning vir musiek 1991nasionale pers - besondere erepenning vir sy bydrae tot die ontwikkeling en bevordering van die afrikaanse taal, letterkunde en kultuur 1990nasionale versnellersentrum - goue akademiemedalje 1994naud, d. F. Hugo - erepenning vir argitektuur 1953naud, hugo - erepenning vir skilderkuns 1938naud, s. C. M. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1992naud, s. Meiring - havengaprys vir wis en natuurkunde 1951, m. T. Steynmedalje 1970, erelidmaatskap 1977naud, wena - erepenning vir toneelkuns 1954neethling, j. - toon van den heeverprys vir regswetenskap 1993neethling, j. H. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1963neethling, l. P. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1984neethling, s. J. - akademieprys vir vertaalde werk 1998neethlingpohl, anna - erepenning vir toneelkuns 1948neitz, w. O. - havengaprys vir geneeskunde 1957nel, a. - stalsprys vir aardrykskunde 1969nel, b. F. - stalsprys vir opvoedkunde 1965nel, e. M. Stalsprys vir sielkunde 1985nel, fred-saukprys vir dokumentre televisieprogramme 1989nel, g. W. R. - huberte rupertprys vir klassieke musiek 2007nel, l. T. - havengaprys vir geologie 1955nel, p. R. T. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1988nell, johann - erepenning vir toneelkuns 1963nepgen, rosa - erepenning vir musiek 1967, akademieprys vir vertaalde posie 1980neser, g. O. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1975neser, s. - senior kaptein scottgedenkmedalje 1994ngcobo, moses j. - mqhayiprys vir prosa 1961niehaus, c. J. G. - goue akademiemedalje 1973nienaber, c. J. M. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1984nienaber, g. S. - akademieprys vir geesteswetenskappe (taal- en literatuurwetenskap) 1947, erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde 1964, stalsprys vir taalwetenskap 1967, erelidmaatskap 1971nienaber, p. J. - akademieprys vir geesteswetenskappe (taal- en literatuurwetenskap) 1951, erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde 1967, erelidmaatskap 1984nieuwoudt, w. L. Erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1996nofal, emil - kyk emil nofal filmsnorth, delia - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 2008 nortj, p. H. - scheepersprys vir jeugliteratuur 1963norval, james - erepenning vir toneelkuns 1967nuwerwetse politieke woordeboek - stalsprys vir politieke wetenskap 2010n! Xau - erepenning vir rolprentkuns 2004o. Oberholster, j. J. - besondere erepenning vir geskiedenisbevordering 1979oberholzer, c. K. - stalsprys vir wysbegeerte 1968oberholzer, j. P. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1996 en 2009 odendaal, danie - erepenning vir afrikaanse televisiedrama 2000 odendaal, f. H. - erelidmaatskap 1965odendaal, h. J. - albert stratingprys 1993, havengaprys vir geneeskunde 1997odendaal, pieter - puk-kanselierstrustprys (poortkompetisie) 2008odendaal, sias - saukprys vir afrikaanse dokumentre televisieprogramme 1983odendal, f. F. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 1985olivier, g. -stalsprys vir filosofie 2004olivier, g. C. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 2005 oliver, d. W. - farmovs-prys vir farmakologie en geneesmiddelontwikkeling 2001 oosthuysen, janie - akademieprys vir vertaalde werk 2002opie, l. H. - eeufeesmedalje 2009opperman, deon - eugne maraisprys vir drama 1987, hertzogprys vir drama 2006 en 2009opperman, d. J. - hertzogprys vir posie 1947 en 1980, vir drama 1956 en 1969, gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiek 1985, erelidmaatskap 1983opperman, g. N. - besondere erepenning vir kultuurbevordering 2010orr, john - saukprys vir engelse hoorbeelde 1990 en 1992ortlepp, r. J. - havengaprys vir biologie 1948osterhoff, d. R. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1969, m. T. Steynmedalje 1996otter, l. B. - junior kaptein scottgedenkmedalje (plantkundige wetenskappe) 1997otto, a. N. - c. L. Engelbrechtprys 2009p. Pakenham, thomas - saukprys vir engelse hoorbeelde 1980pama, cornelis - besondere erepenning vir kultuurhistoriese prestasie 1970pantland, n. A. - douw greeffprys 2007panzer, a. - douw greeffprys 1999 en 2006partington, norman - saukprys vir engelse hoorspele 1977pater, elias - olive schreinerprys vir posie 1971pauw, samuel - erepenning vir argitektuur 1995pearse, g. E. - erepenning vir argitektuur 1964pellissier, s. Henri - besondere erepenning vir volkspele 1950, erelidmaatskap 1965pellissier, s. H. - besondere erepenning vir onderwys en opvoeding 1990perold, g. W. - havengaprys vir chemie 1962perold, s. E. - junior kaptein scottgedenkmedalje (plantkundige wetenskappe) 1993petersen, s. V. - besondere erepenning vir bydrae tot die afrikaanse kultuur 1959petrick, a. J. - havengaprys vir chemie 1958pheiffer, roy h. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 1997philander, p. J. - erepenning vir afrikaanse letterkunde 1963pienaar, a. A. - kyk sangiropienaar, jeanne - poortprys vir posie 1990pienaar, p. De v. - erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde 1963pienaar, schalk - markus viljoenmedalje 1973pienaar, u. De v. - senior kaptein scottgedenkmedalje 1992pierneef, j. H. - erepenning vir skilderkuns 1935, erelidmaatskap 1957pieterse, h. J. - eugne maraisprys vir posie 1990, hertzogprys vir posie 2002, akademieprys vir vertaalde werk 2008 pinker, stanley - erepenning vir skilderkuns 1993pistorius, c. W. F. T. - havengaprys vir fisika (postuum) 1976plaat-stultjes, j. - erepenning vir rolprentkuns 1931plagnyi, va - junior kaptein scottgedenkmedalje (dierkundige wetenskappe)1996ploeger, jan - besondere erepenning vir geskiedenisbevordering 1985, d. F. Du toit malherbeprys 1992podlashuc, alexander - erepenning vir visuele kunste 2006 poggenpoel, marie - stalsprys vir verpleegkunde 2002pohl, truida - erepenning vir toneelkuns 1974ponelis, f. A. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 1982, n. P. Van wyk louwmedalje 2005pont, j. W. - erelidmaatskap 1938postel, gitte - elisabeth eybersbeurs 2007postma, laurika - besondere erepenning vir kultuurhistoriese prestasie 1975postma, s. - douw greeffprys 2009 potgieter, hennie - besondere erepenning vir kultuurhistoriese beeldhoukuns 1987preller, alexis - erepenning vir skilderkuns 1955preller, g. S. - erelidmaatskap 1942preller, martie - alba bouwerprys vir kinderliteratuur 2001, tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 2003 en 2006pretorius, fransjohan - stalsprys vir geskiedwetenskappe (kultuurgeskiedenis) 1998pretorius, h. N. - toon van den heeverprys 1987pretorius, i. S. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1993pretorius, j. Celestine - erepenning vir kultuurgeskiedenis 1997pretorius, j. D. - besondere erepenning vir kultuurbevordering 1976pretorius, j. L. (dotman) - erepenning vir kultuurbevordering 1997pretorius, lettie - akademieprys vir vertaalde prosa 1982pretorius, p. J. - havengaprys vir geneeskunde 1982pretorius, rna - erelidmaatskap 2003 pretorius, r. W. - douw greeffprys 1999pretorius, v. - havengaprys vir chemie 1971pretorius, z. A. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1996prinsloo, a. F. - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2003 prinsloo, sandra - erepenning vir toneelkuns 1999prinsloo, w. S. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 1994prozesky, o. W. - havengaprys vir geneeskunde 1988punt, willem - besondere erepenning vir kultuurhistoriese prestasie 1967q. Quale, leo - erepenning vir musiek 1994r. Rabie, jan - scheepersprys vir jeugliteratuur 1977rabie, j. S. M. - erelidmaatskap 1935rabie, p. J. - erelidmaatskap 1989rademan, johan - saukprys vir afrikaanse hoorbeelde 1992raidt, edith - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 1994raper, p. E. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering (naamkunde) 2001raubenheimer, h. G. - havengaprys vir chemiese wetenskappe 2008 raubenheimer, i. Van w. - stalsprys vir sielkunde 1997rauch, laurika - erepenning vir ligte afrikaanse musiek 1999rautenbach, c. H. - besondere erepenning vir diens aan die universiteitswese 1969, erelidmaatskap 1981rautenbach, fanus - eeufeesmedalje 2009rautenbach, jans - erepenning vir rolprentkuns 2007reinecke, a. J. - havengaprysvir biologiese wetenskappe 2007, douw greeffprys 2010reinecke, s. A. - douw greeffprys 2010reitz, f. W. - erelidmaatskap 1909renders, luc - elisabeth eybersbeurs 2005 retief, daan - saukprys vir afrikaanse hoorspele 1967retief, f. P. - stalsprys vir multi- en interdissiplinre navorsing 2006, eeufeesmedalje 2009reucassel, dick - saukprys vir engelse dokumentre televisieprogramme 1983 en 1989reynders, h. J. J. - stalsprys vir ekonomie 1968, stalsprys vir bestuur 1999richter, carl - erepenning vir rolprentkuns 1931ries, alf - markus viljoenmedalje vir joernalistieke prestasie 1994robinson, cobus - sauk-prys vir afrikaanse hoorbeelde 1976robinson, c. - jr. Kaptein scott-gedenkmedalje 2005 rode, linda - alba bouwerprys vir kinderliteratuur 2010 roebuck, m. C. F. - olive schreinerprys vir prosa 1967roets, koos - saukprys vir afrikaanse dokumentre televisieprogram 1979, erepenning vir televisiedrama in afrikaans 2008 en 2010 roodt-coetzee, kotie - besondere erepenning vir kultuurgeskiedenis en museumwese 1976roos, gideon d. - besondere erepenning in die uitsaaiwese en die uitvoerende kunste 1991, erelidmaatskap 1996roos, nico - saukprys vir afrikaanse hoorbeelde 1984roos, n. O. - erepenning vir skilderkuns 1996rooseboom, a. - eeufeesmedalje 2009rossouw, christl - elisabeth eybersbeurs 1997rossouw, cobus - erepenning vir toneelkuns 1971rossouw, h. W. - n. P. Van wyk louwmedalje 1993, stalsprys vir filosofie 1998rothmann, anna - scheepersprys vir jeugliteratuur 1972rothmann, m. E. - kyk m. E. R. Rousseau, h. J. - akademieprysvraag oor anglisismes 1936rousseau, ina - hertzogprys vir posie 1996rousseau, p. Etienne - m. T. Steynmedalje 1973, frans du toitmedalje 1992roux, a. J. A. - havengaprys vir ingenieurswese 1959, m. T. Steynmedalje 1977, erelidmaatskap 1978roux, d. G. - havengaprys vir chemie 1968rund, h. - havengaprys vir wiskunde 1961rupert, anton e. - frans du toitprys 1965, d. F. Malanmedalje 1978, besondere erepenning vir die bewaring van argitektuur in suid-afrika 1992, erelidmaatskap 2001rupert, huberte - besondere erepenning vir kuns en kultuur 2004 rupert, johann - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2003 rupert, rona - scheepersprys vir jeugliteratuur 1980, tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 1988rust, i. C. - havengaprys vir geologie 1996ryke, p. A. J. - havengaprys vir biologie 1968, erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1990s. Saad, s. B. - farmovs-prys vir farmakologie en geneesmiddelontwikkeling 2008 sadie, j. L. - stalsprys vir ekonomie 1971samways, m. J. - senior kaptein scottgedenkmedalje 2007sangiro (a. A. Pienaar) - hertzogprys vir prosa 1927 en 1945scheepers, riana - eugne maraisprys vir prosa 1992scheffel, h. S. - goue akademiemedalje 1978scheffer, l. - elizabeth c. Steijnmedalje 2005 schepers, j. M. - stalsprys vir sielkunde 1994schmidt, c. W. H. - toon van den heeverprys 1975schoeman, karel - hertzogprys vir prosa 1970, 1986 en 1995, sauk-prys vir afrikaanse televisiedramas 1990, stalsprys vir kultuurgeskiedenis 1997, louis hiemstraprys vir niefiksie 2002schoeman, p. J. - scheepersprys vir jeugliteratuur 1956 en 1967schoeman, w. J. - stalsprys vir sielkunde 1988scholtz, a. H. M. - eugne maraisprys vir prosa 1996scholtz, d. L. - havengaprys vir geologie 1949scholtz, g. D. - akademieprys vir geesteswetenskappe (geskiedenis) 1952, stalsprys vir staatswetenskap 1958, akademieprysvraag oor die tweede vryheidsoorlog 1959scholtz, h. V. D. M. - gustav prellerprys 1979scholtz, jan - saukprys vir afrikaanse televisiedramas 1982, erepenning vir rolprentkuns 1992, erepenning vir afrikaanse televisiedrama 1998 en 2002scholtz, j. Du p. - hertzogprys vir wetenskaplike prosa 1943, c. J. Langenhovenprys 1970, erelidmaatskap 1972, stalsprys vir kunsgeskiedenis 1974scholtz, j. J. J. - markus viljoenmedalje 1985schoonbee, h. J. - senior kaptein scottgedenkmedalje 1993schoonees, p. C. - erepenning vir afrikaanse taal en letterkunde 1962 schoonhoven, gerrit - erepenning vir afrikaanse televisiedrama 2006schoonwinkel, a. - goue akademiemedalje (sunsat projek) 1999schumann, c. G. W. - havengaprys vir ekonomie 1946, frans du toitprys 1962schumann, t. E. W. - havengaprys vir wis- en natuurkunde 1947, erelidmaatskap 1963schutte, c. J. H. - havengaprys vir chemie 1974schutte, g. J. - erepenning vir kultuurbevordering nederland-suid-afrika 1995, stalsprys vir geskiedwetenskappe 2007schutte, h. J. - havengaprys vir wiskunde 1979schutte, jan - besondere erepenning in die uitsaaiwese en die uitvoerende kunste 1991schweickerdt, h. G. W. J. - havengaprys vir biologie 1962serfontein, w. J. B. - besondere erepenning vir leiding in verband met die nuwe psalm en gesangboek 1979shaw, i. S. - douw greeffprys 1999 en 2003 shippey, kim - saukprys vir engelse hoorbeelde 1972sigl, h. M. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1992simon, barney - erepenning vir teaterbevordering (postuum) 1996sims, geoff - saukprys vir engelse hoorbeelde 1976sinclair, f. D. - olive schreinerprys vir posie 1961sita (s. S. De kock) - scheepersprys vir jeugliteratuur 1960skotnes, cecil - erepenning vir skilderkuns 1976slabber, c. - eeufeesmedalje 2009slabbert, van zyl f. - eeufeesmedalje 2009sleigh, dan - erepenning vir die bevordering van geskiedenis 2007slippers, b. - junior kaptein scottgedenkmedalje 2000 smal, danie - erepenning vir voordragkuns 1964small, adam - eeufeesmedalje 2009small, j. G. C. - havengaprys vir biologie 1995smit, bartho - hertzogprys vir drama 1978, akademieprys vir vertaalde drama 1985smit, j. J. A. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1997smit, j. P. - markus viljoenmedalje vir joernalistieke prestasie 1997smit, j. V. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1982smit, p. - stalsprys vir aardrykskunde 1972, n. P. Van wyk louwmedalje 1997, erelidmaatskap 2008smith, anna h. - besondere erepenning vir kultuurbevordering 1976smith, g. F. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 2007smuts, f. - besondere erepenning vir kultuurbewaring 1979smuts, j. P. - gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kkritiek 2003, oorkonde van waardering 2007snyman, c. P. - havengaprys vir geologie 1999snyman, c. R. - toon van den heeverprys vir regswetenskap 1996snyman, h. W. - havengaprys vir geneeskunde 1976, erelidmaatskap 1987snyman, wilna - erepenning vir verhoogkuns 1984shnge, a. P. G. - havengaprys vir geologie 1975sonn, crispin f. - christo wiesemedalje vir n opkomende entrepreneur 2000 sonn, f. A. - erelidmaatskap 2007sonneblomfilmproduksies - erepenning vir rolprentkuns 1989sonnekus, j. C. - toon van den heeverprys vir regswetenskap 2002sonnekus, m. C. H. - stalsprys vir opvoedkunde 1975spamer, e. J. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1998spies, f. J. Du toit - besondere erepenning vir geskiedenisbevordering 1991spies, jan - saukprys vir afrikaanse dokumentre televisieprogramme 1979spies, lina - eugne maraisprys vir posie 1972staatsinligtingskantoor - kyk departement van inligtingstadler, j. J. - stalsprys vir ekonomie 1992stals, c. L. - frans du toitmedalje 1996stals, e. L. P. - besondere erepenning vir geskiedenisbevordering 1988stander, g. J. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1971, m. T. Steynmedalje 1983stanford, h. J. - huberte rupertprys vir klassieke musiek 2008 steenberg, elsabe - erepenning vir die bydrae tot kinderliteratuur 1993steenkamp, w. F. J. - stalsprys vir ekonomie 1974stegmann, j. A. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 1993steijn, e. C. - erepenning vir opvoeding en onderwys 1994stern, irma - erepenning vir skilderkuns 1965steyn, a. F. - stalsprys vir sosiologie 1985steyn, a. Keeve - m. T. Steynmedalje 1989steyn, d. G. - havengaprys vir geneeskunde 1954steyn, herman - erepenning vir radiohoorbeelde in afrikaans 2009steyn, h. M. - junior kaptein scottgedenkmedalje (plantkundige wetenskappe) 1995steyn, h. S. - havengaprys vir wiskunde 1970steyn, j. C. - eugne maraisprys vir posie 1976,c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 1988, elisabeth eybersbeurs 1996, n. P. Van wyk louwmedalje 2000, stalsprys vir geskiedwetenskappe 2001, louis hiemstraprys vir niefiksie 2005 steyn, l. C. - akademieprys vir geesteswetenskappe (regswetenskap) 1950steyn, p. A. L. - goue akademiemedalje 1972steyn, p. S. - havengaprys vir chemie 1992steynberg, coert - erepenning vir beeldhoukuns 1953stockenstrm, wilma - hertzogprys vir posie 1977, hertzogprys vir prosa 1992stoffberg, pieter - eugne maraisprys vir prosa 1991stoker, h. G. - stalsprys vir wysbegeerte 1964, erelidmaatskap 1971stoker, p. H. - havengaprys vir fisika 1973, erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1994, m. T. Steynmedalje 1997strachan, alexander - eugne maraisprys vir prosa 1985strasheim, a. - havengaprys vir wis en natuurkunde 1964straszacker, r. L. - m. T. Steynmedalje 1978, erelidmaatskap 1978strauss, d. F. M. - stalsprys vir wysbegeerte 1989, n. P. Van wyk louwmedalje 2008 strauss, ltz - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1985strauss, s. A. - toon van den heeverprys 1972, n. P. Van wyk louwmedalje 2007strijdom, j. G. - erelidmaatskap 1955strmpfer, d. J. W. - stalsprys vir sielkunde 2000 strydom, b. W. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1981strydom, g. L. - albert stratingprys vir voorkomende geneeskunde 2005 strydom, h. - stalsprys vir maatskaplike werk 2005 strydom, leon - eugne maraisprys vir posie 1974strydom, liana - poortprys vir prosa 1992strydom, m. J. - toon van den heeverprys 1972stucki, m. J. - erelidmaatskap 1922stulting, a. A. - m. T. Steynmedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2009 stutterheim, n. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1967, havengaprys vir ingenieurswese 1971, m. T. Steynmedalje 1986styger, p. - stalsprys vir ekonomie 2010sumner, maud - erepenning vir skilderkuns 1971sunsat projek - goue akademiemedalje 1999 swanepoel, chris - saukprys vir afrikaanse radiohoorbeelde 1994swanepoel, chrislomn - erepenning vir musiek 1994swanepoel, h. L. - stalsprys vir regswetenskap 1962swanepoel, j. W. H. - m. T. Steynmedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2001, havengaprys vir wiskundige wetenskappe 2009 swanepoel, marida - erepenning vir rolprentbevordering in afrikaans 2003swart, c. R. - erelidmaatskap 1960swart, francois - erepenning vir verhoogkuns 1976swart, freek - eugne maraisprys vir prosa 1986t. Taalkommissielede - c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2003taalkommissielede - c. L. Engelbrechtprys 2009temmingh, r. W. - erepenning vir musiek 2000 tempelhoff, j. W. N. - erepenning vir geskiedenisbevordering 2005 terblanche, andr - saukprys vir afrikaanse hoorbeelde 1968 en 1970terreblanche, s. J. - stalsprys vir ekonomie 1992teurlinckx, a. A. F. - besondere erepenning vir kunsbevordering 1985theron, charlize - erepenning vir rolprentkuns 2009 theron, danie - erepenning vir argitektuur 1977theron, erika - erepenning vir bevordering van maatskaplike welsynswerk 1972theron, j. - douw greeffprys 2009 theron, j. J. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1953theron, j. J. - douw greeffprys (postuum) 1999theron, leo - erepenning vir skilderkuns 1978theys, conrad - erepenning vir visuele kunste 2010thom, h. B. - akademieprys vir geesteswetenskappe (geskiedenis) 1952, besondere erepenning vir bevordering van die afrikaanse taal en kultuur 1959, vir diens aan die universiteitswese 1969, d. F. Malanmedalje 1975, erelidmaatskap 1981thom, matildie - poortkompetisie (puk-kanselierstrusprys vir posie) 2000thornhill, christopher - stalsprys vir staatswetenskap en ontwikkelingsadministrasie 1995tidboald, david - erepenning vir musiek 2003 tobias, p. V. - m. T. Steynmedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2003 toerien, barend - eeufeesmedalje 2009toerien, m. J. - havengaprys vir biologie 1977toerien, pieter - erepenning vir teaterbevordering 2005 tomlinson, f. R. - havengaprys vir ekonomie 1957tomlinson, gordon - aanmoedigingsprys in akademieprysvraag 1918totius (j. D. Du toit) - hertzogprys vir posie 1916 en 1934,erelidmaatskap 1941tutu, desmond m. - erelidmaatskap 2009u. Uys, jamie - erepenning vir rolprentkuns 1970uys, pieter-dirk - erepenning vir toneelkuns en gerhard beukesprys 2005 uytenbogaardt, roelof s. - erepenning vir argitektuur (postuum) 1998v. Van aarde, a. G. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 2008 van aardt, w. J. - senior kaptein scottgedenkmedalje 2008 van aswegen, c. H. J. - frans du toitmedalje 1981van aswegen, h. J. - besondere erepenning vir afrikastudie 1985van biljoen, cornelia - puk-kanselierstrustprys vir prosa 2010van biljon, l. - havengaprys vir ingenieurswese 1984van biljon, m. J. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1986van biljon, w. J. - havengaprys vir geologie 1984van bruggen, jochem - akademieprysvraag 1917, hertzogprys vir prosa 1917, 1925, 1927 en 1933, erelidmaatskap 1951van coller, h. P. - gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiek 2000, elisabeth eybersbeurs 2002van den berg, a. J. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 1994van den berg, d. J. - stalsprys vir kunstegeskiedenis 2000 van den berg, jan - erelidmaatskap 1968van den berg, niekie - erepenning vir afrikaanse radiohoorbeelde 1996van den bergh, gert - erepenning vir speelkuns 1965van den heever, c. M. - hertzogprys vir posie 1928, vir prosa 1942van den heever, f. P. (toon) - hertzogprys vir posie 1951van der bijl, p. - farmovs-prys vir famakologie en geneesmiddelontwikkeling 2002van der colf, a. P. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1990van der horst, jan - frans du toitmedalje 1978van der hoven, eghard - erepenning vir toneelbevordering 1984van der merwe, a. B. - stalsprys vir sielkunde 1982van der merwe, carel - eugne maraisprys vir prosa 2010van der merwe, c. G. - toon van den heeverprys 1981van der merwe, c. N. - gustav prellerprys 2009, elisabeth eybersbeurs 2010van der merwe, c. R. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1956van der merwe, elizabeth - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 1994van der merwe, f. J. G. - stalsprys vir bewegingskunde 1999 van der merwe, hedwig - puk-kanselierstrustprys vir posie 2010van der merwe, i. J. - stalsprys vir aardrykskunde 1984van der merwe, i. W. - kyk boerneefvan der merwe, jan h. - havengaprys vir wis en natuurkunde 1967van der merwe, m. J. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1995van der merwe, p. J. - akademieprys vir geesteswetenskappe (geskiedenis) 1948van der merwe, p. J. - stalsprys vir ekonomie 1980van der merwe, strijdom - erepenning vir visuele kunste 2007van der merwe, w. J. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 1986van der plank, j. E. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1978van der reis, gunther - erepenning vir skilderkuns 1999 van der ross, r. - n. P. Van wyk louwmedalje 2004van der schijff, h. P. - havengaprys vir biologie 1980, erelidmaatskap 1993van der schyf, c. J. - farmovs-prys vir farmakologie en geneesmiddelontwikkeling 2005 van der spuy, g. Z. - erepenning vir musiek 1988van der stoep, f. - stalsprys vir opvoedkunde 1981van der vyver, j. D. - toon van den heeverprys 1978van der vyver, marita - eugne maraisprys vir prosa 1993, tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 1997van der walt, a. J. H. - besondere erepenning vir diens aan die universiteitswese 1970van der walt, b. J. - stalsprys vir filosofie 2010van der walt, j. J. A. - havengaprys vir biologiese wetenskappe 2000 van der walt, p. J. - stalsprys vir kriminologie 1987van der walt, p. W. - m. T. Steynmedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2008 van der walt, willem - scheepersprys vir jeugliteratuur 2004van der watt, j. G. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 2000, totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 2006van der watt, l. - christo wiesemedalje vir n opkomende entrepreneur 2009van der watt, p. B. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 1988van der westhuizen, h. P. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1991van der westhuizen, lindie - poortkompetisie (puk-kanselierstrustprys vir posie) 2007van der westhuizen, p. C. - stalsprys vir opvoedkunde 1996van der westhuyzen, h. M. - besondere erepenning vir kultuur en kunsbevordering 1967van dijk, d. E. - senior kaptein scott-gedenkmedalje 2010van eck, carla - poortkompetisie (puk-kanselierstrustprys vir prosa) 2004van eck, h. J. - frans du toitprys 1964, m. T. Steynmedalje 1966, erelidmaatskap 1969van eeden, j. A. - havengaprys vir biologie 1971van eeden, o. R. - havengaprys vir geologie 1975van essche, maurice - erepenning vir skilderkuns 1966van hamburg, h. - douw greeffprys 2001 van heerden, ernst - hertzogprys vir posie 1962, gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiek 1991, erelidmaatskap 1991van heerden, etienne - eugne maraisprys vir prosa 1984, hertzogprys vir prosa 1989 en 2010van heerden, johan - erepenning vir beeldhoukuns 1991van heerden, willem - markus viljoenmedalje 1970van hoepen, e. C. N. - havengaprys vir biologie 1945van huyssteen, g. B. - elisabeth eybersbeurs 2003, c. L. Engelbrechtprys 2009van jaarsveld, a. S. - eeufeesmedalje 2009van jaarsveld, e. J. - senior kaptein scottgedenkmedalje 2003 van jaarsveld, f. A. - stalsprys vir kultuurgeskiedenis 1973, erepenning vir geskiedenisbevordering 1986, stalsprys vir geskiedenis 1989,van jaarsveld, johan - sauk-prys vir afrikaanse televisiedramas 1984van niekerk, a. A. - stalsprys vir wysbegeerte 1995van niekerk, c. A. - erelidmaatskap 1961, d. F. Malanmedalje 1962van niekerk, dolf - eugne maraisprys vir prosa 1964, sauk-prys vir afrikaanse hoorspele 1965 en 1971, scheepersprys vir jeugliteratuur 1986van niekerk, j. N. - havengaprys vir fisika 1961van niekerk, louis - erepenning vir verhoogkuns 1990van niekerk, marlene - eugne maraisprys vir posie 1978, hertzogprys vir prosa en c. L. Engelbrechtprys 2007van niekerk, p. A. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1990van reenen, rykie - scheepersprys vir jeugliteratuur 1971, markus viljoenmedalje vir joernalistieke prestasie 1982van rensburg, d. J. J. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1980van rensburg, f. I. J. - gustav prellerprys vir literatuurwetenskap en letterkundige kritiek 1997van rensburg, h. C. J. - stalsprys vir sosiologie 1993van rensburg, j. J. J. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1999 van rensburg, j. P. J. - akademieprys vir vertaalde drama 1948 en 1963, vir vertaalde posie 1965, vir vertaalde prosa (postuum) 1995van rensburg, l. - goue akademiemedalje 2004van rensburg, manie - erepenning vir rolprentkuns 1992van rooy, h. F. - ds. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1989van schaik, j. L. - besondere erepenning vir uitgewery in afrikaans 1960van schalkwyk, albie - huberte rupertprys vir klassieke musiek 2009van schalkwyk, h. H. - elizabeth c. Steijnmedalje 1999 van schoor, m. C. - havengaprys vir ingenieurswese 1945van schoor, m. C. E. - besondere erepenning vir geskiedenisbevordering 1986van selms, a. - stalsprys vir teologie 1976van staden, ilse - eugne maraisprys vir posie 2004van staden, j. - havengaprys vir biologie 1992, goue akademiemedalje 2007, m. T. Steynmedalje 2010van staden, j. F. - havengaprys vir chemiese wetenskappe 2000 van straten, ampie - sauk-prys vir afrikaanse hoorspele 1977 en 1995, erepenning vir radiodrama 1996van vuuren, h. E. J. - elisabeth eybersbeurs 2010van vuuren, j. H. - douw greeffprys 2007van wijk, jan - erepenning vir argitektuur 1983van wijk, t. - erepenning vir die bevordering van die universiteitswese 1984van wouw, anton - erepenning vir beeldhoukuns 1937, erelidmaatskap 1941van wyk, arnold - erepenning vir musiek 1948van wyk, a. E. - havengaprys vir lewenswetenskappe 2010van wyk, a. H. - erelidmaatskap 2006van wyk, ben-erik - havengaprys vir biologiese wetenskappe 2006van wyk, c. B. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1987van wyk, e. B. - stalsprys vir afrikatale 1990, c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2000 van wyk, j. D. - havengaprys vir ingenieurswese 1989, douw greeffprys 1999 van wyk, j. H. - totiusprys vir teologie en die studie van die grondtale van die bybel 2004van wyk, j. T. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1989van wyk, s. - elisabeth eybersbeurs 2001 van zyl, dine - sauk-prys vir afrikaanse hoorbeelde 1986, eugne maraisprys vir prosa 2002van zyl, d. J. - stalsprys vir geskiedenis 1995vedder, h. - erelidmaatskap 1956vels, verna - tienie hollowaymedalje vir kleuterliteratuur 2000 venter, ben - scheepersprys vir jeugliteratuur 1969venter, de waal - saukprys vir afrikaanse hoorspele 1985venter, f. A. - hertzogprys vir prosa 1961venter, j. H. - havengaprys vir wiskunde 1988, m. T. Steynmedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 1999 venter, paul c. - saukprys vir afrikaanse televisiedramas 1992 en 1994verhoef, p. A. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 1988verhoef, wicus - poortkompetisie (puk-kanselierstrustprys vir prosa) 2002verleger, h. A. W. - havengaprys vir wis en natuurkunde 1954ver loren van themaat, j. P. - stalsprys vir regswetenskap 1958vermaak, d. - besondere erepenning vir onderwysstelselbeplanning 1991vermaak, j. S. - havengaprys vir fisika 1988vermaas, h. J. - scheepersprys vir jeugliteratuur 1966vermaas, nigel - saukprys vir engelse hoorspele 1989vermeulen, jan - scheepersprys vir jeugliteratuur 2001 versfeld, m. - stalsprys vir wysbegeerte 1977, erelidmaatskap 1983verster, j. J. P. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 2006verwoerd, d. W. - havengaprys vir landbouwetenskappe 1987, m. T. Steynmedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2004verwoerd, h. F. - erelidmaatskap 1959verwoerd, w. J. - havengaprys vir geologie 1987victor, diane - erepenning vir visuele kunste 2005viljoen, g. Van n. - besondere erepenning vir die bevordering van die universiteitswese 1980, d. F. Malanmedalje 1993viljoen, hans - poortkompetisie (puk-kanselierstrusprys vir prosa) 2007viljoen, h. C. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 2000 viljoen, marais - erelidmaatskap 1984viljoen, m. - douw greeffprys 2002 en 2006viljoen, m. F. - douw greeffprys 2008 viljoen, m. J. - stalsprys vir verpleegkunde 1999 viljoen, s. - douw greeffprys 2005 viljoen, s. P. Du t. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 1972villa, edoardo - erepenning vir beeldhoukuns 1979visagie, j. C. - d. F. Du toit-malherbeprys vir genealogiese navorsing 2001 visser, a. G. - hertzogprys vir posie 1926 en 1928visser, c. F. - besondere erepenning i. V. M. Die voortrekkerbeweging 1951visser, d. J. L. - havengaprys vir geologie 1993visser, dirk van velden - erepenning vir argitektuur 1986visser, j. H. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 1999visser, j. N. J. - havengaprys vir geologie 1990vogel, j. C. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1988volschenk, j. E. A. - erelidmaatskap 1919von backstrm, j. W. - havengaprys vir geologie 1978von solms, s. H. - m. T. Steynmedalje vir natuurwetenskaplike en tegniese prestasie 2006von wielligh, g. R. - erelidmaatskap 1922vorster, b. J. - erelidmaatskap 1966vorster, h. H. - havengaprys vir geneeskunde 2007vorster, tini - d. F. Malanmedalje 1990vos, c. J. A. - ds. Pieter van drimmelenmedalje 2001vosloo, t. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 2006w. Wadley, t. L. - erepenning vir natuurwetenskaplike prestasie 1964wallis, frikkie - saukprys vir afrikaanse hoorbeelde 1982 en 1990walters, m. M. - eugne maraisprys vir posie 1968wannenburg, j. J. - havengaprys vir ingenieurswese 1977wassenaar, a. D. - frans du toitmedalje 1971wassenaar, theo - erelidmaatskap 1973, akademieprys vir vertaalde drama 1978wassermann, h. P. - havengaprys vir geneeskunde 1970watson, h. A. I. - erepenning vir argitektuur 1963weber, p. A. - markus viljoenmedalje 1971wedepohl, p. T. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1990weideman, george - scheepersprys vir jeugliteratuur 1995, erepenning vir radiohoorspele in afrikaans 2006weiss, hymne - akademieprys vir vertaalde prosa 1957welz, jean - erepenning vir skilderkuns 1969werth, albert - besondere erepenning vir kunsbevordering 1979wessels, a. J. J. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 1969wessels, cecilia - erepenning vir musiek 1959wessels, jaco - poortprys vir drama 1998weyers, marius - erepenning vir verhoogkuns 1981wicht, c. L. - erepenning van die fakulteit natuurwetenskap en tegniek 1991wiese, christo h. - frans du toitmedalje vir bedryfsleiding 1998wilson, ronnie - saukprys vir engelse hoorbeelde 1968 en 1970wingfield, m. J. - senior kaptein scottgedenkmedalje 1995, havengaprys vir biologie 1998winter, h. De la r. - douw greeffprys 2000 winterbach, ingrid - hertzogprys vir prosa 2004 wirth, h. H. - erepenning vir restourasie van kunswerke 1996wissing, d. P. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering (afrikaanse fonologie) 2001, c. J. Langenhovenprys vir taalwetenskap 2009wissing, m. P. - stalsprys vir sielkunde 2003 wolmarans, c. T. - douw greeffprys 2009 wood, v. C. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1982z. Ziervogel, d. - stalsprys vir afrikanistiek (postuum) 1978zietsman, h. L. - stalsprys vir geografie 2005 zietsman, p. J. - erepenning vir wetenskaplike vakbevordering 1981zllner, linda - d. F. Du toit malherbeprys vir genealogiese navorsing 1998. . Die titel is verkeerdelik vertaal en dit veroorsaak verwarring met n ander bestaande engelse tydskrif. Ons tydskrif is n afrikaanse tydskrif wat slegs artikels in afrikaans, duits en nederlands publiseer. Issn-nommer is korrek. Ook die vertaling van die adresbesonderhede is foutief, ons organisasie se naam is die suid-afrikaanse akademie vir wetenskap en kuns. . . Issn-nommer is korrek. Adresbesonderhede moet wees suid-afrikaanse akademie vir wetenskap en kuns,privaat sak x11, arcadia, 0007. . U kan die lys kyk by http www. Education. Gov. Za dynamic dynamic. Aspx. Kliek op documents, dan publications en dan op 2006 final sa approved journals. . Die akademie is op 2 julie 1909 gestig en het oor die jare bekend geword weens die gereelde toekenning van literre pryse (waarvan die hertzogprys die bekendste is), ander prestigepryse soos die n. P. Van wyk louwmedalje, sy publikasies (twee gereelde tydskrifte en talle geleentheidspublikasies), die werk van sy taalkommissie aan die standaardisering van afrikaans, die talle vakwoordeboeke en terminologielyste wat deur lede van die akademie opgestel en gepubliseer is en die wiskunde- en geskiedenisolimpiade wat hy aanbied. Die akademie het tans meer as 800 aktiewe en ongeveer 300 rustende lede. Lidmaatskap van die akademie geskied op uitnodiging op grond van besondere prestasies op wetenskaplike, tegnologiese of kulturele gebied. Die meerderheid van die lede is verbonde aan universiteite en ander inrigtings vir hor onderwys, wetenskapsorganisasies, die professies en organisasies in die privaat sektor. Lidmaatskap van die akademie word met die kenletters. Die beurs is jaarliks beskikbaar aan suid-afrikaanse of nederlandse nagraadse studente, dosente en navorsers in die vakgebiede afrikaans en nederlands. Rotering vind soos volg plaas (i) n jonger, belowende akademikus van suid-afrika tot drie jaar na voltooiing van sy haar doktorsgraad, of(ii) n gevestigde akademikus van nederland of belgi(iii) n gevestigde akademikus van suid-afrika(iv) n jonger, belowende akademikus van nederland of belgi tot drie jaar na voltooiing van sy haar doktorsgraadin 2011 kom n jonger, belowende akademikus van nederland of belgi aan die beurt. Die doel van die beurs is om die taal- en kultuurbande tussen die twee lande te bevorder en te versterk. Voornemende aansoekers moet n motivering en curriculum vitae aan die keurkomitee voorl. Geen formele aansoekvorm hoef voltooi te word nie. Aansoeke moet die akademiekantoor voor of op 28 februarie 2011 bereik. . Robert pearce, akademikus, dramaturg, digter en musikant, het hom vroer vanjaar by die department biblioteek-en-inligtingsdienste van die nelson mandela metropolitaanse universiteit (nmmu) aangesluit as direkteur (hoof) van die biblioteek. Selwyn milborrow het met hom gesels. . Hierdie man met sy vele talente is bekend vir sy dramas oor lewe in die bruingemeenskap. Sy dramaoeuvre strek oor byna vyf en dertig jaar. In sy graad 11-skooljaar het hy saam met philip louw, sy eerste drama, from hippie to normal the story of sinners and the birth of jesus christ, geskryf. In teenstelling met shakespeare se macbeth, waarin die bewussyn van trauma met die voorstelling van n indiwiduele personasie verbind word, verbind pearce die ervaring van trauma in sy tekste met die indiwidu as lid van n gemeenskap. Sy mees onlangse toneelstuk was, the charter (in search of quality, culture and service excellence), wat in 2007 in die z. K. Matthews saal van unisa opgevoer is en wat ook op dvd opgeneem is. . In pearce se toneeltekste is daar n sterk teenwoordigheid van n gemeenskapsbewussyn. Dit sluit onder andere in n sterk plaaslike sosiale bewussyn van die voorkoms van dwelmmisbruik, prostitusie en bendebedrywighede. . Ek wou by robert weet of daar vandag enigsins veranderinge ten opsigte hiervan in die gemeenskappe te bespeur is. Prof. Jl coetser het n interressante artikel in die south african theatre journal gedurende 2008 gepubliseer getiteld gemeenskapstoneel deur robert j pearce aspekte van bewussyn wat oor jou gemeenskapstoneel. In sy verkenning wat uit idees van daniel meyer-dinkgrfe se monograaf getitel theatre and consciousness explanatory scope and future potential, asook verskeie ander tesisse kom, skryf hy van hierdie sterk teenwoordigheid van n gemeenskapsbewussyn in jou toneeltekste. . Ja-nee, wie kan nou los skryf van jou voedingsbodem - jou gemeenskap wat n kollektiewe geheue vorm. Selfs oud president nelson mandela in die voorwoord van sy boek a prisoner in the garden verwys daarna , hy s, the memory of an individual is founded in the collective memory. Die oningeligtes oor kollektiewe geheue en bewussyn kan gerus die werke van carl gustav jung en etienne le roux gaan lees. . Miskien sal dit verander, want die afgelope ses maande bevind ek my in port elizabeth, na n leeftyd in eersterust in gauteng. Ek is juis besig om aantekeninge te maak oor kontraste tussen port elizabeth en gauteng, soos byvoorbeeld die verskil in aksente, winkels wat hier vroer sluit as in pretoria, die reaksie op mense as hulle my sien in n motor met n gp registrasie, ensomeer. Die see en die minder gejaagdheid hier in port elizabeth is ook baie opletbaar. . Pearce het skouer geskuur met die grotes in afrikaanse literatuur-wreld. Mens dink aan skrywers soos wyle patrick petersen, adam small, peter snyders, diana ferrus en vele ander. Watter skrywer het die grootste invloed op sy skryfwerk gemaak?. Wat van die kollektiewe geheue? Ek is altyd (miskien selfs in my slaap) in my onderbewussyn in gesprek met andr p brink, koos kombuis, mzwake mubuli, patrick petersen, don mattera, dennis brutus, peter snyders, adam small, vernon february, hein willemse en my gemeenskap en dit werspieel in my skryfwerk. Byvoorbeeld adam small se kanna hy k hystoe en joanie galant-hulle (waarin ek rolle gespeel het) het die onderbou verskaf aan my drama die laaste supper in marabastad, andr p brink se afrikaners is plesierig het my genspireer om die meeting oftewl vergadering te skryf. Koos kombuis se liedjie sweet paradise het aanleiding gegee tot my gedig lied vir azania. Adam small se gedig kitaar my kruis en frank anthony se boek robben-eiland, my kruis het my die titel van my gedig my taal my kruis gegee. Na die lees van ek daniel marble, wat handel oor die gangsters van johannesburg, skryf ek die laaste marie-verhaal van n township gangster. . My kortdrama to merge or not to merge (2004) is ooglopend geleen vanaf skakespeare se bekende to be or not to be, uit hamlet. My nuutste drama doodstil n drama oor die dood vir die wat lewe, se titel is gegee deur n begrafnisondernemer - sonder dat hy daarvan bewus was. Hoe dan so? Soos baie vroe afrikaanse skrywers is ek behep met die dood en begraafplase en was besig om die drama te skryf, maar kon nie n titel vind nie. Ek stap toe verby die begrafnis-ondernemer (ek noem hom in die teks jakob dood of dooieman) se plek en hy sit droewig (hoe anders? ) daar buite. Ek vra vir hom hoe gaan dit met die besigheid, en hy antwoord doodstil! Hy lag lekker. Verder het ek ook terwyl ek die drama geskryf het, zakes mda se ways of dying gelees. Na die lees van chris van wyk se shirley goodness and mercy, is ek besig om my memoirs neer te skryf. Is ek dan net n reaksionre skrywer?. David ernest, een van robert pearce se felste kritici, het sy meestersgraad by die universiteit van pretoria in 2004 verwerf met sy tesis getiteld meaning in small, snyders and pearce an application of lotmans semiotics to coloured literature. Hierin dui hy aan hoe die kollektiewe geheue en bewussyn regdeur die drama loop. Al drie dramas handel oor verskuiwings van mense onder die groepsgebiedewet en sluit plekke in soos die kaap en pretoria. Die dramas is joanie galant-hulle (adam small), political joke (peter snyders) en die laaste supper in marabastad (robert pearce). . Robert gesels oor arthur nortje, n baaise digter wat in ballingskap op die jeugdige ouderdom van 28 jaar, in oxford gesterf het na hy vermoedelik n oordosis slaappille geneem het. Een van pearce se grootste bydraes tydens sy termyn by unisa was die digitasie van die arthur nortje papiere. Hy was dan ook die borg van die projek. Hy vertel bietjie meer hieroor. Weereens moet ons nie die kollektiewe geheue onderskat nie. Dit is nie per toeval dat ek in port elizabeth (arthur nortje en dennis brutus se vormingsgebied) is nie. Ook is dit die plek waar baie van athol fugard se dramas afspeel. Tussen arthur, dennis en athol se skrywery het ek in die 1980s al bewus geraak van port elizabeth, sy mense en hul omstandighede. Ek het n versameling van arthur nortje asook het ek kennis gemaak met dirk klopper (wat die anatomy of the dark bundle oor arthur se posie saamgestel het), shaheed hendricks wat n wonderlike verhandeling oor arthur geskryf het asook hedy davis wat die eerste verhandeling oor arthur geskryf het. Shaheed was ook mede-outeur van south end as we knew it. . Toe ek later by unisa-biblioteek gaan werk en ook uitvind dat hulle in die argiewe arthur se oorspronklikke handgeskrewe tekste en fotos het, was daar geen keer aan my blydskap oor die ontdekking nie. Ek ontmoet toe ook vir dennis brutus in 1995 en weer in 2006 en al waaroor ons kan praat is arthur. Die personeel van die argiewe by unisa het aan my gerapporteer en ons besluit toe om arthur se werke te digitaliseer en sodoende dit meer toeganklik maak vir die wye wreld. . Wat seer maak is dat die onderwys en gemeenskapsleiers vir arthur gefaal het. Baie min mense (selfs in port elizabeth) weet van di groot skrywer wat geskryf het oor die lewe in shauderville, gelvandale, south end ensomeer. Sy klasmaats, ernstige skrywers en intellektueles van port elizabeth weet van hom, maar vra jy jan-en-alleman, dan weet hulle niks. Selfs mense wat oorkant paterson horskool bly, weet niks van die seun van daardie skool wat in engeland begrawe l nie. . Pearce het twee gedigte oor arthur in nederland gepubliseer kenneth arthur nortje (k. A. N) en dood van skrywers (in memoriam arthur nortje, bessie head, richard rive en ingrid jonker). Hy meen almal wat bewus is van arthur, sy lewe en sy skrywes het die taak om sy oorskot na suid afrika terug te bring. As dit na 187jaar met saartje baartman kon gebeur, hoekom nie arthur nie? Pearce hoop die department van kuns en kultuur kan hier n groot rol speel. . Jy en patrick petersen was nie net goeie vriende nie, maar julle het jul passie vir skryf gedeel. Patrick was bekend as n versetdigter, dominee en besigheidsman. Jou gedig wat jy as huldeblyk aan hom opgedra het by sy begrafnis, lees soos n biografie. Wat van patrick staan vir jou uit en hoe sal jy hom graag wil laat onthou?. Hy glimlag vir n oomblik. Pat, soos ons almal hom genoem het, was n verenigde gereformeerde dominee en n orator. Daar is n video-opname, die sondag digters wat anthony speedo wilson vir die sabc gemaak het waar patrick en die ander digters van die ons kom van ver af digbundel praat en voorlees uit eie werke en daar kan n mens luister na die groot orator en prediker. Pat het geen doekies omgedraai nie en was n eerlike, deeglike skrywer en vakman. Ek het baie by hom geleer oor skryf en herskryf - nie slordig skryf as digter nie en ook om nie oneerlik te skryf nie. Hy het ook nie gewag vir die establishment uitgewers om sy (en ander swart afrikaanse skrywers) se gedigte te publiseer nie. Hy stig sy eie uitgewery prog, en gee sy eie en ander aspirant digters se bundels uit. Dit was uitsonderlik. Sy dood was n groot verlies vir sy naasbestaandes, vir ons as sy vriende, die kerk en die afrikaanse skrywerswreld. . Robert, in vorige onderhoude blyk dit dat tyd en ruimte vir jou belangrik is. In 2007 jy in n e-posboodskap aan prof. Jl coetser, dat alhoewel eersterust jou anker is, leef herinneringe aan voorstede soos marabastad en lady selborne steeds in jou voort. Is dit nog so?. Weereens, die kollektiewe geheue wat die onderbou verskaf vir my en menige ander skrywers se werke - nie die son, maan, of sterre (waar ons nog nooit was nie), maar die realistiese milieu - jou ervaringswreld. As kind is ek verskuif deur daardie groepsgebiedewet se toepassers vanaf lady selborne (wat as plakkerskamp geklasifiseer is en gesloop is), na claremont (wat n sjinese gebied verklaar is), na marabastad (pretoria se eie distrik ses en south end) na eersterust waar ons kinders steeds woon. . Prof. Ampie coetzee, emeritus-professor in afrikaans aan die universiteit van wes-kaapland, het onlangs n kontroversiele voorspelling gemaak dat afrikaans as onderwystaal gaan uitsterf. N donker vooruitsig inderdaad. Robert, jy en afrikaans kom al sedert jou kleintyd aan. Hoe voel jy oor afrikaans as n taal wat deur oorwegend bruines en wittes gepraat, gelees en geskryf word? Kan ek dit waag om jou te vra hoe die toekoms van afrikaans vir jou daartoe uitsien?. Ek ken ampie van uwk se dae af en hy, hein willemse en steward van wyk doen wonders vir afrikaans. Ek kan nie saamstem met ampie nie. Ek dink afrikaans (in al sy vorme sal voortleef) en sonder om paternalisties te klink, het ons as afrikaansprekendes ook n rol te speel in die aanhelp van die ontwikkeling van die ander swart amptelike tale. Verder, ons kinders is afrikaans en ons kleinkinders van die ouderdomme 13, 7, 4 en 2 jaar praat afrikaans. Hopelik sal hulle ouers hulle ook na n afrikaanse skool stuur, so daar is jou voedingsbodem vir n volgende geslag afrikaanses. Interessant ook is dat ons twee kleinkinders ook sotho vlot praat. As saketaal sal afrikaans ook nie verdwyn nie, want as jy hoor hoeveel indir en sjinese sakemense afrikaans praat word dit onderstreep, want geld het sy eie kleur - nie wit of swart nie. . .
See more: http://akademie.org.zatuisblad

GEO STAT [2] Global Rank

GEO STAT [2] Country Rank

GEO STAT [2] Analizing pages
Engels Afrikaanse Woordeboek100
Veroudering Speaker Cone Verteerd97.0715
Maagkanker Terug Na Operatiew97.0678
Akte Van Oprigting96.5666
Toestand Te Wyte Aan Ekstra Chromosone95.9045
Aquah2o Af - 5895.665
Arginien Degradation At Low Temperature95.2492
I Nee Aan Article For95.1371
Krista Kusp Fossa94.104
Babs Van Schaik Makro94.036

GEO STAT [2] Number Statistics
poort 201014.83%
molibdeen kroesie14.83%
engelse boeke vir afrikaanse seuns11.25%
behandeling vir bloeding agter die oog10.67%
verdikking vinger ganglion kanker7.72%
veeplaas tydskrif5.74%
konkawe kobalt4.74%

GEO STAT [2] Percents of pages
poort 201014.83%
molibdeen kroesie14.83%
engelse boeke vir afrikaanse seuns11.25%
behandeling vir bloeding agter die oog10.67%
verdikking vinger ganglion kanker7.72%
veeplaas tydskrif5.74%
konkawe kobalt4.74%
asfiksie4.29%
fixed baanpad3.92%
gliptans3.45%

GEO STAT [2] Number Positive
perichondraal been cellulair been 2.72%
perichondraal been en cellulair been 2.72%
erektiele difusion 2.70%
perichondraal been 1.39%
album foto 0.14%
totius passieblomme 0.02%

GEO STAT [2] Number Negatives
perichondraal been cellulair been 7.98%
asfiksie 0.38%
poort 2010 0.20%
epos medals 0.19%
molibdeen kroesie 0.18%
behandeling vir bloeding agter die oog 0.15%
engelse boeke vir afrikaanse seuns 0.14%
verdikking vinger ganglion kanker 0.10%
veeplaas tydskrif 0.07%
spermatosoa transport in female genital tract 0.06%Collapse all

Related Tags

Posted on 1st February, 2015 by

Latest searches: